Συμπλοκή Εθνοφυλακής με συμμορία Άρη Βελουχιώτη, 26 Απρ 1945


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                           Εν Αθήναις την 12 Μαΐου 1945
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ασφαλείας
ΤΜΗΜΑ  Δημ. Ασφαλείας
Αριθ. πρωτ. 29/523/1/Ι
Προς
Το Υπουργείον Στρατιωτικών
ΕΝΤΑΥΘΑ
«Συμπλοκή Εθνοφυλακής κατά συμμορίας Άρη Βελουχιώτη»
Εχομεν την τιμήν να σας κοινοποιήσωμεν κατωτέρω την υπ’ αριθ. 41/26-4-45 αναφοράν της Γεν. Δ/σεως Δυτ. Μακεδονίας, περί του εν τη περιλήψει αντικειμένου πραγματευομένων, ίνα λάβητε γνώσιν.-
Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
Γ.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Αντ/ρχης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ι) Γρ. κ. Πρωθυπουργού
2) Γεν. Επιτελείον Στρατού
3) Τμήμα Εθν. Ασφαλείας Δ/νσεως.

Διά την αντιγραφήν
Αθήναι αυθημερόν
Η Δ/σις Ασφαλείας
Τ.Σ.Υ.


Περί της Μάχης Καλής-Βρύσης

Από τον Γεν. Δ/την Δυτικής Μακεδονίας
Προς
Το Υπουργείον Εσωτερικών
Υπουργείον Στρατιωτικών
ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ τη 26-4-1945
Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν

Εν συνεννοήσει μετά της 10ης Ταξιαρχίας την 25ην Απριλίου και ώραν 4 της πρωίας, πλησίον του χωρίου Καλή Βρύση περιφερείας Καστορίας, έλαβε χώραν μάχη μεταξύ δυνάμεως Εθνοφυλακής ενισχυμένης υπό Βρεττανικής δυνάμεως, και της συμμορίας Αρη Βελουχιώτη.-
Δύναμις (συμμορίας) πεντήκοντα (50) τυφέκια.-
Κατά την διάρκειαν της μάχης εφονεύθησαν πέντε (5)  ετραυματίσθησαν τέσσαρες (4) αιχμάλωτοι τέσσαρες (4).-
Ουδεμίαν απώλεια Εθνοφυλακής.
Υπόλοιπος δύναμις κατηυθύνθη προς Αλβανίαν.-
Περιήλθον εις χείρας Εθνοφυλακής, τυφέκια, αυτόματα όπλα, προμήθεια.
Παρακαλώ αποστείλατε αμέσως αστυνομικούς διά την ασφάλειαν της υπαίθρου.-
Ο Γενικός Διοικητής
Γ.ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ

Advertisements