Δελτίο Πληροφοριών 10-20/4/1945, 6 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/24 Απρ 1945


ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
6η ΕΛΛ. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                        Εν Θήβαις τη 21.4.45
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 809
Η
6η  Ταξιαρχία
Προς
την Ανωτ. Στρατ. Διοίκησιν Στερεάς Ελλάδος (Γραφ. ΙΙΙ)
Α θ ή ν α ς

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ από 10-20 Απριλίου 1945

ΜΕΡΟΣ Ι.-  ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΔΡΑΣΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ κ.λ.π.
1.  Πληροφορίαι αφορώσαι της Περιοχήν της Ταξιαρχίας.-
Εις την περιοχήν της Ιστιαίας ένθα δεν έχει εγκατασταθή Εθνοφυλακή το Εαμικόν στοιχείον εξακολουθή να τρομοκρατή τους εθνικόφρονας κατοίκους (Ε).-
Εις τα υψώματα (329) (796500) και (324) (812500) εθεάθη την 12ην Μαρτίου αριθμός τις ενόπλων όστις καθ’ ας έχωμεν πληροφορίας επικοινωνεί τακτικώτατα με τας έναντι ακτάς (Άγιον Σώστην-Βαθύ)(Χ).-
Εις την περιοχήν Καρύστου (980455) και Μαρμαρίου περιφέρεται αριθμός τις αναρχικών ωπλισμένων δι’ αυτομάτων και τυφεκίων όστις τρομοκρατεί τους εθνικόφρονας χωρικούς (Ε).-
Οι αναρχικοί εις την περιοχήν ταύτην της Ευβοίας διά της τρομοκρατίας και των διαφόρων διαδόσεων ως λ.χ. περί 3ου γύρου κ.λ.π. επιδιώκουσι την συγκράτησιν των διαρκώς διαρρεόντων μελών του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ και την ανασυγκρότησιν των διαλυθεισών ομάδων και υπηρεσιών τους.-
Ενδεικτικόν της εκεί κρατούσης καταστάσεως υπήρξεν και η απαγωγή του Αμερικανού υπολ/γού περί ης η Ταξιαρχία ανέφερεν διά του υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Π. 768/17.4.45 ειδικού Δελτίου Πληροφοριών(Χ).-
Ενώ εις την κωμόπωλην της Καρύστου και κοινότητα Μαρμάρι επικρατεί σχετική ησυχία χάρις εις την πρωτοβουλίαν εθνικοφρόνων στοιχείων δημιουργηθείσαν πολιτοφυλακήν, ήτις εξωπλίσθη διά των ελαχίστων όπλων άτινα παρέδωσαν οι οποδοί του ΕΛΑΣ.-
Εις την υπόλοιπον περιοχήν της Καρύστου οι περιφερόμενοι ένοπλοι αναρχικοί ασκούν μεγάλην τρομοκρατίαν κατά των εθνικοφρόνων πολιτών και απειλούν ότι θα εισβάλουν εις την Κάρυστον και Μαρμάρι ίνα σφάξουν τους εθνικόφρονας.- Γενικώς εις την Εύβοιαν όπου δεν έχη εγκατασταθή εθνοφυλακή η κατάστασις είναι απελπιστική διά τους εθνικόφρονας οίτινες κατέχονται από φόβον διά την ζωήν των.-
Εις Ερυθράς ο ιδιώτης Γεώργιος Γκιόκας ή Γεροδήμος ηπείλησεν εθνικιστάς διά της φράσεως «θα ιδήτε πού θα πάνε τα κεφάλια σας την 24ην του μηνός».- Εις περιοχήν Δομβραίνης (740790) κατά παρασχεθείσας ημίν πληροφορίας υπό του 104 Τάγματος διεπεραιώθησαν εις Πελοπόνησσον 20 άτομα αναρχικοί(Ψ).- Εις Αγ. Σαράντην Χωστίων (676680) το εσπέρας της 10ης Μαρτίου μετέβη διά Λέμβου ο διωκόμενος «Καπετάν Ζαχαριάς» Αρχηγός του ΕΛΑΝ Κορινθιακού και ήλθεν εις επαφήν με τον ιδιώτην Τριπερίναν.- Τόσον ο Τιπερίνας όσον και οι μεταφέροντες τον Ζαχαριάν διά λέμβου συνελήφθησαν.
Εις την Λεβάδειαν συνεχίζεται η Εαμική κίνησις εκδηλουμένη διά μυστικών συγκεντρώσεων.- Το εσπέρας της 11 Μαρτίου έθεσαν εις κυκλοφορίαν φύλλα με τίτλους «Λαοκράτης» και «Λευτεριά» με πολιτικόν περιεχόμενον και με συνθήματα «Δημοκράτες η Δημοκρατία κινδυνεύει» «όλοι στο Πανδημοκρατικό Μέτωπο».-
Διά των ως άνω προκηρύξεων επιδιώκουν την δυσφίμησιν της Εθνοφυλακής των πολιτικών και Διοικητικών Αρχών.-
2.-    Συλλήψεις Αναρχικών ή Εγκληματικών Στοιχείων.-
Κατά τας ενεργηθείσας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις υπό του 183 Τάγματος εις περιοχήν Κύμης (743155) Πύργου (715138) Μελετιανοίς (709154) Αγίου Γεωργίου (717602). Συνελήφθησαν 4 άτομα ενεχόμενα διά πολλά εγκλήματα.-
Υπό του 183 Τάγματος συνελήφθησαν έτερα 6 άτομα δυνάμει ανακριτικών ενταλμάτων.- Κατά τας εκκαθαριτικάς επιχειρήσεις της 13ης Μαρτίου εις περιοχήν Δαυλείας (540098) και Διστόμου (480005) ενεργηθείσας υπό του 104 και 300 Ταγμάτων. Συνελήφθησαν:
Εις Δαύλειαν άτομα   3
Εις Δίστομον    .//.     10
Από 10-20 Απριλίου εγένοντο επίσης συλλήψεις εγκληματιών:
Εις Θήβας άτομα 4
Εις Χώστια (Άγιος Σαράντης) άτομα 4
Εις περιοχήν Κοκκίνου άτομα 5
Εις περιοχήν Σχηματαρίου άτομα 5.
4.-    Ηθικόν κατοίκων περιοχής, Αιτήσεις, Καταγγελίαι, Παράπονα.-
α)    Εις τας επαρχίας Θηβών και Λεβαδείας εκτός από περιπτώσεις βαιοπραγιών εναντίον πρώην οπαδών του ΕΑΜ επικρατεί απόλυτος τάξις.-
Η Εθνοφυλακή διά της διαγωγής της έχη αποκαταστήση τον σεβασμόν προ τον Νόμον και την εμπιστοσύνην προς πάντας.-
Εις την περιοχήν Ιστιαίας και Καρύστου και εις ας κοινότητας δεν  έχη εγκατασταθή εθνοφυλακή το ηθικόν των κατοίκων είναι καταπεπτωκώς. Καθ’ εκάστην οι κάτοικοι των παραλιακών χωρίων της περιοχής Ιστιαίας ζητούν προσερχόμενοι εις την έδραν του Λόχου μόνιμον εγκατάστασιν τμημάτων Εθνοφυλακής.- Ενίοτε καίτοι δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος οι χωρικοί ίνα επιτύχουν εγκατάστασιν τμήματος Εθνοφυλακής εις τα χωρία των παριστάνουν την κατάστασιν ως πολύ τραγικήν και ζητούν την δημιουργείαν κοινοτικής Αστυνομίας διά του εξοπλισμού εθνικοφρόνων στοιχείων.-
β)    Εκπαίδευσις.- Τα σχολεία ήρχισαν ήδη λειτουργούντα αλλά με πολύ πενιχρά μέσα.- Εις κοινότητας λ.χ. εις ας υπηρετούν 4-5 διδάσκαλοι σήμερον υπηρετεί μόνον είς (1) ενώ εις άλλα δεν έχει τοποθετηθή εισέτι (Πλατανάκι).-
γ)    Τα δικαστήρια Θηβών, Χαλκίδος, ως και τα Ειρηνοδικεία της περιοχής ήρχισαν λειτουργούντα.- Το δικαστικόν όμως προσωπικόν δεν έχη εισέτι συμπληρωθή και συνεπεία τούτου η διεκπεραίωσις των δικογραφιών επιβραδύνεται.- Εις την Λεβάδειαν το κτήριον των Φυλακών δεν συγκεντρώνει όλους τους όρους ασφαλείας.-
δ)    Συγκοινωνίαι.- Η οδός Λεβαδείας – Αραχώβης λόγω ανατινάξεως πολλών πολλών τεχνικών έργων υπό των υποχωρούντων Γερμανών έχει ανάγκην αμέσου επισκευής.-
ε)    Στέγασις.- Εις τα χωρία Δομβραίνα, Χώστια, Δίστομον,  Δαύλεια, Άγιος Θωμάς, Σκούρτα, Στεφάνι η κατάστασις από απόψεως στεγάσεως των κατοίκων είναι αξιοθρήνητος.- Άπασαι σχεδόν αι οικίαι έχουν καταστραφή υπό των Γερμανών.- Οι χωρικοί των ανωτέρω κοινοτήτων έχουν ανάγκην αμέσου περιθάλψεως.-
Παρά την αθλίαν ζωήν των την οποίαν διάγουν διαπνέονται κατά 90% από εθνικιστικά ιδεώδη.-
5.-    Ενέργειαι του ΚΚΕ και των συναφών οργανώσεων αντιβαίνουσι
την γενικήν Συμφωνίαν.-
Το Κομμουνιστικόν Κόμμα εξακολουθεί πικοιλοτρόπως να καταστρατηγή την Συμφωνίαν της Βαρκίζης.-
Τούτο αποδεικνύεται εκ της παρανόμου κυκλοφορίας προκηρύξεων επαναστατικού περιεχομένου εις Λεβάδειαν, εκ της υπάρξεως ενόπλων τρομοκρατικών ομάδων εις την νήσον Εύβοιαν εκ των μυστικών συγκεντρώσεων και εκ των μέχρι τούδε ανευρεθέντων όπλων και Πυρομαχικών.-
Ούτω κατά το 2ον δεκαήμερον του Απριλίου ανευρέθησαν τα κάτωθι όπλα και Πυρομαχικά.-
Εις Λιγνυτορυχεία Μαλατιανής (708154) πλησίον της Κύμης 4 αυτόματα, 52 τυφέκια εν καλή καταστάσει και μέγας αριθμός Πυρομαχικών.-
Εις Δίστομον ανευρέθη ένα τυπογραφείον της οργανώσεως ΕΑΜ.-
6.-    Ανεύρεσις Κομμουνιστικών Αρχείων και ενδιαφέροντα στοιχεία.-
Υπό του 183 Τάγματος ανευρέθη εις περιοχήν Μαντουδίου αρχείον 7ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ όπερ απεστάλη εις Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
7.-    Ποίαι αι καταβληθείσαι υπό της Ταξιαρχίας Προσπάθειαι.-
Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών ενηργήθησαν επιχειρήσεις εκκαθαριστικαί.
1)    Υπό του 183 Τάγματος την 14ην και 15ην Μαρτίου εις περιοχήν Κύμης με αποτέλεσμα την σύλληψιν 4 εγκληματιών και την ανεύρεσιν 52 τυφεκίων, 4 αυτομάτων και πολλών πυρομαχικών.-
2)    Υπό των 150 και 300 Ταγμάτων εις περιοχάς Διστόμου και Δαυλείας με αποτέλεσμα την σύλληψιν 13 εγκληματιών και ανεύρεσιν ενός τυπογραφείου της οργανώσεως ΕΑΜ.
Καθ’ εκάστην επίσης ενεργούνται αιφνηδιαστικώς έρευναι υπό των διαφόρων τμημάτων της Ταξιαρχίας με αποτέλεσμα την σύλληψιν των ως άνω εγκληματιών. Απαιτείται επίσης η διάθεσις έξ (6) τουλάχιστον αυτοκινήτων εις το Τάγμα Ευβοίας διά την επικοινωνίαν με τα απομεμακρυσμένα τμήματά του και την ταχυτέραν μετακίνησιν των τμημάτων του προς εκκαθάρησιν των διαφόρων περιοχών.-
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.  ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ.-
Εντός των Μονάδων της Ταξιαρχίας δεν έχει σημειωθή μέχρι τούδε σοβαρά δράσις των Κομμουνιστών.-Είς υπξ/κός του 147 Τάγματος σημειώσας εσχάτως προπαγανδιστικήν δράσιν, προεφυλακίσθη η δε σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη διά της υπ αριθ. Α.Π. 724/17.4.45 εις Α.Σ.Δ.Σ.Ε. Δ/σις Δικαστικού.-
Οι ελάχιστοι εθνοφύλακες οίτινες διαπνεόνται από αναρχικάς ιδέας παρακολουθούνται υπό του δικτύου των Μονάδων.-
Οπωσδήποτε όμως το ηθικόν των εθνοφυλάκων επηρεάζεται εκ της  μη  χορηγήσεως εισέτι σιγαρρέτων της μη αντικαταστάσεως της εφθαρμένης  υποδήσεως, της  μη επαρκούς  ενισχύσεως των οικογενειών των
και της μη λήψεως γενικωτέρων μέτρων προστασίας δι’ αυτάς.-
Ε.Ο.Δ.
Ο
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς
Κοινοποιείται
ΓΕΣ (υ.τ.α.)
Σ.Δ. Θηβών (υ.τ.ε.)
104, 147, 120, 300 Τάγματα
Ζαφειρόπουλος Δημ.
Διά την ακρίβειαν           Αντ/ρχης Πεζικού
Το ΙΙ Γραφείον
Δ.Δημόπουλος

Advertisements