Αναφορά καταστάσεως, Β’ Αστυνομικό Τμήμα Καβάλας/ΑΡ43/8 Απρ 1945


Εν Καβάλλα τη 8η Απριλίου 1945
ΑΡΙΘ. 43
Βασίλειον της Ελλάδος
Β! Αστυνομικόν τμήμα Καβάλλας
Προς
Την Διοίκησιν Εθν/κής Καβάλλας
Ενταύθα
Περί των ενταύθα λειτουργούντων άντρων αναρχίας και διαφθοράς.

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι μεταβάς χθες και περί ώραν 18ην εις την ενταύθα και επί των οδών 39 και 40 γωνία λειτουργούσα Λέσχην της ΕΠΟΝ Συνοικίας Αγίου Γεωργίου διεπίστωσα ότι αύτη είναι όχι μόνον αναρχικόν Κέντρον αλλά και διαφθορείον συνειδήσεων και υπάρξεων. Εντός αυτής εύρον ανήλικα παιδία, άρρενα και θήλεα από ηλικίας 8 ετών μέχρι 18 επιδιδόμενα εις οργειώδεις διασκεδάσεις, τραγούδια επαναστατικά, χορούς, χαρτοπαιξίαν, με τόσην αναίδειαν που ούτε απόφοιτοι των φυλακών, των κακοφήμων οίκων και θαμώνες των χασισοποτείων δεν έχουν. Είδον κοράσια ηλικίας ουχί πλέον των 18 ετών να παίζωσι τάβλι καθήμενα επί των καθεκλών με ανοικτά τα σκέλη και ανασηκωμένα τα φουστάνια των εις σημείον ώστε να είναι ορατά τα απόκρυφά των εις πάντας, χωρίς να αισθάνωνται την παραμικρήν εντροπήν.
Ευρεθείς προ της οικτράς ταύτης πραγματικότητος, ως μόνον μέτρον σωτηρίας των χαρακτήρων της νεολαίας, πλην ή τελείως αύτη διαφθαρεί από τους σκοπίμους διατηρούντας τα άντρα ταύτα της αναρχίας και διαφθοράς. Έκρινα το κλείσιμο της Λέσχης ταύτης, την λειτουργίαν της οποίας ουδείς νόμος προστατεύει, ούτε και αυτή η συμφωνία της Βάρκιζας.
Αλλά το μέτρον μου τούτο δεν θα συντελέση εις τίποτε όταν δεν θα ληφθώσι γενικά μέτρα δι όλα τα παρεμφερεί ενταύθα λειτουργούντα άντρα αναρχίας, προδοσίας και διαφθοράς.
Τα αναρχικά Κέντρα του ΕΑΜ-ΕΠΟΝ-ΚΚΕ-ΕΛΑΣ και Λέσχαι εις τα οποία συγκεντρούντο, συνεσκέπτοντο και συναπεφάσιζον τας σφαγάς λεηλασίας και προδοσίας οι συναγωνιστές, παραμένουν άθικτα, και υπό τα όμματα των Αρχών, και προς απογοήτευσιν των Εθνικοφρόνων πολιτών. Εξακολουθούν και εις τα Κέντρα της πόλεως και εις τας συνοικίας να αποτελούν τας φωλεάς εις τας οποίας με όλην των την άνεσιν προκλητικοί οι χθεσινοί εκτελεσταί και αυριανοί τοιούτοι ενδιαιτώνται και σχεδιάζουν την νέαν των εξόρμησιν από την οποίαν ουδέ επί στιγμήν απεμακρύνθησαν.
Ο
Διοικητής του Τμήματος
Γεωργ. Βουτσόπουλος
Ανθ/στής Χωροφ.

Advertisements