Εγγραφο Παράδοσης Γερμανικών και Ιταλικών Δυνάμεων Κρήτης, 9 Μαϊ 1945


(ακολουθεί ελληνική μετάφραση)

ANNEXURE
SECRET
ALLIED FORCE HEAD-QUARTERS
INSTRUMENT OF LOCAL SURRENDER OF GERMAN AND ITALIAN FORCES IN CRETE.

1. The German Commander CRETE garrison hereby surrenders unconditionally all the forces under his command or control on land and sea and in the air, and places himself and these forces unconditionally at the disposal of the Supreme Allied Commander Mediterranean Theatre of Operations.

2. All armed forces under the command or control of the German Commander CRETE garrison will cease all hostilities on land, at sea and in the air at 1000 hours Greenwich Mean Time on the tenth day of May 1945. The German Commander CRETE garrison undertakes to arrange accordingly forthwith.

3. The German Commander undertakes to carry out the orders set out in the Appendix hereto and any further orders of the Supreme Allied Commander Mediterranean Theatre of Operations. Disobedience of such orders or failure to comply with them will be punished in accordance with the accepted laws and usages of war.

4. This instrument will enter into force immediately on signature and the orders in the attached Appendix will become effective on the date and at the time specified in paragraph 2 above.

5. This instrument and accompanying orders are drawn up in the English and German languages. The English version is the authentic text. If any doubt as to the meaning of interpretation arises, the decision of the Supreme Allied Commander is final.

6. This instrument is independent of, without prejudice to, and shall be superceded by any general instrument of surrender imposed by or on behalf of the United Nations and applicable to GERMANY and the German armed forces as a whole.

German Commander CRETE Garrison                    Supreme Allied Commander
Place HERAKLION                                                         Mediterranean
Date 9 May 45                                                         Theatre of Operations
Hour 2230 hrs.

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

1. Ο Γερμανός Διοικητής της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ με το παρόν παραδίδει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις που έχει υπό την διοίκησή του ή που ελέγχει στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, και θέτει τον εαυτό του και αυτές τις δυνάμεις άνευ όρων στη διάθεση του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Μεσογείου.

2. Όλες οι ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται υπό τις διαταγές ή τον έλεγχο του Γερμανού Διοικητή της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα στις 10.00 ώρα Γκρήνουιτς της δεκάτης Μαΐου 1945. Ο Γερμανός Διοικητής της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει να ενεργήσει ανάλογα αμέσως.
3. Ο Γερμανός Διοικητής αναλαμβάνει να εκτελέσει τις διαταγές που καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος και οποιεσδήποτε άλλες διαταγές του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Μεσογείου. Η μη εκτέλεση αυτών των διαταγών ή αδυναμία συμμόρφωσης με αυτές θα τιμωρηθεί σύμφωνα με τους παραδεκτούς νόμους και έθιμα του πολέμου.

4. Αυτό το έγγραφο θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή του και οι διαταγές του συνημμένου Παραρτήματος θα ισχύσουν από την ημερομηνία και ώρα που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 2.

5. Το έγγραφο αυτό και οι διαταγές που το συνοδεύουν συντάχθηκαν στην Αγγλική και στη Γερμανική γλώσσα. Η Αγγλική έκδοση είναι το αυθεντικό κείμενο. Αν δημιουργηθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το νόημα ή την ερμηνεία, η απόφαση του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή είναι τελική.

6. Αυτό το έγγραφο είναι ανεξάρτητο, δεν βλάπτει νόμιμα δικαιώματα και θα αντικατασταθεί από οποιοδήποτε γενικό νομικό έγγραφο παράδοσης που θα επιβληθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ή για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών και που θα ισχύει για τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τις Γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο σύνολό τους.

                   ΤΥ                                                                                    ΤΥ
Γερμανός Διοικητής Φρουράς ΚΡΗΤΗΣ                         Ανώτατος Σύμμαχος Διοικητής
Θεάτρου Επιχειρήσεων Μεσογείου
Τόπος Ηράκλειο ΤΥ
Ημερομηνία 9 Μαϊου 1945
Ώρα 23.30

Advertisements