Διαταγή υπαγωγής και δράσης ταγμάτων, 5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/3 ΓΡ/11 Ιαν 1945


5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
Γραφείον ΙΙΙον
Αριθ. Πρωτ. 35/14

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι)     Συμφώνως προς τας υπ’ αριθ.7/8.1.45 και 8/10.1.45 διαταγάς της 28ης Βρεττανικής Ταξιαρχίας, από της λήψεως της παρούσης τα Τάγματα θα υπάγωνται κατ’ ευθείας υπό τας Διαταγάς της 5ης Ταξιαρχίας.
ΙΙ)    Τα Τάγματα θα συνδέθωσι στενώς ως ακολούθως.
το 146 Τάγμα με το HAMPS
το 152   -//-     -//-   2 SOM L.I.
το 156   -//-     -//-   2 KINGS

ΙΙΙ)   Τα Τάγματα από της λήψεως της παρούσης θα αναλάβωσιν την φύλαξιν των υποτομέων των, ούτως ώστε να ελέγχωσι την είσοδον και έξοδον και να είναι εις θέσιν να αντιμετωπίσουν οιανδήποτε τυχόν επίθεσιν του ΕΛΑΣ εκ των έσω ή εκ των έξω εκδηλομένην εις την ζώνην των υποτομέων των.

IV)   Το εξωτερικόν όριον των υποτομέων των Ταγμάτων θα περιφραχθή διά φράκτου διπλής σειράς συρματοπλέγματος.-

Ο σκοπός του φράκτου θα είναι να επιτρέπη εις τα Τάγματα Εθνοφυλακής να επιβλέπουν την κίνησιν προς τα έσω και τα έξω της ζώνης των. Η τοποθέτησις του συρματοπλέγματος συνεπώς δεν θα έχη την μορφήν τακτικού εμποδίου καλύπτοντος μίαν αμυντικήν τοποθεσίαν.

V)    Η μελέτη της τοποθετήσεως του ανωτέρου φράκτου έχει γίνει υπό των Ταγμάτων της 28ης Αγγλικής Ταξιαρχίας. Τα Τάγματα να έλθωσι εις επαφήν με τα αντίστοιχα Βρεττανικά τοιαύτα, ως ανωτέρω καθορίζεται, παρ’ ων θα λάβωσι γνώσιν του υπ’ αυτών καταρτισθέντος σχεδίου τοποθετήσεως του συρματοπλέγματος, όπερ έχει ήδη υποβληθεί προς έγκρισιν εις την 28ην Ταξιαρχίαν.

VI)   Η έναρξις τοποθετήσεως του συρματοπλέγματος θα γίνη ευθύς ως διατεθή υμίν υπό των προϊσταμένων  Αγγλικών Αρχών η απαιτουμένη ποσότης υλικών διά την κατασκευήν του.

VII) Τα όρια των Ταγμάτων παραμένουσι τα αυτά ως εκοινοποιήθησαν διά της υπ’ αριθ. 12/7.1.45 διαταγής της 28ης Ταξιαρχίας.

VIΙI) Καθιστώ υμίν γνωστόν ότι από σήμερον η Ταξιαρχία αποτελεί μέρος του αποσπάσματος PRESTON FORCE υπαγομένη υπό τα αμέσους διαταγάς του.

Αναφέρατε λήψιν.

Εν Αθήναις τη 11 Ιανουαρίου 1945
Ο
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ                               ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Περί υπαγωγής των Ταγμάτων           Συνταγματάρχης Πυρ/κού
Ταξιαρχίας υπό διαταγάς
5ης Ταξιαρχίας

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
146-152-156 Τάγματα Εθν/κής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γραφ. ΙΙΙ-Ι-ΙΙ

Τ.Σ.Υ.

Advertisements