Συμφωνία Συμμαχικών Δυνάμεων – ΕΛΑΣ, 11 Ιαν 1945


ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Λ.Α.Σ

Συνεφωνήθησαν υπό των υπογεγραμμένων του Αντιστρατήγου ΡΟΝΑΛΝΤ Μ. ΣΚΟΜΠΥ Αρχιστρατήγου Δυνάμεων ξηράς και Στρατιωτικών υπηρεσιών Συνδέσμου εν Ελλάδι και κ.κ. ΖΕΥΓΟΥ, ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ και Ταγματαρχών του ΕΛΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ και ΑΘΗΝΕΛΗ εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ τα ακόλουθα:

1)    Ινα γίνωνται συνεννοήσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ – ΕΑΜ προς ρύθμισιν εκκρεμούντων ζητημάτων θα καταπαύσουν εχθροπραξίαι 0001 ώραν 15 Ιανουαρίου 1945.

2)    Αι ευρισκόμεναι δυνάμεις του ΕΛΑΣ ανατολικώς και νοτίως της γενικής γραμμής της οδού ΙΤΕΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ και εκείθεν ανατολικώς κατά μήκος της προς το χωρίον ΑΜΠΕΛΙΑ οδού και εκείθεν κατά μήκος της οδού ή ατραπού ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΒΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν δυτικώς και βορείως της γραμμής ταύτης ήτις γραμμή λεπτομερέστερον καθορίζεται επί του εν τω Παραρτήματι 1 χάρτου ούτως ώστε να επιτραπή η ανενόχλητος χρησιμοποίησις των ως άνω οδών. Αύται εκκενώσουν όλας τας πόλεις και χωρία τα αναφερόμενα εν τω παρόντι άρθρω.

Τοιαύτη αναχώρησις και εκκένωσις θα περατωθή μέχρι 0001 της 18ης Ιανουαρίου 1945.

3)    Αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ αι ευρισκόμεναι επί του παρόντος εντός της πέριξ περιοχής της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ήτις καθορίζεται εν των Παραρτήματι 2 και επί του εν τω Παραρτήματι 3 Χάρτου θα αποσυρθούν και παραμείνουν εκτός της περιοχής ταύτης εκκενούσαι την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.

Τοιαύτη αναχώρησις και εκκένωσις θα περατωθή μέχρι 0001 της 17ης Ιανουαρίου 1945.

4)    α.    ΄Απαντα τα μέλη των δυνάμεων του ΕΛΑΣ των οποίων ο συνήθης τόπος διαμονής είναι εκτός της Πελοποννήσου αλλ΄άτινα επί του παρόντος είναι τοποθετημένα εκεί θα αποσυρθούν εκείθεν. Επίσης άπαντα τα μέλη των δυνάμεων του ΕΛΑΣ των οποίων ο συνήθης τόπος διαμονής είναι εντός της πελοποννήσου και άτινα επί του παρόντος είναι εκτός αυτής θα αποσυρθούν εκεί και τότε θα υπόκεινται εις τας διατάξεις του άρθρου 5. Οι αντιπρόσωποι της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ οίτινες υπέγραψαν την παρούσαν θα γνωστοποιήσουν εις τον Αρχιστράτηγον αμέσως άμα τη υπογραφή της παρούσης περί της δυνάμεως και θέσεως των τοιούτων μελών και περί της μεθόδου και οδών αποχωρήσεως αίτινες θα ευρίσκωνται υπό την επιθεώρησιν των Βρετανικών Αρχών.

β.    ΄Απασαι αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ αι ευρισκόμεναι επί της νήσου ΖΑΚΥΝΘΟΥ, νήσου ΕΥΒΟΙΑΣ νήσου ΚΥΘΗΡΩΝ και επί των νήσων ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ΣΠΟΡΑΔΩΝ θα αποσυρθούν. Οι ως άνω αναφερόμενοι αντιπρόσωποι θα ειδοποιήσουν τον Αρχιστράτηγον άμα τη υπογραφή της παρούσης περί της ισχύος και θέσεως των τοιούτων δυνάμεων και περί της μεθόδου και οδών αποχωρήσεως

γ.    Προσωπικον και δυνάμεις αποσυρόμεναι συμφώνως με τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν δυτικώς και βορείως της γραμμής της περιγραφομένης εν τω άρθρω 2 της παρούσης.

Η τοιαύτη αποχώρησις θα περατωθή μέχρι 0001 της 24ης Ιανουαρίου 1945.

5)    Απαντα τα μέλη των δυνάμεων του ΕΛΑΣ των οποίων ο συνήθης τόπος διαμονής ευρίσκεται εντός της Πελοποννήσου και άτινα επί του παρόντος είναι τοποθετημένα εκεί θα αποσυρθούν νοτίως της γενικής γραμμής από ΠΥΡΓΟΝ προς ΑΡΓΟΣ ήτις λεπτομερέστερον καθορίζεται εν των παραρτήματι 4 και επί του εν τω παραρτήματι 5 Χάρτου.

6)    Αι ακόλουθοι διευθετήσεις γίνονται αφορώσαι τους αιχμαλώτους.

α.    Απαν το συλληφθέν υπό του ΕΛΑΣ υπηρεσιακόν προσωπικόν, οιασδήποτε εθνικότητος συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αστυνομίας και Χωροφυλακής να επιστραφή. Τούτο θα συμπεριλάβη άπαν το Ελληνικόν προσωπικόν όπερ είχε συλληφθή υπό του ΕΛΑΣ εφ΄όσον είχεν όπλα. Τούτο δεν θα συμπεριλάβη πολίτας κρατουμένους υπό της Πολιτικοφυλακής του ΕΑΜ.

β.    Ισος αριθμός αιχμαλώτων του ΕΛΑΣ θα αφεθή υπό των Βρεττανών προς ανταλλαγήν.

γ.   Κατά τον υπολογισμόν των αριθμών των αιχμαλώτων δι΄ανταλλαγήν προβλεπομένων εν τη υποπαραγράφω (α) και (β) του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθή υπ΄όψιν ο αριθμός των βαρέως πληγομένων οίτινες θα επιστραφούν ασχέτως με τους αριθμούς.

δ.   Απαντες οι συλληφθέντες Βρεττανοί πολίται θα επιστραφούν ασχέτως με την ταυτότητα των αιχμαλωτιστών, τον τόπον όπου συνελήφθησαν ή την παρούσαν τοποθεσίαν όπου ευρίσκονται.

ε.     Αι προηγούμεναι διατάξεις θα εκπληρωθούν εις χρόνον και σύμφωνα με οδηγίας αίτινες θα εκδοθούν υπό του Αρχιστρατήγου.

7)    Οιαδήποτε παράλειψις εκ μέρους των δυνάμεων του ΕΛΑΣ προς τήρηση των όρων της παρούσης συμφωνίας, ή οιαδήποτε επίθεσις οπουδήποτε της Ελλάδος εναντίον οιονδήποτε Βρεττανικών, των Κτήσεων ή Ινδικών στρατευμάτων ή Υπηρεσιακού Προσωπικού ή εναντίον οιωνδήποτε Ελληνικών Εθνικών δυνάμεων ή Αστυνομίας ή Χωροφυλακής θέλει θεωρηθή ως παράβασις της εκεχειρίας.

Η παρούσα συμφωνία εγένετο εις διπλούν πρωτότυπον, του ενός Αγγλιστί και του ετέρου Ελληνιστί.

Υπεγράφη εν Αθήναις 22.30΄Β ώραν 11 Ιανουαρίου 1945

ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΚΟΜΠΥ

Εκ μέρους της Κεντρικής

Επιτροπής του ΕΛΑΣ

Ζέβγος

Παρσαλίδης

Μακρίδης

Αθηνέλης

Διά την ακρίβειαν

Το ΙΙΙ Γραφείο του Γεν. Στρατηγείου ΕΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Αναφερομένη εν τω άρθρω 3 της Επισήμου συμφωνίας ότι από της θαλάσσης κατά μήκος της δεξιάς ΄Οχθης του Αξιού ποταμού προς α προς τον λόφον καλισκόπου επί του σημείου λόφου Καλισκόπου επί του σημείου όπου η από της Θεσσαλονίκης εις Πολύκαστρον. Η σιδηροδρομική γραμμή απόχωρίζεται του ποταμού ………………….. και ……………………. της κορυφογραμμής του λόφου αμπρί μέχρι υψομέτρου 208 (συντετ. 707621) και εκείθεν βορειοανατολικώς μέχρι του κέντρου της λίμνης Πικρολίμνη και εκείθεν κατά μήκος της κορυφογραμμής κόκκινα χώματα συμπεριλαμβανομένου του χωρίου Ξυλοκέρατια και εκείθεν εις το 32ον χιλιόμετρον της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Κων/πόλεως και εκείθεν εις ευθείαν γραμμήν εις την κορυφήν του όρους Παλαιομάννα και εκείθεν εις το 30ον χιλιόμετρον της Οδού Ασσίρου. Χιλοπόλεως και εκείθεν εις σημείον απέχων 1 χιλιόμετρον βορείως του χωρίου Γράμμος Πύργος Αργος αναφερθείσα εν τω άρθρω 5 συμφωνίας.

Της συμφωνίας υπογραφείσης την …….. Ιανουαρίου 1945 στοπ γραμμή οδηγούσα από της θαλάσσης κατά μήκος της αριστεράς όχθης του ποταμού Αλφειού μέχρι της ενώσεως του ποταμού τούτου μετά του Λήδου και εκείθεν κατά μήκος της αριστεράς όχθης του ποταμού Λήδου εις σημείον εξήκοντα πέντε χιλιόμετρα νοτίως της γεφύρας της επί της οδού Ολυμπίας Δημιτσάνης επί του ποταμού Λήδου και εκείθεν επί συνεχή απόστασιν περί 5 χιλιόμετρα νοτίως της οδού από την άνω γέφυραν προς τον Κάκαλον και προς το Λεβίδι από το Λεβίδι προς το Κακούρι και προς τον Αγιον Νικόλαον εις σημείον απέχον 5 χιλιομέτρων νοτίως του Αγίου Νικολάου και εκείθεν προς νοτίαν διεύθυνσιν κατά μήκος της κορυφογραμμής του όρους βουνό Μπαρμπίρι και εκείθεν προς την κορυφήν του όρους Προφ. Ηλίας και εκείθεν προς την κορυφήν του όρους Ψηλό Λιθάρι και εκείθεν προς τους Μύλους και εκείθεν προς Ανατολάς μέχρι της θαλάσσης στοπ. Η γραμμή αύτη λεπτομερώς ο καθορίζεται και επί του εν τω παραρτήματι και προς την ως άνω …………… 6 το 3 Γεν. Στρατηγείου.

Διά την αντιγραφήν