Απόσπασμα Εκθεσης Σιτρίν, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 2 Φεb 1945


Εκ του βιβλίου «Έκθεσις Σιτρίνα»

Σιτρίν αφίχθη εις την Ελλάδα την 21.1.1945.
Έκθεσίς του έχει δημοσιευθή εις Εφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» 2.2.1945

Ιανουαρίου Κυριακή

Χθες η Αντιπροσωπεία επεσκέφθη την περιοχήν Περιστερίου και ήτο παρούσα κατά την εκσκαφήν μεγάλου αριθμού πτωμάτων θυμάτων του ΕΛΑΣ.

Έλλην ιατροδικαστής έδωκε εις την αντιπροσωπείαν εξηγήσεις επί των μεθόδων εκτελέσεως.

Ο Αρχηγός της αντιπροσωπείας μετά τα όσα είπε έκαμε τας κάτωθι δηλώσεις εις αντιπροσώπους του τύπου.

«Είναι φρικώδη τα όσα είδα. Η απόδειξις είναι αναμφισβήτητος. Ουδέποτε είδα τρομερότερο θέαμα εις την ζωήν μου, από αυτά τα πτώματα τα οποία εξετελέσθησαν με τα χέρια δεμένα στις πλάτες. Αυτό που είδα με ανάγκασε να είπω ότι ήτο ανάγκη να έλθωμεν εδώ διά να ίδωμεν την γυμνήν αλήθειαν».

Η ΕΝΤΑΥΘΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ

Ο Αρχηγός της Βρεττανικής αποστολής κ. Σιτρύν μετά των Άγγλων εκπροσώπων των Εργατικών Συνδικάτων της Μεγάλης Βρεττανίας μετέβη χθες εις Περιστέρι όπου παρηκολούθησε την εκταφήν των πτωμάτων. Οι ομαδικοί τάφοι προεκάλεσαν αισθήματα φρίκης εις την Αγγλικήν αποστολήν. Ο κ. Σιτρύν ευρισκόμενος προ του φρικιαστικού αυτού θεάματος, ηρώτησεν αυθορμήτως τους παρευρισκομένους, αν ξένοι ανταποκριταί είχαν δη το θέαμα αυτό. Εις την ερώτησιν του κ. Σιτρύν δεν εδόθη απάντησις. Ο κ. Σιτρύν ηρώτησεν εκ νέου εάν Αμερικανοί Δημοσιογράφοι είχον επισκευφθή τους τάφους προηγουμένως και αν πράγματι συνέβη τούτο διατί εν περιπτώσει δεν έφερον εις το φως της δημοσιότητος την αλήθειαν. Κατά την διάρκειαν της παρακολουθήσεως της εκταφής των πτωμάτων ο κ.Σιτρύν είδε πτώματα αλυσσοδεμένα και με χειροπέδας, ανθρώπων οι οποίοι είχον φονευθή πλησίον του αρχηγείου του ΕΛΑΣ. Μερικοί εξ  αυτών ήσαν τεμαχισμένοι διά μαχαιρών και γυμνοί. Οι αντιπρόσωποι των εργατικών Σωματείων είδαν επίσης γυναίκας αι οποίαι προσεπάθησαν να ανεύρουν μέσα εις τα 200-300 πτώματα τα οποία συσωρευμένα, συγγενείς και φίλους.

Μέχρι της στιγμής εξετάφησαν εις της περιοχήν αυτήν τουλάχιστον 500 πτώματα. Μερικά εξ αυτών ανευρέθησαν σχεδόν άτομα μέσα εις αντιαεροπορικά ορύγματα το ένα επάνω εις το άλλο και με ολίγον μόλις χώμα. Τα σκυλιά της περιοχής, αφού έσκαψαν το έδαφος ανεύρον μερικά από τα πτώματα τα οποία και κατεσπάραξαν. Καθ’ ην στιγμήν οι εργατικοί αντιπρόσωποι παρηκολούθηον την εκταφήν, μία γυναίκα η οποία προσεπάθη να ανεύρη μεταξύ των πτωμάτων κάποιο προσφιλές της πρόσωπον εξέσπασε σε υστερικές κραυγές. Ένας από τους παρευρισκομένους Βρεττανούς αντιπροσώπους την ηρώτησε διατί κλαίει. Τον επληροφόρησε ότι το πτώμα ήτο του παιδιού της ατυχούς γυναικός. «Και διά ποίον λόγον εξετελέσθη;» ηρώτησεν εκ νέου ο Άγγλος αντιπρόσωπος «Διότι το παιδί της ήτο Σιδηροδρομικός υπάλληλος που ηρνήθη να καταταχθή  εις τον ΕΛΑΣ» απήντησε ένας Υπάλληλος του Ερυθρού Σταυρού. Κατά το διάστημα της στιχομυθίας αυτής ο κ.Μπέλ, Διευθυντής Γραμματεύς του Συνεδρίου των Εργατικών Συνδικάτων εκράτει λεπτομερείς στενογραφημένας σημειώσεις. Ο κ.Σιτρύν προ της αποχωρήσεώς του εξέφρασε την φρίκην του διά το θέαμα το οποίον είδε και το οποίον ως είπεν υπερβαίνει κάθε όριον της ανθρωπίνης φαντασίας».-

Αι ομαδικαί εκτελέσεις και το φρικαλέον θέαμα που μας απεκαλύφθη εις το Περιστέρι, δεν ημπορούν να έχουν καμμίαν δικαιολογίαν. Οιαδήποτε διαφορά, οιαδήποτε αντίθεσις ιδεών δεν δικαιολογεί επ’ ουδενί  λόγω τας φρικαλεότητας των οποίων εγίναμεν μάρτυρες».

Τα εν Ελλάδι Βρεττανικά στρατεύματα φρονούν αδιστάκτως ότι η επέμβασις αυτών ημπόδισεν ομαδικάς σφαγάς και ότι εάν επενέβαινον ενωρίτερον θα αποφεύγοντο πολλαί καταστροφαί και σφαγαί. Κατά την διάρκεια της κατοχής, η πρόθεσις του ΕΛΑΣ ήτο να ελευθερώση την χώραν από τους Γερμανούς. Εφ’ όσον όμως δυνάμεθα να κρίνωμεν ολίγαι πραγματικαί μάχαι, εκτός του σαμποτάζ, εσημειώθησαν μεταξύ αυτών και των Γερμανών.»

Η έκθεσις δεν καθορίζει ευθύνας διά τους θανάτους εκατοντάδων ομήρων και αιχμαλώτων εκτελεσθέντων εις το Περιστέρι και άλλας περιοχάς, ο Σερ Ουώλτερ Σιτρύν όμως τονίζει ότι όλα τα εκταφέντα πτώματα είχαν πυροβοληθή εκ των όπισθεν επί της κεφαλής, όχι εν μάχη, επί εδάφους δε αποκλειστικώς κατεχομένων υπό του ΕΛΑΣ.»

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Εκθεσις  της αποστολής «Διορισμένης να επισκεφθή την Ελλάδα, με σκοπό να ερευνήση τους λόγους τους οποίους παρεκίνησαν την Ελληνικήν Επαγγελματικήν Ένωσιν στο κίνημα της.-

1.-    Η Αποστολή απετελείτο:

(α) ΣΙΤΡΥΝ ΓΩΛΤΕΡ β) ΜΠΕΝΣΤΕΝ Ι γ) ΜΠΑΝΤΝΑΛ Γ. δ) ΤΣΕΣΤΕΡ Γ. και ε) ΜΠΕΛ ΕΡΝ.-

2.-    Είχε κανονισθή όπως η αποστολή αναχωρήσει εκ Λονδίνου την Παρασκευήν 19 Ιανουαρίου 1945 αλλ’ εξαιτίας του καιρού δεν αρχίσαμεν το ταξείδιόν μας παρά στις 5,30 μ.μ. την Δευτέραν 23.1.45. Εφθάσαμεν στην Αθήνα που απέχει 1950 μίλλια την ίδια μέρα έπειτα από συνεχή πτήση 7.3/4 ώραν, και εγυρίσαμεν στην Αγγλία το Σάββατον 3 Φεβρουαρίου.-

3.-    Κατά την επίσκεψίν μας συναντηθήκαμε με πολλούς συμπεριλαμβανομένους, τον Άγγλον Πρεσβευτήν, τον Στρατηγόν Σκόμπυ, τον Αντιβασιλέα, τον Πρωθυπουργόν, τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εργασίας, Εξωτερικών, Βρεττανούς και Αμερικανούς απεσταλμένους τύπου, ηγετικά στελέχη όλων των παρατάξεων με εργάτες πολλών παρατάξεων με τον λαόν και πολλές προσωπικότητες τους οποίους θεωρούσαμεν ότι μπορούσαν να συνεισφέρουν εις την εκπλήρωσιν της αποστολής μας διά την οποίαν εστάλθημεν, «δηλαδή να βρούμε την αλήθειαν.»-

Εφθάσαμεν εις την Ελλάδα και αναλάβαμεν αυτόν τον τιτάνιον αγώνα. Ευρήκαμεν εν τούτοις, ότι ήτο αδύνατον να αποχωρήσουμεν πρωτού συμβιβάσωμεν την επαγγελματικήν οργάνωσιν. (εννοεί τη ΓΣΕΕ) από μίαν ατμόσφαιραν ένστασις υποψίας και φόβου αντεκδικήσεων που επικρατούσε.-

4.-    Είδαμε εργάτας και επισήμους της επαγγελματικής ενώσεως, επίσης αντιπροσώπους της Ενώσεως Ελληνικής Βιομηχανίας και της εμπορικής ενώσεως.-

Εσυζητήσαμεν την κατάστασιν με επισήμους και τέως επισήμους οι οποίοι είναι ειδικοί στα ζητήματα της εργασίας. Είδομεν Βρεττανούς αξιωματικούς Αμερικανούς ως και στρατιώτας. Επροσπαθήσαμεν να συναθροίσουμεν τας απόψεις των και ως άτομα και ως σύνολον.-

Είχαμε συνεντεύξεις με επιστρέφοντας αιχμαλώτους και ομήρους και προσπαθήσαμεν να βγάλουμε συμπεράσματα από τας τρομακτικάς ιστορίας των. Είμαστε με πολλάς σημειώσεις και αποδείξεις.

Όσο μπορέσαμε σ’ αυτό το σύντομο καιρό προσπαθήσαμε να λάβωμε μία πλήρη και ζυγισμένη εικόνα της καταστάσεως όπως την είδαμε διά μέσου των αγωνιόντων και γεμάτων φόβον ματιών πολλών ανθρώπων που έννοιωσαν την φρικαλεότητα.-

Εις τας 29.1.45, ενώ εγένετο η συμφωνία διαπραγματεύσεως μεταξύ Κυβερνήσεως και του ΕΑΜ, όπως ήτο φυσικόν είχαμε ακούσει πάρα πολλά για το σώμα αυτό. Είναι βέβαιον ότι το ΕΑΜ προήλθεν από συνεργασίαν διαφόρων κομμάτων και προσωπικοτήτων. Δεν ήτο αποκλειστικώς κομμουνιστική; Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι οι κουμμουνισταί είχαν μίαν μεγάλην επιρροή εις την εξουσίαν από την αρχήν της οργανώσεως και ότι αυτή η εξουσία έγινε απόλυτη όταν η ένοπλος στάσις άρχισε εις τα 3 Δεκεμβρίου 1944- τόσο απόλυτος ήτο η εξουσία του Κ.Κ στο ΕΑΜ και η απόλυτος καθοδήγησίς του υπό του Κ.Κ που η Κυβέρνησις ηρνήθη να δεχθή κατά τας διαπραγματεύσεις ανακοχής άλλους εκτός των κομμουνιστών που κατηύθυναν την στάσιν.-

Είμαστε όλοι επηρεασμένοι από την συχνότητα των κουμμουνιστικών σωμάτων και των συνθημάτων του Κ.Κ., διά των οποίων κτίρια, τοίχοι και αγάλματα εις τας Αθήνας είχαν παραμορφωθή. Σήματα άλλων κομμάτων δεν αναγράφονται πουθενά εκτός ορισμένων του ΕΑΜ. Επικρατούσαν παντού τα σήματα του Κ.Κ. παντού κυριαρχούσε το σφυροδρέπανο.-

Εις το Στάδιο ένα περίφημο μοντέρνο κτίριο με μαρμάρινους εξώστας είχε γραφή με κόκκινο χρώμα  «ΚΚΕ» εκτάσεως τουλάχιστον 30 ποδών.-

Αυτό όπως πληροφορηθήκαμε είχε γίνει πριν από την έκκρηξη της στάσεως. Εφαίνετο ότι το ΕΑΜ θα ήτο στο δρόμο της αποσυνθέσεως και ότι πολλαί παραιτήσεις θα είχαν υποβληθή νωρίτερα εάν δεν εφοβούντο τας αντεκδικήσεις των Κ.Κ.

Το ΕΛΑΣ, η Στρατιωτική Οργάνωση του ΕΑΜ ήτο υπό την ………….. ………………………………………………………………………………………………………………………

Επληροφορηθήκαμε ότι μία στρατιωτική προσωπικότητα ο οποίος είχε συνεργασθή συνεχώς με 69 από τους Βρεττανούς αξιωματικούς Συνδέσμους και ήτο σε κανονική επαφή με το ΕΛΑΣ, κατά την εποχής της Γερμανικής Κατοχής, ότι εις την αρχή το ΕΛΑΣ απετελείτο από αξιωματικούς και άνδρας με καλάς στρατιωτικάς ικανότητας και εθνικάς ιδέας.

Τότε ο σκοπός του ΕΛΑΣ ήτο να ελευθερώση την χώραν από τους Γερμανούς, αλλά όπως είδαμε πολύ λίγες εχθροπραξίες έγιναν με τους Γερμανούς.-

Καθώς μας επληροφόρησαν κομματικοί αντιπρόσωποι του ΚΚΕ εδιορίσθησαν εις τας διαφόρους μονάδας του ΕΛΑΣ και ότι αυτοί εμπόδιζαν να γίνει συνεργασία μεταξύ των Βρεττανών αξιωματικών Συνδέσμων και των δυνάμεων του ΕΛΑΣ όπως επρόκειτο αρχικώς.

Τα όπλα που ερρίφθησαν από τους Βρεττανούς είχαν φυλαχθεί δι’ άλλον σκοπόν και αυτά που μεταχειρίσθηκαν κατά την Γερμανικήν  Κατοχήν αποτελούντο ως επί το πλείστον από όπλα παρμένα από τους Ιταλούς μετά την κατάρρευσιν της Ιταλίας.-

Δεν είχαμε φυσικά τα μέσα να ελέγξωμεν την έκτασιν αυτών των δηλώσεων αλλά χωρίς αμφιβολίαν έγιναν με απόλυτη ειλικρίνειαν και κατόπιν εγκύρων στοιχείων.-

Οι δηλώσεις αυτές εβεβαιώθησαν από τους άγγλους στρατιώτας και τα μέλη της Κυβερνήσεως. Οι οποίοι μας ανέφεραν ότι ο ΕΛΑΣ αντί να πολεμάει τους Γερμανούς πολέμησε Έλληνας εθνικιστάς αντάρτες καθ’ ην ώραν εμάχοντο εναντίον των Γερμανών.-

Ακούσαμε πολλές φρικτές και ανήκουστες ιστορίες για τον ΕΛΑΣ από τα στρατεύματα του 2ου Ανεξαρτήτου Βρεττανικού Αλεξιπτωτικού Τάγματος το οποίον είχε έρθει στην Ελλάδα στις 14 Οκτωβρίου 1944 από την Ιταλίαν.-

Ως προς την ερώτησιν ποιό ρόλο έπαιξε ο ΕΛΑΣ κυνηγώντας τους υποχωρούντας Γερμανούς απήντησαν: Ότι όταν τα στρατεύματά μας κυνηγούσαν τους Γερμανούς προς βορράν συνήντησαν δυνάμεις του ΕΛΑΣ να βαδίζουν κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν. Κατά την γνώμην των δε τα στρατεύματα ταύτα εν πλήρη πολεμική εξαρτήσει, ενδιαφέροντο να γυρίσουν νωρίς στας Αθήνας διά να καταλάβουν την αρχήν, και ουδέποτε επολέμησαν με τους Γερμανούς.-

Έχομεν την εντύπωσιν κατά γενικήν γνώμην των Βρεττανικών στρατευμάτων που επολέμησαν με τον ΕΛΑΣ, ότι θα εγένετο γενική σφαγή στας Αθήνας.-

Οι ίδιοι άνδρες εξέφραζαν την γνώμην ότι αν είχαν νωρίτερα χτυπήση τον ΕΛΑΣ θα ήσαν λιγότερα τα θύματα και οι θάνατοι. Είμαστε απολύτως της γνώμης ότι όταν όλα τα ιστορικά αυτού του αγώνος γραφτούν, ο κόσμος της Πατρίδος μας θα είναι υπερήφανος διά το θάρρος, την ευθυμίαν, τους περιορισμούς και την σταθερότητα της συμπεριφοράς των στρατευμάτων μας στην Ελλάδα υπό πάρα πολύ δυσκόλους συνθήκας επιτελεσθέντα.

Από πολλάς πηγάς ακούσαμε τρομακτικές ιστορίες για τις φρικαλεότητες που διέπραξε ένα τμήμα του ΕΛΑΣ υπό το όνομα «ΟΠΛΑ». Όποια και να είναι η αλήθεια είναι αξιωματικά πιστευτόν από το σύνολον του πληθυσμού των Αθηνών, ότι η (ΟΠΛΑ) είναι μία τρομακτική οργάνωση από της οποίας πολλοί πολίτες χωρίς να έχουν αναμιχθή στη μάχη δολοφονήθησαν.

Αποδείξεις μας εδόθηκαν από τας χήρας που μας κατέκλυζαν καθημερινά των οποίων, είχαν σκοτώσει τους συζύγους χωρίς ούτε καν να απολογηθούν. Από αυτήν την απόδειξι θα ήτο λάθος να βεβαιωθούμε ότι όλες οι εκτελέσεις ακολούθησαν το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου. Διότι πολλές έλαβον χώραν συστηματικά πολύ νωρίτερα. Επισκευθήκαμε επίσης το Περιστέρι ένα προάστειον των Αθηνών, όπου στο έδαφος που περιτριγύριζε το Νεκροταφείο είδαμε πτώματα εκθαμμένα από τα ορύγματα. Περίπου 350 ήσαν εκτεθειμένα διά αναγνώρισιν και υπήρχαν ακόμα πολλά χαρακώματα που δεν είχαν ανοιχθή.

Ερωτήσαμε  διαφόρους  συγκενείς που ήσαν εκεί και δεν υπήρχε λόγο να βάλουμε ότι όλα «ήσαν θύματα οργανωμένης δολοφονίας.- Είχαν εκτελεσθή σε κλειστό χώρο και δεν υπήρχον δείγματα ότι είχε προηγηθή μάχη. Γιατί πολλά από τα θύματα είχαν τα χέρια τους δεμένα με ηλεκτρικά σύρματα στην πλάτη τους, άλλων ήσαν διερρηγμένα τα κρανία δι’ αιχμηρού οργάνου, κ.λ.π. Εβεβαιωθήκαμε δε ότι στη περιοχή εκείνη ούτε Βρεττανικά ούτε Ελληνικά στρατεύματα ούτε τμήματα Εθνοφυλακής ευρίσκοντο στην περιοχήν όταν έγιναν οι ομαδικές εκτελέσεις.- Αυτά τα πτώματα ανεκαλύφθησαν λίγες μέρες προς της αφίξεως ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………

Έως τας 31 Ιανουαρίου 1945 μόνο σε ελαχίστας περιοχάς Αθηνών που επισκευθήκαμε είχον εκταφή 1050 πτώματα ανδρών και 168 γυναικών, σ’ αυτά  δεν συμπεριλαμβάνονται περί  τα 800 άλλα πτώματα που είχαν σκοτωθή στη μάχη και των οποίων τα πτώματα τα πήγαν στο νεκροτομείον.-

Τα περισσότερα από τα πτώματα που είδαμεν ήσαν γυμνά και χωρίς παπούτσια. Επληροφορηθήκαμε από τον Αντιβασιλέα ότι ο αριθμός των δολοφονηθέντων ανήρχετο τουλάχιστον σε 10.000.

Είχαμε δύο ευκαιρίας, κατά την διάρκειαν  της επισκέψεως, να συναντηθούμε με ομήρους μόλις απελευθερωθέντας από τον ΕΛΑΣ. Με την πρώτη ομάδα συναντηθήκαμε στας Αθήνας. Η κατάστασις αυτών των ανθρώπων ήτο αξιοθρήνητος. Κανένας από αυτούς δεν είχε παπούτσια και ήσαν πολύ ελαφρά ντυμένοι ή φορούσαν παλιά ράκη φορεμάτων. Όλοι τους εδιηγούντο φρικτές ιστορίες της κακομεταχειρίσεως που έτυχαν από τους φρουρούς των του ΕΛΑΣ. Ερωτήσαμεν πολλούς στρατιώτας του ΕΛΑΣ συλληφθέντας αιχμαλώτους υπό των Βρεττανικών στρατευμάτων. Αυτοί μας δήλωσαν ότι ποτέ δεν έδωσαν όρκο ως αναφέραμεν προηγουμένως κατά την κατάταξίν τους.-

Εστρατολογήθησαν από τον ΕΛΑΣ για να πολεμήσουν τους Γερμανούς. Πράγμα που ποτέ δεν έγινε κι’ αν τύχαινε πολλές φορές να έλθουν σε επαφή με τους Γερμανούς απέφευγαν να δώσουν μάχη.

Εις την Λειβαδιάν είδαμε μια άλλη ομάδα ομήρων που είχαν μόλις έρθει από τα βουνά. Αποτελείτο από γέρους, γυναίκες και κορίτσια. Η κατάστασίς των ήταν ανυπολόγιστα τραγική. Υποχρεώθησαν να βαδίσουν από την Αθήνα στα βουνά 150 μίλια πεζοί, ξυπόλυτοι πάνω στα χιόνια και ντυμένοι ελαφρά. Όσοι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τους κακομεταχειρίζοντο σκληρά. Κι’ ομολόγησαν και αντιληφθήκαμε επιτοπίως ερευνόντες την αλήθειαν το ΕΛΑΣ είχε διαπράξει σωρείαν εγκλημάτων. Όλοι σχεδόν οι ελασίτες είναι εγκληματίες. Επίσης προέβησαν και στο άνοιγμα των φυλακών κι’ όλους τους εγκληματίας τους κατέταξαν στον ΕΛΑΣ.-

Είχαμε μία συνδιάλεξη με ένα αριθμό Βρεττανών αιχμαλώτων, οι οποίοι ανήκαν εις τον αμερικανικό σχηματισμό τηλεγραφητών και ήσαν στα χέρια του ΕΛΑΣ. Επί 35 ημέρας γυρίσαντες πίσω ανταλλαγέντες. Είχαν υποφέρει αμέτρητες κακουχίες, είχαν περπατήσει 150-200 μίλια. Πολλές φορές περπατούσαν επί 30 ώρες, χωρίς ψωμί, το οποίο ήτο η μόνη τροφή που τους έδιναν. Εκοιμόντουσαν στο ύπεθρο ή ερρειπωμένα σχολεία και σιταποθήκας. Σε κάθε αλλαγή φρουράς οι φρουροί ελασίτες τους ξυπνούσαν, και άρχιζε το κλέψιμο των πραγμάτων των. Παπούτσια, Χλαίνες και ότι άλλο είχε κάποια αξία. Οι άνδρες όταν δεν υπήρχε τίποτα να τους κλέψουν φοβούντο μη τους σκοτώσουν γιατί άρχισε σκληρή κακομεταχείρηση αδιαφορούσαν αν ήτο άρρωστοι από τις κακουχίες. Μερικοί άνδρες εβάδισαν μέρες ολόκληρες πάνω στο χιόνι με κάλτσες μόνο. Όλοι οι φρουροί των ήσαν 20 χρονών και κάτω και τύποι σκληροί. Σε μια πόλη ό,τι πολύτιμα αντικείμενα τους είχαν κλέψει τα παρέδωσαν σε ένα τμήμα του ΕΛΑΣ κατά διαταγήν αξιωματικών των. Όλοι τους ήσαν αδιαπαιδαγώγητοι, κι’ ουδεμία εμφάνισιν στρατιωτικήν είχαν, πολιτικώς δε τελείως ακαθοδήγητοι, δεν ήξεραν γιατί τα κάνουν αυτά, εκείνο που συχνά τους έλεγαν οι αξιωματικοί ήταν να μην επανέλθη ο Βασιλεύς, και εκείνοι συμφωνούσαν όπως συμφωνούσαν εις το να υποβάλλουν τους ομήρους σε κάθε είδους δοκιμασία και εις το να κλέβουν αναίσχηντα.

Συναντήσαμε και μια ομάδα Ιταλών αιχμαλώτων του ΕΛΑΣ. Η κατάστασίς των ήταν αξιοθρήνητη και μας παρεκάλεσαν να κάνουμε διάβημα να επανέλθουν στις εστίες των.

Advertisements