Περί συγκεντρώσεως ομήρων στο Λιδορίκι, ΣΔΑ/2ΕΓ/19 ιαν 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Α
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 2185                                                      Αθήναι τη 19-1-45

Η
Ανωτ. Στρατιωτική Διοίκησις Αττικής

ΠΡΟΣ
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Περί συγκεντρώσεως ομήρων εις περιοχήν Λιδωρικίου».

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι κατά πληροφορίας των αποδρασάντων ομήρων α) του Γεωπόνου Τσιτσιμπή (Εμ. Μπενάκη 67) και β) του Μητροπολίτου Κορυτσάς οι επαναστάται την 8-1-45 δημιουργήσαντες φάλαγγα εκ των ομήρων οδήγησαν πεζή τούτους από Λειβαδιάς προς Αράχωβαν και εκείθεν βορειότερον πιθανώς προς Λιδωρίκιον. Μεταξύ των ομήρων ήσαν ο προπρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθηγητής κ.Θεοφανόπουλος, ο καθηγητής  του Ε.Μ.Π. Κορώνης ο καθηγητής της Αν. Εμπορικής Σχολής Αναστασιάδης οι καθηγηταί του Πανεπιστημίου Πετρόπουλος, Λογοθέτης ως και πλήθος άλλων επιστημόνων και λογίων. Επί πλέον εκτός της φάλλαγγος ήσαν και Άγγλοι αιχμάλωτοι στρατιώται. Όθεν παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε ότι ηθέλατε εγκρίνει.

Τ.Υ.

Α.ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος