Εκθεση εκκαθάρισης ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ 30/1-2/2/1945, 5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4 Φεβ 1945


5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
Γραφείον Επιχειρήσεων                                  Εν Σ.Δ. τη 4 Φεβρουαρίου 1945
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 407/57
Η
5η Ταξιαρχία Εθνοφυλακής
Προς
Την Ανωτ. Στρατ. Δ/σιν Αττικής
Αθήνας
«Υποβολή εκθέσεως»
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω συνημμένως έκθεσιν επί των διεξαχθεισών επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας διά την εκκαθάρισιν της περιοχής ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ κατά την χρονικήν περίοδον απο 30/1 μέχρι 2/2/45 κατόπιν της υπ’ αριθ.Α.Π. 58/28.1.45 υμετέρας Διαταγής.
Τ.Υ.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Συνταγματάρχης Πυρ/κού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ υ.τ.α.

Ι Μεραρχίαν

5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
Γραφείον Επιχειρήσεων

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΑΠΟ 30.1.45 ΜΕΧΡΙ 2.2.45

1.-    ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 548/28.1.45 Δ/γής ΑΣΔΑ η Ταξιαρχία διατάσσεται να επιχειρήση την εκκαθάρισιν της περιοχής ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ – ΟΙΟΝ – ΜΑΡΑΘΩΝ – Ν.ΜΑΚΡΗ – ΤΡΙΓΛΙΑ – υψ.185 (όχι) – υψ’ 174 (όχι) – ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ (όχι)- στενωπός ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ (ναι)- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ από υπάρχοντας ενόπλους και να περισυλλέξη τον οπλισμόν ως και παν άλλον είδος πολεμικού υλικού ευρισκομένου εις την ανωτέρω περιοχήν.
Νοτιώτερον της αμαξιτής οδού ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΤΡΙΓΛΙΑ ταυτοχρόνως θα επιχειρήση η 4η Ταξιαρχία.
Διά την εκτέλεσιν της ανατεθείσης εντολής, ως έναρξις καθο-ρίζετο η 30 Ιανουαρίου με διάρκειαν 4 ημερών κατ’ ανώτατον όριον, ετέθησαν συμπληρωματικώς εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας 15 φορτηγά αυτοκίνητα διά την μεταφοράν των Ταγμάτων, τηλεφωνικά συνεργεία, 75 φυσίγγια κατ’ άνδρα 1000 φυσίγγια κατ’ αυτόματον όπλον, 100 χειροβομβίδες κατά Λόχον και 9 όλμοι των 45 χιλιοστών με 400 βλήματα εν συνόλω.

2.-    ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Κατόπιν της ανωτέρω Διαταγής η Ταξιαρχία εξέδωσε την υπ’ αριθ. 3 Διαταγήν Επιχειρήσεων καθορίζουσα τα κάτωθι διά την εκτέλεσιν των επιχειρήσεων.
-Σύγχρονος ενέργεια από των Βορρείως Πεντέλης διαβάσεων προς ΜΑΡΑΘΩΝΑ – όρμον ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και από Νότον από της κατευθύνσεως ΣΤΑΥΡΟΣ – ΤΡΙΓΛΙΑ – Ν.ΜΑΚΡΗ -, περίσφυγξις και εκκα-θάρισις των υπαρχόντων αναρχικών στοιχείων εις την περιοχήν ΠΕΝΤΕΛΗΣ και Ανατολικώς ταύτης, απαγορευομένης συγχρόνως πάσης αποπείρας διαφυγής Δ.Πεντέλης διά των διαβάσεων περιοχής Ν. ΖΟΡΓΙΑΝΗΣ και των ορεινών τοιούτων Νοτίως ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
Διά την επίτευξιν της ανωτέρω ενεργείας, διετέθησαν επί της περιοχής ΜΠΟΓΙΑΤΙ και επί της κατευθύνσεως προς ΜΑΡΑΘΩΝΑ τα 146 και 152 Τάγματα και  επί της κατευθύνσεως ΣΤΑΥΡΟΣ – ΤΡΙΓΛΙΑ –  Ν.ΜΑΚΡΗ, το 156 Τάγμα.
ΔΙΑ ΤΗΝ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΑΙ ΚΑΤΩΘΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ.
146 ΤΑΓΜΑ
Εκκινών εγκαίρως ώστε την 06.30 ώραν να ευρίσκεται εις την περιοχήν Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗ και περισφύγγον ταύτην να προβή εις συστιματικήν εκκαθάρισιν αυτής. Ταυτοχρόνος Λόχος του Τάγματος τούτου θα προέβαινεν εις την εκκαθάρισιν της περιοχής ΡΩΣΣΟΧΩΡΙ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ.           Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως της Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗΣ να προβή εις την εκκαθάρισιν των γειτονικών ταύτης συνοικισμών και να απαγορεύση τας από Β. προς ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ και συνοικισμόν ΠΟΝΤΙΩΝ οδεύσεις.
Ο Λόχος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ να αχθή και να εγκατασταθή εις την ΜΟΝΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και εις τον συνοικισμόν ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ απαγορεύοντας προς ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ και ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ διαβάσεις.
152 ΤΑΓΜΑ
Εκκινών την 0545 επ’ αυτοκινήτων να ευρίσκεται την 0645 εις ΡΩΣΣΟΧΩΡΙ, να επιζητήση αμέσως σύνδεσμον μετά του 146 Τάγματος και ευθύς ως πληροφορήθη ότι η διάβασις Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗ είναι ελευθέρα να κινηθή προς λίμνην ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ όπου και να αποβιβασθή. Εκείθεν οδικώς να αχθή εις χωρίον ΜΑΡΑΘΩΝ να  γίνη κύριος του χωρίου τούτου και να προβή εις την εκκαθάρισίν του.
Να αποσταλή τμήμα προς κατάληψιν του ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ και να καλυφθή από την κατεύθυνσιν ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ και ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ.
Ταυτοχρόνως εκ ΡΩΣΣΟΧΩΡΙΟΥ να ωθήση Λόχον εις ΣΤΑΜΑΤΑΝ όστις εκείθεν να αχθή εις ΒΡΑΝΑ οδικώς άτινα να καταλάβη και να εκκαθαρίση φράσσον την προς ΑΥΛΟΝΑ – ΚΑΤΣΙΚΙ διάβασιν.
156 ΤΑΓΜΑ
Παραλαμβάνον την φάλλαγα αυτοκινήτων μέχρι 1000 ώρας το βραδύτερον να κατευθυνθή αφίνον τας αναγκαίας δυνάμεις διά την εκκαθάρισιν της περιοχής ΠΑΛΗΝΗ – ΠΑΣΑΔΕΣ – ΠΙΚΕΡΜΙ προς ΤΡΙΓΛΙΑ και να επιζητήση να φθάση εντός της ημέρας εις περιοχήν Ν. ΜΑΚΡΗΣ απαγορεύον πάσαν προς Β. απόπειραν διαφυγής των αναρχικών στοιχείων της περιοχής ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ.
Να εξασφαλίση την διάβασιν ΣΤΑΥΡΟΥ διά διμοιρίας, ως και πρότερον, ως και δι’ ετέρας διμοιρίας τον κόμβον ΝΤΡΑΦΙ.
Συμπληρωματικώς εδόθησαν τα κάτωθι μέσα.
Εις το 146
Είς όλμος των 45 χιλ. και Ι φορτηγόν αυτοκίνητον διά μίαν μόνον διαδρομήν ΚΗΦΙΣΙΑ-Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗ.
Εις το 152
Εδόθησαν 5 όλμοι των 45 χιλ. και 4 αυτόματα και δύο ελαφρά πολυβόλα εκ του 146 Τάγματος.
Το Τάγμα διετάχθη επί πλέον να προβή εις επίταξιν εκ της περιοχής Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗΣ 20 σαγματοφόρων κτηνών διά την μεταφοράν τροφών και πυρομαχικών από λίμνης ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ εις ΜΑΡΑΘΩΝΑ (χωρίον).
-Εις το 156 εδόθησαν 3 όλμοι των 45 χιλ.
Εκτός των ανωτέρω αποστολών των Ταγμάτων διά την 30ην Ιανουαρίου εδόθησαν και εις ταύτα και αι κάτωθι ενδείξεις διά την 31 Ιανουαρίου.
Εις το 146 Τάγμα. Θα συνεχίση την εκκαθάρισιν των συνοικισμών ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΠΑΦΙ και του Βορειοτέρου του ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ευρισκομένου συνοικισμού.
Εις το 152 Τάγμα. Θα κινηθή προς Νότον μέχρι της διασταυρώσεως των οδών      ΑΓΡΙΛΙΚΙ (υψοδ. 558) και να συνδεθή μετά του 156 Τάγματος.
Εις το 156 Τάγμα. Να συμπληρώση την εκκαθάρισιν της περιοχής ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ – Ν.ΜΑΚΡΗΣ – ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΣ και να συνδεθή μετά του 152 Τάγματος.
Σταθμοί Διοικήσεως καθορίσθησαν οι κάτωθι:
-Της Ταξιαρχίας εις ΕΚΑΛΗΝ από 0830 ώρας και είτα εις Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗΝ.
-146 Τάγματος Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗ
-152    .//.       ΜΑΡΑΘΩΝ
-156    .//.       Ν.ΜΑΚΡΗ
3)     ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
30 Ιανουαρίου 1945. Συμφώνως προς την Διαταγήν Επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας την 30 Ιανουαρίου τα Τάγματα ενήργησαν ως κάτωθι.
Το 146 Τάγμα. Επεράτωσε την εγκατάστασίν του την 0830 ώραν ως ακολούθως.
-Λόχος εις ΡΩΣΣΟΧΩΡΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ
-Λόχος εις Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗΝ
-Λόχος εις συνοικισμόν ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ και ΠΟΝΤΙΩΝ
Περί δε την 1300 ώραν ο Λόχος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ επεράτωσε την εγκατάστασιν του εις  την περιοχήν ΠΕΝΤΕΛΗ, ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗ και ΑΝΑΚΤΩΡΑ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ.
Απάσαι αι ανωτέρω περιοχαί ηρευνήθησαν υπό των Λόχων με τα κάτωθι αποτελέσματα.
Συνελήφθησαν εν συνόλω 20 ως ενεχόμενοι εις το κίνημα εκ των οποίων οι 10 απεστάλησαν εις Διοικ. Χωροφυλακής Κηφισιάς αποδειχθείσης της ενοχής των. Κατεσχέθησαν έν αυτόματον τύπου Στέν, 5 τυφέκια, Ι περίστροφον ως και φυσίγγια τυφεκίου και βλήματα τινά αντιαεροπορικού και μεγάλαι ποσότητες υγειονομικού υλικού του ΕΛΑΣ (κλίναι, στρώματα και διάφορα άλλα υλικά). Κατεσχέθησαν εντός του Σανατορίου Αποστολίδου εις ΔΙΟΝΥΣΟΝ όπου είχεν αναπτυχθή νοσοκομείον περιθάλψεως τραυματιών του ΕΛΑΣ.
Επίσης μεγάλη ποσότης φυσιγγίων.
Ουδεμία αντίστασις προεβλήθη.
152 Τάγμα
Την 11ην  πρωϊνήν έφθασε εις ΜΑΡΑΘΩΝΑ διά 3 Λόχων. Εκείθεν κατηύθηνε τμήμα εις ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ.
Συγχρόνως Λόχος του Τάγματος κινηθείς διά ΣΤΑΜΑΤΑΣ έφθασε εις ΒΡΑΝΑ ένθα και εγκατεστάθη την 1200 ώραν.
Προέβη εις την εκκαθάρισιν της περιοχής του άνευ ουδεμίας αντιστάσεως.
156 Τάγμα
Την 1420 ώραν έφθασε διά 2 Λόχων του εις Ν.ΜΑΚΡΗ διά δε της υπολοίπου δυνάμεώς του προέβη εις την εκκαθάρισιν της περιοχής ΠΑΛΗΝΗ – ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ – ΠΑΣΑΔΕΣ – ΝΤΡΑΦΙ – ΤΡΙΓΛΙΑ, συνέλαβε 15 υπόπτους εξ ων 3 οπλισμένους Στρατιώτας του τμήματος ΝΤΡΑΦΙ. Κατερχόμενος εις ΠΑΣΑΔΕΣ επυροβολήθη υπό 3 ενόπλων ανεπιτυχώς. Επανελθών ούτος εις ΝΤΡΑΦΙ και ενισχυθείς και δι’ άλλων ανδρών έσπευσε εις αναζήτησιν αυτών άνευ όμως αποτελέσματος.
Ουδεμία αντίστασις προβλήθη.

β)    ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Αι υπό των Ταγμάτων συγκεντρωθείσαι πληροφορίαι κατέληξαν εις το συμπέρασμα ότι εις την περιοχήν ενεργείας της Ταξιαρχίας δεν υπήρχον συγκενκροτημέναι ομάδες αναρχικών, καθ’ όσον κατά τας αυτάς πληροφορίας από 15θημέρου αι δυνάμεις των αναρχικών στοιχείων απεχώρησαν εκ της περιοχής ταύτης προς Βορράν και έχουν συγκεντρωθεί εις την περιοχήν ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΑΦΙΔΝΑΙ (ΚΙΟΥΡΚΑ).

γ)    ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗΝ
Τα Τάγματα διετάχθησαν κατά την 31.1.45 να προβώσι εις την λεπτομερή εκκαθάρισίν των ερευνηθεισών περιοχών την 30 Ιανουαρίου.
Συμπληρωματικώς εδόθησαν αι κάτωθι αποστολαί.
–      Εις το 146 Τάγμα
Να προεκτείνη την εκκαθάρισιν του εις τον συνοικισμόν ΜΠΑΦΙ. Τα Τάγματα του ΔΙΟΝΥΣΟΥ να προωθηθούν και να ερευνήσουν την περιοχήν μέχρι 3 χιλ. Β. ΒΙΡΖΑΣ (υψοδ. 812) μεθ’ ο να επανέλθουν εις την έδραν των.
Το τμήμα ΜΟΝΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ να προωθήση δύναμιν εις ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΟΥΣ μετά την έρευναν των οποίων να επανέλθη εις την θέσιν του.
–      Εις το 152 Τάγμα
Να επεκταθή εις βάθος μέχρι του συνοικισμού εις το ύψος ΑΓΡΙΛΙΚΙ όπου και να συνδεθή μετά του 156 Τάγματος.
Ομοίως να επεκταθή προς Β. μέχρι της γραμμής ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (2 χιλ. Β.ΜΑΛΙ ΣΙΕΛΚΙ υψ.374) συμπεριλαμβανομένου.
–      Εις το 156 Τάγμα.
Να προβή εις την λεπτομερή εκκαθάρισιν της περιοχής του ης το εξωτερικόν όριον θα είναι η γραμμή ΠΑΛΗΝΗ – ΝΤΡΑΦΙ συνοικισμός Ν.ΜΙΚΡΟ ΜΑΥΡΟ-ΚΑΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙ, συμπληρούν ταυτοχρόνως την εκκαθάρισιν της παραλιακής ζώνης.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
α)    Συμφώνως προς τας αποστολάς των τα Τάγματα ενήργησαν τα επόμενα.
Το 146 Τάγμα
Προώθησε Λόχον μείον Διμοιρίας εις ΜΠΑΦΙ, όστις φθάσας εκεί την 1030 ώραν επελήφθη αμέσως της εκκαθαρίσεως. Συνελήφθησαν 7 άτομα ως ενεχόμενα εις το κίνημα.
Ομοίως εξηρευνήθη περιοχή 1500 μ.Β.Α. ΒΙΡΖΑ, ως και η διχάλωσις 1000 μ.Β.Δ. υψοδ.711 και η διασταύρωσις 1500 μ. ΝΑ υψοδ. 474 άνευ αποτελέσματος.
Ταυτοχρόνως εγένετο εκκαθάρισις του χωρίου ΣΤΑΜΑΤΑ καθ’ ην συνελήφθησαν 4 άτομα.
Το 152 Τάγμα
Την 0400 ώραν προώθησε τμήμα εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ και ανατολικώτερον. Συνέχισε την έρευνάν του εις ολόκληρον την περιοχήν ήν επεξέτεινε μέχρι θαλάσσης από κόλπον ΚΟΥΡΖΑΣ μέχρι ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ άνευ αποτελέσματος.
Εις το χωρίον ΜΑΡΑΘΩΝ εχορήγησε αδείας οπλοφορίας εις 7 πολίτας αποδεδειγμένως εθνικόφρονας των οποίων η ζωή είχεν απηληθή υπό των αναρχικών.
Το 156 Τάγμα
Συνέχισε την εκκαθάρισιν της περιοχής του με αποτέλεσμα την σύλληψιν 70 υπόπτων μεταξύ των οποίων και τον αρχηγόν της περιοχής ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ «Καπετάν Μελέτης».
Κατά τας ενεργείας ταύτας κατεσχέθησαν 4 βαρέλια τερεβυνθελαίου, ποσότης τροφίμων και στρατιωτικού ιματισμού, μικρά ποσότης δυναμίτιδος, μία ιταλική αραβίδα 1 περίστροφον και 1 ίππος.
β)    ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
-Αι συλλεγείσαι και την 31ην πληροφορίαι επιβεβαιούσι τας προηγουμένας τοιαύτας καθ’ ας εις την περιοχήν της Ταξιαρχίας δεν υπάρχουσι συγκεκροτημένα τμήματα του ΕΛΑΣ πλην μεμονομένων ανταρτών τινών επιζητούντων την απόκρυψίν των, άνευ ουδεμίας δράσεως.

γ)    ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗΝ(1.1.45)
Τα Τάγματα διετάχθησαν να συμπληρώσουν την 1.2.45 τελικώς την εκκαθάρισιν ολοκλήρου της δασομένης και ορεινής περιοχής του ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ από της κορυφογραμμής και Ανατολ. μέχρι θαλάσσης. Ειδικώτερον εις τα Τάγματα καθορίσθησαν αι κάτωθι ζώναι.
Εις το 146 Τάγμα
Να επαναλάβη την εκκαθάρισιν της περιοχής ΔΙΟΝΥΣΟΥ και να επεκτείνη ταύτην. Ν. αυτού επί παντός τμήματος μέχρι της κορυφογραμμής. Ομοίως να επεκτείνη την εκκαθάρισιν της περιοχής ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΚΑΛΙΣΙΑ – ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΟΙ ως και επί των Λατομείων Β.Α. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 3,5 χιλιομ.
Εις το 152 Τάγμα
Να συμπληρώση την εκκαθάρισιν Βορ. της γραμμής ΑΓΡΙΛΙΚΙ-ΒΙΡΖΑ (υψοδ.812).
Εις το 156 Τάγμα.
Ομοίως Νοτίως της γραμμής ΑΓΡΙΛΙΚΙ-ΒΙΡΖΑ μέχρι της αμαξιτής οδού ΠΑΛΗΝΗ-ΤΡΙΓΛΙΑ. Ιδιαιτέρως επιστήθη η προσοχή του Τάγματος διά την εκκαθάρισιν της περιοχής ΒΙΓΛΑ – ΝΤΡΑΦΙ – ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και περιοχής οικίσκων 2 χιλ. ΝΑ υψοδ.570.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ 1ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Κατά την 1ην Ιανουαρίου υπό των Ταγμάτων εγένοντο τα κάτωθι.
146 Τάγμα
Επανέλαβε λεπτομερή έρευνα της περιοχής του. Αναγνώρισις του Τάγματος τούτου δυνάμεως διμοιρίας προωθήθη μέχρι σιδηροδρομικού σταθμού ΑΦΙΔΝΩΝ με αποτέλεσμα την σύλληψιν Ι ελασίτου μετά του πατρός του και την κατάσχεσιν μίας μοτοσυκλέτας χρησιμοποιουμένης παρ’ αυτού ως και 2 τυφεκίων εις Σ.Σ. ΑΦΙΔΝΩΝ.
Εις την περιοχήν ΡΩΣΣΟΧΩΡΙ-ΣΤΑΜΑΤΑ, συνέλαβε 6 ως ενεχομένους εις το κίνημα και κατέσχεσε αρκετήν ποσότητα πυρομαχικών.
Εις την περιοχήν ΜΠΑΦΙ συνελήφθησαν 6 ως ενεχόμενοι εις το κίνημα και κατεσχέθησαν ολίγα πυρομαχικά και μερικά κενά κιβώτια πυρομαχικών.
152 Τάγμα
Ηρεύνησε πλήρως την εκκαθαρισθείσαν αυτώ ζώνην και συνέλαβε αριθμόν τινα βαρυνομένων με σοβαράς κατηγορίας.
156 Τάγμα.
Συνέχισε και τούτο την εκκαθάρισιν της περιοχής του, συνέλαβε αριθμόν τινα αναρχικών και απέστηλε εις Υποδ. Χωρ/κής ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8 αναρχικούς αποδειχθείσης της ενοχής των, 2 Ιταλούς και 1 λιποτάκτην στρατιώτην.

β)    ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Εις το 152 Τάγμα ανεφέρθη ότι διά ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ διεπεραιώθησαν εις ΕΥΒΟΙΑΝ υπό του ΕΛΑΣ κατά το πρώτον 10 ήμερον του Ιανουαρίου μεγάλαι ποσότητες υφασμάτων, πρόβατα και διάφορα άλλα υλικά και τρόφιμα.
Ομοίως ανεφέρθη ότι εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έχουν εκτελεσθεί υπέρ τα 400 άτομα συγκεντρωθέντα εξ άλλων περιοχών. Η Ταξιαρχία διέταξε όπως την πρωΐαν της 2ας Φεβρουαρίου καταρτισθώσι τουλάχιστον 10 συνεργεία υπό του Τάγματος άτινα με οδηγούς εθνικόφρονας πολίτας να προβώσι εις την εξερεύνησιν των ανωτέρω περιοχών διά την ανακάλυψιν των πτωμάτων.
Των συνεργείων αυτών να μετάσχωσι και υγειονομικοί αξιωματικοί οίτινες να συντάξουν πρωτόκολλα αυτοψίας.
Η προηγηθείσα περίπολος μέχρι σιδηροδρομικού Σταθμού ΑΦΙΔΝΩΝ επληροφορήθη ότι εις την περιοχήν εκείνην διέμενεν η Πολιτοφυλακή του ΕΛΑΣ ένοπλος και ότι εις το δάσος εγγύς των ΑΦΙΔΝΩΝ υπάρχουν έτεροι 50 ελασίται οπλισμένοι, οίτινες κατερχόμενοι εις το χωρίον προβαίνουσι εις λεηλασίας.
γ)    ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ 2.2.45
Άπαντα τα τμήματα διά την πρωΐαν της 2.2.45 διετάχθησαν να συνεχίσουν την ολοκλήρωσιν της εκκαθαρίσεως της περιοχής των μεθ’ ο να επανέλθωσι εις τας αρχικάς των θέσεις, εγκαθιστώντα κατόπιν εγκρίσεως σχετικής προτάσεως της Ταξιαρχίας υπό της ΑΣΔΑ εις μεν την Ν. ΖΟΡΓΙΑΝΝΗΝ διμοιρίαν του 146 Τάγμα εις δε τον ΜΑΡΑΘΩΝΑ και Ν.ΜΑΚΡΗΝ ανά μίαν Διμοιρίαν με έδραν του Λόχου εις Ν.ΜΑΚΡΗΝ το 156 Τάγμα.
Κατόπιν της παραμονής των ανωτέρω τμημάτων άπασα η περιοχή ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ όρους μέχρι θαλάσσης και προς Βορράν μέχρι της γραμμής ΑΝΩ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – Λίμνη ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ θα ελέγχηται.
Κατόπιν τούτου το όριον μεταξύ των Ταγμάτων 146 και 156 καθορίζεται υπό της γραμμής ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ –  ΜΙΚΡΟ ΜΑΥΡΟ – ΒΙΡΖΑ (άπαντα εις το 146) ΚΑΤΣΙΚΙ (υψοδ.420 (156 Τάγμα)-λίμνη ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (εις το 156 Τάγμα).
Αποστολή των ανωτέρω τμημάτων θα είναι η εξασφάλισις της τάξεως και η συμπλήρωσις της εκκαθαρίσεως των ανωτέρων περιοχών ως και η εμπέδωσις του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων.
Ειδικώτερον εδόθησαν αι εξής εντολαί εις τα Τάγματα.
Εις το 146 Τάγμα. Να εγκαταστήση μίαν Διμοιρίαν του Λόχου ΕΚΑΛΗΣ εις Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗ της οποίας το εξωτερικόν όριον θα είναι λίμνη ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΡΙΜΠΑ – ΒΑΤΟΚΟΜΙΟΝ – ΜΠΑΦΙ.
Ο Λόχος ΕΚΑΛΗΣ να επεκτείνη την επιτήρησίν του μέχρι του ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (υψ. 1109)- ΜΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (υψ. 650) -ΠΟΥΡΝΑΡΙ (υψ. 433) και προς Δ. μέχρι ΒΑΡΙΜΠΟΠΗ.
Προς τούτοις διά περιπόλων άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη να επιτηρή τα ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – υψοδ.474- ΜΙΚΡΟ ΜΑΥΡΟ -ΒΙΡΖΑ – ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ(όχι)
Το 156 Τάγμα. Να επεκτείνη την επιτήρησίν του διά της Διμοιρίας ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προς Β. μέχρι της γραμμής ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ –  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ – ΠΑΛΗΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – Ανατολικαί όχθαι λίμνης ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και διά Διμοιρίας και Δ.Λόχου εις Ν.ΜΑΚΡΗΝ να επιτηρή και να ελέγχη την περιοχήν ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ – ΤΡΙΓΛΙΑ – Σανατόριον ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΜΙΚΡΟ ΜΑΥΡΟ – ΒΙΡΖΑ.

Να εξασφαλίση την διάβασιν ΣΤΑΥΡΟΥ και να ελέγχη δι’ αποστολής περιπόλων την περιοχήν ΠΑΛΗΝΗ – ΒΙΓΛΑ – ΝΤΡΑΦΙ – ΠΙΚΕΡΜΙ – ΠΑΣΑΔΕΣ και την αμαξιτήν οδόν ΑΘΗΝΩΝ – ΤΡΙΓΛΙΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Κατά την 2αν Φεβρουαρίου τα Τάγματα εσυνέχισαν τας ερεύνας των μεθ’ ο επανήλθον εις τους κανονικούς των χώρους σταθμεύσεως ως κάτωθι.146 ΤΑΓΜΑ. Τα τμήματα του Τάγματος ετέθησαν εις κίνησιν από 1400 ώρας, οι 2 Λόχοι οδικώς και οι 2 έτεροι επ’ αυτοκινήτων και επανήλθον εις τα αρχικάς των θέσεις. 152 ΤΑΓΜΑ. Επεβιβάσθη την 1100 ώραν επ’ αυτοκινήτων και έφθασε εις ΦΙΛΟΘΕΗΝ την 1300 ώραν. 156 ΤΑΓΜΑ. Ετέθη εις κίνησιν την 1630 ώραν επιβιβασθέν αυτοκινήτων και επανήλθε εις τας αρχικάς του θέσεις την 1805 ώραν.

4.     ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
α)    Συλληφθέντες.
Συνελήφθησαν εν συνόλω:
Υπό του 156 Τάγματος
Εις Ν.ΜΑΚΡΗΝ       25
ΧΑΡΒΑΤΙ             5
ΠΑΣΣΑΔΕΣ         7
ΜΕΛΙΣΣΙΑ           3
40
Εκ των ανωτέρω αφέθησαν ελεύθεροι ελλείψει στοιχείων 16, κρατούνται διά συλλογήν πλειόνων πληροφοριών 4, απεστάλησαν εις ΑΣΔΑ 11, παρεδόθησαν εις Υποδ. Χωρ/κης Χαλανδρίου 9.
Υπό του 146 Τάγματος
Εις  Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗ     13
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ      10
ΑΦΙΔΝΑΣ            2
ΔΙΟΝΥΣΟΝ         2
ΡΩΣΣΟΧΩΡΙ        5
ΜΠΑΦΙ                6
ΣΤΑΜΑΤΑ           2
ΠΑΛ.ΠΕΝΤΕΛΗ 8
ΡΕΑ                      1
Σύνολον              49
Εκ των ανωτέρω απελύθησαν ελλείψει στοιχείων 11, απεστάλησαν εις Δ/σιν Χωρ/κής ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 4, εις Δ/σιν Χωρ/κής ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10, εις Δ/σιν Χωρ/κής ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10, κρατούνται διά συλλογήν πλειόνων πληροφοριών 13, απέδρασε 1.

Υπό του 152 Τάγματος.
Εις  ΜΑΡΑΘΩΝΑ         14
Ν.ΜΑΚΡΗ                1
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ    5
Σύνολον                 20
Εκ των ανωτέρω παρεδόθη εις Ν.ΜΑΚΡΗΝ με πλήρη δικογραφίαν εις την Διμοιρίαν του 156 Τάγματος, 4 αφέθησαν ελεύθεροι ελλείψει στοιχείων και 14 παρεδόθησαν εις Δ/σιν Χωροφυλακής ΚΙΦΙΣΣΙΑΣ.

β)    Κατασχεθέν παντοειδές υλικών
Επισυνάπτονται καταστάσεις

γ)    ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών λόγω της ασκουμένης τρομοκρατίας των αναρχικών στοιχείων είχον απωλέσει  τελείως το ηθικόν των μέχρι σημείου τοιούτου ώστε να μη θέλουσι να καταδώσωσι όσα εγνώριζον τόσον διά τους αντάρτας όσον και διά το υπάρχον εις την περιοχήν των πολεμικόν υλικόν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Τόση ήτο η τρομοκρατία των χωρικών ώστε παρουσιάθησαν εις τον Διοικητήν του 152 Τάγματος και εζήτησαν αδείας οπλοφορίας επί τω σκοπώ αμύνης εναντίον των αναρχικών, αίτινες και εχορηγήθησαν εις 7 κατοίκους του χωρίου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ εμπνέοντας εμπιστοσύνην.
Μετά τας γενομένας συλλήψεις οι χωρικοί ήρχισαν να αναθαρρώσι χωρίς να αποβάλωσι τελείως τον φόβον ενεργειών αντεκδικήσεων υπό των αναρχικών εν περιπτώσει απομακρύνσεως των Ταγμάτων εκ της περιοχής των.
Η ληφθείσα απόφασις να παραδίνωσι τμήματα εις την περιοχήν Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗ – ΜΑΡΑΘΩΝ – Ν.ΜΑΚΡΗ, εγένετο δεκτή μετ’ απείρου ευχαριστήσεως και ανεπτέρωσε το ηθικόν των χωρικών ώστε να συντρέχουν το έργον των Ταγμάτων το σχετικόν με την εκκαθάρισιν των αναρχικών.

δ)    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙΣΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
Αι κατά το διάστημα των ημερών της εκκαθαρίσεως συγκεντρωθείσαι πληροφορίαι συγκλίνουν εις το ότι τα οργανωμένα τμήματα του ΕΛΑΣ απεχώρησαν της περιοχής του ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ προς την περιοχήν ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΑΦΙΔΝΑΙ και ότι εις την περιοχήν αυτήν παραμένουσι ελάχιστοι ένοπλοι είτε διότι δεν βαρύνονται με σοβαράν δράσιν είτε διότι λόγος άλλος δεν τους επέτρεψε να αποσυρθούν.
Ούτοι δεν παρουσιάζουν ουδεμίαν δράσιν πλην της λεηλασίας προς εξοικονόμησιν τροφίμων.
Ως προς την περιοχήν ΑΦΙΔΝΩΝ και ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ φαίνεται μάλλον πιθανόν ότι εκεί σταθμεύουσι μικρά υπολείμματα των ανταρτικών τμημάτων, άτινα από ημέρας εις ημέραν ελαττούνται λόγω διαρροής αυτών.

5)     ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Ταξιαρχία κατόπιν των συγκεντρωθεισών πληροφοριών ως ανωτέρω υποβάλλει την πρότασιν της εκκαθαρίσεως της περιοχής Βορρείως ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – Λίμνη ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ μέχρι της γραμμής ΣΦΕΝΔΑΛΗ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ.

Η ανωτέρω επιχείρησις εκτελουμένη από δύο κυρίων κατευθύνσεων ήτοι Ν.ΖΟΡΓΙΑΝΗ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΚΑΛΑΜΟΣ και ΚΙΦΙΣΙΑ – ΔΕΚΕΛΕΙΑ – ΣΦΕΝΔΑΛΗ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ και με επιβοηθητικήν τοιαύτην ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ – ΒΑΡΝΑΒΑΣ θα απαιτήση 4-5 ημέρας και δυνάμεις περίπου 1 ½ Τάγματος.
Λεπτομερείας θέλομεν υποβάλει ευθύς ως ήθελε εγκριθή η ανωτέρω πρότασις.

ΦΙΛΟΘΕΗ 4 Φεβρουαρίου 1945
Ο
Υποβάλλεται υτα                                                ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Εις Ανωτ. Στρατ. Δ/σιν Αττικής          ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κοινοποιείται                                                         Συνταγματάρχης Πυρ/κού
Ιην Μεραρχίαν (υτα)                                                               Τ.Υ.
146-152-156 Τάγματα
Επιτελάρχην                                                                          Διά
Γραφείον Επιχειρήσεων                                              Την Ακρίβειαν
Βρεττ. Αξ/κός Σύνδεσμος                     ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Advertisements