Δελτιο πληροφοριών (κομμουνιστικό δελτίο), ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/21 Απρ 1945


ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΓΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1945
(Φ.1005/Γ)
Αρ. Εγγρ. 1 (Γ4)
Φύλλα 3
Ε.Χ.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 86925                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Εν Αθήναις τη 21 Απριλίου 1945

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ2

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ Κον ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Αποστολή Κομμουνιστ. Δελτίου».

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω υμίν το συνημμένον Δελτίον με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν τούτου.-

Τ.Υ.
ΕΥΣΤ. ΛΙΩΣΗΣ
Υποστράτηγος
Συν.Ι

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
29ης Μαρτίου 1945

Ι.      ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΕΑΜ.

-Μετά την αποχώρησι από την ομάδα του Θέου – Στρατή –  Καλομοίρη – Μαργιόλη, του Ιωάννου Καλομοίρη, το Π.Γ. του ΚΚΕ έκαμε αυστηρή κομματική παρατήρηση στο Θέο, με προειδοποίηση καθαιρέσεως από το πόστο του, γιατί τη διάσπαση αυτή την απέδωσε στην έλειψη πολιτικής διορατικότητας και ελιγμών αυτού.
Έπρεπε -λέγει το Π.Γ. του ΚΚΕ- στην τελευταία συνεδρίαση της εαμικής αντιπροσωπείας, που έλαβε μέρος μόνον ο Θέος, Στρατής, Καλομοίρης, να παρευρεθή και ο Μαργιόλης, και σε περίπτωση αδυναμίας του να προσέλθη για οποιοδήποτε λόγο, να αναβάλη ο Θέος τη συνεδρίαση.-
Μαζί με την κομματική παρατήρηση προς το Θέο, ετοποθέτησε και ως συνδικαλιστικό καθοδηγητή το μέλος του ΚΚΕ πρώην γραμματέα της Κ.Ε. και καθοδηγητή όλων των Κομμουνιστικών οργανώσεων Μ. Ανατολής, Βασίλειον Νεφελούδην, κι’ έτσι επιτηρεί το Θέο στην ακολουθούμενη πολιτική και συνδικαλιστική γραμμή.-

-Εις τας αρχαιρεσίας των εργατικών σωματείων απεφασίσθη όπως συμμετάσχουν και οι Κομμουνισταί. Εδόθηκε εντολή όπως όλα τα μέλη του Κόμματος, και οι οπαδοί του, μεταβούν στα σωματεία των και τακτοποιηθούν οικονομικά, για να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.-

-Η 1η (Συνδικαλιστική) και η 11η (Έμποροι – επαγγελματίαι – Βιοτέχναι – Ελεύθερα επαγγέλματα) αχτίδες της Κ.Ο.Α. μέχρι το τέλος του Μάρτη να σχηματίσουν τα εαμικά ψηφοδέλτια και να τα θέσουν υπ’ όψιν του συνδικαλιστικού υπευθύνου της Αθήνας.-

ΙΙ.    ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Εις τον Στρατό και τα σώματα Ασφαλείας θα εφαρμοσθή το γνωστό παλαιό «Τριαδικό» σύστημα με ένα υπεύθυνο κατά λόχο. Η παλαιά Σ.Κ.Ο. (Στρατιωτική Κομμουνιστική Οργάνωση) ονομάζεται σήμερα Κομμουνιστική Οργάνωσις Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας. Η καθοδήγησις θα γίνεται στην Αθήνα απ’ ευθείας από την Κ.Ε. του Κόμματος (Χρ. Λαγανάς υπεύθυνος καθοδηγητής των Κομ. Οργανώσεων Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας, έχει εκπαιδευθή ειδικά στη Ρωσσία, χωρίς όμως και με καμιά ιδιαίτερη αξία), απαγορευμένης της αναμίξεως τόσον της Κ.Ο.Α. όσον και του ΕΑΜ (από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα της μεγάλης σημασίας που δίνουν αυτή τη στιγμή στο Στρατό και τα Σώματα Ασφαλείας.-

ΙΙΙ.   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.

Η διάσπαση ανάμεσα στα στελέχη του Κόμματος εξακολουθεί, παίρνει δε και διαστάσεις. Ετσι οι Καπεταναίοι που ήλθαν απ’ έξω παραπονούνται στ’ ανοιχτά εναντίον της καθοδήγησης της Αθήνας για την μη ανάθεση σ’ αυτούς καθοδηγητικών πόστων.

-Οι οπλατζήδες (μέλη της ΟΠΛΑ) κατηγορούν την Κ.Ε. του ΚΚΕ και την Κ.Ο.Α. ότι τους εγκατέλειψαν εις την τύχην τους. Προειδοποίησαν δε ότι σε περίπτωσι που το Κόμμα δεν τους περιφρουρήση και τους, εξασφαλίση, θα εξαναγκασθούν ή να βγούν πάλι στο Βουνό, ή να αναδιοργανώσουν την ΟΠΛΑ στην Αθήνα ανεξάρτητα και χωρίς την καθοδήγηση από το Κόμμα.(αυτό εκθέτει πολιτικά το Κόμμα, και απειλεί ρήγμα μεγάλο).

-Τα μεσαία στελέχη του Κόμματος λέγουν ότι η μη ανάπτυξις και ολοκληρωτική ανασυγκρότησις του Κόμματος οφείλεται βασικά όχι στην τρομοκρατία, αλλά στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς την καθοδήγηση του κόμματος, και στην τρομοκρατία που έχει εξασκίσει επί των Κομ. Μελών η ΟΠΛΑ.-

-Οι Στρατιωτικοί του Κόμματος οι ανήκοντες στην Κ.Ο.Α. καταφέροται κατά του Γραμματέως της Κ.Ο.Α. Βασίλη Μπαρτζιώτα, και ζητούν αντικατάστασή του γιατί κατά την περίοδο του κινήματος, όχι μόνο τους ηγνόησε, αλλά και τους έριψε εις το περιθώριον.-

Advertisements