Έκθεση καταστάσεως Αχαίας, 3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/24 Ιαν 1945


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΟΥ
Αριθ.Α.Π. 100577

Προς
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω την υπ’ αριθ. Α.Π. 18/8-Ι-45 έκθεσιν της ΙΙΙης Ταξιαρχίας Εθνοφυλακής Πατρών προς γνώσιν.
Αθήναι τη 24η Ιανουαρίου 1945
Ο
Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Ρ Χ Η Σ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝ/ΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Τ.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ «Κοινοποιούμεν Έκθεσιν της ΙΙΙης Ταξ/ας Εθνοφυλακής Πατρών.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Γραφ.κ.Υφυπουργού-Γραφ. Γεν. Δ/του-Μεραρχία
Εθνοφυλακής «μετ’ αντιγράφου της Εκθέσεως».
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ   Γρ. Προσωπάρχου
ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ Τω Σχεδίω.3 Τρία
Τω εγγράφω φ. 2 δύο.
Παραβλήθη

Τ.Υ.

Αριθ.Α.Π.18
Απόρρητος
Πάτραι, 8 Ιανουαρίου 1945
Η
3η Ταξιαρχία Εθνοφυλακής
προς
το Υπουργείον Στρατιωτικών
Γραφείον κ.Υφυπουργού
Αθήνας.
«Έκθεσις επί της εν Πάτραις καταστάσεως της Εθνοφυλακής»
Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθμ.Α.Π.7/8-12-44, Α.Π.8/9-12-44, Α.Π.9/10-12-44 αναφοράς μου, λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω σήμερον, επ’ ευκαιρία της αναχωρήσεως δι’ Αθήνας του Κυβερνητικού Αντιπροσώπου κ.Σακκαλή Σοφ. την παρούσαν αναφοράν μου και ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
1.-    Μετά την βιαίαν διάλυσιν των Ταγμάτων Εθνοφυλακής Πατρών και Πύργου ήτις έλαβε χώραν μόλις εν 24ώρον από της αφίξεως της εις Πάτρας η Ταξιαρχία αντιμετώπισεν αμέσως το ζήτημα της ανασυγκροτήσεως και ανασυντάξεως των δυνάμεώς της. Προς τούτο εξεδώσαμεν προκήρυξιν διά των εφημερίδων καλούντες  τους Εθνοφύλακας εις τας τάξεις των με αποτέλεσμα την επαναπροσέλευσιν 200 περίπου Εθνοφυλάκων, παρά τας απειλάς του ΕΛΑΣ περί σηλλήψεως αυτών και των οικογενειών των.-
2.-    Η προσπάθεια αυτή της Ταξιαρχίας περί ανασυντάξεως της Εθνοφυλακής προεκάλεσε την ισχυράν αντίδρασιν του ΕΛΑΣ ως και των ενταύθα αριστερών κομμάτων της πόλεως άτινα δι’ αλλεπαλλήλων συλλαλητηρίων και διαβημάτων τόσον προς τον Κυβερνητικόν Αντιπρόσωπον όσον και προς τον Άγγλο Ταξίαρχον ηξίουν την άμεσον διάλυσιν της Εθνοφυλακής διότι επιμονή της Ταξιαρχίας προς ανασυγκρότησίν της εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους διαταράξεις της τάξεως και προκλήσεις ταραχών δοθέντος ότι αύτη κατά τους ισχυρισμούς των είχεν ήδη διαλυθή καθ’ άπασαν την Χώραν. Επί πλέον δε οι αντάρται του ΕΑΜ και της Πολιτοφυλακής εν τη πόλει των Πατρών εκακοποίησαν τους μεμονομένους κυκλοφορούντας Εθνοφύλακας, ήσχουν εντατικήν προπαγάνδαν μεταξύ των ανδρών της Εθνοφυλακής ή γενικώς παν μέσον τρομοκρατίας μετήρχοντο διά την διάλυσιν της εναπομεινάσης δυνάμεως Εθνοφυλακής.
Κατόπιν της δημιουργίας εν τη πόλει της ανωτέρω ατμοσφαίρας ο Άγγλος Ταξίαρχος επιθυμών όπως διατηρηθή οπωσδήποτε ή τάξις εν τη πόλει των Πατρών συνέστησεν ημίν όπως ανασταλή η προσέλευσις των Εθνοφυλάκων και χορηγηθώσι προσωρινά απολυτήρια εις τους επαναπροσελθόντας κατόπιν της προκηρύξεώς μας. Η Ταξιαρχία ηναγκάσθη να δεχθή την πρότασιν του Άγγλου Ταξιάρχου δεδομένου ότι το μέτρον τούτο ελαμβάνετο διά την διατήρησιν της τάξεως εν τη πόλει των Πατρών ήτις τας ημέρας εκείνας ήτο πλήρης ηλεκτρισμού και δι’ ήν τάξιν ο Άγγλος Ταξίαρχος κατέβαλε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν όπως διατηρηθή διά γενικωτέρους λόγους.
3.-    Ακολούθως κατέφθασεν εκ Πύργου εις Πάτρας η υποληφθείσα δύναμις του εκεί Τάγματος αποτελούμενη εκ των Αξιωματικών του τάγματος και 70 εθνοφυλάκων. Αύτη συγχωνευθείσα εις το Τάγμα των Πατρών αποτελέσασα μετά τούτου μίαν διλοχίαν συνολικής δυνάμεως 220 ανδρών ήτις πλαισιωθείσα δι’ αναλόγου αριθμού στελεχών συνεκρότησε το ήδη εφιστάμενον Τάγμα Πατρών εκ δύο Λόχων. Προηγουμένως εγένετο εκκαθάρισις και υποχρεωτική απόλυσις απάντων των αριστερών στοιχείων του Τάγματος.-
4.-    Η δύναμις αύτη στρατωνίζεται ήδη μετά Βρεττανικών δυνάμεων εις εν κτίριον της πόλεως Πατρών και ανασυγκροτηθείσα και πλαισιωθείσα εκπαιδεύεται καθημερινώς. Η Εθνοφυλακή λόγω των ειδικών συνθηκών των υφισταμένων σήμερον εν Πάτραις (έδραν 12 Συν/τος ΕΛΑΣ και της πολιτοφυλακής Πατρών) δεν χρησιμοποιείται εν τη πόλει διά την διατήρησιν της τάξεως πλην όμως προβλέπεται η χρησιμοποίησίς της εις περίπτωσιν καθ’ ήν δημιουργηθησομένη τυχόν κατάστασις ήθελεν επιβάλει την επέμβασιν των Άγγλων.
5.-    Η Ταξιαρχία εγκατέστησε τα Γραφεία της εις το Ξενοδοχείον «Διεθνές» όπερ και χρησιμοποιεί και διά κατάλυμα των Αξιωματικών του Στρατηγείου λαβούσα και, τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας του.-
Άπαντες οι Αξιωματικοί του Τάγματος Πύργου, ων αι αποσκευαί διηρπάγησαν κατά την εν Πύργω διάλυσιν του Τάγματος, η Ταξιαρχία συνεκέντρωσεν ομού μετά των πλεοναζόντων Αξιωματικών του Τάγματος Πατρών και εγκατέστησεν εις εν Ξενοδοχείον της πόλεως λαβούσα ομοίως τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας των.
6.-    Η Ταξιαρχία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει δυσχερείας αναφερομένας εις το ζήτημα του στρατωνισμού, της διατροφής και καθαριότητος των ανδρών και προσπαθεί ν’ αντιμετωπίση ταύτας, εν τω μέτρω του δυνατού. Πολύτιμον αρωγήν παρέσχε και παρέχει ο Άγγλος Ταξίαρχος αλλά δεν είναι δυνατόν ν’ αντιμετωπισθώσιν όλαι αι ανάγκαι διά όσον αφορά την λινοστολήν και κλινοσκεπάσματα δοθέντος ότι οι άνδρες κατακλίνονται επί του δαπέδου. Τούτο προέρχεται διότι και οι Άγγλοι στερούνται των ειδών αυτών ων έχομεν ανάγκην, εζήτησεν δε όπως τοις αποσταλώσιν εξ Αθηνών.
7.-    Το ζήτημα της ιατρικής περιθάλψεως αντιμετωπίσαμε διά της παροχής των αναγκαιούντων φαρμάκων υπό των Βρεττανών και την Ούνρρα και εισαγωγής εις Αγγλικόν Νοσοκομείον των εχόντων νοσοκομιακής περιθάλψεως, οπλιτών.-
8.-    Η διατροφή των οπλιτών του Τάγματος αντιμετωπίζεται αφ’ ενός μεν διά παροχής ημερησίας υπό των Άγγλων τροφής ηλαττωμένης μερίδος ην το Τάγμα σημπληρώνει δι’ αγοράς τροφίμων εκ του ελευθέρου εμπορίου.- (έλαιον -καρικεύματα -κρέας -λαχανικά κ.λ.π). Δυσχέρειαν σοβαράν παρουσιάζει το χρηματικόν ζήτημα δοθέντος ότι η μεν παγία προκαταβολή του Τάγματος Πύργου εδεσμεύθη εν Πύργω ή δε του Τάγματος Πατρών εξ 1.000000 δρχ. εξηντλήθη.- Επί πλέον δε η εντολή των 6.000000 προς το 108 Τάγμα Πατρών, ως μας εγνώρισε το ενταύθα Υποκατάστημα της Τραπέζης Ελλάδος ανεκλήθη. Ήδη αντιμετοπίζομεν ζήτημα διατροφής 220 ανδρών και μισθοδοσίαν 43 Αξιωματικών μισθοδοτουμένων απάντων υπό του 108 Τάγματος Πατρών.
Σκοπός της παρούσης αναφοράς μας είναι όπως αφ’ ενός μεν δώσωμεν μόνον εικόνα της καταστάσεως και των συνθηκών υφ’ ας τελεί σήμερον η Ταξιαρχία Πατρών προς δε ίνα προκαλέσωμεν τα υμετέρας οδηγίας και διαταγάς δοθέντος ότι αφ’ ης ανεχώρησεν εξ Αθηνών η Διοίκησις και το Επιτελείον της Ταξιαρχίας ουδεμίαν έσχομεν επαφήν μετά του Κέντρου λόγω των μεσολαβησάντων γεγονότων άτινα ανέκοψαν πάσαν επικοινωνίαν μεταξύ Αθηνών και Πατρών.-
(υπογραφή) ΓΡ. ΓΚΟΥΣΗΣ
Συν/ρχης Πυροβ.
Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Αθήναι, 20 Ιανουαρίου 1945
Ο
Υπασπιστής Υ.Σ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements