Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/ΓΡ2β/21 ιαν 1945


ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ II/Β                                                         Αθήνα 21 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ. 2220                             από 18 ώρ. της 20-1-45
με 18ην ώραν της 21-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο 2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

1.-    Κατά πληροφορίας αξιοπίστου  ιδιώτου εκ Καπανδριτίου μεμονωμέναι ένοπλοι ομάδες ελασιτών με πολιτικήν περιβολήν κινούνται ιδίως κατά τας νύκτας εις τας κατωκημένας περιοχάς τας περιλαμβανομένας μεταξύ της γραμμής ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΑΘΩΝ και ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και προβαίνουσιν εις λεηλασίας, αρπάζοντες ζώα, τρόφιμα κλπ. (Χάρτης 1:100.000 ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ).
Συγκεκριμένως εις ΜΑΡΑΘΩΝΑ την 18ην τρ. μηνός ενεφανίσθησαν 100 ένοπλοι ελασίται εις Καπανδρίτι παραμένουσι μονίμως 20 ένοπλοι τοιούτοι.
Εις το χωρίον ΚΑΛΑΜΟΣ ως και εις τους όρμους ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ και ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ οι ελασίται έχουσι εναποθηκευμένας μεγάλας ποσότητας κλοπιμαίων.
Οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει και οι άνδρες τρομοκρατημένοι εγκατεστάθησαν εις ΑΘΗΝΑΣ.

2.-    Κατ’ αναφοράν της Στρατ. Διοικήσεως Αθηνών 5-6 πυροβόλα εξ ων δύο αντιαεροπορικά και τα λοιπά των 7,5 άνευ ελαστικών παρελήφθησαν υπό των κατοίκων ΚΑΛΑΜΟΥ. Ταύτα είναι παρηλλαγμένα πλησίον των μανδριών (3-3½ χιλ. από του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ,  αριστερά των μεταβαίνοντι εξ Αθηνών, προ της Γεφύρας με την μεγάλην στροφήν 200 περίπου μέτρα εις την τοποθεσίαν ΓΙΑΡΩΝΑΣ. Εντός του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ ευρίσκονται 10-12 αυτοκίνητα εν αρίστη καταστάσει, άτινα ήδη διαλύονται υπό των χωρικών.

3.-    Κατ’ αναφοράν ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας (Α.Π.124/16-1-45) τα τμήματα του ΕΛΑΣ τα διελθόντα εξ Ελευσίνος κλπ. μετά την συνθηκολόγησιν είχον ηθικόν τελείως καταπεπτωκός. Ιματισμός και υπόδυσις εις αθλίαν κατάστασιν. Ανομοιομορφία οπλισμού και έλλειψις πυρομαχικών. Γενικώς η όλη εμφάνισίς των δεν παρουσίαζε στρατιωτικόν τμήμα αλλά πραγματικά σωματικά και ψυχικά ράκη παρανόμως οπλοφορούντα.

4.-    Πολλοί των Αξιωματικών του ΕΛΑΣ προς συμμαθητάς των συναδέλφους της Ταξιαρχίας τελείως εξουθενωμένοι ψυχικώς διά να δικαιολογηθώσιν μεταχειρίσουσιν την φράσιν «Όταν θα μάθετε θα μας συγχωρήσετε».

Ο  Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                           Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
Γ.Ε.Στρ. Γρ.ΙΙ/Β (υ.τ.α.)                            Συντ/ρχης Πυρ/κού
Γραφ. κ.Διοικητού
Γραφ. κ.Επιτελάρχου ΣΔΑ                        Διά την ακρίβειαν
Γραφ. ΙΙΙον ΣΔΑ                                      ΤΟ ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Γραφ. ΙΙον ΣΔΑ                                                     Τ.Σ.Υ.

Advertisements