Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΣΔΠ/24 Ιαν 1945


ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                          Εξ. Επείγον
ΑΡΙΘ.Α.Π.213

Χ Α Ρ Τ Α Ι.
ΑΘΗΝΑΙ:
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 1:10.000

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν υπ’ αριθ. 1

Ι.-    ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.
Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 513/22.Ι.45 Δ/γης της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως Αττικής, η Στρατιωτική Διοίκησις Πειραιώς αναλαμβάνει υπευθύνως την ασφάλειαν της περιοχής, ης τα όρια έχουν καθορισθή επί του χάρτου ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1:10.000 (όρα διάγραμμα).-

ΙΙ.-   ΑΠΟΣΤΟΛΗ
α)    Άμυνα ολοκλήρου της περιοχής.-
β)    Έρευνα και περισυλλογή όπλων και πολεμοφοδίων.-
γ)    Διάθεσις Φρουρών διά την ασφάλειαν κτιρίων.-
δ)    Κράτησις αιχμαλώτων.

ΙΙΙ.-  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.-
Διετέθησαν αι ηδη εν τη περοχή ευρισκόμεναι 2α και 10η Ταξιαρχίαι Εθνοφυλακής, κατανεμημέναι ως ακολούθως:

2α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:
Αναλαμβάνει τον Τομέα τον περιλαμβανόμενον:ΔΥΤΙΚΩΣ από του Κόλπου ΠΡΑΚΑΛΟΥΣ: Ανατολικώς: Από του Ποταμού ΚΗΦΙΣΣΟΥ -Χαράδρας (DITCH Ναι) – Έπαυλις ΜΕΡΚΑΤΗ – Β.Α. Κορυφή ΚΟΚΙΝΙΑΣ. Νοτίως: Σιδηροδρομική γραμμή ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – Σιδηροδρομική γραμμή Σ.Ε.Κ.(αμφότεραι όχι).-

10η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:
Αναλαμβάνει την περιοχήν της ευρισκόμενην νοτίως της γραμμής: Σιδηροδρομική γραμμή ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – Οδός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΕΘΩΝΗΣ – Σιδηροδρομική γραμμή Σ.Ε.Κ.- Δυτική όχθη ΚΗΦΙΣΣΟΥ (άπαντα ναι) χάρτης Πειραιώς 1:10.000.-

ΙV.-  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ.-
Ι)     Τοποθεσία προφυλακών εκτός των συρματοπλεγμάτων η καθοριζομένη εν των Σχ/τι εξωτερική περίμετρος της περιοχής και εν συνεχεία η ακτή.-
2)    Τοποθεσία αντιστάσεως η καθοριζομένη υπό της γραμμής των συρματοπλεγμάτων.-

V.-   ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ.-
α)    Γραμμής Προφυλακών:
Η 2α Ταξιαρχία θα εκπέμπη καθ’ εκάστην και εις εναλλασσομένας ώρας περιπόλους προς τας υποδειχθείσας κατευθύνσεις.-
Η 10η θα προωθήση δύναμιν τουλάχιστον διμοιρίας υπό Αξιωματικόν εις ΠΕΡΑΜΑ, ένθα εγκαθισταμένη θα εκπέμπη περιπόλους προς τας πέραν τούτου οδεύσεις.-
Εν περιπτώσει ισχυράς επιθέσεως θ’ αμυνθή εν περιοχή ταύτη και μόνον εν απολύτω ανάγκη θα αποσυρθή εις την τοποθεσίαν αντιστάσεως.

β)    Τοποθεσίαι αντιστάσεως:
Συμπλήρωσις της γραμμής συρματοπλέγματος, συστηματική εκκαθάρισις του εσωτερικού της περιοχής εκάστης Ταξιαρχίας εκ των τυχών παραμενόντων αναρχικών στοιχείων, αφοπλισμός και διαρκής επιτήρησις και αυστηρά επίβλεψις. Εν περιπτώσει επιθέσεως, υποστήριξις συμπτύξεως των προφυλακών και αγών επί τόπου.

VΙ.-  ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ.-
Η 10η Ταξιαρχία ούσα εν δευτέρα γραμμή να διατηρή διαθεσιμότητα ενός Λόχου εξ εκάστου των Ταγμάτων της προς ενδεχομένην χρησιμοποίησιν αυτών επί της γραμμής της τοποθεσίας αντιστάσεως της περιοχής.-

VΙΙ.-ΔΙΑΦΟΡΑ  :.-
Εις την περιοχήν τυχόν ευρισκόμενα Βρεττανικά Στρατεύματα δεν θα λάβουν μέρος ειμή μόνον κατόπιν αιτήσεως των Ταξιαρχιών προς την Στρατιωτικήν Διοίκησιν και κατόπιν εγκρίσεως της ΑΣΔ Αττικής.-
Αι Ταξιαρχίαι να υποβάλωσιν διάγραμμα της διατάξεως των Τμημάτων των μέχρι και διμοιρίας, το βραδύτερον μέχρι της 18ης ώρας της 25ης  τρέχοντος εις διπλούν.-

VΙΙΙ.-ΠΕΡΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ.-
Η 12.00 ώρα της 26ης Ιανουαρίου.

ΙΧ.-  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.-
-Σταθμοί Διοικήσεως ως έχουσι σήμερον.-
-Σύνδεσμοι μέσω των υφισταμένων τηλεφωνικών γραμμών των εις την διάθεσιν των Ταξιαρχιών υπαρχόντων μέσων(αυτοκ/τα, ποδήλατα κ.λ.π.).-
-Καθ’ εκάστην πρωΐαν και την 09.00 ώραν θα υποβάλλετε δελτίον συμβάντων του 24ώρου.-

Εν Πειραιεί τη 24η Ιανουαρίου 1945
Ο

Σ.Δ.Π.
ΓΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συν/χης Πεζικού
Τ.Υ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
2α Ταξιαρχία
10α Ταξιαρχία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Ανωτ. Στρατ. Δ/σις Αττικής(υ.τ.α)                  Διά την ακρίβειαν
Στρατιωτ. Διοίκησις Αθηνών(υ.τ.ε)                Το ΙΙΙον Γραφείον
ΙΙ Μεραρχία Εθνοφυλακής                                       Τ.Σ.Υ.
Ι  -//’-               -//-           (υ.τ.ε.)

Γραφείον ΙΙΙ και Επιτελάρχου.-