Παρακολούθηση εχθρικής δραστηριότητας, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΕΠ29/19 Ιαν 1945


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ ο

Αριθμ. Πρωτ. Ε.Π 29

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της Ε.Π 441/16/1/45, την οποίαν κοινοποιούμεν συνημμένως

εντελλόμεθα

όπως άπασαι αι Μονάδες αναπτύξουν εις το έπαρκον την επαγρύπνησίν των, αναπτύσσουσαι τα αναγκαιούντα δίκτυα πληροφοριών και Π.Κ.Π εν τη περιοχή των.
Δέον να παρακολουθούνται αγρύπνως αι κινήσεις και συγκεντρώσεις των εχθρικών προς τον Ε.Λ.Α.Σ στρατευμάτων, τόσον πλησίον της γραμμής διαχωρισμού περιοχής Ε.Λ.Α.Σ από την περιοχήν των άλλων, όσον και εις το εσωτερικόν της περιοχής των άλλων τούτων.
Δεν αποκλείεται να υποστώμεν σε κάθε στιγμήν απρόκλητον επίθεσιν, παρά τους όρους της ανακωχής, από Βρεττανικά στρατεύματα, τοιαύτα της Κυβερνήσεως Πλαστήρα ή και μικτά τοιαύτα.
Υπ΄ευθύνην των Διοικήσεων των Μονάδων, δέον να αποφευχθεί πάσα περίπτωσις αιφνιδιασμού.
Δελτία επί των ως άνω θα υποβάλωνται εις την Μεραρχίαν τηλεφωνικώς ή δι΄ασυρμάτου, οσάκις υπάρχουν πληροφορίαι ενδιαφέροντος. Εγγραφα δελτία θα υποβάλωνται την 1ην και 15ην εκάστου μηνός.

Αναφέρατε λήψιν.

Σ.Δ.Μ τη 19/1/45
Η

Διά την ακρίβειαν                                             Ιη Μεραρχία
Το
ΙΙο Γραφείο                                              Ι. Μουστεράκης (Συν/χης)

(Τ.Σ.Υ)
Παραλήπται
4ον, 5ον, Ι/38, 54ον Συντάγματα
ΙΙ/Ι/38 Τάγμα.

Advertisements