Περί της μετακινήσεως των 119, 302 Ταγμάτων, 12 Μαϊ 1945


ΑΡΙΘ. Δ.Υ.                                                     Λάρισα τη 12η Μαΐου 1945
Ο
Ταγ/χης Πυρ/κού Σοφιάδης Κων/νος
Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΛΑΡΙΣΗΣ (61)
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
«Περί της διαταχθείσης μετακινήσεως των Ταγμάτων».
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 249/ΙΙ-5-45 Δ/γής Υμών ότι μεταβάς εις τας Διοικήσεις των 119, και 302 Ταγμάτων συνήγαγον τας κάτωθι απόψεις των Διοικήσεων επί της διαταχθείσης μετακινήσεως.
1.-    Η μετακίνησις αύτη έδει να εκτελεσθή κατά την συγκρότησιν και επιστράτευσιν των Ταγμάτων διά της διαταγής προσκλήσεως των κλάσεων της περιοχής τούτου μη γενομένου και παρελθόντος ήδη χρονικού διαστήματος πλέον των 45 ημερών εξέλιπον ήδη τελείως οι λόγοι οι επιβάλλοντες αρχικώς την μετακίνησιν διότι:
Τα στελέχη εγνώρισαν τελείως τους υπ’ αυτών άνδρας μεθ’ ων έχωσιν στενήν ψυχικήν επαφήν, προσανατόλισαν τούτους πλήρως εις τα καθήκοντά των ώστε δύναται να λεχθή ότι πρυτανεύει εις τους άνδρας η έννοια του καθήκοντος και μόνον.
Το ότι οι άνδρες έχουσιν διαχωρίσει απολύτως την έννοιαν του καθήκοντος από την τυχόν υπάρχουσαν επιρροήν του πληθυσμού ή συγγενικών δεσμών αποδεικνύεται εκ σαφών γεγονότων ότι Εθνοφύλακες καταγόμενοι εκ διαφόρων χωρίων της υπαίθρου κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των συνέλαβον αμέσως και άνευ δισταγμού συγγενείς των εξ αίματος βαρυνομένους με εγκλήματα και φόνους μη σκεφθέντες ουδ’ επ’ ελάχιστον να τους βοηθήσωσιν εις την μη σύλληψίν των ή να τους ελαφρύνουν την θέσιν των.
Εις πλείστας περιπτώσεις δοσίλογοι υπεδείχθησαν απ’ αυτούς τούτους τους υπηρετούντας συγχωριανούς των.
Το ηθικόν των ανδρών είναι άριστον μικρός αριθμός εις τα Τάγματα υπάρχει μη ενστερνισθείς την έννοιαν του καθήκοντος αλλά είναι ελάχιστοι (302 αναφέρει ότι έχει μόνον περί τους 15) Οι άνδρες της κατηγορίας ταύτης να μετακινηθώσι εις ξένον περιβάλλον έχουσιν την γνώμην οι Διοικηταί ότι και ούτοι θα συμμορφωθώσιν και θα εκπληρώσωσιν το καθήκον των ως αρμόζει.
2.-    Η μετακίνησις αύτη εκτελουμένη νυν θα επιφέρει αναστάτωσιν εις την ενεργουμένην ήδη εκκαθάρισιν περιοχών (ιδίως του 119 Τάγματος) βάσει σχεδίου ενεργείας πολυημέρου, τεθέντος εν εφαρμογή από ημερών προ της λήψεως Διαταγής μετακινήσεως και όπερ σχέδιον υπολογίζεται ότι θα λήξει περί το τέλος του μηνός. Ήδη μεταβατικόν απόσπασμα κινείται προς εξουδετέρωσιν των συμμοριών και αποκατάστασιν της τάξεως με ωρισμένον δρομολόγιον επί ορεινού εδάφους εις περιοχήν Β.Δ. Καλαμπάκας.
Επειδή δε παρόμοια συμπτώματα παρουσίας συμμοριών και διασαλεύσεως της τάξεως εν υπαίθρω δι’ ασκήσεως τρομοκρατίας παρουσιάσθησαν εις περιοχάς Δήμων Αγράφων Γόμφων Αγριθαίας κ.λ.π. περιοχάς Ευρυτανίας το 119 Τάγμα φρονεί ότι δεν πρέπει να αναβληθή η λήψις αμέσως δραστηρίων μέτρων και ήτις αναβολή όπως δήποτε επιβληθή εκ της γενομένης μετακινήσεως.
3.-    Ήδη επειδή η επιβολή της τάξεως και του νομίμου Κράτους εκτελείται παρ’ ανδρών καταγομένων εκ της περιοχής η αναρχική προπαγάνδα αφοπλίζεται διότι πάσαν ενέργειαν ή σύλληψιν ατόμων ο πληθυσμός την βλέπει ως δικαίαν έστω και αν αμφιβάλει παρί αυτής ή δεν γνωρίζει ακριβώς  τα πραγματικά αίτια την δικαιολογεί διότι αύτη εφ’ όσον γίνεται παρ’ ιδικών μας (τουτέστιν καταγομένους εκ της περιοχής) καλώς εγένετο διότι θα έπρεπε να γίνη.
Τουναντίον εάν μετακινηθώσιν οι άνδρες ο πληθυσμός παρασυρόμενος και από την προπαγάνδαν η οποία θα αποδίδει εις τους ξένους προς την περιοχήν Εθνοφύλακας πάντοτε την αδικίαν εις εκάστην ενέργειάν των θα αρχίση να πιστεύη προς ταύτην και θα αρχίση να χάνη την εμπιστοσύνην προς τα όργανα της Τάξεως.-
Παρόμοιον ακριβώς συνέβαινε διά τα παλαιά εν τη περιοχή τάγματα τα αρχικώς εγκατασταθέντα. Η εντύπωσις δε αύτη εξέλιπεν καθ’ ολοκληρίαν διά της αναχωρήσεως τούτων και της αντικαταστάσεώς των με τα συγκροτηθέντα εκ της περιοχής Τάγματα.
Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων δύναται να συνοψισθή η γνώμη των Διοικητών των Ταγμάτων εις τα κάτωθι.
1.-   Δεν θεωρείται ουδόλως σκόπιμος η μετακίνησις τουναντίον επιζημία.
2.-   Ουδεμία καθυστέρησις επιτρέπεται ή αναβολή εις το ήδη εκτελούμενον έργον της αποκαταστάσεως της ασφαλείας εις την ύπαιθρον.
3.-   Η διαταχθείσα μετακίνησις θέλει επιδράσει σοβαρώς επί του εκτελουμένου  έργου το οποίον κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς τυχόν θα συνεχισθή τουλάχιστον μετά πάροδον 45 ημερών από του σημείου εις ο  ευρίσκεται χρονικόν διάστημα όπερ θα εκμεταλλευθώσιν δεόντων αι υπάρχουσαι συμμορίαι.-
Τ.Υ.
ΚΩΝ. ΣΟΦΙΑΔΗΣ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

Advertisements