Δελτίο πληροφοριών, 143 ΤΑΓΜΑ/20 Ιαν 1945


143 Τάγμα

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ενεργηθείσαι έρευναι : Εγένετο έρευναι άνευ αποτελέσματος.
Γενόμεναι συλλήψεις:  Συνελήφθησαν άτομα 22 ως ύποπτα.

Διάφοραι Πληροφορίαι:
Την 18ην τρέχοντος περί ώραν 20 και 30΄ ένοπλοι τινές του ΕΛΑΣ φέροντες όπλα και χειροβομβίδας επετέθησαν διά την απελευθέρωσιν 4 κρατουμένων ανταρτών υπό της οργανώσεως ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ Κωροπίου μη επιτυχόντες του σκοπού των.
Την πρωΐαν της επομένης 19ης τρέχοντος εις το αυτό χωρίον προσήλθεν αντιπροσωπεία ελασιτών ήτις ητήσατο τρεις αξίους λόγου πολίτας του χωρίου, ίνα έλθη εις διαπραγματεύσεις παραδόσεως.
Εις χωρίον Χασιά υπάρχουν αποθήκαι πυρομαχικών και τροφίμων του ΕΛΑΣ.
Οι εις την Εύβοιαν ευρισκόμενοι αντάρται συγκεντρούμενοι εις Χαλκίδα διαπεραιούνται εις τας διά της εκκεχειρίας καθορισθείσας περιοχάς.

Εν Αθήναις τη 20η Ιανουαρίου 1945
Ο
Διοικητής του Τάγματος
Τ.Σ.Υ.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ