Εκθεση εσωτερικής καταστάσεως ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1945, ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/Δ2


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Δ2
ΜΗΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1945
Αθήναι τη 5 Μαΐου 1945

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περιληπτική της εσωτερικής καταστάσεως
(Βάσει επισήμων εκθέσεων των Ανωτέρω Στρατ.Δ/σεων).
—————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Δ2

ΕΚΘΕΣΙΣ
Εσωτερικής καταστάσεως βάσει επισήμων στοιχείων των Α.Σ.Δ.
μηνός Απριλίου 1945

Η έκθεσις περιλαμβάνει.

Ι.      ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Υπαρξις ενόπλων τρομοκρατικών ομάδων και ανεύρεσις πολεμικού υλικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Παράνομος κυκλοφορία τύπου και προκηρύξεων – Διενεργουμένη προπαγάνδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Μυστικαί Συγκεντρώσεις – Παράνομοι οργανώσεις.-
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Προκλήσεις και συκοφάντησις του Εθνικού Στρατού -Υπονόμευσις θεμελίων του.

ΙΙ.    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗ-ΡΙΑΣΕΩΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Συνεργασία με ξένους
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Προσπάθεια δηλητηριάσεως σχέσεων με ωρισμένους Συμμάχους.

ΙΙΙ.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Συμπεράσματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα Πολεμικά Υπουργεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα λοιπά Υπουργεία.


Ι.      ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.
Ύπαρξις ενόπλων τρομοκρατικών ομάδων, απόκρυψις και ανεύρεσις μεγάλων ποσοτήτων πολεμικού υλικού.

Εις άπασαν την Ελλάδα εξακολουθεί παρατηρουμένη κίνησις ενόπλων τρομοκρατικών ομάδων με επί κεφαλής διαφόρους «Καπεταναίους».
Τόσον όμως ο αριθμός των ενόπλων αυτών τρομοκρατικών ομάδων όσον και η δύναμις τούτων, δύναταί τις να είπη, ότι συνεχώς μειούται λόγω συλλήψεων, καταδιώξεως και γενικώς, σχηματισμού κλίματος παρά τω πληθυσμώ τοιούτου ώστε να μη γίνονται ανεκταί τοιαύται ενέργειαι.
Γενικώς η εικών παρουσιάζεται ως κάτωθι:

Α΄. Περιοχή Στερεάς Ελλάδος
Εξακολουθούν αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις προοδευτικώς καθ’ άπασαν την περιοχήν ταύτην με αποτελέσματα αρκετά ικανοποιητικά. Το περισσότερον δοκιμαζόμενον σήμερον τμήμα της περιοχής ταύτης είνε το της Λαμίας, Ευρυτανίας όπου η τρομοκρατία και αι απειλαί εξακολουθούν υφιστάμεναι και οι εγκληματίαι εξακολουθούσι περιφερόμενοι ελευθέρως, καθ’ όσον οι κάτοικοι αποφεύγουσι την καταγγελίαν φοβούμενοι αντεκδικήσεις. Αναρχικοί εκ ξένων περιφερειών περιφέρονται και τρομοκρατούσι τους κατοίκους.

Περιοχή Ευβοίας
-Περιοχή Ιστιαίας ένθα δεν έχει εγκατασταθή Εθνοφυλακή το αναρχικόν στοιχείον εξακολουθεί να τρομοκρατή τους εθνικόφρονας κατοίκους.
-Περιοχή Καρύστου και Μαρμαρίου περιφέρεται αριθμός τις ενόπλων αναρχικών.

Β΄. Περιοχή Ν.Δ. Ελλάδος
Και εις την περιοχήν ταύτην εξακολουθούν κινούμενοι διάφοροι τρομοκρατικαί ομάδες αίτινες όμως προοδευτικώς εξουδετερούνται.
Και συγκεκριμένως:
1)    Συμμορία λοχαγού Στασινοπούλου (περί τους 25), εις περιοχήν Γορτυνίας.
2)    Συμμορία Καπεταναίων Ταλαγάνη και Μαυρογιάννη, συμμορία Μπρούμα Καλαμάτα και συμμορία αδελφών Σταυροπούλου, εις περιοχήν Μεγαλουπόλεως.
3)    Συμμορίαι υπό τους Λεβεντάκην, Αμπαλοδήμαν, Λάτσην, Πέτρου, Μπαλήν και Κένδρον, εις περιοχήν Κυνουρίας.
4)    Συμμορία υπό του Αττίλαν (Μαζωμένου), εις περιοχήν Μαντινείας.
5)    Συμμορία Κανελλοπούλου, δυνάμεως 200 περίπου, εις περιοχήν Σπάρτης.
6)    Συμμορία υπό τον καπετάν Σφακιανόν (Αρετάκην) εξ 25 ανδρών και συμμορία υπό τον Μαραμούζην, εις περιοχήν Καλαμών.
7)    Συμμορία υπό τον Γραβιάν, δυνάμεως 8-10, εις περιοχήν Νεμέας. Ο Γράβος συνελήφθη ταξιδεύων δι’ Αθήνας.
8)    Συμμορία υπό τον Γρίβαν, δυνάμεως 30 περίπου ανδρών, και συμμορία υπό τον Χαράλαμπον Τόγιαν, δυνάμεως 8-10 ανδρών, εις περιοχήν Αργολίδος.
9)    Μικροομάδες ενόπλων κακοποιών κινούνται εις το βόρειον τμήμα των Επαρχιών Τριχωνίδος, Ναυπακτίας και Βάλτου. Είναι ωπλισμένοι ως επί το πλείστον δι’ αυτομάτων όπλων. Συνελήφθησαν δύο Αρχηγοί, οι καπετάν Θαλασσινός και καπετάν Παντακόσιας.
Ομοίως εις την περιφέρειαν των Βορείων Δήμων Λακεδαίμονος – Καστορίου και Πελλάνης και ιδία εις τα χωρία Καστανιά –  Γεωργίτσιον, Πέλανα, Αλεβρού, Παρδάγη, Βορδόνια δρά ανταρτική ομάς υπό τον Κ.Κανελλόπουλον ήτις τρομοκρατεί τους κατοίκους και απειλεί αυτούς διά του «τρίτου γύρου».
Ομοίως εις περιοχήν Καρπενησίου ευρίσκεται πιθανώτατα ο Καπετάν Αριστείδης (Γεώργιος Γεωργόπουλος δικηγόρος εξ Αθηνών) καπετάνιος της ΧΙΙΙ Μεραρχίας.
Μεθ’ εαυτών, ως αναφέρει η Α.Σ.Διοίκησις Ν.Δ. Ελλάδος έχει και Ρώσσους τινας αξ/κούς και ενεργεί στρατολογίαν ανταρτών. Εις την κατοχήν του έχει ολόκληρον σχεδόν τον οπλισμόν ΧΙΙΙ Μεραρχίας, όστις δεν παρεδόθη και υπολογίζεται εις 6000 τυφέκια. Κατά τας αρχάς Απριλίου συνηντήθη εις χωρίον ΠΡΟΥΣΟΣ με αντιπροσωπείαν αξ/κών του ΤΙΤΟ.
Γ΄. Περιοχή Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Και εις την περιοχήν ταύτην η κατάστασις παρουσιάζεται η αυτή όπου δεν έχουσι προωθηθή τμήματα εθνοφυλακής και χωροφυλακής η τρομοκρατία των κατοίκων υπό των αναρχικών είνε μεγίστη. Ιδίως αύτη χρήζει μεγαλυτέρας προσοχής εις τους Νομούς Καρδίτσης και Τρικκάλων οίτινες βρίθουν ξένων προς την περιοχήν ταύτην προσώπων. Εις την Καρδίτσαν και την περιοχήν της ευρίσκονται και πολλοί Ιταλοί, Γερμανοί και Ρώσσοι αιχμάλωτοι.

Και συγκεκριμμένως:
1)    Εις την περιφέρειαν Σοφάδων και Σταυρός-Καρδίτσης ενεφανίσθησαν την 5ην και 7ην Απριλίου η τρομοκρατική ομάς του Μπαλή μετά μικρού αριθμού ενόπλων εφίππων, ήτις εμφανιζομένη εις τα διάφορα χωρία της περιφερείας ταύτης τρομοκρατεί ταύτα.
2)    Την 6ην Απριλίου ενεφανίσθη εις Ζαρχανάδες Καρδίτσης ομάς ενόπλων εκ 4 τρομοκρατών υπό τον Γεώργιον Βουλγαράκην.
3)    Την 11ην Απριλίου ομάς τρομοκρατών εισήλθε εις Μουζάκι.
4)    Εις χωρία Μέγα Καλύβια – Παλαιά Κοντσούφλινη –  Νεοχώριον – Βάνια Τρικκάλων ένοπλα αναρχικά στοιχεία εμφανισθέντα απειλούν τους κατοίκους και δηλώνουν εις τούτους ότι θα σφαγούν μόλις ηττηθή η Γερμανία ή όταν λάβωσι διαταγάς προς τούτο παρά της Κεντρικής Οργανώσεως.
5)    Την 4ην Απριλίου 30-40 ένοπλοι υπό τον εφ. Ανθ/γόν τέως Αξ/κόν του ΕΛΑΣ Τσαρούχαν εξετέλεσε βολήν πολυβόλου εις θέσιν Πλαιοσαμαρίνα Τρικκάλων.
6)    Οι εαμοκομμουνισταί Ζαραλής και Τζαβέλλας με 40 άνδρας κινούνται εις την περιφέρειαν Μαλακασίου – Σταγιάδες – Γεωργίτσα Τρικκάλων.
7)    Την 14ην Απριλίου ομάς 10 ενόπλων εαμοκομμουστών διήλθε του χωρίου Βάνια Τρικκάλων προς άγνωστον διεύθυνσιν.
8)    Κατά πληροφορίαν εμπίστου Δημ. Υπαλλήλου οι εαμοκομμουνισταί ενεργούν εγκατάστασιν τηλ/κού δικτύου εις περιφέρειαν χωρίου Νικολίτσι – χωρίου Καστανιά.
9)    Την 8ην Απριλίου αναρχικοί οπαδοί του ΕΑΜ επετέθησαν λόγω αντιθέσεως φρονημάτων κατά των κατοίκων του χωρίου Νέαι Καρυαί Λαρίσσης και εξυλοκόπησαν τούτους αγρίως μεταφερθέντων τριών αναισθήτων εις Λάρισσαν.
10)  Εις Μελιάς Λαρίσης εκυκλοφόρησαν ένοπλοι τρομοκράται.
11)  Εις χωρίον Γούνιτσα Λαρίσης εκακοποιήθη ο νεοδιορισθείς Πρόεδρος Κοινότητος παρ’ εαμοκομμουνιστών. Δύναμις αποσταλείσα απεκατέστησε την τάξιν συλλαβούσα πέντε εκ των δραστών.
12)  Την 15ην Απριλίου ε.ε. ομάς τεσσάρων ενόπλων εσταμάτησε αυτοκίνητον εις Στεφανοβίκιον Λαρίσης μη κακοποιήσασα κανένα.
13)  Την 14ην Απριλίου ε.ε. κατόπιν εμφανίσεως ενόπλων εαμοκομ/στών ανταρτών εις χωρίον Νιές-Αλμυρού απεστάλη δύναμις Εθνοφυλακής εκ Βόλου, ήτις ελθούσα εις σύγκρουσιν μετά των συμμοριτών, συνέλαβε πέντε εξ αυτών μετά του οπλισμού των, εξ ων είς τραυματισμένος. Εκ των Εθνοφυλάκων ουδείς έπαθε τι.
14)  Εις την ύπαιθρον πλείστοι των εαμοκομ/στών είναι ένοπλοι Σχηματίζουσι διαφόρους μικράς συμμορίας διά των οποίων τρομοκρατούσι την ύπαιθρον. Επιτρέπουν μόνον την κυκλοφορίαν των κομμουνιστικών εντύπων.
15)  Εις την περιφέρειαν Φαρσάλων εμφανίζεται συμμορία υπό ιδιώτην ονόματι Σούρλαν, όστις φέρεται ως καταπολεμών τους οπαδους ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ.
16)  Την 6ην Απριλίου έφθασαν εις Άγιον Ακάκιον (Γράλιστα) Καρδίτσης 5 φορτώματα όπλων.
17)  Την 6ην Απριλίου έφθασαν εις χωρίον Φανάρι Καρδίτσης 9 φορτώματα όπλων προερχόμενα εκ του χωρίου ΠΥΡΓΟΥ.
18)  Την 10ην Απριλίου διήλθον εκ χωρίου ΠΑΛΗΟΚΚΛΗΣΙ (Ίσαρι) Καρδίτσης, δύο δίτροχα πλήρη όπλων και Πολ/λων με κατεύθυνσιν προς ΦΑΝΑΡΙ.
19)  Εις την περιοχήν Κοινοτήτων ΚΟΡΙΣ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ και ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Τρικκάλων μετεφέρθησαν τρόφιμα και διάφορα υλικά, άτινα απεκρύβησαν εντός δασών με σκοπόν να χρησιμοποιηθώσι ταύτα βραδύτερον.

Δ΄. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας
Η αυτή ως άνω και εις τας άλλας περιοχάς κατάστασις. Γνωσταί μέχρις ημών δρώσαι ανταρτικαί ομάδες.
Εις ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ Νοτίως ΔΑΦΝΗΣ τμήμα 100-130 ενόπλων.
Εις ΝΕΑΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝ Βορείως ΣΩΧΟΥ τμήμα 150-200 ενόπλων.

Ε΄. Περιοχή ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επετεύχθη η τήρησις της τάξεως και ασφαλείας εις τα αστικά κέντρα ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ.
Η ασφάλεια της υπαίθρου ελλείψει επαρκούς δυνάμεως προς πύκνωσιν της κατοχής εις πλειότερα κέντρα, διεξάγεται διά κινητών αποσπασμάτων. Διά του συστήματος τούτου διατηρείται σχετική ασφαλεία, εν περιωρισμένω χρόνω και χώρω, πλην δεν επιλύει οριστικώς τα προβλήματα της επιζητουμένης εκκαθαρίσεως.
Αι λυμαινόμεναι την ύπαιθρον ανταρτικαί ομάδες ανέρχονται κατά περιοχάς ως κάτωθι:
Εις περιοχήν  Παγγαίου                130-150
.//.           Συμβόλου                               40-50
.//.           Λεκάνης                                   60-70
.//.          Παρανεστίου                        50-60
.//.           Β.Δράμας                               60-70
.//.           Δ.Θράκης                              600-700

ΣΤ΄. Περιοχή Ηπείρου.
Και εις την περιοχήν ταύτην η ασφάλεια υπάρχει μόνον εκεί όπου έχει εγκατασταθή εθνοφυλακή. Την ύπαιθρον λιμαίνονται οι ένοπλοι του ΕΛΑΣ οι οποίοι συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα συστήματά των, ο δε Λαός ζη υπό μίαν διαρκή τρομοκρατίαν.
Συντεταγμένα οπωσδήποτε τμήματα του ΕΛΑΣ κατά τον Απρίλιον υπήρχον.
-ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ κινούμενος επί της κορυφογραμμής της ΠΙΝΔΟΥ.
-ο ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ (μόνιμος υπ/γός Μαλτέζος) εις περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ με δύναμιν 40-50 ενόπλων. Κατά πληροφορίας όμως της Στρατ. Δ/σεως Ηπείρου οργανώνει τα εφεδρικά ΕΛΑΣ και δύναται να κοινητοποιήση μέχρι 800 ενόπλων.
-οι ΚΙΑΜΟΣ, ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ, ΤΣΙΛΙ-ΜΑΣΤΟΡΑΣ (τέως επικεκυρηγμένοι λησταί) εις περιοχήν ορέων ΣΟΥΛΙΟΥ (Σκαπετοχώρια) με δύναμιν 70 ανδρών. Δύνανται όμως διά κινητοποιήσεως να υπερβώσι τους 250 άνδρας.
-Υπολείμματα της ΧΙ Μεραρχίας εις περιοχήν ΚΟΝΙΤΣΗΣ –  ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ. Δύναμις οργανωμένη ουχί πλέον των 200, δυναμένη να υπερβή τους 1000 διά κινητοποιήσεως των εφέδρων ΖΑΓΟΡΙΟΥ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ – ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

Ζ΄. ΝΗΣΟΙ
Ι)     Κρήτη.
Η κατάστασις γενικώς δύναται να θεωρείται καλή από απόψεως ασφαλείας και τάξεως. Εν τούτοις εις τον Νομόν Λασηθείου η οργανωμένη μειονότης των αναρχικών επιδιώκει την εξουδετέρωσιν των εθνικιστών και την επιβολήν των γνωστών των αναρχικών σχεδίων. Επίσης εις την κατεχομένην περιοχήν των Χανίων οι αναρχικοί δρούν εντατικώς, προπαγανδίζουν, δολοφονούν ως τον Δ/την Χωρ/κής Χανίων Ταγ/ρχην Πολιουδόβαρδαν. Ενίοτε προβαίνουν εις τας ενεργείας ταύτης τη ανοχή των Γερμανών.
2)    Αιγαίου Πελάγους.
Γενικώς η κατάστασις δύναται να χαρακτηρισθή ως καλή.
3)    Ιόνιοι Νήσοι
Γενικώς η αυτή ως άνω και δι’ άπασαν την Ελλάδα η κατάστασις εν συμπεράσματι δύναται να χαρακτηρισθή ως κάτωθι:
Εις τας πόλεις και τα χωρία εις ας εγκατεστάθη δύναμις εθνοφυλακής, ο πληθυσμός απέκτησε το αίσθημα της ασφαλείας. Επίσης διά της κινήσεως ωρισμένων αποσπασμάτων ανά τα χωρία της υπαίθρου επετεύχθη η ανύψωσις του εθνικού φρονήματος των κατοίκων.
Αντιστρόφως εις τα χωρία της υπαίθρου τα ευρισκόμενα μακράν των τμημάτων εθνοφυλακής εξακολουθεί η τρομοκρατία υπό των αναρχικών οίτινες απειλούν τους κατοίκους ότι συντόμως θα τους εκδικηθούν και πάλιν, υποβάλλουν δε αυτούς εις αναγκαστικούς εράνους κλπ.
Καθ’ εκάστην παρουσιάζονται πολυπληθείς επιτροπαί εις τας κατά τόπους αρχάς της εθνοφυλακής εκλιπαρούσαν την αποστολή έστω και μικράς δυνάμεως εθνοφυλακής διά την αποκατάστασιν της τάξεως και την απαλλαγήν των εκ της τρομοκρατίας και λεηλασίας.
-Τα αποκρυβέντα όπλα, πυρομαχικά και παντοίον άλλο πολεμικόν υλικόν υπό  των αναρχικών εις άπασαν την Ελλάδα, κατά  πληροφορίας απολύτως εξηκριβωμένας, ανέρχονται εις μεγάλας ποσότητας.  Συν δε τη προωθήσει της εθνοφυλακής, την εγκατάστασιν των νομίμων αρχών εις τα διάφορα μέρη ελπίζομεν ότι θα ανευρεθή ο μεγαλύτερος αριθμός των αποκρυβέντων όπλων.
Εκεί όπου παρατηρείται δυσκολία εις την ανεύρεσιν των όπλων είνε αι ορειναί περιοχαί, η παραμεθόριος προς Αλβανίαν, Σερβίαν, Βουλγαρίαν και εις την Νήσον Κρήτην.-
Εκ της μέχρι τούδε προωθήσεως των τμημάτων εθνοφυλακής και αρχών χωροφυλακής και διά τους μήνας Μάρτιον και μέχρι 15 Απριλίου 1945 ανευρέθη το εν τη συνημμένη καταστάσει πολεμικόν υλικόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.
Παράνομος κυκλοφορία τύπου και προκηρύξεων επαναστατικού περιεχομένου προς συνέχισιν αντεθνικού αγώνος.- Διενεργουμένη προπαγάνδα.

Η παράνομος κυκλοφορία προκηρύξεων ως και ημερησίου τύπου (εις τα χωρία ιδία), φυλλαδίων κλπ. εξακολουθεί αυξανομένη με συνθήματα επαναστατικού καθαρώς περιεχομένου.
Καταβάλλεται προσπάθεια όπως διά της δυσφημήσεως και κατασυκοφαντήσεως της εθνοφυλακής επιρρίπτονται ευθύναι εις αυτήν παραβάσεως της συμφωνίας της Βάρκιζας και διαφόρων άλλων δήθεν στερήσεων ελευθεριών του Λαού.
Τα υπό του τύπου των αναγραφόμενα ότι συλλαμβάνονται δημοκρατικοί πολίται αθώοι οίτινες κακοποιούνται και βασανίζονται είνε κατά μέγιστον μέρος αναληθέστατα και όλως φανταστικά.
Εις τα υπομνήματά των τα οποία αναφέρονται πάντοτε εις γενικά ζητήματα και υποβάλλονται εις Ελληνικάς, Βρεττανικάς Αρχάς ως και εις τους διπλωματικούς αντιπροσώπους των Συμμάχων Κρατών, εμφανίζονται ουχί ως ΚΚΕ αλλά άλλοτε ως ΕΑΜ και άλλοτε ως απλοί Δημοκρατικοί πολίται αναφέροντες όλως φανταστικά πιεστικά μέτρα.
Ο εκδιδόμενος εις την Α. Μακεδονίαν και Θράκην τύπος συνεχίζει κατά τρόπον αντιπατριωτικόν το έργον του.
Πάσα σύλληψις Βουλγάρου σχολιάζεται ως σύλληψις πατριώτου αντιφασίστα, ελθόντος εις Ελλάδα και συνεργασθέντος μετ’ αυτών κατά του φασισμού.
Παρετηρήθη επίσης σοβαροτάτη και κατά μήνα Απρίλιον προσπάθεια προς αναδιοργάνωσιν του Κόμματος και όλων των παρυφυάδων του.
Η προπαγάνδα βαίνει συνεχώς αυξανομένη και διενεργείται δι’ όλων των μέσων, ιδίως εις την ύπαιθρον όλα τα μέσα διαφωτίσεως και προπαγάνδας ευρίσκονται εις χείρας των και διεξάγεται κυρίως διά των πάσης φύσεως υπαλλήλων και ξένων προσώπων τα οποία ευρίσκονται εις τας διαφόρους περιοχάς.
Εις τα πόλεις ακολουθείται τακτική της εκμεταλλεύσεως της δυστυχίας του εργατοϋπαλληλικού κόσμου λόγω της υφισταμένης οικονομικής καταστάσεως και της δυσχερείας διά την άμεσον και ριζικήν λύσιν των πολυσυνθέτων προβλημάτων.
Επισυνάπτεται προκήρυξις της Κομ. Οργανώσεως «Εθνική Αλληλεγγύη-Περιοχή Μακεδονίας» αφορώσα τον τρόπον δι’ ου το ΚΚΕ αντιμετωπίζει την υπαράσπισιν των εγκληματιών του κόμματος.
Ομοίως απόσμαμα προκηρύξεως του ΚΚΕ Δράμας, κυκλοφορήσασα την 30.3.45 και το οποίον απειλή τους πάντας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.
Μυστικαί Συγκεντρώσεις – Παράνοιμοι οργανώσεις.

Αι υπό μορφήν εκδρομών, «πάρτυ», αναγνώσεως θεατρικών έργων κλπ. γενόμεναι συγκεντρώσεις, σκοπόν και μόνον έχουσι την ανταλλαγήν απόψεως και γνωμών επί της ανασυγκροτήσεως και αναδιοργανώσεως των διαφόρων παρανόμων οργανώσεων και την συνομωτικήν αντιμετώπισην της εκάστοτε παρουσιαζομένης καταστάσεως.
Αι διάφοροι παράνομοι οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, Ε.Α. κλπ. εξακολουθούσι υφιστάμεναι με αντικειμενικόν σκοπόν τον προσηλυτισμόν διαφόρων αφελών και ιδία της νεολαίας προς την κατεύθυνσιν της οποίας σοβαρωτάτη καταβάλλεται προσπάθεια.
Εις το πλείστον μέρος της υπαίθρου εξακολουθούν υφιστάμενα τα συστήματα της αυτοδιοικήσεως άτινα εκείνη επέβαλον, Δήμαρχοι και Κοινοτάρχαι οι υπ’ αυτών εγκατασταθέντες. Οι τελευταίοι ούτοι εις πλείστα χωρία όχι μόνον αρνούνται να παραδώσωσι την αρχήν  εις τα νομίμως διοριζόμενα νέα κοινοτικά συμβούλια, αλλά και εξεγείρουν τους οπαδούς των οίτινες δι’ ύβρεων, λιθοβολισμών και ενίοτε πυροβολισμών δεν επιτρέπουσι την εγκατάστασιν των ως άνω κοινοτικών συμβουλίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.
Προκλήσεις και Συκοφάντησις του Εθνικού Στρατού – Υπονόμευσις θεμελίων του.

Αι προκλήσεις και η συκοφάντησις του Εθνικού Στρατού εξακολουθεί να διενεργείται συστηματικώς τόσον υπό των πάσης φύσεως εντύπων των όσο και προφορικώς υπό των διαφόρων διαφωτιστών.
Αι εξευρισκόμενοι εκάστοτε αιτιάσεις προς επίθεσιν είνε κατά μέγιστον μέρος ψευδείς και συκοφαντικαί.
Τα περιστατικά των προκλήσεων είνε άπειρα, συνεχή και σχεδόν καθημερινά των πλέον σημαντικών επεισοδίων κρατούμεν κατάλογον λεπτομερή.
Η τοιαύτη τακτική εναντίον του Εθνικού Στρατού έχει γενικήν και απωτέραν προοπτικήν την καθολικήν μείωσιν του γοήτρου του Στρατού το οποίον προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποκλειστικόν Στρατόν της αστικής τάξεως, όργανον του Κεφαλαιοκρατισμού και του Φασισμού.
Τα ριπτόμενα συνθήματα, οι αποδιδόμενοι χαρακτηρισμοί, η γενική προσπάθεια χλευασμού, διασυρμού και εξυβρίσεως δεν αφορώσι ορισμένην μερίδα αλλά ανάγονται εις το σύνολον, το γόητρον και το κύρος του οποίου προσπαθούν να διασείσουν άμα τη γεννέσει του.
Εξ άλλου ίδρυσαν, κατά πληροφορίας μάλλον θετικάς, ανεξάρτητον Στρατιωτικήν Κομμουνιστικήν οργάνωσιν εις Πανελλαδικήν κλίμακα και εις την οποίαν θα υπάγονται όλα τα στρατευμένα μέλη του Κόμματος και οι ανήκοντες εις τα Σώματα ασφαλείας και Πυροσβεστικής  υπηρεσίας. Η οργάνωσις αύτη προσωρινώς ονομάζεται ΚΟΣΣΑ=Κομ. Οργάνωσις Στρατού Σωμάτων ασφαλείας. Ηδη συνεκροτήθη η κεντρική καθοδήγησις της ως άνω οργανώσεως η οποία είνε εξαμελής.

ΙΙ.    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗ-ΡΙΑΣΕΩΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.
Συνεργασία με ξένους

Κατά την διάρκειαν του μηνός Απριλίου συνελήφθησαν δύο Γερμανοί Υπαξ/κοι και δύο Ιταλοί οίτινες υπηρέτησαν εις τον ΕΛΑΣ επί έν περίπου έτος εν ίση μοίρα με τους Έλληνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.
Προσπάθεια δηλητηριάσεως σχέσεων με ωρισμένους Συμμάχους.

Η προσπάθειά των προς δηλητηρίασιν των σχέσεων μας με ωρισμένους εκ των Συμμάχων μας είνε καταφανής. Διαστρέφουν γεγονότα, διαστρεβλώνουν την αλήθειαν, αναγράφουν με κτυπητούς τίτλους «Προκλήσεις κατά της Ρωσσίας» ενώ εις την ουσίαν ουδέν τοιούτον συμβαίνει. Παράδειγμα της τοιαύτης διαστρεβλώσεως της αληθείας είνε το επισυμβάν επεισόδιον εν Θεσσαλονίκη μεταξύ Ρώσσων και Ελλήνων την 10.3.45 εξ υπαιτιότητος των Ρώσσων προτρεπομένων υπό των αναρχικών.
Το επεισόδιον τούτο ανεγράφη κατά τελείως διάφορον τρόπον υπό της Κομ. εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Θεσσαλονίκης και με τίτλον «Η Σοβιετική σημασία και η εικόνα του Στάλιν ξεσχίσθηκαν από εθνοφύλακες».
Γενικώς προσπαθούν πάσει θυσία, να παρεμβάλουν προσκόμματα, να δυσφημίσουν και να μεγαλοποιήσουν έστω και το ελάχιστον όπερ κατά την γνώμην των θέλει περεμβάλει δυσχερείας εις την Κυβέρνησιν και γενικώς εις το Κράτος.

ΙΙΙ.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.
Συμπεράσματα

α)    Αι μέχρι τούδε ανακαλυφθείσαι ποσότητες οπλισμού εις άπασαν την Ελλάδα και αι εξακολουθητικώς ευρισκόμεναι τοιαύται δεν αφίνουσιν καμμίαν αμφιβολίαν ότι ο ΕΛΑΣ δεν παρέδωσε άπαντα τον οπλισμόν του αλλ’ έχει αποκρύψει σημαντικάς ποσότητας πάσης φύσεως πολεμικού υλικού.
β)    Το ΚΚΕ συστηματικώς κατασυκοφαντεί τον δημιουργού-μενον Εθνικόν Στρατόν διότι πιστεύει ότι η μελλοντική του επιτυχία θα εξαρτηθή αποκλειστικώς εκ της ενεργείας εν τω Στρατώ.
γ)    Παρεμβάλλει τεραστίας δυσχερείας και προσκόμματα εις το ανασυντασσόμενον Κράτος.
δ)    Η κατάστασις των πληθυσμών της υπαίθρου και ιδία Ηπείρου, Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας είνε τραγική και έχει ανάγκην αμέσου θεραπείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.
Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα Πολεμικά Υπουργεία.

1)    Συμπλήρωσις της δυνάμεως των Ταξιαρχιών και προώθησις των εις άπασαν την Χώραν.
2)    Μεταστάθμευσις των Μονάδων Εθνοφυλακής εκ του τόπου καταγωγής των ίνα διά του τρόπου τούτου απωλεσθή η συνοχή των αναρχικών και αφ’ ετέρου ίνα μετ’ αμεροληψίας εκτελέσωσι τα καθήκοντα του εθνοφύλακος.
3)    Βελτίωσις των συνθηκών της ζωής των στρατιωτών, (χορήγησις σιγαρέττων, εφοδιασμός και συμπλήρωσις ιματισμού και υποδύσεως, χορήγησις κλινοστρωμνής, χορήγησις δωρεάν τροφίμων υπό του Κράτους εις τας οικογενείας αυτών, ψυχαγωγία διά χορηγήσεως αθλητικών μέσων, δημιουργία πρατηρίων κατά στρατόπεδον, έντυπα χαρακτηριστικόν της κρατούσης καταστάσεως είνε αι κάτωθι φράσεις επιστολών εθνοφυλάκων προς τους οικείους των:
«Δος του παιδιού ότι λεφτά έχεις γιατί ούτε σαπούνι δεν μας δίνουν».
«Να μου στείλης λεπτά γιατί δεν έχω ούτε τσιγάρο. Σου στέλνω αυτό το γράμμα για να μάθης τι τραβάμε. Να τον ρωτήσεις να σου ειπή».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.

Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα λοιπά Υπυργεία.

1)    Εγκατάστασις το ταχύτερον δικαστικών αρχών εις όλην την χώραν και αυστηρά εφαρμογή των νόμων. Οι τοποθετηθέντες Δικαστικοί εις τας διαφόρους επαρχίας να μεταβώσι το ταχύτερον.
2)    Αποστολή Δημοσίων υπαλλήλων εκ των πλέον ικανών εις τας επαρχίας και απομάκρυνσις εκ τούτων όλων οίτινες έχουσι χάσει το κύρος των λόγω της εμφανούς και εν πολλοίς εγκληματικής των δράσεως.
3)    Ταχίστη εκκαθάρισις  του διδασκαλικού κόσμου, δεδομένου ότι μέγα ποσοστόν των εκπαιδευτικών λειτουργών είνε αναρχικοί και αποτελούσιν την βάσιν πάσης αναρχικής εκδηλώσεως εις την ύπαιθρον και τας πόλεις. Εις το Κιλκίς π.χ. επί 6 καθηγητών οι 4 είνε δεδηλωμένοι κομμουνισταί και τα 2/3 των δημοδιδασκάλων. Εις την Χαλκιδικήν η αυτή αναλογία. Εις την περιφέρειαν Αρδέας η εκπαίδευσις έχει εγκαταλειφθή εις χείρας ανθρώπων όντως επικινδύνων. Εις τα Σχολεία της υπαίθρου της Μακεδονίας διδάσκεται το εκπαιδευτικόν «Αετόπουλα» καθαρώς σχεδόν κομμουνιστικού περιεχομένου. Αντί της Ελληνικής Ιστορίας διδάσκεται η ιστορία του ΕΛΑΣ και η στάσις των Αθηνών.
4)    Αποστολή τροφίμων, ιματισμού και υγειονομικών μέσων προς θεραπείαν αμέσων και επιτακτικών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου και ιδία Μακεδονίας και Ηπείρου.
5)    α)    -Απομάκρυνσις εκ των επαρχιακών πόλεων και χωρίων πάντων των ξένων προς τα κέντρα ταύτα οίτινες ουδένα λόγον παραμονής έχουσι εις αυτά ει μη μόνον την αλλοίωσιν από απόψεως εθνικών φρονημάτων της συνθέσεως των χωρίων, την δημιουργίαν πυρήνος προς πρόκλησιν διαταραχών, την διαφώτισιν αλλά και την τρομοκράτησιν των φιλονόμων πολιτών. Εκεί δε όπου η εγκατάστασις αύτη αποκτά οξυτάτην μορφήν κοινωνικού και εθνικού κινδύνου είνε αι παραμεθόριοι περιοχαί και κυρίως αι τοιαύται Γουμενίτσης και Αρδέας. Εις τας περιοχάς ταύτας έχουσι εγκατασταθή.
-κοινοί κακοποιοί
-δοσίλογοι εγκληματίαι του ΕΛΑΣ
-καταγόμενοι εκ της περιοχής Βουλγαρόφρονες υπηρετούντες εις τα ανταρτικά Μακεδονικά Σώματα των φερουμένων αυτονόμου Μακεδονικού Κράτους.
-Καταγόμενοι εκ της Σερβικής Μακεδονίας και υπηρετώντες εις τα αυτά Σώματα.
Φρονούμεν ότι το ζήτημα χρήζει ΑΜΕΣΟΥ και ΡΙΖΙΚΗΣ λύσεως.
β)    άμεσος εγκατάστασις των πολιτικών αρχών.
γ)    Άμεσος εγκατάστασις της Χωροφυλακής καθ’ άπασαν την χώραν.
δ)    Ευρεία κοινοποίησις των νομοθετικών πράξεων οίτινες επικολούθησαν την Συμφωνίαν της Βάρκιζας και αφορώσας την παράνομον οπλοφορίαν, παρανόμους συγκεντρώσεις και παράνομον τύπον.
ε)    Άμεσος συγκρότησις του Σώματος Αγροφυλάκων κατόπιν αυστηράς επιλογής και εγκατάστασις τούτου εις την ύπαιθρον.
στ)  Διάλυσις των υφισταμένων οργανώσεων. Το ζήτημα τούτο φρονούμεν ότι είνε εν πρωταρχικής σπουδαιότητος και δέον να τύχη δεούσης προσοχής.
θ)    Εντατική μέριμνα εκ μέρους του Υπουργείου τύπου και Διαφωτήσεως διά την εξύψωσιν του εθνικού φρονήματος.

Αθήναι τη 5 Μαΐου 1945

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Εμφαίνουσα το ανευρεθέν Πολεμικόν Υλικόν κατά Μήνας Μάρτιον-Απρίλιον 1945. (Εκ των μέχρι 30 Απριλίου 1945 συγκεντρωθέντων στοιχείων).-

1)
Πυροβόλα εν γένει …………………………………….39
2)
Όλμοι εν γένει …………………………………………..104
3)
Πολυβόλα, οπλοπολυβόλα ……………………616
4)
Τυφέκια, περίστροφα ………………………………3157
5)
Βλήματα πυροβόλων εν γένει ………………..6138
6)
Βλήματα όλμων εν γένει …………………………76.500
7)
Φυσίγγια εν γένει …………………………………1.200.000
8)
Χειροβομβίδες ………………………………………..987
9)
Οπλοβομβίδες ……………………………………….210
10)
Πυρομαχικά διάφορα εις τόννους ………..180
11)
Κιβώτια πλήρη εκκρ. υλών ……………………95
12)
Νάρκαι ……………………………………………………276

Εν Αθήναις τη   Μαΐου 1945

Η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                                                                               Θ. Ζαΐμης

Συν/ρχης Πυρ/κού


ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΑΦΩΤΗΣΗΣ                                             Αντίγραφον
ΠΡΟΣ

Την Επαρχιακή επιτροπή της Ε.Α. Φλωρίνης

Αφορμή πέρνοντες από μερικές περιπτώσεις κατηγορημάτων συναγωνιστών που εκράτησαν καλή στάση μπρος στην ανάκριση σας γράφουμε τα παρακάτω.
Ι)     Η δίωξη που άρχισε ενάντι στο απελευθερωτικό κίνημα η αντίδραση βάζει ωρισμένα καθήκοντα σε όλους τους συναγωνιστές και που αφορούν τη στάση τους, μπρος στη διώξη.
Έτσι πρέπει όλοι να κατανοήσουν πολύ καλά ότι οι διώχτες μας αστυνομία, δικαστήρια κλπ. είναι εχθροί του απελευθερωτικού αγώνα στην ολότητά της σχεδόν έξω από ωρισμένες εξαιρέσεις  και ως εχθρούς θα πρέπη να τους βλέπουμε όταν μας πιάνουν, είτε όταν μας ανακρίνουν και μια και είναι και τους θεωρούμε εχθρούς μας πρέπει να παίρνουμε απέναντι τους ανάλογη στάση.
Έτσι α) Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να μας πιάνουν χωρίς ένταλμα πρέπει όλοι να ζητάμε το ένταλμα γιατί είναι ρητές οι διαταγές που δόθηκαν στο σημείο αυτό από τον Εισαγγελέα  ύστερα από ενέργειες . Μη νομίσετε δε πως θα δείξη θαρετή στάση και επιμένει στην εφαρμογή του νόμου (σύλληψις ύστερα από ένταλμα) πέρνει τον αέρα στον χωροφύλακα και έχει βεβαιότητα σαν τον πάνε στο κρατητήριο να μην κακοποιηθή.
2)     Καθήκοντα των μη συλληφθέντων.
α)    Να τρέξουν οι συγγενείς και οι φίλοι στο κρατητήριο για να ενισχύσουν τον συλληφθέντα και για να σταματήσουν με την εμφάνισί  τους τυχόν πρόθεση για κακοποίηση του συλληφθέντος.
β)    Αμέσως να σπεύση να ειδοποιήση την εθνική Αλληλεγγύη τον δικηγόρο και αν δεν έχη δικό της είτε άλλο δικηγόρο ώστε και μπρός στον αστυνόμο ακόμα να έχη δικηγόρο υπερασπίσεως ο κατηγορούμενος.
3)     Καθήκοντα του συλληφθέντος.
α)    Να συγκεντρωθή και να σκεφθή ότι πρόκειται να περάση μια δοκιμασία στην οποία τον υποβάλει η αντίδραση γι’ αυτό πρέπει να οπλισθή με θάρρος υπομονή περιφάνεια να αντιμετωπίση σαν αγωνιστής τον εχθρό.
β)    Να μη ομιλή πολλά. Αν μπορή να μην ομιλή καθόλου. Ας σκεφθή πως θα τον στήσουν πολλές παγίδες. Θα τον πιάσουν, θα τον κεράσουν θα τον απειλήσουν θα τον βασανίσουν για να επιτύχουν και τον μπλέξουν και μαρτυρήση πράγματα που δήθεν θα είναι αδιάφορα. Εκείνοι όμως (οι εχθροί μας) να τα μεταχειριστούν σαν όπλα για να στήσουν κατηγορίες και να μπλέξουν τον αγωνιστή και να συκοφαντήσουν τον αγώνα τους. Λοιπόν καμμιά απολύτως κουβέντα με οποιοδήποτε.
γ)    Όταν πρόκειται ν’ ανακριθή κατά κανόνα πρέπει μπρος στον αστυνόμο να αρνήται ν’ ανακριθή. Επειδή οι κατηγορίες είναι βαρειές για φόνο θα ακούση τι τον κατηγορούν και θα δηλώνει πως αρνείται την κατηγορία επιφυλάσσεται δε ν’ απολογιθή μπρος στον ανακριτή (τον δικαστή) μαζύ με δικηγόρο. Το σημείο αυτό έχει τεράστια σημασία.
Οι αστυνόμοι φροντίζουν πολλές φορές να στηρίξουν την κατηγορία και πάνω σε όσα λέγει ο κατηγορούμενος τα οποία θα διατυπώνουν όπως τους συμφέρει. Πρέπει λοιπόν να είναι οι αγωνιστές πολύ προσεκτικοί δι’ αυτό και αν η κατηγορία είναι πολύ βαρειά πρέπει ν’ αποφεύγη ν’ απολογήται. Αφού όμως γνωρίζουν τι τους κατηγορούνε να ειδοποιήσουν τους συγγενείς και φίλους των για την κατηγορία και να προετοιμάσουν αμέσως την υπεράσπισή των γνωστοποιούντες τα ονόματα των μαρτύρων ή και φέροντες εδώ από το χωριό μαζύ με τον κατηγορούμενο και τους μάρτυρας που θα τον υπερασπιστούνε. Έτσι ενεργώντας ετοιμάζουμε αμέσως το χτύπημα της κατηγορίας. Σύγχρονα πρέπει ο κατηγορούμενος να φέρνει και στοιχεία που ν’ αποδεικνύη το ποιόν των μαρτύρων κατηγορίας. Αυτοί κατά το πλείστον είναι ταγματασφαλίτες ως τέτοιοι είναι εγκληματίες και οι μαρτυρίες των είναι πάντοτε ψεύτικες. Πρέπει λοιπόν ο κατηγορούμενος να ρωτά. ποιοι των κατηγοράνε και μέσω των συγγενών των κλπ. να μαζεύη στοιχεία που θα τους ανακαλύψουμε.
δ)    Όταν βρεθή στο τμήμα Μεταγωγών να φροντίση να συνδεθή με άλλους συγκρατούμενους αγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να φλυαρή. Θα μιλήση μόνον στον υπεύθυνο της Ε.Α. ή στον δικηγόρο που θα τον στείλη η Α.Ε.
ε)    Όταν πάει στον ανακριτή να ζητά προθεσμία για να απολογηθή 48 ώρες μέχρι να σκεφθή με τον δικηγόρο του. Να φροντίζη με κάθε τρόπο να παρουσιάζεται με δικηγόρο. Και αν μεν είναι δικηγόρος της Ε.Α. τότε από κοινού θα καταρτίσουν την υπεράσπιση. Αν όμως είναι τρίτος δικηγόρος να προσέξη πάλι να μην πέση στην γκάφα και παρασυρθή από την εισήγηση του «πέστα συ και φόρτωσέ τα στην οργάνωση ή σε τρίτον κλπ. που δυστυχώς πολλοί δικηγόροι ακολουθούν ως τακτικά αποβλέποντες φαινομενικώς στο συμφέρον του πελάτου των κυρίως όμως στο να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας. Αν είναι τέτοιος δικηγόρος ή αν δεν μπορή να την πείση να οργανώση υπεράσπιση τίμια, υπερήφανη και αγωνιστική τότε προτιμώτερο ν’ ακολουθήση με λίγα λόγια χωρίς δικηγόρο να προτείνη τους μάρτυρές του υπερασπίσεως και να δηλώση ότι περισσότερο θα πεί με υπόμνημα.
Σ’ αυτό το μεταξύ βέβαια θα συνδεθή με τον δικηγόρο της Ε.Α. και θα κανονίση την υπεράσπιση. Έχει τεράστια σημασία η μπρος στον ανακριτή απολογία. Γι’ αυτό και όταν παρ’ ελπίδα δεν προφταίνει δικηγόρος της Ε.Α. να υποστηρίξη τον αγωνιστή είναι προτιμώτερο να πάη δίχως δικηγόρο παρά με κοινό δικηγόρο. Επίσης μπρος στον ανακριτή να αρνηθή την κατηγορία και να πη πως θα υποβάλη υπόμνημα παρά να μπλέξη με συζητήσεις κλπ. με τον ανακριτή ο οποίος πολλές φορές επηρεασμένος θα θελήση να τον παγιδεύση.
στ)  Οι συναγωνιστές πρέπει να τον γνωρίζουν ότι και μπρος στον ανακριτή με τον δικηγόρο θα δώσουν μάχη.
Αν μάλιστα είναι γεροί και καπάτσοι και μόνοι τους χωρίς δικηγόρο. Πρέπει ακόμα να γνωρίζουν ότι κατά πάσαν πιθανότητα ίσως να προφυλακισθούν και επομένως να εξοπλίζονται με θάρρος και υπομονή και κατανοήσουν την θέσιν των. Να μην απελπίζονται με το πρώτο κτύπημα.
Την δε προφυλάκιση που θα φροντίζουμε ν’ αποφύγουμε να μη την θεωρούν σαν κάτι καταστρεπτικό.-

Για τα Γραφεία Διαφωτίσεως
Γ.Καστράκης
Σαλονίκη 31.3.45
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Advertisements