Δελτίο πληροφοριών Νο55, 26 Ιαν 1945


Π.Π
YΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ              Αθήναι τη 27 Ιανουαρίου 1945
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                                                        από 1800 ώρ. της 26.Ι.45
με 1800ωρ. της 27.Ι.45
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 55

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

-Ως πληροφορεί η Στρατ. Δ/σις Θεσσαλονίκης, κατά τας αρχάς Ιανουαρίου μετέβη εις την Σόφιαν αντιπρόσωπος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έφεδρος τις ανθ/γος πεζικού ονόματι Ραφτούδης, ίνα συζητήση μετά των Βουλγάρων κομμουνιστών το ζήτημα της καταργήσεως των συνόρων και της αυτοδιοικήσεως των περιφερειών της Μακεδονίας.

Κατά την συνάντησιν, οι Βούλγαροι αντιπρόσωποι εδήλωσαν ότι θέμα συζητήσεως δεν είναι η κατάργησις των συνόρων και αυτοδιοίκησις Μακεδονίας, αλλά επέκτασις των Βουλγαρικών συνόρων πέραν του Ολύμπου.

Ο ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ εδήλωσεν ότι εν τοιαύτη περιπτώσει δεν έχει θέσιν εν τω Συνεδρίω και ότι, επανερχόμενος εις ΣΕΡΡΑΣ θα αντιταχθή μετα των υπ’ αυτόν ανδρών, ανερχομένων εις 2.000 και δι’ όλων των μέσων άτινα διαθέτει, κατά της τοιαύτης Βουλγαρικής ενεργείας.

Το ΙΙ/Β Γραφείον

Τ.Υ.
ταγ/ρχης ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Κοινοποίησις
Αγγλ. Στρατηγείον(Γραφείον Συνδέσμου)
Υπουργείον Στρατιωτικών
Ανωτ. Στρατ. Δ/σις Αττικής
Γραφείον κ.Αρχηγού ΓΕΣ
ΙΙ/Β, ΙΙ/Δ και ΙΙΙ Γραφεία ΓΕΣ

Advertisements