Δελτίο πληροφοριών (σχέσεις ΕΑΜ/ΕΛΑΣ-ΚΚΒ), ΣΔΘ, 12 Ιαν 1945


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5
Θεσσαλονίκη τη 12 Ιανουαρίου 1945

Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Α Θ Η Ν Α Σ

«Υποβολή Πληροφοριών».-

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν τα κάτωθι:

Προ 20ημέρου ως μας πληροφορεί πληροφοριοδότης μας μετέβη εις Σόφιαν ως αντιπρόσωπος του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ έφεδρος Ανθ/λγος Πεζ. Ραφτούδης εκ Σερρών ίνα συζητήση μετά των Βουλγάρων Κομμουνιστών το ζήτημα της καταργήσεως των συνόρων και της αυτοδιοικήσεως των περιφερειών της Μακεδονίας.-

Κατά την συνάντησιν, επειδή οι Βούλγαροι αντιπρόσωποι εδήλωσαν ότι, θέμα συζητήσεως τυγχάνει ουχί η κατάργησις συνόρων και η αυτοδιοίκησις των Περιφερειών μακεδονίας, αλλά η επέκτασις των Βουλγαρικών συνόρων πέραν του Ολύμπου, ο Ραφτούδης εδήλωσεν ότι εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν έχει θέσιν εν τω Συνεδρίω και απερχόμενος εκ Σερρών θα αντιταχθή μετά των υπ’ αυτόν ανδρών ανερχομένον εις 2.000 κατά μιάς τοιαύτης Βουλγαρικής ενέργειας δι’ όλων των εις την διάθεσίν των μέσων.-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Υποστράτηγος

Διά την ακρίβειαν
Το
ΙΙον Γραφείον ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements