Εκθεση Δράσης οργάνωσης Ιατρού Χρήστου Λιβέρη (LC), υποναύαρχου ε.α Μούτσουλα Θ


Π ρ ό ς
Εθνικήν Οργάνωσιν «ΚΟΔΡΟΣ»
Ε ν τ α ύ θ α
1ον) Αναπληρών από σήμερον μετά συγκινήσεως και βαθυτάτης λύπης, συμφώνως τη από 19ης Ιανουαρίου ε.ε. συνημμένη επιστολή της Κας Χρήστου Λιβέρη, τον αείμνηστον δημιουργόν και αρχηγόν του Συγκροτήματος πληροφοριών κινήσεων παντός είδους εχθρικών δυνάμεων εν Ελλάδι Ιατρόν Χρήστον Λιβέρην (LC.) συλληφθέντα την 12ην Δεκεμβρίου 1944 και κατακρεουργηθέντα εις Περιστέρι υπό των στασιαστών, αισθάνομαι ιεράν υποχρέωσιν να βροντοφωνήσω ότι από της πρώτης ημέρας της κατοχής της πατρίδος μας υπό των κατακτητών ο Ιατρός Χρήστος Λιβέρης ένα προορισμόν είχε, το κτύπημα με κάθε τρόπον των εχθρών και την απελευθέρωσιν της Πατρίδος.-
2ον) Εδημιούργησε το Συγκρότημα τούτο εξ΄εξήκοντα περίπου προσώπων και έζη έκτοτε μόνον δι’ αυτό και την Πατρίδα.-
3ον) Διά να χαρακτηρίσω τον ενθουσιασμόν του, τας ενεργείας του, τους κόπους του, τας θυσίας του, το θάρρος του, τα βασανιστήρια που υπέστη, λυπούμαι διότι το λεξιλόγιόν μας δεν έχει καταλλήλους προςτούτο λέξεις.
4ον) Αί λέξεις άφθαστος, απαράμιλλος δεν είναι αρκεταί.
5ον) Ο αείμνηστος εγκατέλειψε μητέρα, σύζυγον, τα δύο τέκνα του ετών 12 και 2 τα οποία στερούνται των πάντων.
6ον) Εκ των εν τω αρχείω υπαρχόντων στοιχείων και των όσων πληροφοριών ο αχώριστος παραστάτης του L.C. κ. Περικλής Σπυρόπουλος (Αγις) παρέσχεν, οι εις το Συγκρότημα τούτο εργασθέντες δέον να διακριθώσιν εις έξ (6) κατηγορίας, τας εξής.-
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εις την κατηγορίαν ταύτην δέον να υπαχθή ο αείμνηστος Ιατρός Χρήστος Λιβέρης δι’ όσα ανωτέρω ανέφερα.-
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εις την κατηγορίαν ταύτην δέον να υπαχθώσιν οι εξής:
1ον) Πόπη Λιβέρη σύζυγος Χρήστου Λιβέρη, η οποία συμμεριζομένη την προςτην πατρίδα αφοσίωσιν του συζύγου της καθημερινώς εξετέλει διαφόρους επικινδύνους εντολάς αυτού, βοηθούσα και αντικαθιστώσα αυτόν εις κάθε ενέργειαν συμπάσχουσα διά κάθε επικρεμάμενον κίνδυνον.-
2ον) Θεόδωρος Μουτσούλας πλοίαρχος Λιμενικός, ο οποίος τυγχάνων επί κεφαλής του Ναυτικού τμήματος παρέσχεν πολυτίμους υπηρεσίας καθοδηγών τα μέλη διά την συγκέντρωσιν πάσης από θαλάσσης πληροφορίας ελέγχων τα σχέδια και δελτία αφορώντα την συντριβήν των εχθρών, καθοδηγών αυτά διά Σαμποτάζ, ο οποίος διέθεσεν έξ ιδίων του σεβαστά χρηματικά ποσά διά την αντιμετώπισιν των αναγκών και εξόδων κινήσεως των μελών του Ναυτικού τμήματος, ο οποίος καθ’ όλον το διάστημα της κατοχής διέθετε την οικίαν του ως κέντρον συναντήσεως και ενεργειών των μελών και ο οποίος ετύγχανεν ο διευθύνων νούς του όλου Συγκροτήματος αποκαλούμενος παρά του μακαρίτου L.C. «Πατερούλης». Ητο ενήμερος και των ελαχίστων λεπτομεριών των κινήσεων των μελών του Συγκροτήματος και ουδέποτε απεχωρίσθη αυτού.-
3ον) Περικλής Σπυρόπουλος (Αγις), σπουδαστής, ο οποίος εις ηλικίαν 17 ετών ενστερνισθείς εις τα Εθνικά ιδεώδη υπό του αειμνήστου ιατρού Χρήστου Λιβέρη (L.C.) ο οποίος διέγνωσε την προςτην Πατρίδα έμφυτον αγάπην και αφοσίωσίν του, εγκατέλειψε τας σπουδάς αυτού εγκατεστάθη – τη συγκαταθέσει των γονέων του – εις την οικίαν του Ιατρού Χρήστου Λιβέρη αποκαλούμενος παρ’ αυτού θετός υιός, και αφοσιώθηκε ψηχή τε και σώματι εις την Πατρίδα και τον Χρήστον Λιβέρην του οποίου ήτο το δεξί του χέρι. Αφοβος, γεμάτος ενθουσιασμόν, ήτο ο παραστάτης και εκτελεστής των διαταγών του αρχηγού, ριψοκινδυνεύων την ζωήν του καθημερινώς. Κατηγορηθείς και διωχθείς υπό των Γερμανών επί εσχάτη προδοσία, κατώρθωσε αψηφών κάθε κίνδυνον, αψηφών τον θάνατον να μη συλληφθή και να παραμείνη υπό ψευδώνυμον παρά τω (L.C.) βοηθών αυτόν και προσφέρων εξαιρετικάς υπηρεσίας.
Ο εξαιρετικός ούτος νέος δέον να τύχη εξαιτερικής προστασίας και συνδρομής προςτον καλόν της Πατρίδος.-
ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εις την κατηγορίαν ταύτην δέον να υπαχθώσιν οι εξής:
1ον) Ευστράτιος Ευστρατίου, ναυτικός Κυβερνήτης ρυμουλκών και Πρόεδρος Συνδέσμου πληρωμάτων ρυμουλκών λιμένος Πειραιώς, ο οποίος τυγχάνων ο υπαρχηγός του ναυτικού τμήματος συνεκέντρων πάσαν πληροφορίαν διά των ταξιδευόντων μελών αφορώσαν κίνησιν εχθρικών πλοίων στρατού, την εγκατάστασιν φραγμάτων και πυροβολείων ανά τας Ελληνικάς ακτάς κατήρτιζε το καθημερινόν δελτίον, σχέδια της υπονομεύσεως υπό του εχθρού των διαφόρων σημείων του λιμένος και λοιπών μερών, καθοδηγούσε τα πληρώματα των ρυμουλκών διά Σαμποτάζ, και εν γένει ήτο η ψυχή δρώσα του Ναυτικού τμήματος. Πρόκειται περί προσώπου με πατρικά αισθήματα αξία παντός επαίνου και ιδιαιτέρας προσοχής.
2ον) Ανδρέας Μουρούσιας, αστυνόμος Βας τάξεως υπηρετών εις το 15ον Αστυνομικόν τμήμα ως Διοικητής της γενικής Ασφαλείας παρέσχε πολυτίμους υπηρεσίας τας οποίας κατώρθωνε να περισυλλέγη από πρόσωπα λόγω της θέσεώς του παρά παντός αρμοδίου, σχετικάς με μελλοντικάς κινήσεις των εχθρών ως και πάσης ενεργείας των ΕΣ. ΕΣ., ήτις θα ελάμβανε χώραν ως και τας των Κ.Κ.Ε.-
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ον) Ιωάννης Γαρουφαλιάς, Συνταγματάρχης εν πολεμική διαθεσιμότητη, επικοινωνών με διάφορα πρόσωπα παρείχε πολλάς χρησίμους πληροφορίας των κινήσεων του Γερμανικού και Ιταλικού Στρατού.
2ον) Βασίλειος Δημητριάδης, Χημικός παρά τω Γενικώ Χημείω του Κράτους και τη «…….» παρείχε τακτικάς τας ποσότητας των καυσίμων ως και τα υπόλοιπα άτινα υπήρχον εις τας αποθήκας της «……..» .-
3ον) Ναπολέων Τσούνης, τεχνίτης Αεροπλάνων ετύγχανε προϊστάμενος του αεροπορικού δικτύου Τατοϊου, και παρείχε πληροφορίας περί των αφίξεων και αναχωρήσεων των πολεμικών και μεταγωγικών Αεροσκαφών, ως και τ’ αεροδρόμια προσγειώσεως των αναχωρούντων.-
4ον) ΄Αννα Καραναστάση, υπάλληλος της «………» παρείχε πολυτίμους πληροφορίας περί των μελλοντικών κινήσεων των Αεροσκαφών των αεροδρομίων Καλαμακίου, και Αεροναυτικής Βάσεως Παλ. Φαλήρου. Επίσης παρέδιδε αντίγραφα απορρήτων διαταγών του Γερμανικού στρατού.
5ον) Κορνηλία Χαβιαρά, υπάλληλος δακτυλογράφος, παρείχε πολυτίμους υπηρεσίας, αντέγραφε τα καθημερινά δελτία κινήσεως εχρθικών πλοίων, τα σχέδια φραγμάτων πυροβολείων και μετέφερε ταύτα αυτοπροσώπως και με κίνδυνον εκ του Πειραιώς εις Αθήνας ως επί το πλείστον πεζή, ανυπόδητος και πεινασμένη, είναι αξία ιδιαιτέρας προσοχής και επαίνου.-
6ον) Καίτη Καρακίτσου, φοιτήτρια, διερμηνεύς παρά τη «…….» παρείχε πολυτίμους πληροφορίας περί των κινήσεων των Αεροσκαφών και αεροδρομίων, Καλαμακίου, Ελευσίνος Αεροναυτικής Βάσεως Π. Φαλήρου, ως και περί λαμβανόντων χώραν εις το εργοστάσιον «…….». Επιδείξασα εξαιρετικήν ικανότητα αξία παντός επαίνου.-
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ον) Δημήτριος Τριανταφύλλης, υποκ/τής πυροβολητής Β.Ν.
2ον) Ανδρέας Τζώρτζης, υποκ/τής πυροβολητής Β.Ν.
Προϊσταντο αμφότεροι του Σιδηροδρομικού δικτύου και παρείχον πολυτίμους πληροφορίας περί των κινήσεων των εχθρικών στρατευμάτων μεταφοράς υλικού κ.λ.π.
3ον) Χριστόφορος Κολιζέρας, υποκ/στής Β.Μ.
4ον) Κωνσταντίνος Σακελλαρίου αστυφύλαξ.
5ον) Αθανάσιος Σκουλαρίκος, σχεδιαστής Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Προϊσταντο του Οδικού και Περιφερειακού δικτύου Αττικής παρέχοντες πολυτίμους υπηρεσίας διά τας κινήσεις του εχθρού.
6ον) Γρηγόριος Μυλωνάς, τεχνίτης αεροπλάνων της «….» ΚΕΑ).
7ον) Σπυρίδων Στάθης, « « « « «
8ον) Ελευθέριος Πλακίδας, Γος Μηχανικός θαλάσσης.
Παρηκολούθουν και οι τρεις τας κινήσεις αεροδρομίων Αττικής και παρείχον περί αυτών πληροφορίας.-
9ον) Ιωάννης Μαυρομάτης, έκτακτος υπάλληλος των ΣΕΚ παρείχε πολυτίμους πληροφορίας διά τας κινήσεις των Σιδηροδρομικών συρμών του εχθρού.-
10ον) Εμμανουήλ Κομιανάκης, Ναυτικός
11ον) Σάββας Τριλήβας, »
12ον) Ευστάθιος Δεληγιάννης, »
13ον) Ερρίκος Δάϊνες, »
14ον) Δημήτριος Βιδάλης, »
Οι ανωτέρω τυγχάνοντες Κυβερνήται των εκτελούντων πλόας ανά τας Ελληνικάς ακτάς ρυμουλκών, παρείχον πολυτίμους πληροφορίας περί των διαφόρων πραγμάτων και πυροβολείων του εχθρού.-
15ον) Ματθαίος Θοεδωράκης, αστυφύλαξ
16ον) Σπυρίδων Μαρίνος, τεχνίτης αεροπλάνων
17ον) Πέτρος Μίχας, ιδιωτικός υπάλληλος
18ον) Σοφία Ράπτου, οδοντίατρος
19ον) Μαρία Μανταβίνου, οικοκυρά
Οι ανωτέρω χρησιμοποιηθέντες ως σύνδεσμοι των τμημάτων παρείξαν εξαιρετικάς υπηρεσίας αφορώσας την εξυπηρέτησιν του όλου Συγκροτήματος.-
ΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ον) Κωνσταντίνος Κολιζέρας, Πλωτάρχης εν αποστρατεία Β.Ν
2ον) Αθανάσιος Κουμαρέλος, Προϊστάμενος Αμαξοστοιχειών Σ.Ε.Κ.
3ον) Κωνσταντίνος Πλέσσας, Σταθμάρχης Βας Σ .Ε.Κ.
4ον) Γεώργιος Βαρράς, Αρχικελευστής ραδιοτ/τής Β.Ν.
5ον) Μιχαήλ Καπνίσης, σπουδαστής
6ον) Θεμιστοκλής Σπυρόπουλος, Γος Μηχανικός Θαλάσσης
7ον) Δημήτριος Σκουλαρίκος, υπάλληλος της Α.Ε.Τ.Ε.
8ον) Ευάγγελος Ραψονίκης, « « «
9ον) Κωνσταντίνος Αυλωνίτης, υπάλληλος της Α. Ε. Τ. Ε.
10ον) Γεώργιος Γιάμαλης, ιδιώτης
11ον) Δημήτριος Σκλιάς, «
12ον) Παναγιώτης Θεοδωράκης, ιδιωτικός υπάλληλος
13ον) Μηνάς Σουρής, Ναυτικός
14ον) Σταμάτιος Ευστρατίου, «
15ον) Πέτρος Κωνσταντάρας, «
16ον) Δημήτριος Ριγόπουλος, «
17ον) Βασίλειος Κολοβός, «
18ον) Γεώργιος Νάνος, «
19ον) Ελευθέριος Σιδέρης, «
20ον) Κωνσταντίνος Εξωμερήτης, «
21ον) Δημήτριος Λυκούδης, «
22ον) Διονύσιος Μιχαλινάτσος, «
23ον) Λάζαρος Ευστρατίου, «
24ον) Γεώργιος Δεληγιάννης, «
25ον) Δημήτριος Μουσχουντής, «
26ον) Δημήτριος Χαλαζωνίτης, «
27ον) Νικόλαος Αγγελόπουλος, «
28ον) Χρήστος Καμπανέλλης, «
Οι ανωτέρω χρησιμοποιηθέντες ως πληροφοριοδόται παρέσχον υπηρεσίας παντός επαίνου.-
Εν Αθήναις τη 2α Φεβρουαρίου 1945
Μετά τιμής
(Τ.Υ.)
Θ.ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε.Α.

Advertisements