Εκθεση ασφαλείας περιοχής Θηβών, 6 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/17 Απρ 1945


6η Ταξιαρχία
Αξ/κού Επιτελούς                                            Θήβαι τη 17η Απριλίου 1945
Η
Αριθμ.Α.Π. 770                                                                      6η Ταξιαρχία
Προς
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού
Δ/σιν Επιχειρήσεων
Αθήνας
«Υποβολή εκθέσεως ασφαλείας»
Λαμβάνω την τιμήν εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. 87767/11-3-45 Δ/γης Υμών να υποβάλω συνημμένως έκθεσιν από απόψεως καταστάσεως ασφαλείας της περιοχής Ταξιαρχίας.
Ε.Ο.Δ.
Επιτελάρχης
Τ.Υ.
Δ.Ζαφειρόπουλος
Αντ/ρχης Πεζ.


6η  Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ι Α
Γρ. Αξ/κού Επιτελούς

ΕΚΘΕΣΙΣ
 Απ ό    απόψεως    καταστάσεως    ασφαλείας    περιοχής     Ταξιαρχίας.

Ι.-    Πληροφορίαι
α)    Περιοχή Θηβών
1)    Εντός της πόλεως Θηβών το αίσθημα  της ασφαλείας έχει από μακρού χρόνου παγειωθή πλήρως.
Οι πρώην οπαδοί του ΚΚΕ γνωστοί άπαντες παρακολουθούνται συνεχώς διά των οργάνων μας ενισχυομένων υπό Εθνικοφρόνων πολιτών, οίτινες φιλοτίμως προσφέρουν τας συλλεγομένας πληροφορίας υπό αυτών.
2)    Κατά πληροφορίας παρασχεθείσας τη Ταξιαρχία εις περιοχήν Γεραλή (308918) ενεφανίσθη ομάς εγκληματιών εντοπίων και ξένων χωρίς να προβαίνη εις ουδεμίαν ενέργειαν εις βάρος των Εθνικοφρόνων πολιτών.
3)    Εις την Ορεινήν περιοχήν Β.Χοστίων (678802) κρύπτονται ευάριθμοι αναρχικοί, οίτινες κατά παρασχεθείσας ημίν πληροφορίας επικοινωνούν με τας έναντι ακτάς της Πελοπονήσου.-
β)    Περιοχήν Ευβοίας
1)    Εις την περιοχήν της Ιστιαίας και των εγγύς προς την Κωμόπολιν ταύτην χωρίων μετά την εγκατάστασιν ενός Λόχου η τάξις έχει αποκατασταθή και το αίσθημα της ασφαλείας έχει εμπεδωθή.
Εις την υπόλοιπον όμως περιοχήν ιδίως περί τα υψ.(329) (796500) και (324) (812500) κυκλοφορεί αριθμός τις ενόπλων αναρχικών, όστις επικοινωνεί με τας έναντι ακτάς (Άγιον Σώστην – Όρμον Βαθύ).
Καθ’ εκάστην προσέρχονται εις τον Λόχον χωρικοί των παραλιακών χωρίων ζητούντες εγκατάστασιν Τμημάτων Εθνοφυλακής εις τα χωρία των, πλην λόγω της μειωμένης δυνάμεως του Λόχου δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η επέκτασις τούτο εις όλα τα χωρία της Βορείου Ευβοίας.(760560) εις Φθοιώτιδος.
2)    Περιοχήν Μαντούδι – Στροφιλιά – Λίμνην.
Εις την ως άνω περιοχήν προ των ενεργηθεισών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων το Εαμοκομμουνιστικόν στοιχείον ωργίαζεν κυριολεκτικώς εις βάρος των Εθνικοφρόνων πολιτών.-
3)    Εις περιοχάς Κύμης και Καρύστου.-
Εις τας άνω περιοχάς το Εαμοκομμουνιστικόν στοιχείον συνεχίζει την δράσιν του τρομοκρατούν τους Εθνικόφρονας πολίτας λόγω μη εγκαταστάσεως εισέτι τμημάτων Εθνοφυλακής.-
γ)    Περιοχήν Λεβαδείας.
Εις την πόλιν της Λεβαδείας οι κομμουνισταί θέτουν συχνάκις εις κυκλοφορίαν προκυρήξεις πολιτικού περιεχομένου, δι’ ων διά ψευδών επιχειρημάτων κατηγορούσι την Εθνοφυλακήν παραβιάζουσαν την συμφωνίαν της Βαρκίζης.-Πλην των ανωτέρω εις ουδεμίαν άλλην επαναστατικήν ενέργειαν προβαίνουσιν.
Εις Δαύλειαν (540095) και δη εις Μονήν Ιερουσαλήμ ομάς αναρχικών 10-15 μελών λυμένεται την περιοχήν.-
ΙΙ.-   Ληφθέντα Μέτρα.
α)    Εις την περιοχήν Θηβών
1)    Την 3ην Απριλίου ε.ε. συνελήφθησαν συνεδριάζοντα οκτώ (8) Κομμουνιστικά στελέχη της πόλεως και ενίων εγγύς χωρίων, άτινα παραπεμφθέντα εις Εισαγγελέα κατεδικάσθησαν εις 7μηνον φυλάκισιν.-
2)    Η Ταξιαρχία ενήργησεν εκκαθαριστικήν επιχείρησιν την 9η Απριλίου εις περιοχήν Σχηματαρίου – Αυλίδος – Δήλεσι με αποτέλεσμα να συλληφθή αριθμός τις εγκληματιών.
Μετά ταύτα και εις την περιοχήν ταύτην το αίσθημα της ασφαλείας έχει αποκατασταθή.-
3)    Εις την Ορεινήν περιοχήν Χοστίων.
Το εσπέρας της 11ης τρεχ. κατόπιν εγκαταστάσεως ενέδρας υπό του εν Δοβραίνη Τμήματος Εθνοφυλακής συνελήφθησαν τέσσαρα άτομα, άτινα μετέφερον τον Καπετάν Ζαχαρίαν διά λέμβου εις θέσιν Ν. Ζάλτσα (580825) όστις ήλθεν εις επαφήν με τους συλληφθέντας.
4)    Εις την λοιπήν περιοχήν Θηβών επικρατεί απόλυτος τάξις, πλην ωρισμένων επεισοδίων λαμβανόντων χώραν εις βάρος πρώην οπαδών του ΕΑΜ υπό Εθνικοφρόνων πολιτών, των οποίων το ΕΛΑΣ έχει εκτελέσει τους συγγενείς.
5)    Εις την περιοχήν Βαθύ Αυλίδος (318930), Ριτζόνα (224936) Παντίκιον (282908), Γεραλή (308918). Παραλία (312900) ενεργήθησαν υπό Τμημάτων του 105 Τάγματος εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την σύλληψιν Δέκα ατόμων βαρυνομένων δι’ αξιοποίνων πράξεων.-
β)    Εις την περιοχήν Ευβοίας.-
1)    Την 4ην-5ην Απριλίου ενεργήθησαν αιφνιδιαστικαί από θαλάσσης και ξηράς εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις υπό Τμημάτων του 183 Τάγματος εις την περιοχήν Βορείου Ευβοίας Μαντούδι (210370), Στροφιλιά (152396) Λίμνης (070340) Ροβιές (998398) με αποτέλεσμα την σύλληψιν πολλών εγκληματιών και την ανεύρεσιν πολεμικού υλικού 200 κιβωτίων πλήρων βλημάτων αντιαρματικού Γερμανικών 75, εκκρηκτικών υλών. Κατεσχέθησαν κομμουνιστικά Αρχεία άτινα άμα τη διαλογή και μελέτη θα υποβληθώσιν.
2)    Την 1ην Απριλίου και ώραν 23.00 ένοπλον Τμήμα του Λόχου Ιστιαίας (938559) κινούμενον προς χωρίον Καστανιώτισσα (936498) προς σύλληψιν ομάδος κακοποιών δυνάμεως 7-10 ατόμων περιφερομένης εις την περιοχή ταύτην συνεκρούσθη μετ’ αυτής με αποτέλεσμα τον θάνατον του εγκληματίου Καπετάν Καπνίση Αντωνίου εξ Αλιβερίου και τον βαρέως τραυματισμόν του Ευαγγέλου Σούρα χρησιμοποιουμένου ως οδηγού.
Ο Λόχος Ιστιαίας προέβη εις την σύλληψιν ατόμων βαρυνομένων με πολλά εγκλήματα.
Εξετέλεσεν επιχειρήσεις εξερευνήσεως εις πολλούς χώρους της υπαίθρου ένθα υπήρχον πληροφορίαι ότι υπήρχον εγκληματίαι και πυρομαχικά.-
Δι’ ελαφρών Τμημάτων των εγκατεστημένων φρουρών της υπαίθρου εκτελεί συνεχώς επιχειρήσεις εξερευνήσεως της περιοχής των.
Διά των εξεταστικών φυλακίων και περιπόλων ελέγχει απάσας τας οδικάς αρτηρίας.-
3)    Ενηργήθησαν υπό του 183 Τάγματος την 14ην και 15ην τρεχ. εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις την περιοχήν Κύμης (742156) Μαλιάτινη (708154), Κονίστρες (700090) και Οκτωνία (788038) με αποτέλεσμα την σύλληψιν εγκληματιών και την ανεύρεσιν (52) Τυφεκίων και (3) Αυτομάτων εις τα Λιγνιτορυχεία Μαλετιανής.-
γ)    Περιοχή Λεβαδείας.-
1)    Την 12ην τρεχ. υπό Τμημάτων του 150 Τάγματος εγείνοντο εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις την περιοχήν Δαυλείας (54095) με αποτέλεσμα την σύλληψιν τριών ατόμων βαρυνομένων δι’ αξιοποίνων πράξεων.
2)    Υπό Τμημάτων του 300 Τάγματος ενηργήθησαν εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις την περιοχήν Διστόμου (480008) με αποτέλεσμα την σύλληψιν Δέκα ατόμων βαρυνομένων δι’ αξιοποίνων πράξεων και την ανεύρεσιν τυπογραφείου.-
ΙΙΙον.      Αποτελέσματα των ληφθέντων μέτρων.
1)    Εις άπαντα τα κέντρα όπου εγκαταστάθησαν Τμήματα απεκαταστάθη πλήρως η τάξις και η ασφάλεια των κατοίκων. Οι πολίται απέκτησαν εμπιστοσύνην προς τας Αρχάς και το Κράτος, απηλλάγησαν από την Εαμοκομμουνιστικήν τυρρανίαν και ήρχισεν αναπτερούμενον το Εθνικόν Φρόνημα.-
2)    Διά την σύλληψιν πολλών εγκληματιών ικανοποιήθη το αίσθημα της Δημοσίας Γνώμης, διεσπάσθη η επαφή και η συνοχή της Εαμοκομμουνιστικής Οργανώσεως και οι πλείστοι των οπαδών των, οι οποίοι τους ηκολούθουν υπό το Κράτος της βίας ή και θεληματικώς τους εγκατέλειψαν.
3)    Διά των συνεχών εξερευνήσεων περισυνελλέγησαν αρκετά πολεμικά υλικά.-
4)    Διά των εξεταστικών φυλακιών εμποδίζεται η μεταφορά λαθραίων εμπορευμάτων ή Πολεμικών Υλικών.-
5)    Οι κάτοικοι της Κωμοπόλεως Κύμης Ευβοίας με αφάνταστον ενθουσιασμόν υπεδέχθησαν τα Τμήματα της Εθνοφυλακής.-
Θήβαι τη 17 Απριλίου 1945
Ε.Ο.Δ.
Ο
Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ
Τ.Σ.Υ.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
Αντ/χης Πεζικού

Advertisements