Διαταγή συγκρότησης 2 και 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΓΕΣ/23 Μαρ 1945


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                Ε π ε ί γ ο υ σ α
Δ/ΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αριθ. πρωτ. Ε.Π. 2502
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Εν συνεχεία προς τας υπ’ αρ.Α.Π. 98007/6-3-45, Ε.Π. 2403/ 20-3-45 Δ/γάς μου αφορώσας την συγκρότησιν των ΙΙ και ΧΙ Μεραρχιών ονομάζω ως κάτωθι τας υπ’ αυτάς υπαγομένας Μονάδας.-
ΙΙ Μεραρχία Πεζικού
-3η Ταξιαρχία-ΡΙΜΙΝΙ
Συγκροτουμένην εκ των 501, 502, και 503 Ταγμάτων Πεζικού     -21η Ταξιαρχία Πεζικού
Συγκροτουμένην εκ των 504, 505, και 506 Ταγμάτων Πεζικού     -22 Ταξιαρχία Πεζικού
Συγκροτουμένην εκ των 507, 508 και 509 Ταγμάτων Πεζικού. Αι υπόλοιπαι Μεραρχιακαί Μονάδες θα φέρωσι το διακριτικόν της ΙΙας Μεραρχίας.-Ως π.χ. ΙΙον Σύνταγμα Πυροβολικού κ.τ.λ.
ΧΙ Μεραρχία Πεζικού
-31η Ταξιαρχία Πεζικού
Συγκροτουμένην εκ των 511, 512 και 513 Ταγμάτων Πεζικού
-32 Ταξιαρχία Πεζικού
Συγκροτουμένην εκ των 514, 515 και 516 Ταγμάτων Πεζικού
-33 Ταξιαρχία Πεζικού
Συγκροτουμένην εκ των 517, 518 και 519 Ταγμάτων Πεζικού. Αι υπόλοιπαι Μεραρχιακαί Μονάδες θα φέρωσι το διακριτικόν της ΧΙης Μεραρχίας.- Ως π.χ. ΧΙον Σύνταγμα Πυροβολικού κ.τ.λ.
Εν Αθήναις τη 23 Μαρτίου 1945
ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                                         Ο
ΙΙ και ΧΙ Μεραρχίαι                                          Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
Στρ. Εκστρατείας                                                Γ.ΔΡΟΜΑΖΟΣ
3, 21, 22, 31, 32, 33, Ταξιαρχίαι
Στρ. Εκστρατείας                                        Διά την ακρίβειαν
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                   Ο
Μ.Μ.                                                          Υπασπιστής ΧΙης Μεραρχίας
Ανωτ. Στρ. Δ/σεως                                                       Τ.Σ.Υ.
…… Δ/σεως
Δ/σεως ΓΕΣ
Υ.Σ.

Advertisements