Ηθικές αμοιβές για τις επιχειρήσεις Αθηνών, ΕΛΑΣ/8 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/7 Φεβ 1945


Ε.Λ.Α.Σ
VIII Ταξιαρχία                                                            Σ.Δ 7.2.45
Επιτελείον Γραφείον ΙΙΙον
Αριθ. Α.Π 48

VIII Ταξιαρχία

Προς
την ΙΙΙ Μεραρχίαν

«Υποβολή προτάσεων ηθικών αμοιβών»
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω συνημμένως προτάσεις ηθικών αμοιβών διά τους Αξ/κούς του Στρατηγείου της Ταξιαρχίας, διά τας επιχειρήσεις των Αθηνών.
(Τ.Υ)

Ε.Λ.Α.Σ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

 1. Ταγ/ρχης Παν. Γκουμάς. Διότι ως Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας καθ΄όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων από της αφίξεως της Ταξιαρχίας εις περιοχήν Αθηνών και μέχρις ότου συνεκροτήθη το Κλιμάκιον Ελευσίνος, ούτινος την Δ/σιν ανέλαβε μετά του Καπετάνιου της Ταξιαρχίας, επεδείξατο εν τη εν γένει εκτελέσει των καθηκόντων του ως Επιτελάρχου, ικανότητα θάρρος και αυτοθυσίαν, επιβοηθείσας το έργον της Δ/σεως.
 2. Ταγ/ρχης Αναστασόπουλος Γεώργ. Διότι ως Δντής του 1ου Επιτελικού Γραφείου επεδείξατο εξαιρετικήν εργατικότητα και μεθοδικήν εργασίαν κατά τας επιχειρήσεις των Αθηνών, συντελέσας ούτως ώστε ο εφοδιασμός εις τρόφιμα και ανεφοδιασμός εις πυρ/κά των Τμημάτων να εξακολουθήση κανονικώς καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος, παρά τας μεγίστας δυσχερείας. Επεδείξατο πλειστάκις θάρρος και αυτοθυσίαν κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των καθηκόντων του.
 3. Υπολοχαγός Ζησιάδης Κων/νος
 4. -«-         Ζαχαρόπουλος Βασ.

Διότι ο μεν πρώτος ως Δ/ντής του ΙΙ Επιτελικού Γραφείου ο δε δεύτερος ως βοηθός του καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος Αθηνών εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των επέδειξαν εργατικότητα, ικανότητα και θάρρος.

 1. Καπετάνιος Πάνος Γεωργόπουλος Διότι ως βοηθός του ΙΙ Γραφείου κατά τας επιχειρήσεις των Αθηνών εξετέλεσεν πάσας τας ανατεθείσας αυτώ αποστολάς μετά εξαιρετικής ικανότητος, προθυμίας, θάρρους, ζήλου και αυτοθυσίας.
 2. Υπολοχαγός Ράλλης Ανδρέας
 3. Καπετάνιος Τζέλλης Κων/νος

Διότι την 16ην Δεκεμβρίου 1944, ο μεν πρώτος ως Δ/της του Λόχου Στρατηγείου της Ταξιαρχίας, ο δε δεύτερος ως Καπετάνιος του ιδίου Λόχου, παραμένοντες με τον Λόχον των προσωρινώς πλησίον περιοχής ΚΑΜΙΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ και αντιληφθέντες το κρίσιμον της καταστάσεως, λόγω της προχωρήσεως του εχθρού εις την περιοχήν ταύτην, επεμβάντες μετά του Λόχου των πρωτοβούλως κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν κατώρθωσαν ν΄ανακόψουν την εχθρικήν προέλασιν καθηλώσαντες ούτω τον εχθρόν στις θέσεις του μέχρι της αφίξεως ετέρων φιλίων Τμημάτων εις τα οποία παραδώσαντες τον τομέα, απεσύρθησαν.

 1. Ανθυπολοχαγός Πεζικού Μύλλερ Βασίλειος
 2. Συναγ. Μανούσος Κων/νος (Αγησίλαος)

Διότι συμπτωματικώς τυχόντες πλησίον του Λόχου Στρατηγείου Ταξιαρχίας την 16 Δεκεμβρίου 1944 όπου ούτος επετέθη κατά του προελαύνοντος εχθρού εις Καμίνια, έσπευσαν μετά προθυμίας και πρωτοβουλίας να ενταχθώσιν εις τον Λόχον και να πολεμήσουν διά την ανακοπήν της προελάσεως των εχθρικών Τμημάτων, σαν απλοί μαχηταί.

 1. Ανθυπολοχαγός Μηχανικού Παναγόπουλος Θεόδ.
 2. -‘’-         Διαχειρίσεως Ασημακόπουλος Γεώργιος

Διότι αμφότεροι υπηρετήσαντες εις το Ι Γραφείον ως βοηθοί του Ταγ/ρχου Αναστασοπούλου Γεωργ. καθ΄όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων των Αθηνών ηργάσθησαν νυχθημερόν και μεθοδικά διά τους συνεχείς εφοδιασμούς των μαχομένων Τμημάτων μας εις τρόφιμα και πυρομαχικά επιδείξαντες μεγάλην ευσυνειδησίαν και θάρρος εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των.

Πάντες οι ανωτέρω προτείνω διά τας αναφερομένας πράξεις των διαμνημονευθώσιν εις την ημερησίαν Διαταγήν της Μεραρχίας.

Σ.Δ. 2-2-45

Ο
Δ/της της VIII Ταξιαρχίας
(Τ.Σ.Υ)


Ε.Λ.Α.Σ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

 1. Υπολοχαγός Μαυραγάνης Γεώργιος Διότι ως Δ/ντής του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου της Ταξιαρχίας, καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος των Αθηνών επεδείξατο εξαιρετικήν εργατικότητα, Επιτελικάς ικανότητας και μεθοδικότητα εις πάσας τας ανατεθείσας αυτώ αποστολάς τας οποίας έφερεν πάντοτε εις πέρας με αποδοτικά αποτελέσματα.

Επεδείξατο προθυμίαν, ζήλον και αυτοθυσίαν, αγόμενος και εις αυτό το εσωτερικόν του εσωτερικού των εχθρικών τοποθεσιών δι΄εκτέλεσιν αναγνωρίσεων και επιθεώρησιν Τμημάτων της Ταξιαρχίας.
Προσέτι κατά την δύσκολον και επικίνδυνον υποχωρητικήν πορείαν των Τμημάτων της Ταξιαρχίας εκ Χασιάς μέχρι Περαχώρας, μόνος Αξιωματικός στο Επιτελείον της Ταξιαρχίας προσέφερεν πραγματικάς πολυτίμους υπηρεσίας στην Διοίκησιν της Ταξιαρχίας.
Εχοντες υπ΄όψει τας προγενεστέρας συνεχείς λαμπράς υπηρεσίας του στο Επιτελείον της Ταξιαρχίας και διά τας ανωτέρω πράξεις του υπερβαινούσας την απλής έννοιαν του καθήκοντος

Π ρ ο τ ε ί ν ω

΄Όπως απονεμηθή εις τον Υπολοχαγόν Πεζικού Μαυραγάνην Γεώργιον το Μετάλιον του Απελευθερωτικού Αγώνος.

Σ.Δ. 2-2-45
Ο
Δ/της της VIII Ταξιαρχίας
(Τ.Σ.Υ)


Ε.Λ.Α.Σ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

 1. Ανθυπίατρος Πετρίδης Ιωάννης Διότι ως Δ/ντής του VIII Στρατιωτικού Νοσοκομείου εις Περιστέρι κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων Αθηνών επεδείξατο εξαιρετικάς οργανωτικάς ικανότητας, ανέπτυξε πρωτοβουλίαν όχι την τυχούσαν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του φροντίζων νυχθημερόν διά την όσον το δυνατόν καλλιτέραν περίθαλψιν όχι μόνο των Στρατιωτικών τραυματιών αλλά και πολιτών τοιούτων και των οποίων πάντων εφρόντιζε συνεχώς και από των πρώτων ημερών την μεταφοράν εις Κόρινθον.

Μετά την είσοδον των Αγγλικών τάγκς εις Περιστέρι με κίνδυνον πραγματικόν της ζωής του επανελθών εξ ΄Ανω Λιοσίων εις Περιστέρι κατόρθωσε να μεταφέρη πολλούς ασθενείς και πολίτιμον υγειονομικόν υλικόν, τους οποίους προώθησεν διά νυκτός διά Μάνδρας και εκείθεν την επομένην πάλιν υπό τον κίνδυνον των Αγγλικών τάγκς, άτινα έφθασαν εις Μάνδραν, κατόρθωσε να προωθήση εις Κόρινθον επιδείξας ούτω θάρρος, αυταπάρνησιν και ευσυνειδησίαν όχι ως τυχούσας.

Διά τας ανωτέρω πράξεις του υπερβαινούσας την εκτέλεσιν απλής εννοίας του καθήκοντος και διότι πάντοτε αφ΄ότου υπηρετεί εις την Ταξιαρχίαν φιλοτίμως εργάζεται

Π ρ ο τ ε ί ν ω

΄Όπως απονεμηθή αυτώ το Μετάλιον του Απελευθερωτικού Αγώνος

Σ.Δ. 2-2-45
Ο
Δ/της της VIII Ταξιαρχίας
(Τ.Σ.Υ)