Εκθεση καταστάσεως στη Θεσσαλία, ΑΣΔΘΔΜ/25 Απρ 1945


ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 166                                          Εν Βόλω τη 25η Απριλίου 1945

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄.
Α Θ Η Ν Α Σ

«Υποβολή εκθέσεως επί της εν γένει καταστάσεως εν Θεσσαλία»
-Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεσιν επί της εν γένει καταστάσεως εν Θεσσαλία κατόπιν της περιοδείας μου εις Λάρισσαν – Καρδίτσαν, Τρίκκαλα κ.λ.π.
Τ.Υ.
Α Β Ρ Α Μ Ι Δ Η Σ   ΧΡ.
Υποστράτηγος


ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθ. Α.Π. 166
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Την 19ην Απριλίου κατόπιν αναφοράς της Στρατ/κης Διοικήσεως Λαρίσης ότι δήθεν έλαβον χώραν σοβαρά γεγονότα κατά την 15ην και 17ην τρέχοντος εις χωρίον ΠΑΛΑΜΑ (Τ.0519) (ήτις αναφορά του πρώτου τυχόντος Ανθ/στού απλώς διεβίβασε χωρίς να θέση υπό έλεγχον και να έχη ιδίαν αντίληψην η Διοίκησις Λαρίσης,) ανέφερε τα όσα εν συνόψει δι’ απορρήτου 118 προς Γενικόν Επιτελείον Στρατού Γραφείον ΙΙον υπέβαλον.
-Μετέβην λοιπόν την 20ην τρέχοντος επί τόπου μετ’ Αξ/κών του Επιτελείου μου ίνα επιληφθώ προ σοβαρωτάτης παρασταθείσης καταστάσεως  και ίνα λάβω μέτρα τα οποία θα μοι οδήγουν αι επιτόπιαι συνθήκαι προς επιβολήν της τάξεως και ηρέμωσιν των αντιμαχομένων μερίδων.
-Η κατάστασις εις το χωρίον ΠΑΛΑΜΑ παρεστάθη εντελώς υπερβολική και τούτο νομίζομεν αποδοτέον εις την απειρίαν του Ανθ/στού Διοικητού του Αποσπάσματος Φρουράς ΠΑΛΑΜΑ όστις ενήργησεν εντελώς επιπολαίως.
Όταν έφθασα εις ΠΑΛΑΜΑ εκάλεσα τον Πρόεδρο και συγκεντρωθέντων των κατοίκων όλων των πολιτικών αποχρώσεων τους ομίλησα επ’ ολίγον συνέστησα ομόνοιαν και αναπτύξας τα καταστρεπτικά αποτελέσματα τα οποία εσκόρπισεν το μίσος του εμφιλίου σπαραγμού και διήρεσεν βαθύτατα τον Ελληνικόν κόσμον κατά το πρόσφατον παρελθόν, πράγμα το οποίον είναι καθαρώς αποτέλεσμα των ενεργειών των ξένων προπαγανδών των θανασίμων εχθρών της Ελληνικής Πατρίδος. Συνέστησα να ρίψωμεν εις την λίθην τα όσα συνέβησαν και να φροντίσωμεν διά το μέλλον εν ομονοία και να επιλύωνται αι διαφοραί των διαφόρων μερίδων διά συμφωνιών ειρηνικών και ουχί διά της βίας και ότι διά τούτο ακριβώς, διά την ειρηνικήν συμβίωσιν όλων των Ελλήνων ήλθεν ο Εθνικός Στρατός όστις αποτελείται από τα τέκνα όλων των Κοινωνικών στρωμάτων της Ελλάδος ίνα δώση την ασφάλειαν και να εμπεδώση την τάξιν προς το κοινόν καλόν όλων και να δοθή η ελευθερία της σκέψεως και ελευθέρως να αποφασίση έκαστος τόσον διά το Πολιτιακόν όσον και διά τας εκλογάς, εκλέγων ελευθέρως και εν πλήρει εξασφαλίσει της ηρεμίας περί των δύο ως άνω ζητημάτων. Τους ετόνισα ότι θέλω πατάξη αμειλίκτως εκείνον όστις θέλει διαταράξει την τάξιν και ότι δεν είναι δυνατόν ολίγοι αναρχικοί να διασαλεύουν την κοινήν ησυχίαν. Το Κράτος του Νόμου θα επιβληθή ασφαλώς.
-Απαξάπαντες επεδοκίμασαν όσα είπον καταχειροκροτούντες επί των λεχθέντων μερικοί δε μάλιστα εδάκρυζον. Συνέστησα απερχόμενος διά πάσαν τυχόν διαφοράν οιασδήποτε φύσεως να απευθύνωνται εις τον Διοικητήν του Λόχου (διέταξα να παραμείνη Λόχος) και να θεωρούν τους Στρατιώτας της Εθνοφυλακής τέκνα τους αποτεινόμενοι δε προς αυτούς να έχουν εμπιστωσύνην όπως ακριβώς έχουν και προς τα ιδία των τέκνα.
-Ο ΠΑΛΑΜΑΣ έχει 6-7 χιλιάδας κατοίκους πρόκειται δε περί φιλησύχου και φιλέργου αγροτικού πληθυσμού. Τα αναρχικά στοιχεία κατά πληροφορίας σοβαροτάτων προσώπων (Έξαργος Ιατρός Γουλιανός, Κτηματίας Γκιουλέκας κ.λ.π και των Οργάνων της Εθνοφυλακής διεπιστώθη ότι τα στοιχεία ταύτα δεν υπερβαίνουν τα πεντήκοντα και εν πολλοίς εξ αυτών προέρχονται εκ ξένων περιοχών.
ΙΙ.    Επίσκεψις εις ΠΥΡΓΟΝ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ (Τ.0508)
-Μετά το γνωστόν επισόδιον εις ΠΑΛΑΜΑ ότε ο Λόχος ο διαμένων εις ΣΟΦΑΔΕΣ διετάχθη να μεταβή εκείσε προς ενίσχυσιν της Διμοιρίας συνέβη το εξής δυσάρεστον: Κατά την διαδρομήν και παρά το χωρίον ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ άσκοπος ενέργεια του Διοικητού του Λόχου όπως εξαφανίση την επιγραφήν ΚΚΕ επί τινος οικίας της οποίας ο ένοικος ετράπη εις φυγήν εκ φόβου διατάξαντος πύρ με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν του ενοίκου εις τον πόδα ον και συνέλαβε. Ο περί ου πρόκειται τραυματισθείς είναι ως εξηκριβώθη κομμουνιστής και σημαίνον όργανον του ΚΚΕ.
-Προ του θέαματος τούτου η αδελφή του ως άνω επίσης φανατική οπαδός της Οργανώσεως ταύτης ηλικίας περίπου 18 ετών συγκεντρώσασα εικοσάδα περίπου ετέρων γυναικών εξεδήλωσε τάσεις επιθέσεως εναντίον του Λόχου και συγκεκριμένως εναντίον του Εφεδ. Ανθ. Ρολάκη, όστις εκράτη αυτόματον όπλον και επιχείρησε να αφοπλίση τούτον. Ο έφεδρος ούτος Ανθ/γος υπάλληλος της Αγροτικής Τραπέζης αντί ως ώφειλε, πράγμα όπερ και ο ίδιος ανεγνώρισεν ενώπιόν μου, να διατάξη την σύλληψιν της αόπλου γυναικός και των άλλων νεανίδων επυροβόλησε και εφόνευσε ταύτην.
-Η κινητοποίησις του Λόχου τούτου και τεσσάρων τεθωρακισμένων Αγγλικών αυτοκινήτων προς ΠΑΛΑΜΑ ως μοι εγνώρισεν Άγγλος Σύνδεσμος ήτο εντελώς άσκοπος.
ΙΙΙ.   Επίσκεψις εις ΣΟΦΑΔΕΣ.
Συγκεντρωθέντων των κατοίκων και κατά σύμπτωσιν ήτο ημέρα αγοράς ωμίλησα προς τούτους κατά τον ίδιον τρόπον. Εις ΣΟΦΑΔΕΣ επληροφορήθην ότι εις τα χωρία ΚΑΛΙΦΩΝΙ (Χ.9499) ΚΑΣΝΕΣΙ (Υ.0199) ΦΙΛΙΑ (Υ.9602) καθώς και χωρία του Βάλτου περιφέρονται ένοπλοι τινές μάλιστα έφιπποι απαξάπαντες στοιχεία δοσίλογα ενώπιον της Δικαιοσύνης ως και εγκληματίαι περιφερόμενοι εις τα χωρία όπου δεν υπάρχει έλεγχος της Εθνοφυλακής καταπιέζοντες πάντα εθνικόφρονα και φιλήσυχον κάτοικον. Αρχηγός τούτων φέρεται τις ονόματι Μπελλής καθοδηγητής άλλωτε του ΕΛΑΣ.
ΙV.   Επίσκεψις εις ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
Εις ΚΑΡΔΙΤΣΑ υπάρχει τάξις και ασφάλεια. Ενταύθα όλα τα Κοινωνικά Στρώματα φιλόνομα και φιλήσυχα μοι επισκέφθησαν και μοι διαβεβαίωσαν την πίστην των προς την Κυβέρνησιν, προς την Εθνοφυλακήν και προς το πρόσωπόν μου. Εις τούτους είπον τα μέτρα άτινα λαμβάνονται και θα ληφθούν εναντίον των εκνόμων στοιχείων.
Εν συνεχεία μετέβην εις το χωρίον ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΝ (58307) ως  και εις λοιπά χωρία της περιοχής καθώς δε και εις την πόλιν των Τρικκάλων. Γενικώς μένει η εντύπωσις ότι είναι διάχυτον το αίσθημα του φόβου εις τας περιοχάς ταύτας ιδίως εις τας ορεινάς όπου ευρίσκονται εκτός του ελέγχου της Εθνοφυλακής. Ομοίως αναφέρω ότι εσημειώθησαν λόγω αντιδράσεως προς το Κομμουνιστικά στοιχεία εις την πεδιάδα της Θεσσαλίας και άλλαι συμμορίαι π.χ. του Τσαντούλα.
-Οπου υπάρχουν Τμήματα Εθνοφυλακής και υπάρχη ο έλεγχος έχει αρχίσει το αίσθημα της ασφαλείας να δυναμούται και επιθυμητή τυγχάνει η ύπαρξις Εθνικού Στρατού και της Εξουσίας. Ως εκ τούτου παρουσιάζοντο ενώπιόν μου διάφοραι Επιτροπαί εις άπασαν την ύπαιθρο Χώραν και μοι εζήτουν να αποσταλώσι Τμήματα μονίμως διαμένοντα εις όλα τα χωρία, βλέποντες βεβαίως τα επωφελή αποτελέσματα εις τα μέρη εκείνα εις α μένει μονίμως η Εθνοφυλακή. Βεβαίως έχομεν οργανώσει και διενεργούνται επιδρομαί Τμημάτων Εθνοφυλακής εις όλην σχεδόν την περιοχήν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
-Τα γεγονότα εις ΠΑΛΑΜΑ και ΠΥΡΓΟΝ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ προέκυψαν: Ιον. Εκ της απειρίας του Ανθ/στού Διοικητού του Τμήματος ΠΑΛΑΜΑ κατά τον τρόπον συμπεριφοράς του έναντι του πλήθους και του Ανθ/γού Ρολάκη όστις λόγω της απειρίας του επίσης εγένετο αίτιος διά τον φόνον της νεανίδος. 2ον. Το κυριότερον δε είναι η παντελής έλλειψις της παρουσίας του Διοικητού του Τάγματος Καρδίτσης Ταγ/ρχου Δάλα όστις εις ερώτησίν μου, αφού όπως ανέφερεν η κατάστασις ήτο κρισιμοτάτη και αφού εκινητοποίησεν άπασαν την διαθέσιμον δύναμιν ενισχυμένην διά τεσσάρων Αγγλικών αυτοκινήτων, εις ερωτησίν μου επαναλαμβάνω που ήτο η θέσις του εις Καρδίτσαν ή εκεί; απλώς απήντησεν ότι είχε πεποίθησιν εις τον Διοικητήν του Λόχου καλόν Αξ/κόν μεν αλλ’ άπειρον. Τούτον ετιμώρησα διά 15θημέρου φυλακίσεως και προτίθημι να αντικαταστήσω τούτον. Από όλας δε τας ενεργείας του προκύπτει ότι πρόκειται περί ανθρώπου ασθενούς χαρακτήρος.
ΜΕΤΡΑ ΑΤΙΝΑ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
1.     Οργάνωσις δικτύου πληροφοριών.
2.     Οργάνωσις επιδρομών δι’ αυτοκινήτου εις διάφορα σημεία πράγμα όπερ έχει μεγάλον αντίκτυπον επί της αναπτερώσεως του ηθικού του πληθυσμού και καταπτοήσεως των εκνόμων οργανώσεων.
3.     Διέταξα και έχομεν καλά αποτελέσματα όπως οι Αξ/κοί του Επιτελείου μου, οι Διοικηταί των Ταγμάτων και η Στρατ/κή Διοίκησις Λαρίσης περιφέρονται ανά την ύπαιθρον ερχόμενοι εις επαφήν με τους χωρικούς μηδέ του υποφαινομένου εξαιρουμένου όστις απουσιάζω από την έδραν μου επί μήνα περίπου και διαρκώς επεμβαίνων προς ύφεσιν των παθών και προτροπήν των κατοίκων προς εργασίαν και εμπιστοσύνην προς το Κράτος το οποίον θα τους δώση αργά μεν αλλ’ ασφαλώς την ησυχίαν, την ευνομίαν και την ισχύν του Νόμου.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
1.     Άμεσος αποστολή Χωροφυλακής ίνα αύτη αναπτυχθή ως και προπολεμικώς και διά της παρουσιάσεώς της θέλει εξουδετερώσει αμέσως τα αναρχικά στοιχεία και ασφαλώς εάν ευρίσκετο Χωροφυλακή εις την περιοχήν ημών λόγω της ειδικότητός της θα εξηλείφοντο ωρισμένα επεισόδια και τα οποία συμβαίνουν σήμερον, λόγω της απειρίας των οργάνων της Εθνοφυλακής και θα επιτυγχάνετο η σύλληψις διαφόρων δοσιλόγων στοιχείων.
2.     Άμεσος ενίσχυσις των δυνάμεων της Εθνοφυλακής κατά τέσσαρα Τάγματα άτινα να διατεθώσιν αμέσως εις τους Νομούς ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ με έδραν την ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ ή ΤΡΙΚΚΑΛΑ, λόγω της γειτνιάσεως του ορεινού όγκου της Πίνδου και των Χασίων όπερ ως γνωστόν είναι καταφύγιον των ατάκτων αναρχικών δεδομένου μάλιστα ότι η περιοχή αύτη ήτο το κέντρον των ομάδων του ΕΛΑΣ κατά την εποχήν της κατοχής.
-Ο Νομός Καρδίτσης και Τρικκάλων βρίθει ξένων προς την περιοχήν ταύτην προσώπων προερχομένων εκ διαφόρων άλλων μερών της Ελλάδος θέλω δε προτείνει εν καιρώ μέτρα διά την απομάκρυνσιν και εξουδετέρωσιν τούτων. Ομοίως εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ και περιοχήν της ευρίσκονται Ιταλοί, Γερμανοί και Ρώσσοι αιχμάλωτοι ων διέταξα και την σύλληψίν των εν συνεννοήσει μετά των Αγγλικών Αρχών. Μέχρι τούδε συνελήφθησαν 6 Ιταλοί. Άπαντες οι άνω καθ’ ας έχομεν πληροφορίας ενέχονται εις τας αναρχικάς κινήσεις του ΚΚΕ.
3.     Άμεσον αντικατάστασιν των Προέδρων των Κοινοτήτων και των προεδρείων των, των διορισθέντων επί εποχής των ποικιλονίμων οργανώσεων του ΕΑΜ. Ούτοι διά της παραμονής των εις τας θέσεις των  υποθάλπουσιν και υποκινούσι ταραχάς ενισχύοντες τας διαφόρους οργανώσεις και προστατεύουσιν τας εμφανιζομένας συμμορίας διά διαφόρων μέσων.
-Εις τον Νομόν Μαγνησίας η τοιαύτη αντικατάστασις έχει ήδη συντελεσθή κατόπιν εντολής του Νομάρχου κ. Τσιμπούκη και ως εκ τούτου  παρατηρείται η μεγαλειτέρα ύφεσις των παθών και ουδεμία σχεδόν δράσις των Κομμουνιστικών Οργανώσεων υπάρχει. Ο Νομάρχης ούτος εν αντιθέσει προς τους άλλους Νομάρχας των Νομών Καρδίτσης και Τρικκάλων οίτινες ουδεποτε απομακρύνονται εκ της πρωτευούσης των, επισκέπτεται τακτικά την ύπαιθρον της περιοχής του.
4.     Διάθεσις εις την Ανωτέραν Στρατ/κήν Διοίκησιν τριών ασυρμάτων διά Βόλον, Καρδίτσας και Λάρισσαν ίνα αύτη έχει τον έλεγχον εις εκάστην στιγμήν και ενεργή ραγδαίως επί των δημιουργούμενων θορυβοδών οργανώσεων άνευ μεν σοβαρών αποτελεσμάτων αλλά πάντως λίαν δυσαρέστων λογω του προκαλουμένου φόβου εις τον πληθυσμόν.
-Η διάθεσις αύτη των ασυρμάτων επιβάλλεται επί πλέον δεδομένου ότι η τηλεφωνική και τηλεγραφική επικοινωνία εκτός του ότι είναι υποτυπώδης συχνάκις αποκόπτεται εκ μέρους των αναρχικών.
5.     Άμεσος συμπλήρωσις του Επιτελείου μου ως η συνημμένη κατάστασις δι’ Αξ/κών καταλλήλων ιδίως προερχομένων εκ της Σχολής Πολέμου.
6.     Συμπλήρωσις των Ταγμάτων δι’ Αξ/κών ώστε να μην παρουσιάζεται το θέαμα Λόχοι να διοικώνται υπό εφέδρων Ανθ/γών και Ανθ/στων ακόμη.
7.     Παρακαλώ όπως πάσα πληροφορία προερχομένη εκ πηγής ξένης προς την Α.Σ.Δ.Θ. να μη λαμβάνεται υπ’ όψει και να μεταδίδεται αύτη ημίν υπό  τύπον πληροφοριών, διότι ως προσωπικώς έχω κατ’ επανάληψιν διαπιστώσει ορισμένοι εκ των Νομαρχών ή πολιτευομένων προσώπων της Θεσσαλίας και άλλων υπευθύνων στοιχείων, λόγω της φύσεως της ενεργουμένης αντιδράσεως παρά των αναρχικών και ταραχοποιών στοιχείων, πίπτουσι θύματα του ενεργουμένου πολέμου νεύρων.

Βόλος τη 25η Απριλίου 1945
Ο
ΑΝΩΤΕΡΟΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τ.Σ.Υ.
Α Β Ρ Α Μ Ι Δ Η Σ  ΧΡ.
Υποστράτηγος

Advertisements