Πρωτόκολλο ανταλλαγής αιχμαλώτων μεταξύ ΕΛΑΣ-Ελλήνων-Βρεττανών, 22 Ιαν 1945


Περίληψη των διακανονισθέντων για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ αντιπροσώπων του αρχιστρατήγου δυνάμεων ξηράς και στρατιωτικού συνδέσμου στην Ελλάδα και της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ στην Αθήνα στις 20 του Γενάρη 1945. Σε συμφωνία με τους όρους ανακωχής που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 11 του Γενάρη 1945.

Αντιπρόσωπος του Αρχιστρατήγου : Ταξίαρχος Ε.G.΄Οντλαντ
Αντιπρόσωπος της Κ.Ε του ΕΛΑΣ: Κος Ανδρέας Τζίμας
Κος Κώστας Δημάκης
1. Σχετικά με την ανταλλαγή των βρετανών αιχμαλώτων συμφωνήθηκαν τα εξής :
α)    Ολοι οι Βρεταννοί αιχμάλωτοι που είναι στη Θεσσαλία θα παραδοθούν στο βρεταννό διοικητή Βόλου.
β)    Ο ΕΛΑΣ θα πληροφορήση τις Βρεταννικές στρατιωτικές Αρχές τον αριθμό των Βρεταννών αιχμαλώτων που κρατούσαν στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο ευθύς μόλις εξακριβώσουν τον αριθμό τους οι αιχμάλωτοι αυτοί θα ανταλλαγούν με αιχμαλώτους ΕΛΑΣ στην ΠΡΕΒΕΖΑ και στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ στην περιίπτωση της Δυτικής Ελλάδας, και στην περιοχή (γειτνιάζουσα) Αργους ή εις άλλο κατάλληλλο σημείο πάνω στην συνοριακή γραμμή για την περίπτωση Πελοποννήσου. Ο ΕΛΑΣ θα στείλη μήνυμα που θα αναφέρη πότε θα βρίσκωνται οι αιχμάλωτοι στα παραπάνω σημεία για την ανταλλαγή.
γ)    Οι Βρεταννοί μπορούν να στείλουν ότι νοσοκομειακά αυτοκίνητα, φορτηγά και ιατρικό προσωπικό είναι αναγκαία για την εκκένωση Βρεταννών αιχμαλώτων, συμπεριλαμβανομένων αρρώστων και τραυματιών, στα Τρίκκαλα ή άλλο σημείο απ΄όπου πρέπει να περισυλλεγούν. Το παραπάνω προσωπικό θα είναι άοπλο. Συμφωνήθηκε ότι ο σιδηρόδρομος για το Βολο μπορεί να χρησιμοποιηθή ανάλογα με τις ανάγκες.
δ)    Αοπλα αεροπλάνα μπορούν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Λάρισσας για την εκκένωση των σοβαρώς τραυματισθέντων ή αρρώστων αεροπορικώς. Ο ΕΛΑΣ θα δηλώση πότε μπορεί ν΄αρχίσουν οι προσγειώσεις αυτές με τον όρον ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν.

 1. Σχετικά με τη μεταφορά των αιχμαλώτων ΕΛΑΣ συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
  α) Ισος αριθμός θα ανταλλαγή. Η ανταλλαγή θα είναι με βάση βαθμού προς βαθμό όσο αυτό μπορεί να εφαρμοσθή έχοντας υπ΄όψει τους βαθμούς αιχμαλώτων αξιωματικών του ΕΛΑΣ που κρατιούνται τώρα. Οι Βρεταννοί εγγυώνται ότι εάν δεν κρατούν αιχμαλώτους αξιωματικούς ίδιου βαθμού θα στείλουν για ανταλλαγή αμέσως επομένους ανωτέρους αξιωματικούς. Ο ΕΛΑΣ συμφώνησε ότι θα απολύση όλους τους Βρεταννούς αιχμαλώτους χωρίς εξαίρεση.
  β) Οι Βρεταννοί όσο εξαρτιέται από τη δύναμή τους για την ανταλλαγή θα πάρουν αιχμαλώτους από τις τακτικές μονάδες του ΕΛΑΣ.
  γ) Ο ΕΛΑΣ δεν επιθυμεί να παραδοθούν τώρα όσοι Ελασίτες αιχμάλωτοι βρίσκονται σε νοσοκομεία σοβαρά τραυματισμένοι. Συμφωνήθηκε ότι μια μικτή επιτροπή συνισταμένη από:
  -Ένα αντιπρόσωπο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού
  -Τον Ταξίαρχο Φ.Ρ Σάντρορντ CBE MG TD.
  -Ένα αντιπρόσωπο του ΕΛΑΣ, που θα καθορισθεί από τον ΕΛΑΣ θα επισκευθούν όλους τους ΕΛΑΣίτες τραυματίες στην Αθήνα και τον Πειραιά και θα αποφασίσουν ποιοι θα ταξινομηθούν σαν βαρειά τραυματισμένοι. Τέτοιο προσωπικό θα απολυθή άνευ όρων ευθύς μόλις αναλάβουν από τα τραύματά τους.
  δ) Αιχμάλωτοι ΕΛΑΣίτες εκτός απ΄αυτούς που θ΄ανταλλαγούν χωριστά στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο θα μεταφερθούν από τους Βρεταννούς στο Βόλο. Η πρώτη ομάδα θα ξεκινήση μέσα στις επόμενες δύο ή τρις μέρες. Λόγω δυσκολιών μεταφοράς και έλλειψις καταλυμάτων (και άνεσις) για τους αιχμαλώτους στο Βόλο, οι ΕΛΑΣίτες αιχμάλωτοι μπορεί να μη φθάσουν ταυτόχρονα με τους Βρεταννούς αιχμαλώτους εκεί, αλλά οι Βρεταννοί εγγυώνται απόλυτα ότι΅ίσος αριθμός θα αποδοθεί στο Βόλο. Αυτό έγινε παραδεκτό από τους αντιπροσώπους του ΕΛΑΣ.
 2. Επίσης συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
  α)    Οι λεπτομερειακοί διακανονισμοί για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων θα γίνουν στο Βόλο μεταξύ του Βρεταννού στρατιωτικού Διοικητή Βόλου, του κου Μπίκελ του ΕΔΕΣ και αντιπροσώπου του ΕΛΑΣ, που θα ονομασθή (καθορισθεί) από τον ΕΛΑΣ.
  β)    Οι Βρεταννοί θα μεταδώσουν τις παρακλήσεις του ΕΛΑΣ στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για παρακάτω:
  1/  Ο ΕΔΕΣ θάπρεπε να επισκευθή όλους τους τραυματίας ΕΛΑΣίτες στα νοσοκομεία για να δή αν περιποιούνται καλά, θάπρεπε να ετοιμάση ονομαστικούς καταλόγους όλων των τραυματιών αυτών και να τον μεταδώση στον ΕΛΑΣ και θέπρεπε να αναλάβη, ……… εξαρτιέται από τη δύναμή τους να φροντίσουν ώστε τα πρόσωπα αυτά (προσωπικό) να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και να προστατευθούν από τις Ελληνικές αρχές μετά την απόλυσή τους από το νοσοκομείο.
  2/  Ο ΕΔΕΣ θάπρεπε να επισκέπτεται τακτικά όλες τις Ελληνικές φυλακές και σταθμούς αστυνομίας και να φροντίζουν ώστε όλοι οι φυλακισμένοι που είναι υποστηρικτές του ΕΛΑΣ να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σωστά και ανθρώπινα.
  γ)  Οταν αιχμάλωτοι απολύονται από τη μια πλευρά στην άλλη, θα επιδίδωνται και ονομαστικοί κατάλογοι των αιχμαλώτων. Αυτοί οι ονομαστικοί κατάλογοι θα υπογράφωνται τόσο από αντιπροσώπους των Βρεταννών όσο και του ΕΛΑΣ.
  δ)    Οι Βρεταννοί θα μεταδώσουν στον ΕΔΕΣ, το ταχύτερον δυνατόν, ονομαστικούς καταλόγους όλων των ΕΛΑΣιτών αιχμαλώτων που κρατούνται από τους Βρεταννούς εξ ονόματος της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

 3. Ο ΕΛΑΣ συμφώνησε ότι θα προωθήση στους Βρεταννούς το γρηορώτερον δυνατό ονομαστικούς καταλόγους όλων των Ελληνικών στρατευμάτων , αστυνομίας, χωροφυλακής ή άλλου Ελληνικού προσωπικού ένοπλου που συνελήφθησαν από τον ΕΛΑΣ, που σύμφωνα με το άρθρο 6(α) των όρων της ανακωχής πρέπει επίσης ν΄ανταλλαγούν. Με την λήψη της πληροφορίας αυτής τόποι και ημερομηνίες της ανταλλαγής θα κανονιστούν.

Η καθυστέρησις σχετικά με αυτούς τους ΄Ελληνας αιχμαλώτους οφείλεται στο γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ δεν είναι ακόμη σε θέση να δηλώσουν που βρίσκονται και σε τι αριθμό εφ΄όσον δεν βρίσκονται συγκεντρωμένοι κυρίως σε ένα μέρος όπως στην περίπτωση των Βρεταννών αιχμαλώτων.
Οσον αφορά την παράγραφο 2(δ) συμφωνήθηκε ότι οι Βρετανοί θα μεταφέρουν το προσωπικό (άνδρες) του ΕΛΑΣ που αναφέρεται στη συνοριακή γραμμή ή στη Λάρισσα εάν το επιθυμεί ο ΕΛΑΣ. Οι αιχμάλωτοι αυτοί θα μπορούν ν΄ανταλλαγούν στο Βόλο το αργότερο στις 28 του Γενάρη 1945 μπορούν ν΄ανταλλαγούν από τον καιρό ή άλλη πράξη του Θεού.

 1. Σχετικά με την παράγραφο 3(β) αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ εδήλωσαν ότι θα παρασχεθούν πλήρεις διευκολύνσεις στον ΔΕΣ για την εξερεύνησιν.

Υπογραφή:΄Οντλαντ Ταξίαρχος
Δ.Α και Επιτελείον,Δυνάμεις ξηράς
Στρατιωτικός Σύνδεσμος Ελλάδας
Υπογραφή: Κ. Δημάκης
Υπογραφή: Α.Δ.Τζίμας
Εκ μέρους της Κ.Ε του ΕΛΑΣ

Μετάφρασις στις 22 Γενάρη 1945
στις 12.00
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙ Γραφείον

Υπογραφή δισανάγν.