Αναφορά περί Λεσχών ΕΑΜ, Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης/5 Απρ 1945


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦ. ΕΙΔΙΚ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απόρρητος Εξαιρ. επείγουσα
Θεσ/νίκη τη 5 Απριλίου 1945
Προς
Τον Κον Υπουργόν Γεν. Δ/τήν Βορ. Ελλάδος
Ενταύθα

Περί των Λεσχών κλπ. Κέντρων των οργανώσεων ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΕΠΟΝ-ΕΑ.

Λαμβάνω την τιμήν ν άναφέρω τα κάτωθι.
Εν τη ενταύθα πόλει λειτουργούσι λέσχαι και άλλα Κέντρα ψυχαγωγίας των οργανώσεων ΚΚΕ – ΕΑΜ – ΕΠΟΝ – ΕΑ ιδρυθείσαι κατά το διάστημα της Εαμοκρατίας και των οποίων η λειτουργία εξακολουθεί μέχρι σήμερον με τον αυτόν ρυθμόν.
Τον αριθμόν των Κέντρων τούτων παραθέτω κατ Αστυνομικά Τμήματα.
Α! Αστυνομικόν Τμήμα Λέσχαι ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΕΠΟΝ
Γραφεία ΕΑ 4
1
Β! Αστυνομικόν Τμήμα Λέσχη ΕΠΟΝ 1
Γ! « « Κέντρα ψυχαγωγίας 3
Δ! « « Κέντρα συγκεντρώσεως
Λέσχαι
Κέντρα ψυχαγωγίας 1
4
1
Ε! « « Λέσχαι 1
ΣΤ! « « Λέσχαι 1
Ζ! « « Κέντρα ψυχαγωγίας και συγκεντρ.
Λέσχαι 1
4
Η! « « Λέσχαι και Κέντρ. συγκ. 6
Θ! « « Λέσχαι και Γραφεία 8
Ι! « « Κέντρα ψυχαγωγίας
Λέσχαι και Γραφεία 1
9
ΙΑ! « « Λέσχαι 8
Σύνολον 54
Εις άπαντα τα Κέντρα ταύτα άτινα εν συνόλω ανέρχονται εις 54 γίνονται πολλάκις της εβδομάδος συγκεντρώσεις και ομιλίαι υπό των καθοδηγητών του ΚΚΕ. Ικανός αριθμός εξ αυτών ευρίσκεται εις εγγυτάτην απόστασιν εκ εκπαιδευτικών κτιρίων εκκλησιών και δημοσίων Κέντρων.
Η παρακολούθησις όλων αυτών των κέντρων υπό της Αστυνομίας δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθή τελεσφόρως.
Συχνάζουσι εις αυτά άτομα αμφοτέρων των φύλλων και ως έχει μέχρι στιγμής διαπιστωθή από ηλικίας 12 30 ετών ως επί το πλείστον.
Εκτός των ανωτέρω Κέντρων άτινα είναι μόνιμα εντευκτήρια των κομμουνιστών δημιουργούνται και έτερα διά θεατρικών παραστάσεων χοροεσπερίδων κλπ. τη υποβολή αιτήσεων χορηγήσεως αδειών εις ημάς και αφού τακτοποιούνται φορολογικώς.
Τοις πάσιν τυγχάνει γνωστόν ότι οι επιδιωκόμενοι και πλήρως επιτυγχάνοντες σκοποί των συγκεντρώσεων τούτων είναι αποκλειστικώς κομμουνιστικοί και ειδικώτερον η συγκράτησις του ηθικού των οπαδών του ΚΚΕ διά της συχνοτάτης μεταξύ των επαφής διά διενεργείας διδασκαλιών κομμουνιστικού περιεχομένου συσκέψεων όλων των καθ ιεραρχίαν βαθμίδων του Κ.Κ. (Πολιτικοί Καθοδηγηταί, Οικονομικοί υπεύθυνοι επί της διαφωτίσεως κλπ.) εκείθεν δε εκπορεύονται όλαι αι ενέργειαι του ΚΚ και ΕΑΜ.
Εις την διάθεσίν των έχουσι όλα τα μέσα ραδιόφωνα, τηλέφωνα, τύπον (Εφημερίδας, πολυγράφους, γραφομηχανάς).
Δια των συγκεντρώσεων τούτων ενεργείται προπαγάνδα του ΚΚ εις βάρος της Εθνικής μας ενότητος και προώθησιν των νέων εις την διαφθοράν και διάπραξιν αδικημάτων.
Έχομεν την πληροφορίαν ότι εις τας Λέσχας ταύτας γίνονται και ειδικαί διδασκαλίαι χρήσεως όπλων χειροβομβίδων και πυρίτιδος.
Κατελήφθη εντός των ανωτέρω κέντρων παις 14 ετών υπό των γονέων του κρατών επί των γονάτων του νεαράν πόρνην. Το παράδειγμα τούτο πείθει ότι η Νεολαία διατρέχει σοβαρότατον κίνδυνον διαφθοράς.
Τα χρηματικά ποσά άτινα συγκεντρούνται επί των θεατρικών παραστάσεων χοροεσπερίδων και εράνων διατίθενται υπό των σκοτεινών επιδιώξεων του κομμουνιστικού κόμματος.
Τα Κέντρα ταύτα αποτελούν τας εστίας των επαφών των οπαδών του κομμουνιστικού κόμματος, η δε διατήρησίς των εγκυμονεί σοβαροτάτους κινδύνους εις βάρος της εθνικής μας υποστάσεως.
Κατά τας συγκεντρώσεις των γίνονται προκλητικοί εις τοιούτον βαθμόν ώστε μετά μεγάλου κόπου η Αστυνομία προλαμβάνει την ρήξιν μεταξύ αυτών και των εθνικιστών οίτινες μετά μεγάλης δυσφορίας παρακολουθούν τας ενεργείας των κομμουνιστών και αποφεύγουσι την ρήξιν ως νομιμόφρονες και υπακούοντες εις τας συστάσεις και υποδείξεις της Αστυνομίας.
Μέχρι της στιγμής δεν εσημειώθη σοβαρά διασάλευσις της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας και τούτο χάρις εις τας μεγάλας προσπαθείας της Αστυνομίας δεν αποκλείεται όμως τηρουμένης της μέχρι σήμερον τακτικής να δημιουργηθώσιν και ζητήματα τάξεως διότι ως προαναφέρω είναι λίαν προκλητικά.
Η Δ/σις Αστυνομίας από της επαναστάσεώς της και μέχρι σήμερον δεν έχει διαταγάς και οδηγίας αντιμετωπίσεως των ανωτέρω αντικειμένων και εφόσον υποβάλλεται σχετική αίτησις μετά διπλοτύπου φορολογικής τακτοποιήσεως χορηγεί την αιτουμένην αδείαν συγκεντρώσεως εκτός βέβαια της περιπτώσεως καθ ην κρίνει ότι επίκειται διασάλευσις της τάξεως οπότε δύναται να αρνηθή την χορήγησιν.
Δια τους ανωτέρω όθεν αναφερομένους λόγους έχομεν την γνώμην ότι δεν συμφέρει να λειτουργούν εν τη πόλει της Θεσ/νίκης 54 Λέσχαι και γενικώς κέντρα συγκεντρώσεως κομμουνιστών δι ο προτείνομεν το κλείσιμον τούτων.
Εφ όσον η οργάνωσις του ΕΑΜ (ΚΚΕ) έχει αναγνωρισθή ως πολιτικόν κόμμα να θεσπισθή όπως μίαν μόνον λέσχην έχει όπως και τα λοιπά κόμματα, Λαϊκόν Φιλελεύθερον κλπ. ουχί 72 τοιαύτας και κέντρα συγκεντρώσεως της ΕΑΜ – ΕΠΟΝ – ΚΚΕ – ΕΑ.
Η ΕΠΟΝ ο κλάδος ούτος του ΕΑΜ έχομεν την γνώμην ότι δέον να διαλυθή διότι ως αναφέρω ανωτέρω επιζήμιος εις την νεότητα τυγχάνει και ουχί προς ηθικήν διάπλασιν ταύτης.
Επίσης και η ΕΑ να διαλυθή διότι ουδέν άλλο είναι αλλά το οικονομικόν τμήμα του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Συνυποβάλλω προσηρτημένως και αντίγραφον της υπ. αριθ. 40/7/7/2.4.45 αναφοράς μου προς την Γεν. Δ/σιν Μακεδονίας.
Παρακαλώ όπως ευαρεστηθείτε και μας γνωρίσητε τας επί του προκειμένου ληφθησομένας αποφάσεις σας.

Ο Δ/ντής της Αστυνομίας
Βασιλάκης Εμμανουήλ
Συν/χης

Advertisements