Εκθεση δράσης ομάδας Πετρογιώργη


Εν Ηρακλείω τη 2α Μαρτίου 1945
Ο
Αρχηγός Ανταρτών Γεώργιος Πετρακογιώργης
Πρός
Την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Νομού Ηρακλείου
Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω εις απάντησιν της υπό χρονολογίαν 17.2.45 διαταγής υμών.
Τα κάτωθι:
Μάχαι δοθείσαι παρά του υπ’ εμέ Σώματος
1η) Εις θέσιν (παπά Πέραμα) της περιφερείας Τεμενέλι, ως αναφέρει η υποβληθείσα έκθεσίς μου, η ανταρτική ομάς διετάχθη παρά του αντιπροσώπου του Συμμαχικού Στρατηγείου να διαλυθή και να συγκεντρωθή εις ορισμένον σημείον μετά 8 ημέρας, και ούτω ευρέθησαν 8 άνδρες μαζί μου των λοιπών διασκορπισμένων εις διάφορα σημεία. Εκυκλώθημεν την νύκτα της 8ης προς την 9ην Ιουλίου 1942, εκ δυνάμεως του εχθρού μετά χωροφυλακής εξ 80 ανδρών εις μίαν χαράδραν. Επέδειξαν άπαντες οι άνδρες μου ηρωισμόν πρωτοφανή, κατορθώσαμεν δε να διαφύγωμεν φονευθέντων των 1) Γεωργίου Α. Μαυράκη εκ Μαγαρικάρι 2) Εμμανουήλ Ι. Κουκληνού εκ Γρηγοριάς 3) Μιχαήλ Σταθουράκη εκ Καμαρών 4) Δημητρίου Περβολαράκη εξ Αλικιανού Χανίων. Διά τους λαβόντας μέρος Μιχαήλ Πετράκη ιατρού, Γεωργίου Χατζάκη, Εμμανουήλ Περάκην προτείνω την παρασημοφορίαν διά μεταλείου Ανδρείας.
2α) Εις θέσιν (Απιδάκι – Χονδράδα) της περιφερείας του χωρίου Λοχριάς Αμαρίου την 17ην Ιουλίου 1943). Εκυκλώθημεν υπό 150 Γερμανών κατορθώσαμε δε να διαφύγωμεν τον κλοιόν κατόπιν μάχης καθ’ ην επέδειξαν πρωτοφανή ανδρείαν οι 1) Γεώργιος Χαραλαμπάκης ή Μπαλάσκας 2) Γεώργιος Καργάκης ή Ψαρογιώργης 3) Εμμανουήλ Τσικριτσής ή Σκούρος 4) Εμμανουήλ Πετρακάκης 5) Αντώνιος Κρυοβρισάκης 6) Γεώργιος Καψάκης των οποίων προτείνω την παρασημοφορίαν διά μεταλείου Ανδρείας Α΄.
3ην) Εις θέσιν (Πόρο Σταυρό) της Νίδας την 12ην Αυγούστου με 180 Γερμανούς μετά των οποίων μία περίπολος συνηντήθη, συνήψε μάχην, κατόρθωσε να διαφύγη τραυματισθέντος του Χαραλάμπου Κατσούγρη.
4η) ην 15ην Αυγούστου 1943 εις θέσιν (Τραχήλι) της περιφερείας Βοριζιών την νύκτα της 14-15 εκυκλώθημεν παρά 3.6000 Γερμανών. Επροσπαθήσαμεν να διαφύγωμεν του να κυκλωθώμεν και εβαδίσαμεν προς την κατεύθυνσιν Ρούβα. Αφού εδοκιμάσαμε να διασπάσωμεν την γραμμήν (Νίδας – Μαδαρί) ηναγκάσθημεν να αλλάξωμεν κατεύθυνσιν προς Ρούβα. Ευρέθημεν προ 460 Γερμανών με ημετέραν δύναμιν εκ 42 ανδρών εις θέσιν (Τραχήλι) κυκλωμένου κατά τετράγωνον υπό των Γερμανών. Εδώσαμεν μάχην υπό τας ανωτέρω συνθήκας διαρκέσασαν από της 9.45-14 ώρας και ήτις κατά την γνώμην της εν Κρήτη Αγγλικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας κρίνεται ως άνευ προηγουμένου εις την πολεμικήν Στρατιωτικήν Ιστορίαν μάλιστα δε, ετοπογράφησεν ταύτην και με σχετικήν έκθεσιν την υπέβαλλε εις το Αγγλικόν Υπουργείον των Στρατιωτικών. Κατά την μάχην οι άνδρες μου επεδείξαντο απαράμιλλον ηρωϊσμόν και αυταπάρνησιν, εν τέλει δε ο κλοιός των Γερμανών διεσπάσθη και έναντι 32 φονευθέντων Γερμανών το Σώμα μου έσχε 6 φονευθέντας και 3 τραυματίας ήτοι, φονευθέντες.
1) Διονύσιος Φραγκιαδάκης ή Τσελέκος 2) Νικόλαος Γ. Σαρζετάκης 3) Πολύδωρος Λιανουδάκης 4) Γεώργιος Κρυοβρυσανάκης 5) Χαράλαμπος Κατσούγρης 6) Κωνσταντίνος Αποστολάκης.
Τραυματίαι. 1) Εμμανουήλ Βεισάκης 2) Γεώργιος Καργάκης 3) Γεώργιος Τζίντζικας ή Μποχρής. Διεκρίθησαν οι ανωτέρω τραυματίαι και οι 1) Εμμανουήλ Τσικρητζής 2) Γεώργιος Χαραλαμπάκης ή Μπαλάσκας 3) Εμμανουήλ Πετρακάκης 4) Κυριάκος Κατσαντώνης 5) Γεώργιος Καζάκης 6) Κωνσταντίνος Καργάκης 7) Γεώργιος Χατζάκης εις ους και προτείνω να δοθή το ανώτερον που υπάρχει δι’ ανδρείαν παράσημον.
Ο υποφαινόμενος παρέμεινα μετά των Γεωργίου Καργάκη και Εμμ. Τσικριτζή εις το σημείον της μάχης μέχρι της 1930.
5η) Την 24ην Μαρτίου 1943 εις θέσιν (Κουσουνάρες) συνεπλάκημεν μετά 140 Γερμανών. Η δύναμίς μου ήτο 70 άνδρες αλλά έλαβον μέρος μόνον 18 καθότι οι λοιποί είχον μεταβή εις ενέδραν εις άλλην περιφέρειαν όπου ανέμενον τους Γερμανούς οι οποίοι δυστυχώς έλαβον αντίθετον κατεύθυνσιν. Μετά την εξάντλησιν των πολεμοφοδίων μας υπεχωρήσαμεν με τραυματίαν τον Μαν. Βεϊσάκην ποιμένα, εφονεύθησαν δε τέσσαρες Γερμανοί.
6ην) Την 22α Ιουνίου ελάβαμεν διαταγήν να ενεργήσωμεν σαμποτάζ εις τα εξής σημεία. Μεταξύ Αγίας Βαρβάρας – Αυγενικής. Εις θέσιν (Πριανά χαράκια) τοποθέτησις ναρκών επί της οδού Αγίας Βαρβάρας – Αγίων Δέκα, Ζαρού, Μουλιανό Πόρο, εις θέσιν Χάρακα, Αγίας Γαλήνης, Μοιρών, και εις επτά πόρους. Άπαντα εκτελέσθησαν με πλήρη επιτυχίαν και με αποτέλεσμα ν’ ανατραπούν 8 αυτοκίνητα με 18 νεκρούς. Την αυτήν νύκτα ενεργήσαμεν επιθέσεις του εντός του χωρίου Ζαρού ευρισκομένου Γερμανικού Στρατού με αποτέλεσμα 1 νεκρούς εχθρούς και 1 τραυματίαν. Διεκρίθησαν οι 1) Κωνσταντίνος Σαρειδλάκης 2) Εμμανουήλ Τσικριτζής 3) Κωνσταντίνος Κιργιακάκης 4) Γρηγόριος Χρυσός 5) Θεόδωρος Παπαδάκης 6) Αρτέμις Ταμπακάκης 7) Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκης 8) Ελευθέριος και Στυλιανός Καστρυνάκης 9) Γεώργιος Αναγνωστάκης 10) Ιωάννης Παλιεράκης 11) Γεώργιος Χαμαράκης 12) Κωνσταντίνος Παπαδουράκης 13) Μιχαήλ Καργάκης 14) Αστρινός Ζαμπετάκης 15) Εμμανουήλ Γιατρομανωλάκης 16) Κωνσταντίνος Καρπούζης 17) Πολύδωρος Καργάκης 18) Ζαχαρίας Χρονάκης.
Την αυτήν νύκτα εις θέσιν (επτά Πόρους) επίθεσις εναντίον Γερμανικού Φυλακίου φονευθέντων 9 Γερμανών. Διεκρίθησαν οι 1) Γεώργιος Τζίτζικας ή Μπαχρής 2) Μιχαήλ Κραουνάκης 3) Αντώνιος Βλαντάς 4) Αντώνιος Κρυοβρυσάκης.
Την αυτήν νύκτα ανετινάχθη η γέφυρα Καλοχωραφίτη – Γρηγοριάς, διεκρίθησαν δε οι 1) Γεώργιος Χαραλαμπάκης ή Μπαλάσκας 2) Γεώργιος Λενακάκης 3) Κωνσταντίνος Πετράκης.
7ην) Την 8ην – 9ην Αυγούστου 1944 σαμποτάζ εις Γέργερην και διεκρίθησαν 1) Γεώργιος Τζίτζικας ή Μπαχρής 2) Μιχαήλ Κραουνάκης 3) Γεώργιος Βεισάκης 4) Αδάμ Τζωρτζάκης 5) Αγισήλαος Πετράκης 6) Γεώργιος Αναγνωστάκης 7) Αρτέμιος Ταμπακάκης.
8ην) Την αυτήν νύκτα εις Φανερωμένην ενηργήσαμεν σαμποτάζ εναντίον της μεγαλειτέρας εν Κρήτη Βάσεως εις την οποίαν διεκρίθησαν οι 1) Αγησίλαος Πετράκης 2) Εμμανουήλ Α. Μαυράκης 3) Εμμανουήλ Γ. Παπαδομανωλάκης 4) Γεώργιος Ε. Χατζάκης 5) Αρτέμις Ταμπακάκης 6) Νικόλαος Καρκανάκης 7) Γεώργιος Αναγνωστάκης 8) Εμμανουήλ Α. Μαυράκης 9) Ελευθέριος Καστρινάκης 10) Εμμανουήλ Τσικριτζής 11) Θεόδωρος Παπαδάκης 12) Ελευθέριος Ζαχαριουδάκης 13) Αντώνιος Χρυστουλάκης 14) Ελευθέριος Φαραγκουλίτης 15) Γρηγόριος Χρυσός 16) Κωνσταντίνος Καναββάκης ετραυματίσθη ο Σπυρίδων Ταμπακάκης. Προτείνω απάντων των λαβόντων μέρος εις τας ανωτέρω υπηρεσίας την παρασημοφορίαν.
9ην) Την 14ην Αυγούστου 1945 εις θέσιν (Μαδαρή) συνήφθη μάχη με 300 Γερμανούς από της 9 1/2 πρωινής μέχρι της 5 1/2 απογευματινής. Εφονεύθησαν 60 στρατιώται Γερμανοί και 2 Αξιωματικοί, εκ των ημετέρων εφονεύθη ο Παναγιώτης Μανωλεσάκης λοχίας πυροβολικού και τραυματίας. Εις ταύτην διεκρίθησαν οι πολυβολιταί 1) Γρηγόριος Τζίτζικας ή Μπαχρής 2) Γρηγόριος Χρυσός 3) Εμμανουήλ Γιατρομανωλάκης 4) Κωνσταντίνος Ι. Σαρειδάκης και προμηθευταί 1) Γεώργιος Ε. Χατζάκης 2) Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκης 3) Πελοπίδας Σαρειδάκης 4) Ιωάννης Ταμπακάκης 5) Α΄. Αγησ. Πετράκης 6) Εμμανουήλ Μαυράκης 7) Γεώργιος Χαραλαμπάκης ή Μπαλάσκας 8) Εμμανουήλ Τσικριτζής 9) Αντώνιος Κρυοβρυσάκης 10) Μιχαήλ Κραουνάκης 11) Γεώργιος Αναγνωστάκης 12) Ελευθέριος Αλεξάκης 13) Εμμανουήλ Βεισάκης 14) Ελευθέριος Καστρινάκης Β΄. 15) Αντώνιος Βλαντάς 16) Αρτεμις Ταμπακάκης 17) Θεόδωρος Παπαδάκης 18) Μιχαήλ Καργάκης 19) Μιχαήλ Λενακάκης 20) Γεώργιος Λενακάκης 21) Γεώργιος Βεισάκης 22) Ιωάννης Αλεξανδράκης 23) Πελοπ. Σαρειδάκης και 24) Νικόλαος Ανδρουλάκης.
Οι άνω αναφερόμενοι δέον να παρασημοφορηθούν και της Α΄. και της Β΄. Κατηγορίας.
Εις την παρούσαν μάχην οι Γερμανοί εχρησιμοποίησαν Πεδινόν Πυροβολικόν καθ’ όλην την διάρκειαν αυτής.
Καθ’ όλον το διάστημα του αγώνος έχω να συστήσω, ότι ο Εμμανουήλ Περάκης ενωμοτάρχης, Νικόλαος Φιντικάκης ενωμοτάρχης, Ιωάννης Βιριράκης Χωροφύλαξ, Ελευθέριος Βολάνης χωροφύλαξ εξυπηρέτησαν τον Εθνικόν Αγώνα εξ ίσου με τους αντάρτας,
Προτείνω λοιπόν την προαγωγήν τούτων καθ΄ότι άνευ της Συμβολής των θα ήτο αδύνατος η συνέχησις του αγώνος αντιστάσεως εναντίον των Γερμανών, διότι μας εγνώριζαν τας εκάστοτε εξωντοτικάς διαταγάς του εχθρού, και ούτω μόνον απεσοβήθη η εξόντωσίς μας λαμβάνοντες γνώσιν των σχεδίων του, και κάθε ενέργεια εις βάρος μας.

Ο Αρχηγός

Δυνάμει της από 12-12-43 διαταγής

Συμμαχικού Στρατηγείου

Advertisements