Δελτίο πληροφοριών 6, ΣΔΑ/2ΕΓ/25 Ιαν 1945


ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                  Αθήναι τη 25 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ.2310                           Από 18ης ωρ. της 24-1-45
με 18ην ωρ. της 25-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 6

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ι.-    Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία αναφέρει ότι οι κάτοικοι της απελευθερωθείσης περιοχής Κορίνθου είναι τρομοκρατημένοι εκ της δράσεως των ελασιτών και αιτούσι την παραμονήν στρ. Μονάδων εις την Κόρινθον, ως και την δημιουργίαν, Κοινοτικών Αστυνομιών διά την αντιμετώπισιν τυχόν νέων επιδρομών ελασιτών.

ΙΙ.-   Οι κάτοικοι των χωρίων ΛΑΥΡΙΟΝ – ΚΕΡΑΤΕΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΤΡΙΓΛΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΗ – ΕΚΑΛΗ –  ΑΧΑΡΝΑΙ – ΦΥΛΗ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΜΑΝΔΡΑ δι’ επανειλημένων αιτήσεων παρακαλούν να τους χορηγηθή οπλισμός διά την δημιουργίαν κοινοτικής αστυνομίας μέχρι της ημερομηνίας καθ’ ην θα καταστή δυνατή η εγκατάστασις κρατικών αστυνομικών τμημάτων, επι τω σκοπώ να δυνηθώσι μόνοι των να εκδιώξωσι τους λησταναρχικούς, οίτινες λυμαίνονται τα χωρία των.

ΙΙΙ.- Το Σύνταγμα Χωροφυλακής αναφέρει ότι κατά τας μεταμεσονικτίους ώρας εις τους συνοικισμούς Παγκρατίου και Νέου Κόσμου όργανα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΚΚΕ διά τηλεβόων απευθύνονται εις τους εθνοφύλακας διά φράσεων τρομοκρατικών.-

O Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ
Γ. ΠΕΤΑΛΑΣ
Συντ/ρχης Πυρ/κού

Κοινοποίησις
-ΓΕΣ-Γραφ. ΙΙ/Β (υ.τ.α)
-ΙΙ/Β Γραφ. ΑΣΔΑ                                                      Διά την ακρίβειαν
-ΙΙΙ Γραφείον  .//.                                                      Το ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
-Γραφείον Συνδέσμου                                                           Τ.Σ.Υ.