Εκθεση ασφαλείας περιφερείας Πειραιώς 15-30/4/1945, ΣΔΠ/1 Μαϊ 1945


Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                          Εν Πειραιεί τη 1η Μαΐου 1945
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 1133.-                                   Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΣΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α Θ Η Ν Α Σ
«Υποβολή εκθέσεως επί της ασφαλείας της περιφερείας Σ.Δ.Π.»
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω συνημμένως έκθεσιν περί της εν γένει καταστάσεως ασφαλείας της περιοχής ημών του  β΄  δεκαπενθημέρου  μηνός
Απριλίου ε.ε. ως η υπ’ αριθμ. Α.Π. 940/29.3.45 Δ/γη υμών.-
Τ.Υ.
Κοιν/σις
Γραφείον ΙΙΙον                                                 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜ.
Συνημμένα                                                        ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
τω εγγρ. Ι.
τω σχεδ. Ι.


ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ.

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Σ.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Β’ 15ΗΜΕΡΟΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1945

Ι)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λόγω της αναλήψεως της Ασφαλείας και Τάξεως, παρά των Τμημάτων Αστυνομίας και Χωρ/κής, δεν εγένοντο εκκαθαριστικαί ενέργειαι, παρά των Τμημάτων ημών, τούτων ασχοληθέντων εις την Εκπαίδευσιν.-
Προς ενίσχυσιν της Χωρ/κής, έχουσι διατεθή 4 Λόχοι, ήτοι 2 εκ του 106 Τάγματος και ανά είς εκ του 162 και 170 Ταγμάτων.-
2)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΩΝ
α)    Φρουραρχείον Σαλαμίνος
-Εφ΄ολοκλήρου της νήσου, επεκράτησεν πλήρης τάξις και ασφάλεια.
-Ουδεμία ενέργεια αναρχικών εσημειώθη.
-Υπό των οργάνων του Φρουραρχείου, ως και υπό της Χωρ/κής και της Λιμενικής Αρχής, ελέγχονται τόσον τα διάφορα ξένα άτομα, όσον και τα διάφορα Θαλάσσια μεταφορικά μέσα, διά τον σκοπόν του ταξειδίου των, ως και διά τ’ ατομικά αυτών δικαιολογητικά.-
-Γενικώς επικρατεί εις ολόκληρον την νήσον τάξις και το αίσθημα ασφαλείας μεταξύ των κατοίκων απεκαταστάθη.-
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
Εξακολουθεί η περισυλλογή υλικού, προς τον σκοπόν τούτον διετέθη, έν φορτηγόν αυτοκίνητον. Εκ παραλλήλου διενεργείται και περισυλλογή κτηνών, μέχρι δε σήμερον περισυνελλέγησαν 12 κτήνη.-
β)    Φρουραρχείον Αιγίνης
-Εφ’ ολοκλήρου της νήσου, ως και εις ολόκληρον την δικαιοδοσίαν του Φρουραρχείου τούτου, επεκράτησεν πλήρης τάξις και ασφάλεια.
-Ουδεμία ενέργεια αναρχικών έλαβε χώραν.
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
Καταβάλλονται φιλότιμοι, προσπάθειαι, αποτελέσματα λίαν ικανοποιητικά.-
γ)    Φρουραρχείων Σπετσών
-Εφ’ ολοκλήρου της περιοχής του, δεν παρετηρήθη ουδέ εσημειώθη δράσις ληστανταρτών. Επικρατεί πλήρης τάξις και ησυχία. Κατά την νύκτα της 22-23 τρεχ. εφονεύθη είς ιδιώτης υπό αγνώστων, ως αναφέραμεν υμίν διά της υπ’ αρ. 5676/28-4-45 αναφοράς μας.-
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
Εξακολουθεί ενεργουμένη, καταβάλλονται λίαν φιλότιμοι προσπάθειαι διά την ανεύρεσίν του.-
3)     ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γενικώς η ασφάλεια και η τάξις εις όλην την περιφερείαν της Σ.Δ.Π. έχει λάβει θετικήν και σταθεράν μορφήν.-
Οι κάτοικοι έχουσιν αισθανθή την ύπαρξιν της ασφαλείας, δι’ ο και παρατηρείται αναδημιουργία εις τας εργασίας των.-
Εν Πειραιεί τη 1η Μαΐου 1945
Ο
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τ.Σ.Υ.
ΔΗΜ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ
Υποστράτηγος

Advertisements