Προαγωγή επ’ανδραγαθεία του Αντώνιου Φωστερίδη, 15 Μαρ 1945


Περί απονοµής βαθµού εφέδρου λοχαγού εις τον εθνικήν δράσιν επιδείξαντα έφεδρον λοχίαν Πυροβολικού Φωστερίδην Αντώνιον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β

Βασιλεύς των Ελλήνων

Προτάσει του ηµέτερου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον µόνον: Επιτρέπεται όπως δια Βασιλικού διατάγµατος, προκαλουµένου υπό του υπουργού των Στρατιωτικών, απονεµειθή ο βαθµός του εφέδρου λοχαγού, εις τον επιδείξαντα εθνικήν δράσιν έφεδρον λοχίαν πυροβολικού Φωστερίδην Αντώνιον του Κυριάκου, κλάσεως 1933 εκ Σαµψούντος Πόντου.

2) Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως […]

Εν Αθήναις τη 15 Μαρτίου 1945

Εν ονόµατι του Βασιλέως
Ο Αντιβασιλεύς + Αθηνών
∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Advertisements