Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΣΔΑ/2ΕΓ/25 Ιαν 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ                                Αρ.Α.Π.455
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                                25/1/45
Αριθ  .Α.Π.   12

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Επιχειρήσεων υπ’ αριθ. 1.

Ι.-    Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π.513/22-1/-45Δγης της Αν. Στρ. Δ/σεως Αττικής από της 12ης ώρας της 17ης Ιανουαρίου 1945, ανέλαβεν αύτη υπευθύνως την εσωτερικήν ασφάλειαν της ζώνης ης τα όρια εμφαίνονται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα Νο 1.-

Προς τούτο διετέθησαν εις την Στρ. Δ/σιν Αθηνών τακτικώς αι εις την ως άνω ζώνην Ελληνικαί δυνάμεις 4, 6, 7, 8 και 9 Ταξιαρχίαι Εθνοφυλακής.

Εντολή της ΣΔΑ.
α)    Η άμυνα της όλης περιοχής.
β)    Η έρευνα και η περισυλλογή όπλων και πολεμοφοδίων.
γ)    Αι φρουραί και περίπολοι εις τρωτά σημεία συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων υπονόμων.
δ)    Ενδεχομένη διάθεσις φρουρών δι’ ασφάλειαν κτιρίων κ.λ.π.
ε)    Κράτησις αιχμαλώτων.

ΙΙ.-   Καθορισμός τοποθεσιών.
α)    Τοποθεσία προφυλακών, καθοριζομένη εν γενικαίς γραμμαίς υπό της εξωτερικής περιμέτρου.-
β)    Τοποθεσία αντιστάσεως, η καθοριζομένη υπό της γραμμής των συρματοπλεγμάτων.

ΙΙΙ.-  Αποστολαί.
Αι ως άνω αναφερθείσαι εντολαί της ΣΔΑ. Ειδικώτερον δε:
1)    Τοποθεσίας προφυλακών α) Τα τμήματα άτινα ευρίσκονται εκτός του συρματοπλέγματος θα επιδοθώσιν εις πλήρη και ταχύν αφοπλισμόν όλων των κατωκημένων τόπων και έλεγχον των κατοίκων αυτών.-
β)  Εν περιπτώσει εχθρικής πιέσεως θα αμυνθώσι της περιοχής των και μόνον εν απολύτω ανάγκη θα αποσυρθώσιν εις το εσωτερικόν της τοποθεσίας, κατόπιν διαταγής της Στρ.Δ/σεως Αθηνών.
2)    Τοποθεσία αντιστάσεως. Αμυνα της τοποθεσίας αντιστάσεως. Ταχεία συμπλήρωσις της γραμμής συρματοπλέγματος (ως ειδική διαταγή Αν. Στρ. Δ/σεως υπ’ αριθ. Ε.Π. Ι/20-Ι-45).-
β)    Επίβλεψις και ασφάλεια, αφοπλισμός εις το εσωτερικόν της πόλεως Αθηνών(ως ειδική εκδοθησομένη Δ/γή). Αι 7 και 9 Ταξιαρχίαι θα εξακολουθήσωσιν φρουρούσαι τα συγκροτήματα υπονόμων ως έχει διαταχθή δι’ ειδικής Δ/γης.-

ΙV.-  Εκτέλεσις.
Η όλη διάταξις να έχη περατωθή μέχρι της 12ης ώρας της 26ης τρέχοντος μηνός.-

V.-   Σύνδεσμοι και διαβιβάσεις. Σταθμοί Δ/σεων Ταξιαρχιών ως έχουσιν ήδη.

Ν’ αποφευχθή κατά το δυνατόν η μετακίνησις των Σταθμών Δ/σεων Ταγμάτων επί σκοπώ όπως χρησιμοποιηθή ο εγκατασταθείς υπό των Αγγλικών στρατευμάτων τηλεφωνικός Σύνδεσμος.

VI.-  Τα εις την περιοχήν ΣΔΑ υπάρχοντα Βρεττανικά Αυτοκρατορικά Στρατεύματα δεν θα λάβωσι μέρος εις την άμυναν της περιοχής. Εάν ήθελε παραστή ανάγκη συνδρομής των δυνάμεων τούτων η αίτησις θ’ απευθυνθή εις την ΣΔΑ.

VII.-Αι Ταξιαρχίαι θα υποβάλωσι σχεδιάγραμμα της διατάξεως μέχρι διμοιρίας.

Καθ’ εκάστην μέχρι της 10.30 ώρας να υποβάλληται τηλεφωνικώς δελτίον συμβάντων 24ώρου.-

VIII.-Αι Ταξιαρχίαι ν’ αποστείλωσιν άμα λήψει παρούσης Αξ/κόν του Επιτελείου των εφοδιασμένον με χάρτην Αθηνών – και Πειραιώς 1:10.000 ίνα σημειωθώσιν επ’ αυτών τα όρια των τομέων των.-

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                          Αθήναι τη 23 Ιαν/ρίου 1945
Ταξιαρχίαι(4, 6, 7, 8, 9)                                      Ο Στρτ. Δ/τής Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                      Σ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
5η Ταξιαρχία/ΑΣΔΑ(υ.τ.α)                                          Συν/ρχης Πεζικού
1η Μερ/χία υ.τ.ε.                                                          Διά την ακρίβειαν
ΙΙα                                                                               Το
ΙΙΙ και ΙΙ Γραφεία                                                      ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements