Έκθεσις πεπραγμένων της οργανώσεως Χ εν συνεργασία μετά της Αγγλικής κατασκοπείας, κατά τον χρόνον της κατοχής υπό των Γεργανοϊταλών


Η πρώτη επαφή μας εγένετο με την ομάδα του αειμνήστου Ιωάννου Τσιγάντε.- Ολόκληρος η ομάς κατ αρχάς μετέβη εις το εμποροραφείον του Γεωργ. Ευσταθοπούλου, όπου κατεσκεύασαν ενδυμασίας, δεδομένου ότι πάντες αφίχθησαν ενταύθα μετεμφιεσμένοι εις χωρικούς. Έκτοτε εμποροραφείον αυτό, κείμενον άνωθεν του Ζαχαροπλαστείου Αστόρια ως και το δικηγορικόν γραφείον των Κων. και Μιχ. Ευσταθοπούλων, κείμενον επί της οδού Πατησίων αρ. 9 ετέθησαν εις την διάθεσιν της ομάδος ταύτης της Αγγλικής κατασκοπείας, και απετέλεσαν τα κέντρα ένθα συνηντώτο, αντήλλασον τας σκέψεις των και έγγραφον διάφορα εμπιστευτικά έγγραφα.- Συν τω χρόνω εμυήθησαν και τα μέλη της οργανώσεως Χ Γεώργιος Τσίχλης λοχαγός Κ.Γαρέζος και Ν.Τζαβέλας, και άπαντες από κοινού συνεκενρώναμεν πληροφορίας γενικά, επί των εν γένει κινήσεων των κατακτητών άς διαβιβάζατε μέσω του φίλου μας και μέλους της Αγγλικής κατασκοπείας Μήτσου Γυφτοπούλου. Μετά την προδοσίαν και δολοφονίαν του αρχηγού της αποστολής Ιωάννου Τσιγάντε, ολόκληρος η ομάς διελύθη και μέρος αυτής διέφυγεν εις Αίγυπτον, εν τω μεταξύ δι ενταύθα η Ιταλική αστυνομία προέβη εις σύλληψιν πολλών συνεργασθέντων μετά της ομάδος ταύτης και άλλοι ετυφεκίσθησαν άλλοι δε εκακοποιήθησαν θανασίμως, ημείς δ εκρυπτόμεθα συνεχως και με την δωροδοκίαν ενός εκ των συλληφθέντων, όστις απειλούσε να μας καταδώση κατωρθώσαμεν να διαφύγωμεν την σύλληψιν.
Μετά ολίγον χρονικόν διάστημα μέσω του λοχαγού Γ.Τσίχλη η ομάς μας ήλθεν εις επαφήν μ ετέραν ενταύθα δρώσαν ομάδα της Αγγλικής κατασκοπείας, έχουσα ως σύνδεσμον της μεθ ημών τον επίσης εγγεγραμμένον εις την οργάνωσιν ;; λοχαγόν Δουκάκην, εις τον οποίον παρεδίδαμεν διαφόρους πληροφορίας επί των κινήσεων των εχθρικών στρατευμάτων, διά των σταθμών Πελοποννήσου και Λαρίσσης, του Δαφνίου και Αμπελοκήπων, όπου εκρατούσαν λεπτομερείς σημειώσεις τα μέλη μας, αίτινα ειργάζοντο εις τας εκεί υπηρεσίας. – Αι υπηρεσίαι μας παρεσχέθησαν εις την ομάδα ταύτην, ης αγνοούσαμε τον αρχηγόν, μέχρι του Νοεβρίου 1943, ότε επανήλθεν πάλιν ενταύθα ο εκ των μελών της ομάδος Ι.Τσιγάντε, Μήτσος Γυφτόπουλος της αποστολής πλέον του Άγγλου Φρετζέρ. Ούτος προέβη αμέσως εις συγκρότησιν μεγάλης ομάδος αποτελουμένης αποκλειστικώς υπό μελών της οργανώσεως ;; αριθμούντων πλέον των 50 ατόμων, εν οις κυριώτερα στελέχη ήσαν 1) Μιχαήλ Ευσταθόπουλος, 2) Κων/νος Ευσταθόπουλος Δικηγόροι 3) Γεώρ. Ευσταθόπουλος, 4)Γεώργιος Τσίχλης λοχαγός 5) Κίμων Γαρέζος υπαλ. ΣΕΚ. 6) Ν.Τζαβέλας υπάλληλος ΣΠΑΠ 7) Λεωνίδας Τσιρώνης δασικός ΔαφνίουΙωάν.Τσαβλής Υπολ/γός 9) Γ.Δημητρόπουλος υπολ/γός 10) Θ.Μουρίκης υπολ/γός 11) Γ. Γιαλέλης υπ/κός αεροπορίας 12) Πιτσίκας υπολ/γός 13) Λιοναράκης ανθ/γός 14) Χαραλαμπίδης ανθ/γός 15) Παπουτσής υπαξ. 16) Νικολακόπουλος αεροπορίας υπαξ. 17) Παντελ. Πολύζος ταγ/ρχης και 1Αριστ.Ράφας φωτογράφος.- Κατηρτίσθη ολόκληρον επιτελείον με αρχηγόν μας πλέον τον Μήτσον Γυφτόπουλον, όστις εκυκλοφορούσεν με 10 περίπου πλαστάς ταυτότητας, εφοδιάσθημεν πάντες με πλαστάς αστυνομικάς ταυτότητας, και εις έκαστον ανετίθετο η εκτέλεσις ωρισμένης εργασίας, παραλαμβάνων και τα απαιτούμενα βοηθητικά πρόσωπα, άτινα εξεύρισκεν μόνος. Κατά την ενταύθα παραμονήν του άνω αρχηγού μας μέχρι και του Μαϊου 1944 εξαπεστήλαμεν εις το Συμμαχικόν αρχηγείον Μέσης Ανατολής (5) ταχυδρομεία διά βενζηνοπλοίων και υποβρυχίων με τας κάτωθι εργασίας: 1) Έκθεσις της εν Αθήναις επικρατούσης καταστάσεως από απόψεως οργανώσεων 2) Έκθεσιν πράκτορος της Γερμανικής κατασκοπείας (του Σπυρ.Στ.Στυλιανού). 3) Δελτίον κινήσεως σταθμών Ρουφ- Πελοποννήσου (10-11-44 μέχρι 13 Δεκεμβρίου 1944) 4) Δελτίον κινήσεως σταθμού Λαρίσσης Αθηνών από 28-10-43 μέχρι 30-10-43 5) Δελτίον καταστροφών του αεροδρομίου Χασανίου κατά βομβαρδισμόν 13 Δεκεμβρίου 1943 6) Γενικαί πληροφορίαι κινήσεως Γερμανών 7) Κίνησις λιμένος Πειραιώς κατά μήνας Οκτωβρίον Νοέμβριον και Δεκέμβριον 1943 Γενικαί δυνάμεις Γερμανών εν Ισθμώ Κορίνθου, μετά σχετικού σχεδιαγράμματος 9) Στρατιωτική κατάστασις Αττικής 10) Κατάστασις ομάδων Ασφαλείας 11) Έντυπον περί εκτελέσεως του λοχαγού Πέτρωφ 12) Σχεδιάγραμμα της υπό κατασκευήν οδού Λουτρακίου Πλατάνου προς Μέγαρα 13) περί υποθέσεως αποστολής Κουκή – Καλογερή 14) περί ψευδοργανώσεως Ι.Σ.Σ. 15) Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών εις Αιτωλίαν και Ακαρνανίαν 16) Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών Νομού Βοιωτίας 17) Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών της Νήσου Κεφαλληνίας αυτό ήτο το πρώτον ταχυδρομείον. Το δεύτερον ταχυδρομείον περιελάμβανεν τα κάτωθι: 1) Δελτίον κινήσεως Σταθμού Λαρίσσης Αθηνών 2) Έκθεσιν εξετάσεως Σπυρ.Σ.Στυλιανού πράκτορος των Γερμανών και προοριζομένου ν αποσταλή εις Κάϊρον 3) Δελτίον καταστροφών του αεροδρομίου Χασανίου κατά τον βομβαρδισμόν της 13 Δεκεμβρίου 1943 4) Δελτίον κινήσεως Γερμανών των σταθμών Ρουφ – Πελοποννήσου 5) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι επί των Γερμανών 6) Πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 21-12-43 7) Γενικαί πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 27-12-43 Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρουφ Δαφνίου υπό ημερομηνίαν 31-12-43 9) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 1-1-44 10) Συνθήματα Γερμανικής προπαγάνδας υπό ημερομ. 1-1-44 11) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι ημερομηνίας 2-1-44 12) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 2-1-44 και 5-3-44 13) Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρουφ Δαφνίου ημερ. 5-1-44 14) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι ημερομ. 8-1-44 15) Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρουφ 10-1-44 16) Σχεδιάγραμμα Νέου Φαλήρου και παλαιού Φαλήρου με λεπτομερή έκθεσιν υπό ημερ. 1-1-44 17) Σχεδιάγραμμα Πειραιώς με πλήρες μνημόνιον συνταχθέν την 1-1-44 1Σχεδιάγραμμα Ελευσίνος με πλήρες μνημόνιον συνταχθέν την 1-1-44 19) Απόκομμα εκ χάρτου Αθηνών υπό κλίμακα 1 προς 10.000 συνταχθέν την 1.1.44 με πλήρες μνημόνιον 20) Δύο πρωτότυπα Γερμανικών εγγράφων μεταφρασμένων εις την Ελληνικήν 21) Δελτίον σταθμού Λαρίσσης. Του τρίτου ταχυδρομείου το περιεχόμενον απετελείτο εκ των κάτωθι : 1) Γενικαί πληροφορίαι υπό ημερ. 17-12-43 2) Συνθήματα Γερμανικής προπαγάνδας 3) εβδομαδιαίον δελτίον κινήσεως σταθμού Ρουφ 4) Έκθεσις επακτίου Αμύνης Νέου και Παλαιού Φαλήρου 1-1-44 5) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι 6) Δελτίον κινήσεως του σταθμού Ρουφ 7) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρουφ 9) Δελτίον κινήσεως σταθμού Λαρίσσης 10) Δελτίον σταθμού Δαφνίου 11) Γενικαί πληροφορίαι 12) Ειδική πληροφορία υπό ημερομ.15-1-44 13) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι ημερομ. 18-1-44 14) Δελτία σταθμού Ρουφ 20-1-44 15) Μία φωτοτυπία Γερμανικού σχεδιαγράμματος του λιμένος Πειραιώς. Του 4ου Ταχυδρομείου το περιεχόμενον απετελείτο από τα κάτωθι έγγραφα: 1) Σχεδιάγραμμα από 23-1-44 μετά μνημονίου της περιοχής Δαφνίου 2) Σχεδιάγραμμα από 25-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Κάτω Πατησίων 3) Σχεδιάγραμμα από 27-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχήςτου Μενιδίου 4) Σχεδιάγραμμα από 17-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Χασανίου 5) Σχεδιάγραμμα από 25-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Σκαραμαγκά 6) Σχεδιάγραμμα από 27-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Κηφησίας 7) Σχεδιάγραμμα από 17-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής ΑμαρουσίουΣχεδιάγραμμα από 20-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Ελευσίνος 9) Σχεδιάγραμμα από 26-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Καλλιθέας 10) Σχεδιάγραμμα από 29-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής λιμένος Πειραιώς . Δέον να σημειωθή ότι τα σχεδιαγράμματα εγένετο υπό ειδικών αξιωματικών μετά ακριβείας και υπό στρατιωτικήν κλίμακα, ώστε ευχερώς να εξευρίσκονται οι στοχοι υπό της Συμμαχικής αεροπορίας 11) Πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 12-3-44 και 14-1-44 12) Ειδική πληροφορία υπό ημερομηνίαν 25-1-44 13) Γενικαί πληροφορίαι 14) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι 15) Αντίγραφον εγγράφου υπηρεσίας Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης εμφαίνων βραδυπορίας από 25-1-44 14) Έκθεσις αφορώσα τους στρατιωτικούς στόχους Ελευσίνος υπό ημερομηνίαν 23.1.44 17) Πληροφορίαι υπό ημερομ. 22.1.44 Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών εν Καλλιθέα 19) Δελτίον πληροφοριών διαφόρων λιμένων 20) Δελτία κινήσεως σταθμών Ρουφ, Λαρίσσης και Δαφνίου 21) Μετάφρασις φωτογραφηθέντων Γερμανικών εγγράφων 22) Μία φωτοτυπία σχεδιαγράμματος οριζοντιογραφίας διαφόρων Γερμανικών στοχων 23) Μία φωτογραφία Γερμανικού εγγράφου δι ου υποβάλλετο σχεδιάγραμμα εις Προϊσταμένην Αρχήν. Του πέμπτου ταχυδρομείου το περιεχόμενον απετελείτο εκ των κάτωθι εγγράφων 1) Δελτίον κινήσεως σταθμού Δαφνίου, Λαρίσσης και Ρουφ μέχρι Απριλίου 1944 2) Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών Αμαρουσίου, Πειραιώς Αθηνών 3) Στρατιωτικαί Γερμανικαί υπηρεσίαι εν Αθήναις 4) Μετάφρασις εκ της Γερμανικής εγγράφου αφορώντος σύνθεσιν αμαξοστοιχιών από 21.2.44 5) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι 6) Λεπτομερής περιγραφή αποθηκών βενζίνης Σέλλ από 22.3.44 7) Νέοι σιδ. σταθμοί τεθέντες εν λειτουργία υπό Γερμανικών αρχών. Μετάφρασις Γερμανικού εγγράφου υψίστης σπουδαιότητος 9) Φωτοτυπία Γερμανικού εγγράφου 10) Εγγραφον υπηρεσίας συντηρήσεως γραμμών σιδ. Θεσσαλονίκης 11) Έκθεσις ανατινάξεως γραμμής 12) Έγγραφον υπηρεσίας συντηρήσεως γραμμών ΣΕΚ 13) Έγγραφον Υπουργ. Συγκοινωνίας 14) Έκθεσις προόδου εργασιών ΣΕΚ 15) Διάφοροι γενικαί πληροφορίαι. Δέον να σημειωθή ότι τα διάφορα Γερμανικά έγγραφα εφωτογραφούντο εις το διαμέρισμα μιας γυναικός ελευθέρων ηθών, ήτις ευρίσκετο εις ερωτικάς σχέσεις μεθ ενός Γερμανού ταχυδρόμου, και υπό ολοκλήρου συνεργείου, μετεβαίνομεν κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποιήσεως ταύτης εις την οικίαν της, καθ ην στιγμήν αυτή μετά του Γερμανού εξήρχοντο και η σάκκα του παρέμενεν εις την οικίαν της ην δι αντικλείθρων ανοίγαμεν, Άπασα η κολοσιαία γραφική υπηρεσία εγένετο εις το δικηγορικόν γραφείον Κ. και Μ. Ευσταθοπούλων διά της γραφομηχανής των και προσωπικώς υπό του ενός τούτων με κίνδυνον της ζωής όλων. Διά τας υπηρεσίας μας ταύτας ουδεμίας ετύχομεν αμοιβής αλλά τουναντίον εδαπανήσαμεν και αρκετά ποσά δι έξοδα μετακινήσεως λόγω του ότι ο ανωτέρω αρχηγός μας δεν ελάμβανεν χρήματα, και ένεκεν τούτου τελικώς ηναγκάσθη ν απόχωρήση.-
Δι όλας τας ανωτέρω ενεργείας μας ελάβομεν προηγουμένως την έγκρισιν του αρχηγού μας της οργανώσεως, κατόπιν επανελημένων επαφών μετά του άνω Μ.Γυφτοπούλου. Άπαντα τα αποσταλλέντα έγγραφα προς την Μέσην Ανατολήν έφερον υπογραφήν Μήτσος διατηρείται δε πλήρες αρχείον εις τους δικηγόρους Ευσταθοπούλου όλων των εγγράφων λεπτομερώς. – Μετά την αναχώρησιν του Μ.Γυφτοπούλου, παρέσχομεν πληροφορίας εις τον υπό των Ελασιτών φονευθέντα Ιωάν. Αναγνωστόπουλον, συγχρόνως ένα γκρούπ ησχολείτο με την έκδοσιν καθημερινού δελτίου ειδήσεων υπό τον τίτλον Συμμαχικαί ειδήσεις .-

Αθήνησι τη 28 Μαρτίου 1945

Ο Διατηρών το αρχείον

Advertisements