Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/6 Ιαν 1945 1815


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

6.1.1945 ώρα 1815

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Την νύκτα της 4/5 Ιανουαρίου ήρχισε μεγάλης  κλίμακος υποχώρησις του ΕΛΑΣ εκ της κατωκειμένης περιοχής ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πληροφορίαι δεικνύουν ότι ο όγκος των εχθρικών δυνάμεων εκινήθη ΒΔ προς ΕΛΕΥΣΙΝΑ και ΜΑΝΔΡΑ ενώ σημαντικός αριθμός απεσύρθη εις τα όρη Β. και ΒΑ. Δεν υπάρχει ακόμη σταθερά απόδειξις της προθέσεως του εχθρού λόγω του γεγονότος ότι ΕΛΕΥΣΙΣ ΣΠΕΝΔΑΛΙ (4372) και ΚΟΡΟΠΙ (4935) θεωρούνται ως τόπος συναντήσεως και ότι η ΜΑΝΔΡΑ (1856) είναι γνωστή ως αποθήκη ανεφοδιασμού. Θεωρείται πιθανόν ότι αι διασκορπισθείσαι ομάδες του εχθρού θα προσπαθήσουν να αναδιοργανωθούν εις τους λόφους επί της γραμμής ΕΛΕΥΣΙΣ – ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΟΝ (3621) – Φράγμα ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. Ουλαμός Τεθωρακισμένων Αυτοκινήτων έφθασε εις σημείον Δαφνί 305490 την 5.1.45 ώραν 1530 άνευ αντιστάσεως. Οδόφραγμα εις  ΑΓ. Βαρβάρα (321471). Ανεκαλύφθη παράκαμψις. Γέφυρα εις Αλυσίδα (379500) κατελήφθη και ανετινάχθη άνευ αντιστάσεως. Οδός ΠΑΤΗΣΙΩΝ νυν ανοικτή εις κυκλοφορίαν προς μίαν κατεύθυνσιν μόνον. Περιοχή Νοτίως ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ εκκαθαρισθείσα αλλά δεν έχει ερευνηθεί εν λεπτομερεία. Πολυάριθμοι οδοί είναι εσπαρμέναι διά ναρκών. Σημείον Τρεις Γέφυρες (366487) κατελήφθη την 5.1.45 ώραν 1515. Γέφυρα σώα αλλά υπονομευμένη. Οδός ΛΙΟΣΙΩΝ ανοικτή εις την κυκλοφορίαν παντός είδους οχημάτων. Περιοχή μεταξύ Οδού ΑΧΑΡΝΩΝ (372463) και σιδηροδρομικής γραμμής ΣΕΚ εξεκαθρίσθη. Εξαιρέσει μερικών πυροβολισμών τυφεκίου, ουδεμία άλλη αντίστασις. Οδός και σιδηροδρομική διασταύρωσις εις Νέα Ιωνία (385517) κατελήφθη  την 5.1.45 ώραν 1600. Εβλήθη φορτηγόν του ΕΛΑΣ. Εχθρικαί απώλειαι 3 νεκροί και 8 αιχμαλώτοι. Εφθάσαμεν εις προάστειον ΑΧΑΡΝΩΝ (3856). Ουδέν το ανακοινώσημον. Εφθάσαμεν εις Στρατώνας εις Νοτ. Αχαρνών (388551) περιοχήν. Εισήλθομεν εις ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Ουδέν το ανακοινώσημον. Προέλασις εις περιοχήν ΚΥΨΕΛΗΣ δεν συνήντησε αντίστασιν. Εφθάσαμεν εις Οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ μεταξύ οδού ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  άνευ αντιστάσεως. Προέλασις επετεύχθη μέχρι γραμμής οδού ΛΕΝΟΡΜΑΝ περιλαμβανομένης ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ, άνευ αντιστάσεως. Προελάσαμεν μέχρι ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ άνευ αντιστάσεως. Σιδηροδρομική γέφυρα ανατιναγμένη. Οδική γέφυρα πεφραγμένη. Την 5.1.45 ώραν 1345 τεθωρακισμένη περιπολία εις ΟΡΦΕΩΣ Δ. άνω Λιοσίων (3455) ΚΗΦΙΣΣΟΝ Βορ. Νέων Σφαγείων (332454), Σταυροδρίμιον Αν. Παρυφή Κορυδαλού (319448) δεν συνήντησε αντίστασιν ουδέ νάρκας. Περιπολία προς σταθμόν Αγ. Ιωαν. Ρέντη (3143) και ΡΕΝΤΗΣ (3243) άνευ επεισοδίου. Περιπολίαι εις (2743) και Λατομείον (284440) άνευ επεισοδίου. Νάρκαι εις ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ και Β. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Περιπολίαι εις ΠΕΙΡΑΙΑ έφθασαν περιφέρειαν ΛΕΥΚΑ (302424) περιοχήν Δ. Λεύκας (294426) και ύψωμα εις Αγ. Γεώργιο Κερατσίνι (275434) χωρίς να έλθουν εις επαφήν μετά του εχθρού. Επιτροπή παρουσιάσθη εις Στρατ. Δ/σιν την 0700 ώραν και ανέφερεν ότι οι επαναστάται εγκατέλειψαν την περιοχήν ΝΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (3044). 900 Αιχμάλωτοι συνελήφθησαν την 4ην Ιανουαρίου και 9500 αιχμάλωτοι και ύποπτοι μέχρι της 3.1.45.

2.     ΠΑΤΡΑΙ. Συνάντησις Δ/του Ταξ/χίας και Αρχηγός Επιτελείου 3ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ έλαβε χώραν σήμερον. Ο τόνος γενικώς αμυντικός δίδων την εντύπωσιν ότι ο ΕΛΑΣ προσπαθεί να αποφύγη προκλήσεις και ότι δεν είναι έτοιμος να αναλάβη επίθεσιν. Ο ΕΛΑΣ εξεφόρτωσε πυρομαχικά εντός μικρού υποστέγου εις σιδηροδρομικόν σταθμόν πλησίον της περιμέτρου της αποθήκης βενζίνης. Νυν το υπόστεγον κλειδώθη και εγκατελείφθη.΄Οπλα και πολεμοφόδια αναφέρεται ότι έφθασαν εις ΙΤΕΑΝ εκ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ προερχόμενα εκ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με ιστιοφόρον. Αναφέρεται ότι η γενική διοίκησις της Πελοπονήσου αναδιοργανούται, επίσης ότι θα σχηματισθή Κυβέρνησις της αριστεράς έξωθι των ΑΘΗΝΩΝ. Αναφέρεται ότι το 8ον Σύνταγμα ΣΠΑΡΤΗΣ και Σ.Δ. 12 Συντ/τος ευρίσκονται εις ΠΑΤΡΑΣ. Ευρέθη σήμερον εις ΚΑΤΑΚΟΛΟΝ ιστιοφόρον μεταφέρον φορτίον βλημάτων των 75 και δύο έτερα φορτωμένα με πυρομαχικά. Αφού ερυμουλκήθηκαν και εγκατελείφθησαν επυρπολήθησαν. Το ένα ανετινάχθη το άλλο αφέθη φλεγόμενον. Επίδειξις τη ΡΑΦ σήμερον έκαμε μεγάλην εντύπωσιν εις τον πληθυσμόν. Σύνολον δυνάμεως του ΕΛΑΣ εις πόλιν ΠΑΤΡΩΝ και πέριξ περιοχής ανέρχεται εις 2500. Επί πλέον 1200 ωπλισμένοι πολίται συγκεντρωμένοι κυρίως εις τα Νότια της πόλεως και 350 Πολιτιφύλακες της περιοχής. Πυρ/κόν: 2 των 105 και 4 των 75. Αναφέρεται ότι μεγάλαι ενισχύσεις φθάνουν εκ Βορρά.

3.     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Κατάστασις αμετάβλητος. Δεν υπάρχουν σημεία προθέσεως του ΕΛΑΣ να επιτεθή κατά των Βρεττανικών στρατευμάτων.

4.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια καταστροφής εχθρικών Μηχανοκιν. Μεταφορικών Μέσων εις περιοχήν ΑΘΗΝΩΝ. 100 οχήματα κατεστράφησαν και 15 εβλάβησαν. Εγιναν μεγάλης αποστάσεως πτήσεις. Επυροβολήθησαν οδοί και ελήφθησαν φωτογραφίαι αναγνωρίσεως.

Advertisements