Συνφωνία Βάρκιζας, 12 Φεβ 1945


Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ’ ενός οι κ.κ. Ιωάννης Σοφιανόπουλος υπουργός επί των Εξωτερικών, Περικλής Θ. Ράλλης υπουργός επί των Εσωτερικών και Ιωάννης Μακρόπουλος υπουργός επί της Γεωργίας, αποτελούντες την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως εξουσιοδοτημένη Αντιπροσωπεία, και αφ’ ετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Σιάντος Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, Δημήτριος Παρτσαλίδης Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ. και Ηλίας Τσιριμώκος Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Λαϊκής Δημοκρατίας (Ε.Λ.Δ.), αποτελούντες την υπό της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ. προσηκόντως εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν, συνήλθαμεν εις διάσκεψιν εις Βάρκιζαν και από κοινού εξητάσαμεν τα μέσα και τον τρόπον της καταπαύσεως του εμφυλίου πολέμου και της συμφιλιώσεως του Ελληνικού Λαού και κατελήξαμεν εις την κατωτέρω συνομολογηθείσαν συμφωνίαν.
Η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία εξεδήλωσε κατά την σύσκεψιν ταύτην την σταθεράν θέλησιν της Κυβερνήσεως όπως άνευ νέας αιματοχυσίας τερματίση την θλιβεράν εσωτερικήν κρίσιν, αποκαταστήση την ενότητα του Κράτους και επαναφέρη την εσωτερικήν ειρήνην και την πολιτικήν ομαλότητα. Ούτω μόνον θα δυνηθεί ο Ελληνικός Λαός να αναλάβη την δημιουργικήν προσπάθειαν δια την ανοικοδόμησιν της Χώρας εκ των ερειπίων, τα οποία σκληροί αγώνες προς τους εξωτερικούς εχθρούς και ο αδελφοκτόνος πόλεμος επεσώρευσαν.
Ίνα δε η επελθούσα συμφωνία προσλάβη τον χαρακτήρα ενός ακαταλύτου ηθικού συμφώνου, εκφράζοντος τας επιταγάς της πολιτικής συνειδήσεως του Ελληνικού Λαού, η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία εζήτησεν όπως δι’ αυτού διακηρυχθή η σταθερά θέλησις του Ελληνικού Λαού δια την ανάπτυξιν ελευθέρου και ομαλού πολιτικού βίου, του οποίου κύριον χαρακτηριστικόν θα είναι ο σεβασμός της πολιτικής συνειδήσεως των πολιτών, η ειρηνική διαφώτισις και διάδοσις πολιτικών ιδεών και ο σεβασμός προς τας ελευθερίας, τας οποίας ο Καταστατικός Χάρτης του Ατλαντικού και αι αποφάσεις της Τεχεράνης διεκήρυξαν και η συνείδησις των δι’ αυτάς αγωνιζομένων ελευθέρων λαών απεδέχθη.
Κατά την διάσκεψιν διεπιστώθη πλήρης συμφωνία αντιλήψεων της Αντιπροσωπείας του Ε.Α.Μ. επί των αρχών τούτων.

12-2-45

ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α

Άρθρον 1ον.
-Η Κυβέρνησις θα εξασφαλίση σύμφωνα προς το Σύνταγμα και τας απανταχού καθιερωμένας δημοκρατικάς αρχάς την ελευθέραν εκδήλωσιν των πολιτικών και κοινωνικών φρονημάτων των πολιτών, καταργούσα πάντα τυχόν προηγούμενον ανελεύθερον νόμον. Θα εξασφαλίση επίσης την απρόσκοπον λειτουργίαν των ατομικών Ελευθεριών, ως του συνέρχεσθαι του συνετερίζεσθαι και της διά του τύπου εκφράσεων των στοχασμών. Ειδικώτερον η Κυβέρνησις θ’ αποκαταστήση πλήρως τας συνδικαλιστικάς Ελευθερίας.

ΑΡΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρον 2ον.
-Ο Στρατιωτικός Νόμος θ’ αρθή ευθύς μετά την υπογραφήν της παρούσης συμφωνίας. Αμα τη άρσει ταύτη θα τεθή εις εφαρμογήν συντακτική πράξις πανομοιότυπον της ΚΔ΄ διά της οποίας θα επιτρέπεται η αναστολή των εν τη ΚΔ΄πράξει αναφερομένων άρθρων του Συντάγματος.
Διά Διατάγματος θα ανασταλή αμέσως καθ’ όλην την χώραν η ισχύς των άρθρων 5.10.19.20 και 95 του Συντάγματος. Η αναστολή θα εξακολουθήση μέχρι συμπληρώσεως του αφοπλισμού και της εγκαταστάσεως διοικητικών δικαστικών και Στρατιωτικών αρχών καθ’ άπασαν την χώραν.
Οσον αφορά ειδικώτερον το άρθρον 5 τούτο δεν θα ανασταλή εις τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς μετά των Προαστείων και συνοικισμών.
Ειδικώς όμως διά τους μέχρι σήμερον συλληφθέντας συνομολογείται ότι δεν ισχύει το άρθρον 5 του Συντάγματος και ότι ούτοι θα απολυθούν εντός του συντομοτέρου δυνατού χρόνου δεδομένων των προς τούτων αναγκαίων διαταγών προς τας αρμοδίας Αρχάς.
Οπαδοί του ΕΑΜ ενδεχομένως συλληφθέντες και κρατούμενοι υπό άλλων οργανώσεων θα αφεθούν ως τάχιστα ελεύθεροι.-

Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Α
Άρθρον 3ον
-Αμνηστεύονται τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα από της 3ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Εξαιρούνται της αμνηστίας τα συναφή κοινά αδικήματα κατά της ζωής και της περιουσίας τα οποία δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία διά την επιτυχίαν του πολιτικού αδικήματος. Ο σχετικός Νόμος θα δημοσιευθή άμα τη υπογραφή της παρούσης συμφωνίας. Εξαιρούνται της αμνηστίας όσοι υπόχρεοι εις παράδοσιν των όπλων οι ανήκοντες εις τας οργανώσεις του ΕΛΑΣ. Εθνικής πολιτοφυλακής και ΕΛΑΝ δεν παραδώσουν ταύτα μέχρι της 15ης Μαρτίου 1945. Η τελευταία αυτή διάταξις περί εξαιρέσεως εξ αμνηστίας μετά την διαπίστωσιν ότι ο αφοπλισμός του ΕΛΑΣ επραγματοποιήθη μη έχουσα πλέον δικαιολογιτικόν λόγον θα καταργηθή.
Εγγυήσεις και λεπτομέρειαι της παρεχομένης αμνηστίας αναγράφονται εις το προσηρτημένον τω παρόντι σχέδιον Νόμου.

Ο Μ Η Ρ Ο Ι:
Άρθρον 4ον.-
-Άπαντες οι πολίται, οι συλληφθέντες παρά του ΕΛΑΣ ή της εθνικής πολιτοφυλακής ή του ΕΛΑΝ ανεξαρτήτως ημερομηνίας συλλήψεως θα αφεθούν αμέσως ελεύθεροι. Οσοι τυχόν κρατούνται με την κατηγορίαν ότι είναι δοσίλογοι ή ένοχοι αδικημάτων θα παραδοθούν εις την Δικαιοσύνην του Κράτους, ίνα δικασθούν υπό των αρμοδίων κατά νόμον δικαστηρίου.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ
Άρθρον 5ον.-
-Ο Εθνικός Στρατός πλην των κατ’ επάγγελμα αξιωματικών και υπαξιωματικών, θα αποτελήται από τους οπλίτας των εκάστοτε στρατολογουμένων κλάσεων. Οι ειδικώς εκπαιδευθέντες εις τα νέα όπλα έφεδροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίται υπαρχόντων σχηματισμών θα παραμείνουν εν υπηρεσία. Ο Ιερός Λόχος θα παραμείνη ως έχει εφ’ όσον ευρίσκεται υπό τας αμέσους διαταγάς του Συμμαχικού Στρατηγείου συγχωνευόμενος ευθύς κατόπιν εις τον Ενιαίον Εθνικόν Στρατόν, συμφώνως, προς την ανωτέρω τεθείσαν βάσιν.
Θα καταβληθή προσπάθεια ίνα επεκταθή η τακτική στρατολογία καθ’ άπασαν την Ελλάδα, συμφώνως και προς την τεχνικήν ευχέρειαν και τας παρουσιασθησομένας ανάγκας. Εις τας ήδη υπαρχούσας μονάδας θα προσέλθουν προς κατάταξιν μετά την αποστράτευσιν του ΕΛΑΣ, οι ανήκοντες εις κληθείσας κλάσεις συμφώνως με το προσηρτημένον πρωτόκολλον. Θα απολυθώσι δε των τάξεων πάντες όσοι κατετάγησαν εις τας υπαρχούσας μονάδας χωρίς να ανήκωσιν εις τα κληθείσας κλάσεις. Άπαντα τα μόνιμα στελέχη του Εθνικού Στρατού θα κριθώσιν υπό των Συμβουλίων, περί ων η υπ’ αριθ. 7 Συντακτική πράξις. Τα πολιτικά και κοινωνικά φρονήματα των στρατευομένων πολιτών θα είναι σεβαστά.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Υ Σ Ι Σ

Άρθρον 6ον.
-Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται αι ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένως ο ΕΛΑΣ, τακτικός και εφεδρικός, το ΕΛΑΝ και εθνική πολιτοφυλακή. Η αποστράτευσις και παράδοσις των όπλων θέλουσι συντελεσθή κατά τα ειδικώτερα διαλαμβανόμενα εις το πρωτόκολλον το συνταχθέν υπό της τεχνικής Επιτροπής, όπερ προσαρτάται εις το παρόν δεόντως μονογραφημένον.
Το Κράτος θέλει ρυθμίσει τα των επιτάξεων των γενομένων υπό του ΕΛΑΣ. Τα παρά του ΕΛΑΣ επιταχθέντα πράγματα, ζώα αυτοκίνητα κ.λ.π. άτινα θέλουσι παραδοθή εις το Κράτος κατά τα λεπτομερέστερον εκτιθέμενα εις το συνταχθέν πρωτόκολλον όπερ προσαρτάται τω παρόντι, θέλουσι θεωρηθή εφεξής ως επιταχθέντα παρά του Ελληνικού Δημοσίου.-

Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Ι Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν
Άρθρον  7ον.
-Η Κυβέρνησις θα προβή, δι’ επιτροπών ή συμβουλίων, τα οποία ειδικός νόμος θέλει ορίση, εις την εκκαθάρισιν των δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δημοτικών και κοινοτικών τοιούτων και λοιπών υπηρεσιών εξηρτημένων εκ του Κράτους ή επιχορηγουμένων υπ’ αυτού.
Κριτήρια της εκκαθαρίσεως θα είναι η επαγγελματική επάρκεια, ο χαρακτήρ και το ήθος, η συνεργασία μετά του εχθρού και η χρησιμοποίησις του υπαλλήλου ως οργάνου της Δικτατορίας. Υπάλληλοι εκ των ανωτέρω προσχωρήσεων κατά τον χρόνον της κατοχής εις τας δυνάμεις αντιστάσεως επανέρχονται εις τας θέσεις των και θα κριθούν καθ’ ον τρόπον και οι άλλοι υπάλληλοι. Τα αυτά ως άνω συμβούλια θα κρίνωσι τους υπαλλήλους οι οποίοι συμμετέσχον ή συνήργησαν εις την εκδήλωσιν των γεγονότων από 3ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Τους εκ των τελευταίων τούτων ενεχομένους δύναται να θέσουν εις διαθεσιμότητα επί τη βάσει των νόμων, της οριστικής θέσεως αυτών καθορισθησομένη υπό της Κυβερνήσεως, ήτις θα προέλθη από τας εκλογάς της Συντακτικής Συνελεύσεως. Οι μέχρι τούδε τεθέντες εις διαθεσιμότητα δυνάμει αποφάσεως Υπουργών, θα υποβληθούν υπό την κρίσιν των εν αρχή του παρόντος αναφερομένων συμβουλίων ουδείς υπάλληλος θα διωχθή μόνον διά τα πολιτικά του φρονήματα.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρον  8ον.
-Η εκκαθάρισις των Σωμάτων Ασφαλείας Χωρ/κής και Αστυνομίας Πόλεων θα συντελεσθή το ταχύτερον παρ’ ειδικών εκκαθαριστικών Συμβουλίων μετά αυτά ως και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Κριτήρια. Άπαντες οι Αξιωματικοί και οπλίται των εν λόγω Σωμάτων οι εμπίπτοντες εις τας διατάξεις του Νόμου περί αμνηστίας, οίτινες κατά την διάρκειαν της κατοχής προσεχώρησαν εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ του ΕΛΑΝ ή της Εθνικής πολιτοφυλακής θα επανέλθουν εις τας θέσεις των και θα υποβληθούν υπό την κρίσιν των εκκαθαριστικών Συμβουλίων καθ’ ον τρόπον και οι λοιποί συναδελφοί των. Άπαντες οι Αξιωματικοί και οπλίται των εν λόγω Σωμάτων οι εκκαταλείψαντες τας θέσεις των από της 3ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος τίθενται εις διαθεσιμότητα της οριστικής αυτών θέσεως καθορισθησομένης παρά Συμβουλίων περί ων θα αποφασίση η μέλλουσα να προέλθη εκ των εκλογών Κυβέρνησις.-

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΑΙ.
Άρθρον 9ον.
-Το ταχύτερον δυνατόν πάντως δε εντός του τρέχοντος έτους θα διεξαχθή εν πάση ελευθερία και γνησιότητα δημοψήφισμα, το οποίον θα τερματίση οριστικώς το πολιτειακόν ζήτημα, υποτασσομένων πάντων εις την απόφασιν του λαού. Θα ακολουθήσουν δε τάχιστα και εκλογαί Συντακτικής Συνελεύσεως διά την κατάρτισην του νέου Συντάγματος της χώρας και αι δύο αντιπροσωπείαι συμφωνούν όπως προς έλεγχον της γνησιότητος της εκφράσεως της λαϊκής θελήσεως παρακληθούν αι μεγάλαι Σύμμαχοι Δυνάμεις όπως αποστείλουν παρατηρητάς. Του παρόντος εγένοντο δύο όμοια ων το έν έλαβε η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία και το έτερον η Αντιπροσωπεία του ΕΑΜ.

Εν Αθήναις, εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών τη 12 Φεβρουαρίου 1945.

Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Κυβερνήσεως: Ι. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΡΑΛΛΗΣ, Ι. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ.:Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ, Δ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ.
Ο Γραμματεύς της Διασκέψεως:Γ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ

 

Advertisements