Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Φεβ 1945


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ                     Σ.Δ. τη 12 Φεβρουαρίου 1945
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον         Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Λαρίσης
Κερκύρας

Χάρται                      Βόλου            1: 250.000
Πρεβέζης

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αι συνεχιζόμεναι εις την Αττικήν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΑΜ και Κυβερνήσεως Πλαστήρα, είναι ενδεχόμενον να ναυαγήσουν και η Κυβέρνησις να επιδιώξη την βιαίαν διάλυσίν μας, την επιβολήν δικτατορίας και την πολιτικοοικονομικήν υποδούλωσιν της χώρας μας εις τους΄Αγγλους, παρά την θέλησιν και τα συμφέροντα του Λαού.

Εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, αι εχθροπραξίαι θα επαναληφθούν και από μέρους ημών θα διεξαχθούν ως κατωτέρω ορίζεται.

Αι αντίπαλοι ημών Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις, ή θα ενεργήσουν ευθύς άμα τη διακοπή των διαπραγματεύσεων και αιφνιδιαστικώς εναντίον μας, διά των διατιθεμένων ήδη μέσων, οπότε δύνανται να καταλάβουν τα αστικά μας κέντρα, όχι όμως και να τα διατηρήσουν, ή θα αναμένουν την άφιξιν και άλλων Βρεττανικών δυνάμεων, διά την ενέργειαν ευρυτέρας κλίμακος επιχειρήσεων , οπότε η τοιαύτη ενέργεια θα βραδύνη επ΄αρκετόν (1-2 μήνες).

Αι σήμερον γνωσταί Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις και η μαχητική αξία των φαίνεται εις το Α.Π 55/6-2-45 Δελτίον πληροφοριών της Μεραρχίας.

ΙΙ.    ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Η Μεραρχία μας, εν συνδέσμω προς Β. με την Ο.Μ.Μ (ΙΧ Μεραρχίαν), προς Δ με την VIII Μεραρχίαν και προς Ν. με το Α΄ΣΣ (ΧΙΙΙ Μεραρχίαν), θα ενεργήση ως κάτωθι, εντός της εξής ζώνης ενεργείας :

Β. όριον:     Μαυροβούνι – υψ.2035 – Κρανιά – Πριόνια – Αγιόφυλλον (άπαντα ναι) – Τρικκοκιά (όχι) – Κερασιά Σίνου – Μαυρέλι – Βαλανίδα – Κλεισούρα – Καλλιθέα Ολύμπου – Καρυά (άπαντα ναι) – Λεπτοκαρυά (όχι)

Δ. όριον:     Αχελώος (όχι) – Γραμμή διαχωρήσεως υδάτων Πίνδου, ήτοι η κορυφογραμμή υψ, 1971 – υψ.1802 – υψ.2160, μη συμπεριλαμβανομένη.

Ν. όριον:    Αργύρι (όχι) – Κέδρα (όχι) – Ασπόρρεμα (ναι) – Αγγραφα (όχι) – Σπινάσα (ναι) – Βαθύλακκος (ναι) – Χούτενα (όχι) – Παππάς (όχι) – Μακρυρράχη (ναι) – Δερελή (όχι) – Ξυνιάς (όχι) – Παλαμάς (ναι) – Νεοχώριον Γούρας (ναι) – ύψ.1726 (ναι) – Μύλοι (όχι) Αγ. Θεόδωροι (όχι)

ΙΙΙ.   ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ.

Αι αποστολαί της Μεραρχίας συνοψίζονται ως κάτωθι:

-Εξασφάλισις των ορεινών όγκων Αγράφων, Πίνδου, Χασίων, Αντιχασίων, Κάτω Ολύμπου, Κισσάβου και απαγόρευσις των προς Β και Δ διαβάσεων, ιδία δε των οδών Τρικκάλων – Καλαμπάκας – Μετσόβου, Καλαμπάκας – Αγιοφύλλου – Γρεβενών και Λαρίσσης – Ελασσώνος – Κοζάνης, διατήρησις δε του εδαφικού συνδέσμου με τας γειτονικάς Μονάδας.
-Απαγόρευσις της επεκτάσεως της ξένης κατοχής εις εδάφη ελεγχόμενα ήδη υπό του Ε.Λ.Α.Σ, βάσει των όρων της ανακωχής, αντίθετα δε περιορισμός της ζώνης της τοιαύτης κατοχής, παρεμπόδισις της στρατολογίας εν αυτή και εκμηδένησις των αντιδραστικών δυνάμεων.
-Διατήρησις εντός του κάμπου σημαντικών δυνάμεων προς διεξαγωγήν υπό τούτων εντονωτάτου ανταρτοπολέμου.
-Προώθησις, ευθύς μετά την επανάληψιν των εχθροπραξιών, ανά ενός Τάγματος εις τους ορεινούς όγκους Πηλίου και Βορείου Ορθρυος.
-Επίθεσίς μας προς εκδίωξιν των αντιπάλων εκ του υπ΄αυτών κατεχομένου εδάφους της ζώνης μας και απόρριψίς των εις την θάλασσαν, εφ΄όσον αι δυνάμεις τούτων Β. του Σπερχειού είναι ολογότεραι των 10.000-12.000 και στερούνται σοβαρού αριθμού θωρακισμένων μέσων.

ΙV.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Διά την εκπλήρωσιν των ως άνω αποστολών, διετέθη εις την Μεραρχίαν και το 3/7 Σύν/μα Ιππικού, ειδικώς δε διά την υπ΄αριθ. 5 τοιαύτην θα διατεθούν και έτεραι σοβαρώταται δυνάμεις.

ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α.    Εκπλήρωσις των αποστολών της Μεραρχίας δι΄αποφυγής συντριβής ή αποδιοργανώσεως των Δυνάμεών της. Ακόμη και μέρους τούτων, εφ΄όσον αι δι΄αυτών επιτυχείς ενέργειαί μας δεν θα επέφεραν εις τους αντιπάλους ζημίας και απωλείας, μεγαλυτέρας ή τουλάχιστον ίσας προς τας ιδικάς μας.
β.    Αδιάκοπος, ισχυρά και αιφνιδιαστική παρενόχλησις και προσβολή των αντιπάλων, εντός των περιοχών των, ώστε, διά της εκ των προσβολών μας κατατριβής και των απωλειών των, να πεισθούν περί του αδυνάτου της καταπνίξεως του Λαϊκού Κινήματος και να παραιτηθούν των προθέσεών των περί έγκαθιδρύσεως Δικτατορίας ή ξενικής επιβολής.
γ.    Προπαρασκευή και έγκαιρος εκτέλεσις καταστροφών επί οδών και σημείων δι΄ών είναι δυνατή κίνησις μηχανοκινήτων μέσων, επί σκοπώ παρεμποδίσεως της προχωρήσεώς των και καταστροφής αυτών.
δ.    Εν αδυναμία συγκρατήσεώς μας εν τη πεδιάδι, απόσυρσις επί των ορεινών όγκων και χρησιμοποίησίς των ως ορμητηρίων διά προσβολάς πάσης εχθρικής δυνάμεως εν κινήσει ή σταθμεύσει, εφ΄όσον η δύναμις, εξοπλισμός της εκ τεθωρακισμένων μέσων το επιτρέπει.

Κυρία προσπάθειαι επί των ορεινών χώρων εγγύς και εκατέρωθεν των αμαξιτών οδώνΠίνδου – Κόζιακα – Χασιών – Κάτω Ολύμπου – Κισσάβου, δευτερεύουσα δε από μέσου Κόζιακα και Νοτίως, επί σκοπώ μόνον διατηρήσεως εδαφικής συνεχείας και συνδέσμου μετά των VIII και ΧΙΙΙ Μεραρχιών.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ευθύς μετά την επανάληψιν των εχθροπραξιών, θα ληφθή η κατωτέρω διάταξις, με τα υποσημειούμενα όρια:
Από Ν προς Β και Α: 3/7 Σύν/μα Ιππικού, Ι/38 Σύν/μα Ευζώνων, 5ον, 4ον, 54ον Συν/τα πεζικού.

ΖΩΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
α.    3/7 Συν/μα Ιππικού: Ν. όριον το τοιούτον της Μεραρχίας
Α.   όριον :    Περιβόλι (ναι) – συνάντησις σιδ. γραμμής ΣΕΚ και οδού Δομοκού – Φαρσάλων – ύψ.1100 (Ναρθάκιον) (όχι) – Παλυδάμιον – Μέγα Μοναστήρι – Κυψέλη – Νέες Καρυές (άπαντα ναι) – Κρανών (όχι)
Β.    όριον :    Κρανών (όχι) – Δοξαράς – Σοφάδες – Καλλιφόνη – Kαροπλέσι (άπαντα ναι)

β.    Ι/38 Συντ/τος Ευζώνων: Ν. όριον, το Βόρειον τοιούτον του 3/7 Συν/τος Ιππικού.
Δ.    όριον :    το της Μεραρχίας.
Β.    όριον :    το Ν. τοιούτον του 5ου Συν/τος Πεζικού και 4ου Συν/τος μέχρι Λαρίσης.

γ.    5ου Συντ/τος Πεζικού: Ν. όριον: Πολυθέα – Χρυσομηλιά – Μεγάρχη και εκείθεν Πηνειός μέχρι του ύψους Ζάρκου (άπαντα ναι).
Α.   όριον :    Ζάρκο (όχι) – Διάσελο (ναι) – Λογγά – Μαυρέλι (άπαντα ναι)
Β. και Δ. όρια: Τα τοιαύτα της Μεραρχίας.

δ.    4ου Συν/τος Πεζικού: Β. όριον το της Μεραρχίας τοιούτον.
Α.   όριον :    το Α. 5ου Συν/τος.
Ν.   όριον :    Ο Πηνειός από ύψους Ζάρκου μέχρις εκβολών του.

ε.     54ου Συν/τος Πεζικού: Β. όριον: ο Πηνειός από Λαρίσης μεχρις εκβολών του (όχι)
Δ.    όριον : το Α. 3/7 Συν/τος Ιππικού και Ι/38 Συν/τος Ευζώνων.
Α.   όριον : Αι Α. ακταί της Θεσσαλίας.

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ: Ι Τάγμα του 4ου Συν/τος εις περιοχήν Βερδικούσιας.

VII.  ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ
α.    Αυστηρά επιτήρησις των μεθοριακών ζωνών, διά προκαλυπτικών τμημάτων, άτινα εξουδετερώνοντα και επιβραδύνοντα τυχόν προσπαθείας μικρών αντιπάλων τμημάτων να εισέλθουν εντός της περιοχής μας, να μετατραπώσιν, άμα τη εμφανίσει ισχυρών αντιπάλων δυνάμεων, εις ανταρτοομάδας παραμενούσας εντός της πεδινής περιοχής και εχούσας ως αποστολήν την συνεχή προσβολήν των μετόπισθεν, των συγκοινωνιών, των αποθηκών και των μικρών φρουρών των αντιπάλων, ως και την συντριβήν των εσωτερικών αντιδραστικών δυνάμεων και την παρεμπόδισιν της στρατολογίας υπό της Κυβερνήσεως και διάλυσιν των συγκροτηθησομένων υπό ταύτης τμημάτων.
β.    Προσβολή αιφνιδιαστικώς και ισχυρώς πάσης κινουμένης ή σταθμευούσης εχθρικής δυνάμεως, εφ΄όσον η δύναμις αύτη δεν θα είναι κατά πολύ ισχυροτέρα από τα προς τούτο διατεθησόμενα επιδρομικά μας τμήματα εις αριθμόν ανδρών ή δεν θα διαθέτη αρκετά θωρακισμένα μέσα.
γ.    Προσπάθεια επεκτάσεως της υφ΄ημών κατεχομένης περιοχής, εφ΄όσον θα ήτο δυνατή η μη αποδιοργάνωσίς μας και η διατήρησις του καταληφθησομένου εδάφους. Διά σοβαράς τοιαύτης ενεργείας θα δίδωνται υπό της Μεραρχίας ή θα προκαλώνται υπό των Μονάδων σχετικαί διαταγαί.
δ.    Εκτέλεσις των προπαρασκευασμένων ήδη καταστροφών τεχνικών έργων και σημείων οδών, ευθύς ως κινδυνεύσουν ταύτα να περιέλθουν εις χείρας του εχθρού και παρακώλυσις διά πυρών πάσης προσπαθείας επισκευής ή αποκαταστάσεως των, προς παρεμπόδισιν ή επιβράδυνσιν κινήσεως μηχανοκινήτων μέσων. Ομοίως αναγνωρίσεις από τούδε εις σημεία υποχρεωτικών διαβάσεων πεδίων διά τοποθέτησιν ναρκών.
ε.     Μελέτη και προπαρασκευή οργανωμένης και αποτελεσματικής αμύνης επί ορεινών διαβάσεων, προς διατήρησιν της εδαφικής συνεχείας και του συνδέσμου μετά των γειτονικών Μονάδων.
στ.   Παρεμπόδισις πάσης προχωρήσεως του εχθρού διά των βατών εις τροχόν δρομολογίων, ουχί διά μάχης εκ παρατάξεως, αλλά δι΄αποκοπής τυχόν κινηθησομένων εχθρικών μηχανοκινήτων μέσων και προσβολής των από διαφόρων κατευθύνσεων, ιδία κατά των πλευρών και των νώτων των, με μικρά και ευκίνητα τμήματά μας.
ζ.     Εν περιπτώσει προσβολής περιοχής τινός δι΄ισχυροτάτων εχθρικών δυνάμεων, διαφυγή του όγκου μετά του βαρέως οπλισμού προς γειτονικάς ζώνας και άφεσις εντός της ζώνης; ενεργείας μικρών κατεσπαρμένων ομάδων, προς ενέργειαν ανταρτοπολέμου και παροχήν πληροφοριών.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ
Του 3/7 Συν/τος Ιππικού: Ευθύς άμα τη ενάρξει των εχθροπραξιών ή και ενωρίτερον, εφ΄όσον προς τούτο ήθελε διαταχθή, να προωθήση εις τα υψώματα Καραντάγ και Ν. Δοξαρά μίαν Επιλαρχίαν του, ήτις κατανεμομένη αναλόγως, να ενεργή τολμηράς, ισχυράς και αιφνιδιαστικάς επιδρομάς κατά των, διά των οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών της περιοχής ταύτης, κινουμένων εχθρικών τμημάτων μικράς σχετικώς δυνάμεως, αντικαθιστώσα το ταχύτερον τα εις την περιοχήν ταύτην Τμήματα του 4ου Συν/τος Πεζικού.
Διά τα υπόλοιπα της δυνάμεώς του να ενεργή ως ανωτέρω επιδρομάς επί του υπολοίπου πεδινής ζώνης του και τέλος, να εμποδίση την προς την ορεινήν περιοχήν του άνοδον του εχθρού, απαγορεύον ιδία τας διαβάσεις Κέδρου – Σμοκόβου και Δαφνοσπηλιάς.
Να διατηρή σύνδεσμον μετά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας, ως και μετά των Ι/38 και 54ου Συν/των.
Του Ι/38 Συν/τος Ευζώνων: Ενισχυμένον και διά του Ανεξαρτήτου Τάγματος Εθνικής Πολιτοφυλακής και διά της Ιδ Πυροβολαρχίας, θα απαγορεύση την από κατευθύνσεως Καρδίτσης προς Τρίκκαλα κίνησιν και την προς τους ορεινούς όγκους της ζώνης του προέλασιν των αντιπάλων, εξασφαλίζον κυρίως τας διαβάσεις Καρδίτσης, Νευρουπόλεως, Παμίσου και Πορταϊκού.
Να τηρή εις περιοχήν Νευροβούνιστας εν΄Τάγμα του, έτοιμον να επέμβη προς Τρίκκαλα ή προς Καλαμπάκαν ή να τεθή εις την πλήρην διάθεσιν της Μεραρχίας, ευθύς ως ήθελεν διαταχθή το τοιούτον.
Να προωθήση εις τον κάμπον της ζώνης του Τάγμα μείον Λόχου διά τας εν τη παραγράφω VII/Α/1 αποστολάς.
Να εξασφαλίση τον σύνδεσμον μετά του 5ου Συν/τος Πεζικού.
Του 5ου Συν/τος Πεζικού: Ενισχυμένον διά της Ιβ Πυροβολαρχίας, να απαγορεύση την από Κουτσοχείρου προς Τρίκκαλα και εκείθεν την προς Καλαμπάκαν – Μέτσοβον και προς Καλαμπάκαν – Γρεβενά διείσδυσιν του εχθρού και να αφαλίση τα Αντιχάσια.
Να είναι εις θέσιν να επέμβη δι΄ενός πλήρους Τάγματος του προς τας κατευθύνσεις Κουτσοχείρου ή Δαμασίου ή Ελασσώνος, ευθύς ως θα διετάσσετο υπό της Μεραρχίας.
Να εξασφαλίζη τον σύνδεσμον μετά του 4ου Συν/τος και να καλύπτη τα πλευρά τούτου από τυχόν διείσδυσιν εχθρού εκ της περιοχής Τσιότι – Ζάρκου προς Ελευθεροχώρι.
Του 4ου Συν/τος Πεζικού: Ενισχυόμενον διά των Ια και Ιε Πυροβολαρχιών και Διλοχίας Μηχανικού, να απαγορεύση την προς Βορράν κίνησιν του εχθρού, εξασφαλίζον την κοιλάδα του Τιταρισίου και Κάτω Ολύμπου, κυρίως δε τας διαβάσεις από Λαρίσης και Κουτσοχείρου προς Τύρναβον – Ελασσώνα και εκείθεν είτε προς Δεσκάτην είτε προς Αικατερίνην – Κοζάνην.
Αμα τη υπό του 3/7 Συν/τος Ιππικού και 54ου Συν/τος Πεζικού αντικαταστάσει των εν προκαλύψει περί Καραντάου τυχόν αποκλεισθησομένων τμημάτων, να αποσύρη το εν προκαλύψει Τάγμα του και συγκεντρούν αυτό εις περιοχήν Βερδικούσιας, ως εφεδρεία της Μεραρχίας να το προσανατολίση δι΄ενδεχόμενην επέμβασίν του προς την κατεύθυνσιν Δαμάσι – Τύρναβος ή προς την ζώνην του 5ου Συν/τος, εν τη κατευθύνσει Κουμαριά – Καλαμπάκα.
Του 54ου Συν/τος Πεζικού: Ενισχυμένον διά της Ιγ Πυροβολαρχίας, να εμποδίση τυχόν απόπειραν αποβάσεως του εχθρού εις τας Ανατολικάς ακτάς και ιδία εις την περιοχήν Α.Αγυιάς και να ασφαλίζη τον Κίσσαβον και κατά προσβολών από Δ. και Ν.
Να προωθήση Τάγμα του επί της Β. ΄Ορθρυος και Καραντάου, διά την παρενόχλησιν των μετόπισθεν του εχθρού και την εις πολλά σημεία προσβολήν των συγκοινωνιών του διά Σούρπης – Αλμυρού – Βόλου και προς Λάρισαν.
Το Τάγμα τούτο να εντάξη εις ευατόν τα τυχόν εν τη ζώνη του αποκλεισθησόμενα Τμήματα του 4ου Συν/τος Πεζικού.
Να προωθήση έτερον Τάγμα του επί του Πηλίου , διά την παρενόχλησιν και προσβολήν του εχθρού περί Βόλον και των εκείθεν προς Λάρισαν – Ζαγοράν συγκοινωνιών.

Πυροβολικού: Αι Πυροβολαρχίαι θα ικανοποιούν τας αιτήσεις των Συν/των παρ΄οίς είναι διατιθεμέναι, δι΄εκτέλεσιν βολών κατά προσωπικού, κυρίως όμως κατά μηχανοκινήτων και θωρακισμένων μέσων.

Εφεδρείας: Κατά τας εκδοθησομένας μεταγενεστέρας Διαταγάς της Μεραρχίας.

Διμοιρίας Αρμάτων: Συμφώνως ειδικής Διαταγής μας.

VIII. EKTEΛΕΣΙΣ
α.    Η λήψις της ως άνω διατάξεως να εκτελεσθή άμα τη ενάρξει των εχθροπραξιών ή τη εκδόσει ειδικής διαταγής της Μεραρχίας. Τα περί Καραντάου τυχόν αποκλεισθησόμενα τμήματα του 4ου Συν/τος θέλουν προσπαθήσει μετά την αντικατάστασιν, ως ανωτέρω, να ενωθούν με το Συν/μα των. Εάν όμως τυχόν δημιουργηθησόμεναι συνθήκαι καταστήσωσι αδύνατον την απόσυρσίν των εν τη ζώνη του 4ου Συν/τος, τα τμήματα ταύτα θα παραμείνωσι εντός της πεδινής περιοχής και θα συγκροτήσωσι μικτόν απόσπασμα μετά της Επιλαρχίας του 3/7 Συντ/τος Ιππικού, υπό την Διοίκησιν της τελευταίας, δι΄ενεργείας κατά των μετόπισθεν και των συγκοινωνιών του εχθρού, συμφώνως προς τα εν Κεφαλαίω V/β, VII/A/I και VII/B/5 καθοριζόμενα.
Διά την υπό καλάς συνθήκας εκτέλεσιν των ανωτέρω, τόσον το 3/7 όσον και το 4ον Συν/τα, να προπαρασκευάσουν από τούδε τας Δ/σεις της διατεθησομένης Επιλαρχίας και των ήδη εν προκαλύψει τυχόν αποκοπησομένων Τμημάτων (ιδιαιτέρα Διοίκησις) διά τον μελλοντικόν ρόλον των, ώστε αύται να εκτελέσουν τας δεούσας μελέτας και αναγνωρίσεις, τηρούσαι απόλυτον μυστικότητα.
β.    Αι καταστροφαί των τεχνικών έργων και ευπαθών σημείων των οδών, θα προπαρασκευασθούν από τούδε, ως έχομεν διατάξει ήδη, θα εκτελεσθώσι δε κατόπιν διαταγής μας, ή ευθύς ως κινδυνεύσουν να περιέλθουν εις χείρας του εχθρού.
γ.    Τα πεδία ναρκοθετήσεως να αναγνωρισθώσι και μελετηθώσιν από τούδε μετά πάσης μυστικότητας, αλλά να πληρωθώσι μόνον μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, προς αποτροπήν γνωστοποιήσεώς των εις τον εχθρόν ή κινδύνων διά τους κατοίκους.
δ.    Διά την άμυναν των ορεινών διαβάσεων, να αναγνωρισθώσιν από τούδε κατάλληλοι και διαδοχικαί θέσεις, εφ΄ών να προβλεφθή και εκτέλεσις ελαφρών έργων άμα τη ενδεχομένη συμπτύξει προς ταύτας.
ε.     Να περατωθή η διαταχθείσα κλιμάκωσις και αποθήκευσις των εφοδίων, κατασκευαζομένων κατά το δυνατόν υπογείων καταφυγίων, καθ΄ όσον τα χωριά και εξωκλήσσια αφ΄ενός είναι γνωστά εις τους κατοίκους που μετέφεραν τα εφόδια και αφ΄ετέρου είναι ευπρόσβλητα απ΄αεροπλάνων.
στ.   Να προπαρασκευασθή από τούδε η λειτουργία των Σ. Διακομιδής ή Θεραπευτηρίων.

ΙΧ.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
α.    Σταθμοί Διοικήσεως : Μεχρις ενδεχόμενης επαναλήψεως των εχθροπραξιών, όπου ήδη ευρίσκονται.
Μετά ταύτα ως κάτωθι:
Μεραρχίας, εις Κονισκόν
Ι/38 Συν/τος Ευζώνων, εις Κερασιάν
4ου Συν/τος Πεζικού, εις Βερδικούσια
5ου Συν/τος Πεζικού, εις Νέα Σμόλια
54ου Συν/τος Πεζικού, εις Βουλγαρινή
3/7 Συν/τος Ιππικού, εις Λεοντάρι ή Σμόκοβο

Αι Μονάδες να προβώσιν από τούδε εις αναγνώρισιν και προπαρασκευήν των μελλοντικών Σ.Δ των, εν πάση μυστικότητι.
Ο σύνδεσμος μεταξύ γειτόνων θα επιδιώκηται αμοιβαίως, διά προσωπικών επαφών αντιπροσώπων των σχετικών Διοικήσεων, βραδύτερον δε διά περιπόλων ή σταθερών μικτών Τμημάτων επί εκλεγησομένων κοινή συνεννοήσει καταλλήλων εδαφικών σημείων, εφ΄όσον και τούτο θα εθεωρείτο αναγκαίον.
β.    Διαβιβάσεις: Κύριον μέσον θα είναι το τηλέφωνον. Διά τούτο αι Διοικήσεις να καταβάλουν πάσαν προσπάθειαν καλής συντηρήσεως και λειτουργίας των ορεινών ιδία τηλεφωνικών γραμμών της ζώνης των, προβαίνουσαι και εις νέας κατασκευάς απαραιτήτων γραμμών.
Ασύρματοι, θα καταβληθή προσπάθεια να δοθώσι και εις τας στερουμένας τοιούτων Μονάδας. Διά την εξασφάλισιν της λειτουργίας των, αι Μονάδες να παραλάβουν και να αποθηκεύσουν παρά τους μελλοντικούς Σ.Δ των βενζίνην διά διάστημα 3 μηνών.
Οπτικοί θα λειτουργήσουν συμφώνως προς διαταγήν εκδοθησομένην εν καιρώ και αναλόγως της διαμορφωθησομένης καταστάσεως.

Η
Διοίκησις της Μεραρχίας
Ι.ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (Συν/ρχης)
Γ.ΜΠΛΑΝΑΣ (Αντ/ρχης Καπετ)

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Ι/38 Συν/μα Ευζώνων
4ον, 5ον, 54ον Συν/τα Πεζικού                            Διά την ακρίβειαν
3/7 Συν/μα Ιππικού                                                     Το ΙΙΙον Γραφείον

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                             (Τ.Σ.Υ)
Π.Τομπουλίδης (Υπίλαρχος)
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α)
VIII, IX, XIII Μεραρχίας
Επιτελάρχην
ΙΙΙον Γραφείον.