Ημερησία διαταγή, ΕΔΕΣ/4 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/7 Ιαν 1945


ΙΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αριθ.Πρωτ.16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
της 7 Ιανουαρίου 1945

Παρουσιασθείς ανέλαβον, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Α.Π.3/2-1-45 δ/γής Γεν. Αρχηγείου, την Διοίκησιν της ΙΥης Ταξιαρχίας.
Είμαι υπερήφανος διά την εμπιστευθείσαν μοι αποστολήν και έτι μάλλον διότι αναλαμβάνω την ηγεσίαν Αξ/κών και οπλιτών πρωτοπόρων εις τον Εθνικόν Αγώνα τον οποίον από δύο και ημίσεως ετών διεξάγομεν. Αξ/κών και οπλιτών εχόντων πλήρη επίγνωσιν και ακλόνητον πίστιν εις τον αγώνα τούτον.

Αξιωματικοί και οπλίται της ΙΥης Ταξιαρχίας
Είσθε οι Εθνικοί ήρωες. Σεις αντιμετωπίσατε επανειλλημμένως και υπό τας πλέον δυσμενείς συνθήκας τους βαρβάρους κατακτητάς Ιταλούς και Γερμανούς κατά τους ανταρτικούς αγώνας επί ανοικτού πεδίου, τους επλήξατε εις τα οργανωμένα φρουριά των και εις τα περικεχαρακωμένα στρατοπεδά των, επροτάξατε τα στήθη σας εις μάχην εκ παρατάξεως έναντι υπερτέρων δυνάμεων πεπροικισμένων με πληθύν ισχυρών πολεμικών μέσων και η ορμή σας δεν εκάμφθη τουναντίον νίκας και τρόπαια και σελίδας ηρωϊσμού και δόξης εγράψατε εις την ιστορίαν της Ελλάδος.
Είσθε οι Αξ/κοί και αντάρται του θρυλλικού 3/40 Συν/τος Ευζώνων και του ηρωϊκού ΥΙΙΙ Ανεξ.Τάγματος οίτινες αποτελείτε την βάσιν και την κυρίαν δύναμιν των Ταγμάτων της Ταξιαρχίας εις τα οποία συγχωνεύονται οι άνδρες των διαλυθεισών Μονάδων.
Είχον την τιμήν και την ευτυχίαν εκ του σύνεγγυς να παρακολουθήσω επί του πεδίου της μάχης τους ηρωϊκούς σας αγώνας καθ’ ους επεδείξατε άφθαστον γενναιότητα και ηρωϊκήν δράσιν.
Τα Τζουμέρκα, η Καμαρίνα, η Πάργα, η Παραμυθιά, η Μενίνα, η Σέλλιανη, ο Βουτζαράς, το Ελαχώρι, η Δωδώνη. το Πέραμα και τα Ιωάννινα είναι οι μάρτυρες της ηρωϊκής δράσεώς σας, εκεί εγράψατε διά του αίματος πολλών συμπολεμιστών μας σελίδας δόξης της νέας ιστορίας της Ελλάδος. Εκεί συνετρίψατε τους βαρβάρους κατακτητάς και συνετελέσατε ώστε μία ώρα ενωρίτερα να εγκαταλείψουν τα ιερά εδάφη μας και να ανακτήσωμεν την ελευθερίαν από την τυρρανικήν σκλαβιά των 4 περίπου ετών.
Προ των ταφών της ηρωϊκώς πεσόντων συμπολεμιστών μας εις τους Εθνικούς τούτους αγώνας κλίνω ευλαμώς το γόνυ…..-
Αλλά κακή τη μοίρα κακοί Έλληνες, οι κομμουνισταί, συνεργαζόμενοι με Γερμανούς, Βουλγάρους και Αλβανούς εξαπέλυσαν τον εμφύλιον πόλεμον και διά σφαγών και πρωτακούστων τρομοκρατικών μεθόδων προσπαθούν να επιβάλλουν την Δικτατορίαν του προλεταριάτου και να ρίψουν την χώρα σε μια σκλαβιά τρισχοιρότερη από εκείνην που δοκίμασεν από τους κατακτητάς.
Μαύροι και σκοτεινοί στα λόγια και στα έργα, μαύροι και σκοτεινοί στην ψυχή και στην σκέψι των θέλησαν να πατήσουν σε πτώματα και να δημιουργήσουν ερείπια για να πραγματοποιήσουν τους σκοτεινούς των σκοπούς και να ικανοποιήσουν τα εγκληματικά των ένστικτα, έστρεψαν τα δολοφονικά τους όπλα εναντίον του Ελληνικού λαού, εναντίον της Ελληνικής πατρίδος και εναντίον των Συμμάχων και ούτω η ελευθερία παλεύει εναντίον της βίας προερχομένης από τα δολοφονικά σχέδια των ηγετών της μαύρης μαφίας.
Μαζύ με τα μαχόμενα τμήματα των Αθηνών αποτελούμεν τον Εθνικόν Σταυρόν της Πατρίδος, υπό τας διαταγάς της Εθνικής Κυβερνήσεως και με την συνεργασίαν των συμμάχων μας διεξάγομεν τον Εθνικόν αγώνα, όστις είναι αγών των δυνάμεων του φωτός προς τας δυνάμεις του σκότους, είναι αγών υπέρ του πολιτισμού, της ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της αληθείας και θα αναλάμψη το φως, θα θριαμβεύση το δίκαιον. Η αλήθεια θα νικήση και η ελευθερία θα επικρατήση, και τότε οι άνθρωποι του σκότους, οι δολοφόνοι και εγκληματίας θα αντιμετωπίσουν την δικαιοσύνην.
Διά να εκπληρώσωμεν τον ιερόν αυτόν σκοπόν πρέπει ν’ αποβάλλωμεν τον χαρακτήρα του αντάρτου και να γίνωμεν πραγματικοί Στρατιώται του Εθνικού Στρατού της Ελλάδος. Θα το επιτύχωμεν τούτο, όταν επιβάλλωμεν απόλυτον πειθαρχίαν και όταν εκπαιδεύσωμεν τους άνδρες μας εις τα όπλα και μηχανήματα και τον καταστήσωμεν τέλειον μαχητήν και όταν εμπνεύσωμεν πίστιν ακλόνητον προς τον ιερόν σκοπόν μας και επιβλέψωμεν εις την αυστηράν και ευσυνείδητον εκτέλεσιν των καθηκόντων.

Αξιωματικοί και οπλίται της ΙΥ Ταξιαρχίας
Σας καλώ εν ονόματι της Πατρίδος να αναπτύξητε όλην σας την δραστηριότητα και την θέλησην διά την εκπλήρωσιν του ανωτέρω σκοπού.
Θέλω στελέχη και άνδρας οι οποίοι έχουν ακλόνητον πίστιν και πεποίθησιν εις τον Εθνικόν αγώνα και ετοίμους να θυσιασθώσιν διάτον σκοπόν τούτον. Εάν τυχόν παρεισέφρυσαν μεταξύ μας τοιούτοι στερούμενοι των ψυχικών τούτων αρετών, ας το δηλώσουν διά να απέλθουν μακράν του πεδίου της μάχης.
Έχομεν ελλείψεις εις ιματισμόν και κλινοσκεπάσματα και είναι αυταί γνωσταί εις την προϊσταμένην μας αρχήν η οποία καταβάλλει προσπαθείας διά την συμπλήρωσιν και ελπίζω ότι συντόμως θα συμπληρωθώσι αυταί.
Απαιτώ από όλους του ηγήτορας αμέριστον το ενδιαφέρον διά την διατροφήν των ανδρών, την κατά το δυνατόν άνετον διαμονήν και την υγείαν αλλά και αυστηράν εφαρμογήν των Στρατιωτικών Κανονισμών εις ότι αφορά την πειθαρχίαν, τάξιν και συμπεριφοράν των.
Της παρούσης μου να λάβωσιν γνώσιν άπαντες Αξιωματικοί και οπλίται.

Αργυράδες τη 7 Ιανουαρίου 1945
Ο
Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
(Τ.Υ.)
Κωνσταντινίδης Αποστ.
Συντ/ρχης

Παραλήπται
Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙΥ Τάγματα
Διοίκησις Πεζικού
Ολμαρχίας Ταξιαρχίας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γεν.Αρχηγείον (Γραφείον Αρχηγού/υτα)

Advertisements