Διαταγή επιχειρήσεων, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/17 Ιαν 1945


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                        Ελευσίς 17 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 16                                                     ώρα: 2000
ΧΑΡΤΑΙ: ΧΑΛΚΙΣ      }
ΑΙΓΙΝΑ        } 1:100000
ΚΟΡΙΝΘΟΣ }

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.-    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Η 46 Βρεττανική Μεραρχία διά δυνάμεών της εκ Πατρών και Κορίνθου θα καταλάβη την εκκενούμενην υπό Ελασιτών περιοχήν, ήν και θα εκκαθαρίση.

ΙΙ.-   Προς υποβοήθησιν άνω ενεργειών και εξασφάλισιν από Ανατολών των Νότων της 46 Μεραρχίας θα εκτελεσθώσιν τα κάτωθι:
α.-   Το 2ον Τάγμα αντικαθιστάμενον εις τας παρούσας θέσεις του υπό του 6ου τοιούτου, από 1000 περίπου ώρας αύριον, θα καταλάβη την Κόρινθον.
-Εις την διάθεσιν 2ου Τάγματος ΙΙ Μοίρα Πεδινού Πυρ/κού
-Πραγματοποιηθησομένη πιθανή διάταξις:
-Σταθμός Δ/σεως Τάγματος, Λόχος Διοικήσεως και δύο Λόχοι: ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
-Λόχος εις Παλαιάν Κόρινθον(630420).
-Λόχος εις Εξαμίλια (665400).
-Μοίρα Πυρ/κού ΚΟΡΙΝΘΟΝ

β.-   Το 6ον Τάγμα (μείον Λόχος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ), κινούμενον από 0800 ώρας αύριον, θα αχθή περιοχήν Ισθμού Κορίνθου, προς αντικατάστασιν 2ου Τάγματος. Πραγματοποιηθησομένη διάταξις τούτου η κάτωθι:
-Λόχος(μείον Διμοιρία) Άγιοι Θεόδωροι (855420)
-Λόχος εις ΛΟΥΤΡΑΚΙ (720480).
-Διοίκησις Τάγματος και Λόχος ΚΑΛΑΜΑΚΙ, με Διμοιρία ΚΥΡΑΒΡΥΣΗ (720415).
-Διμοιρία Λόχου Αγίων Θεοδώρων διά την φρούρησιν των γεφυρών Ισθμού. Λεπτομερής διάταξης ρυθμισθήσεται μερίμνη του Δ/του Τάγματος Ταγ/ρχου Μπουσμπουρέλη.

-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΓΜΑΤΟΣ.  Η εξασφάλισις της άνω περιοχής, η κάλυψις των νώτων και αριστερού πλευρού 2ου Τάγματος και η αυστηρά φρούρησις και εξασφάλισις γεφυρών Ισθμού. Επιτήρησις της οδού Αγίων Θεοδώρων – Καλαμάκι.
-Το 3ον Τάγμα (μείον 3ος Λόχος Ελευσίνος) θα αναλάβη την εξασφάλισιν και εκκαθάρισιν των Μεγάρων καθώς και την επιτήρησιν διά περιπόλων της οδού: ΜΕΓΑΡΑ – ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΩΡΟΙ και ΜΕΓΑΡΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (175525).
-Ο 3ος Λόχος Ελευσίνος θα επιτηρή διά περίπολων και Κάριερς την οδόν απο Ελευσίνος μέχρι Ελευσινίων.

δ.-   Η Χειρουργική Μονάς και ο υπό τας διαταγάς της Λόχος Χειρουργείου, ευρισκόμενος ήδη εις Αγίους Θεοδώρους, θα εγκατασταθούν μέχρι μεσημβρίας 19ης τρέχοντος εις ΚΟΡΙΝΘΟΝ.

ΙΙΙ.-  ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Εις διάθεσιν Ταξιαρχίας από 0800 ώρας αύριον εις Ελευσίνα 20 αυτοκίνητα Αγγλικού Λόχου Μεταφορών.
α.-   Ο 4ος Λόχος 6ου Τάγματος και η αποθήκη Τάγματος επιβιβασθώσιν 0800 ώραν αύριον εις Ελευσίνα, μεθ’ ο απάντα τα ανωτέρω αυτοκίνητα θ’ αχθώσιν εις ΜΕΓΑΡΑ, διά την παραλαβήν του εκεί υπολοίπου 6ου Τάγματος. Εκείθεν συνέχισις κινήσεως μέχρι Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίων και Λουτρακίου.
Μετά αποβίβασιν 6ου Τάγματος άπαντα τα αυτοκίνητα διατεθώσιν εις 2ον Τάγμα διά μετακίνησίν του εις νέους  χώρους του, μεθ’ ο θα επιστρέψωσι Ελευσίνα. Ο 2ος Λόχος 3ου Τάγματος επιβιβαζόμενος των αυτοκινήτων εις ΚΑΛΑΜΑΚΙ θ’ αποβιβασθή εις ΜΕΓΑΡΑ, τιθέμενος διάθεσιν  Τάγματός του.

ΙV.-  ΑΝΕΦΟΔΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ

α.-   Ανεφοδιασμοί: Ως ειδική διαταγή Επιμελητείας.
β.-   Διακομιδαί: 2ου και 6ου Ταγμάτων μέχρι 0900 ώρας 19ης τρέχοντος εις Αγίους Θεοδώρους ένθα Χειρουργική Μονάς και από Μεσημβρίας της αυτής εις Κόρινθον.-3ου Τάγματος εις Ελευσίνα.

V. –  ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.

Διά τηλεφώνου ασυρμάτου και αυτοκινήτων.

Ο Ταγ/ρχης Μανιάτης να εκμεταλευθή από Ισθμού μέχρι Κορίνθου την μόνιμον τηλεφωνικήν γραμμήν. Αι υπάρχουσαι ήδη τηλεφωνικαί γραμμαί 2ου Τάγματος θα παραμείνωσι ως έχωσι εν αναπτύξει μόνον εκείναι αι οποίαι θα εξυπηρετήσωσι την άνω εμφαινομένην διάταξιν του 6ου Τάγματος.

VI.-  ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Το 2ον Τάγμα θα εκτελή τυχόν ληφθησομένας διαταγάς της 46ης Μεραρχίας και θ’ αναφέρη ημίν επί τούτων.

Ο                                                                                     ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Διά την ακρίβειαν       ΤΑ Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ                   2, 6, 3 Τάγματα -ΙΙΙ ΣΠΠ
Το                           ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.          Διαβιβάσεις-Χειρουργείον,
ΙΙΙον Γραφείον                 Συντ/ρχης                             Χειρουργική Μονάς
Τ.Σ.

Advertisements