Πληροφορίες κομμουνιστικής δράσης, ΓΕΣ/13 Μαρ 1945


Αρ.Α.Π. 86258                                                           Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Αθήναι 13 Μαρτίου 1945
ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
«Πληροφορίαι κομμουνιστικής δράσεως»
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω Υμίν δελτίον πληροφοριών περιλαμβάνον τα συζητηθέντα θέματα εις τελευταίαν κομμουνιστικήν συγκέντρωσιν, και να  παρακαλέσω όπως λάβητε γνώσιν τούτων, και διατάξητε τα κατά την κρίσιν σας μέτρα.-
Τ.Υ.
Γ.ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Αντιστράτηγος


ΔΕΛΤΙΟΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Την 1-3-45 συνήλθον εις κοινήν σύσκεψιν, αι επιτροπαί Πόλης Αθηνών και Πειραιώς, και η περιφερειακή Αττικοβιωτίας. Εις ταύτην έλαβον μέρος εν όλω 113 άτομα. Τα θέματα ήσαν τα εξής:
1)     Τρέχουσα πολιτική κατάστασις, και καθήκοντα Κόμματος.-
2)     Διάφορα
Επί  του 1ου θέματος ελέχθησαν τα εξής:
α)    Επιβάλεται η διά παντός τρόπου δημιουργία του ΠΑΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, με όλους τους δημοκρατικούς ηγέτας και παράγοντας. Δεν πρέπει το  Κόμμα να διστάση να κάνει προτάσεις συνεργασίας στον ίδιο τον Πλαστήρα, την Κυβέρνησί του, τους Φιλελευθέρους, και ακόμη και στους Λαϊκούς Δημοκρατικούς, καθώς και σε πρόσωπα κύρους Δημοκρατικά. Η οργάνωσις του ΠΑΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ; θα γίνη στην ίδια βάση με την οργάνωσι του ΕΑΜ, και με όλους  τους δημοκρατικούς κάθε συνοικίας.
β)    Η καταφανής παραβίασις της συμφωνίας της Βάρκιζας, με τις συλήψεις,  εξαφανήσεις, εκτελέσεις οπαδών και μελών του Κόμματος, και η απαγόρευσις της κυκλοφορίας του τύπου, δίδουν την δυνατότητα εις το να  αποδειχθή εις τον Ελληνικό Λαό, και ολόκληρο τον κόσμο, ότι η ένοπλος  εξέγερσις του Ελληνικού Λαού, «ενάντια στα σατανικά σχέδια της Αντίδρασης» ήτο απολύτως δικαία.
γ)    Η Δίκη των δοσιλόγων αποτελεί μία κομωδία, και εξευτελίζει τέλεια όλον τον αντιφασιστικό αγώνα. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να ξεσκεπαστούν αι καταθέσεις του κ. Σοφούλη, και Θ.Τσάτσου. Το Κεντρικόν Γραφείον τύπου του Κόμματος καθώρισεν ήδη πρακτικά την μετάδοσιν προς τα έξω δι’ ανταποκρίσεων, όλης της κομωδίας που λέγεται δίκη των δοσιλόγων, ως επίσης και των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας, που ουσιαστικώς είναι μάρτυρες υπερασπίσεως. Η «Καμπάνια» η οποία ετοιμάζεται άρχισε να εφαρμόζεται και μάλιστα θα είναι μεγάλη. Οι Εαμικές οργανώσεις του Εξωτερικού, (ναυτεργάτες) θα λάβουν μέρος εις αυτήν και θ΄αποστείλουν τηλεγραφήματα εις τον κ.Καλέλη για την καταδίκη  των δοσιλόγων.
δ)    Η αντιτρομοκρατική πάλη του κόμματος πρέπει να ενταθή με καθημερινές επιτροπές στα Υπουργεία, και Εισαγγελία, με συγκεντρώσεις, και πεταχές εκδηλώσεις στις  συνοικίας (π.χ. «κάτω η τρομοκρατία» θα φωνάζη ένας, και οι συγκεντρωμένοι θα διαλύωνται αμέσως). Θα ζητούν επί πλέον επιτακτικά την απόλυσι των κρατουμένων, την κατάπαυσι της τρομοκρατίας, να παύσουν αι συλλήψεις άνευ ενταλμάτων, και να επιτραπή η ελευθέρα κυκλοφορία του τύπου. Ιδιαιτέρως διά το ζήτημα τούτο θα πρέπει να αντιμετωπισθή δυναμικά, με συγκεκριμένη σταθερή περιφρούρησι των εφημεριδοπολών. Επιβάλεται, όταν οι επιτιθέμενοι είναι λίγοι, να γίνεται αντεπίθεσις, και να ξυλοκοπούνται μέχρις αίματος, έστω και αν είναι όργανα της τάξεως. Εν ανάγκη το τμήμα διαφωτήσεως κάθε οργανώσεως, να «ξεκοιλιάση» πέντε – έξη.- Προσοχή μονάχα σ’ αυτούς που τυχόν θα πιαστούν με την κατηγορία φόνου. Τούτοι ή πρέπει να είναι απολύτως καθαροί, ή να έχει ήδη εκδοθή εναντίον των ένταλμα συλήψεως.
ε)    Εις τα συνδικάτα η εργασία πρέπει να δυναμώση ακόμη περισότερο. Τα ψηφοδέλτια του Κόμματος πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουν στις αρχιαιρεσίες. Θα αποτελέση αίσχος διά τας δύο μεγαλυτέρας Κομμουνιστικάς οργανώσεις της Χώρας (Αθηνών και Πειραιώς) να χάσουν έστω και λίγα εργατικά σωματεία, τα οποία θα περάσουν εις τα φασιστικά χέρια.- Αν όμως συμβή λόγω της τρομοκρατίας, ή άλλων ειδικών συνθηκών, το ανωτέρω, επιβάλεται να διμιουργηθούν και να καθοδηγούνται εργοστασιακές συνδικαλιστικές επιτροπές, κατά εργοστάσιον, επιχήρησι, ή Γραφείον, ίνα ούτω παρ’ ότι δεν θα έχη το Κόμμα την σφραγίδα του σωματείου, θα έχει τους εργάτες με το μέρος του και να τους καθοδηγή σύμφωνα με την πολιτική γραμμή του.
Το ζήτημα της επιβιώσεως του Λαού εισέρχεται με οξύτητα εις την πρώτη γραμμήν των βασικών ενεργιών του Κόμματος. Από τώρα πρέπει να οργανωθούν, και προπαρασκευασθούν γενικαί πανελλαδικαί εργατικαί απεργίαι.
στ)  Η ανασυγκρότησις των κομμουνιστικών οργανώσεων πρέπει να γίνη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ήδη η Αθήνα διαθέτει άνω των 3.500 μελών, εκ των οποίων τα 1000 περίπου είναι μεσαία και ανώτερα. Η συγκέντρωσις αυτή τόσο πολλών στελεχών εγκυμονεί κινδύνους για το Κόμμα διότι κινδυνεύει να μετατραπεί ο οργάνωσις της Αθήνας σε οργάνωσι αρχηγών, άνευ οπαδών.
Επίσης η έλλειψις συνδέσεως, τροφής, και κατοικίας, διά τα αφικνούμενα στελέχη του ΕΛΑΣ, και των πολιτικών οργανώσεων του Κόμματος, θα διμιουργήση αναμφισβήτητα παρεξηγήσεις και απαισιοδοξία, κουτσομπολιό και γκρίνια. Διά τούτο είναι ανάγκη, αναπροσαρμογής της εργασίας, κατανομής των περιφερειών, και του καταμερισμού της δουλιάς.-
Η τοποθέτησις των στελεχών να εξαιτασθή  με την μεγαλυτέραν προσοχήν. Τα πλέον έμπειρα, οργανωτικά και πολιτικά κατατοπισμένα στελέχη, πρέπει να εργασθούν στις περιφεριακές οργανώσεις (Επαρχίας). Το Π.Γ. του Κόμματος αποδίδοντας εξαιρετική σημασία στις επαρχίες, και ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, δεν θα διστάση να διαθέση τα 75% των στελεχών του διά την εργασίαν ταύτην. Διά το ζήτημα τούτο διετάχθησαν αι καθοδηγήσεις των οργανώσεων που παρευρίσκοντο εις την συγκέντρωσιν, να  ερωτήσουν κατά την διάρκειαν της συνεδριάσεως ποίοι θέλουν να εργασθούν εις τας επαρχίας, και να τους προτείνουν εις την Κ.Ε. Ελέχθη επί πλέον ότι πρέπει να ληφθή υπ’ όψιν ότι είτε θέλοντας, είτε μη, όλοι πρέπει να δουλέψουν στην Επαρχία. (Από τους 113 παρισταμένους, μόνον 17 εδέχθησαν να εργασθούν, αλλά και ούτοι υπεδείκνυον εις ποίαν Επαρχίαν θέλουν να μεταβούν.)
ζ)    Διά την ανάπτυξιν και μόρφωσιν των στελεχών του Κόμματος, και τη ανύψωσιν της κομματικότιτός των από του Απριλίου, θ’ αρχίσουν να λειτουργούν, μία σχολή κατά αχτίδα για τα μεσαία στελέχη, και μία κατά Επιτροπήν πόλης, ή περιφερειακήν Δ/κησιν, για ανώτερα στελέχη.
Το Αγκίτ-πρότ του Κόμματος απεφάσισε όπως ιδρύση δύο σχολάς της Κ.Ε. διά τα ανώτερα, και «Κοοπταρισμένα» ανώτατα στελέχη.
Αι οργανώσεις πρέπει να υποβάλουν προτάσεις διά τους υποψηφίους μαθητάς με πλήρη βιογραφία για τον καθ’ ένα (Δράσις του εις το Κόμμα).-
-Περί της παρούσης πολιτικής καταστάσεως ελέχθησαν τα ακόλουθα:
«Μετά τας ανακοινώσεις υπέρ της Δημοκρατίας των, Σοφούλη, Καφαντάρη, και λοιπών Παλαιοδημοκρατικών ηγετών, καθώς επίσης και επάνοδος των Λαϊκών στο παλιό τους πόστο, το Βασιλιά, θα δημιουργήσουν αναπόφευκτες συγκρούσεις μέσα στο ίδιο το αντιδραστικό αστικό στρατόπεδο.»
«Αυτό το συμπέρασμα βγάλαμε και είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ύστερα και από το διάβημα που έκανε στις 2-3-45 το Λαϊκό κόμμα με τον εκπρόσωπόν του Στεφ. Στεφανόπουλον, στον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως για να μπουν βασιλόφρονες σε σοβαρές θέσεις.»
«Η παραπάνω σύγχυσις ιδεών και κατευθύνσεων μέσα στο στρατόπεδο της αντίδρασης, δεν είναι μόνο στα πολιτικά κόμματα αλλά και μέσα στην ίδια την Κυβέρνησι. Ο Σίδερης έχοντας το Υπουργείο Οικονομικών και εργασίας, κάνει προσωπική πολιτική, ιδρύοντας πανθεσσαλική ομάδα, και έχοντας στις Πλάτες του τον Πλαστήρα. Διώρησε τον εξάδελφο του Σιδέρη ως Δ/τη της Αγροτικής Τραπέζης, και προόριζε και τον Σμπαρούνη Υφυπουργό των Οικονομικών ως Δ/τη της Εθνικής Τραπέζης. Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας Σακελαρόπουλος ετάχτηκε με το Γονατά, και εκδηλώθηκε υπέρ της Βασιλείας. Κάθεται ακόμη στο Υπουργείο για χάρι της προσωπικής του φιλίας στον Πλαστήρα.»
«Ο Βλάχος Υφυπουργός της Ασφαλείας, μαζί με τον Αστυνομικό Πανόπουλο, κυτάζει πως θα τα καταφέρει για να μην έλθη ο Βασιλιάς. Ο Λεβαντής, Υπουργός της Προνοίας, προσπαθή να διμιουργήση κόμμα και την εφημερίδα του στη Θεσ/νίκη.»
«Η Κυβερνητική κρίσις υφίσταται και μετά την προσωρινή διευθέτηση του ζητήματος του Υφυπουργείου Ασφαλείας. Ιδιαίτερα μεγάλωσε και ενετάθη, μετά το λόγο του Τσώρτσιλ (27-2-45) στην Αγγλική Βουλή.»-
«Ο λόγος αυτός του Τσώρτσιλ μας δείχνη ότι οι Άγγλοι δεν έχουν και πολύ-πολύ εμπιστοσύνη στην Κυβέρνησι Πλαστήρα, και πολύ περισσότερο δημιουργήθηκε και το «ζήτημα Σιδέρη» μετά τη φράσι του Τσώρτσιλ: «Οι Υπουργοί στην Ελλάδα δεν πρέπει να αναπαύονται και να τα περιμένουν όλα από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς». Δηλαδή μας είπε, ότι δεν πρέπει να περιμένωμε τίποτα. «Φροντίστε μόνοι σας.»
«Η αντίδραση όμως την επομένη της αφίξεως του Τσώρτσιλ (15 Φεβρουαρίου 1945) χειροκροτούσε με τη διαπίστωσι πως η Ελλάς δύναται να υπολογίζει εις την άμεσον συμμαχικήν βοήθειαν, και ιδίως την Βρετανικήν διά την οικονομικήν της ανασυγκρότησιν, και την τοιαύτην των ενόπλων δυνάμεων, διά τας οποίας είναι διατεθιμένοι οι Βρετανοί να παράσχουν κάθε ενίσχυσίν των, διά να σχηματισθή αξιόμαχος στρατός, 100.000 τουλάχιστον. Στον λόγο του ο Τσώρτσιλ (27-2-45) είπε το αντίθετο.
«Την μεγαλύτερη πολιτική επιτυχία το κόμμα θα την έχη όταν θα εκμεταλευθή, τις αντιθέσεις και τη φαγωμάρα που υφίσταται στο αντιδραστικό στρατόπεδο. Με την εκκμετάλευση αυτή θα μπορέσουμε να  αναπληρώσουμε στο πειό γρήγορο χρονικό διάστημα τα κενά που μας διμιούργησε η τρομοκρατία, και έτσι η αντίδρασι θα τρίβει πάλι τα μάτια της.»

Επί του 2ου Θέματος ελέχθησαν τα κάτωθι:
α)    Ανεφέρθη συζήτησις γενομένη μεταξύ καπεταναίων, και καθοδηγήσεως, καθ’ ήν οι καπετάνιοι, επέμεναν ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουν την συμφωνία της Βάρκιζας. Εδόθη η απάντησις ότι ουδέποτε  εσκέφθησαν να τους αφίσουν εκτεθειμένους. Ότι παρέδωσαν τα όπλα τα οποία δεν εχρειάζοντο, και τα οποία ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθούν. Αν όμως είπαν χρειασθή ν’ αντιμετωπίσουμε άλλη μία φορά την αντίδρασι,  θα έχουμε στην διάθεσί μας όλα τα νέου τύπου όπλα, απολύτως εξησφαλισμένα. (το τελευταίον τούτο, αλλ’ ουχί ως ανωτέρω λέγεται.)
β)    Τα οικονομικα της οργανώσεως πρέπει να ενισχυθούν, με διάφορες  επιχηρήσεις, εκποίησις της περιουσίας του Κόμματος, συμβάσεις με καφενεία, Ζαχαροπλαστεία, Θεάτρα, Κινηματογράφους κ.τ.λ. Η Κεντρική καθοδήγησις θα λύση το ολικονομικό πρόβλημα πρακτικότερα, οργανώνωντας σε μεγάλη κλίμακα, ίσως δε διεθνή, επιχηρήσεις, με αγορές, π.χ. βαποριών, όπως στη Γαλλία(Ακτοπλοΐα Νότου).
γ)    Το κόμμα εγκυάται για τους Ελασίτες που κατηγορούνται διά εγκλήματα, ότι δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψη, και ότι δεν θα τους ξεχάση ποτέ. Πρέπει εκτός των άλλων να τους επισκέπτονται εις τας φυλακάς, και να προσπαθούν να τους υψώσουν το ηθικόν.
δ)    Η γλώσσα, είπον πρέπει να είναι μαλακή, ακριβώς όπως γράφει ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ και Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ.
ε)    Θα υποστηρίξουν τους τέσσαρες δεσποτάδες των (Κοζάνης, Ηλείας, Χαλκίδος, Χίου) και θα ξεσκεπάσουν τον προδότη και δοσίλογο Ιωαννίνων Σπυρίδωνα.
στ)  Πρέπει από τώρα ν’ αρχίση η προπαρασκευή για την παλαϊκή συμμετοχή στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Σημαιοστολισμός, προκηρύξεις, αφίς, συνθήματα στους τοίχους, τηλεβόαι.- Οι ευρισκόμενοι εις Αθήνας Ελασίτες πρέπει να παραμείνουν μέχρις 25ης Μαρτίου.- Επίσης πρέπει να γίνουν συνεδριάσεις, πεταχτές εκδηλώσεις, ομιλίες σε καφενεία, και ταβέρνες, στάσις των τράμ, και Λεοφωρείων, και πρόσκλησις του κόσμου να λάβη μέρος στις γιορτές.-
ζ)    Το ότι δεν οργανώθη ακόμη η δουλειά στο στρατό, ωφείλεται βασικά στο γεγονός  ότι το Γενικόν Επιτελείον, δεν ξεύρει ακόμη ποιες κλάσεις θα κρατήση, ή ποιες θα καλέση. Διά τούτο περιμένουν να δούν τι θα γίνη. Προσωρινά πρέπει να κρατούν μία επαφή με τους ανθρώπους των της Εθνοφυλακής.-
η)    Κομματικές επιτροπές θα μεταβούν στο συμμαχικά κράτη, όπου με ειδικές διαλέξεις θα εξιστορήσουν τα γεγονότα της τελευταίας συγκρούσεως, για να δικαιωθή ο αγώνας μας, και να ξεκαθαριστούν μερικές παρεξηγήσεις που εδημιούργησαν Ο Τσώρτσιλ, και Ο Σιτρίν.-

Advertisements