Εκθεση δράσεως 8 ΤΑΓΜΑΤΟΣ(21-31/12/1944), ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡ/8 ΤΑΓΜΑ/6 Ιαν 1945


Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α.
ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΥΙΙΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΤΑΓΜΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Δράσεως Τάγματος από 21-12-44 και εντεύθεν

——-8——
Ι. Προηγηθέντα της Επιθέσεως Ε.Λ.Α.Σ της 21-12-44

–Διάταξις–
Το Τάγμα από της καταλήψεως των Ιωαννίνων, εγκαταστάθη εις Πέραμα και Β. εξόδους της πόλεως Ιωαννίνων με την κάτωθι διάταξιν:
– Είς Λόχος εις Πέραμα
– Δύο Λόχοι εςι Β.εξόδους πόλεως
– Σ.Δ.Τάγματος εις Αγροτικόν Οικοτροφείον
Συνέπεια, πληροφοριών περί συγκεντρώσεως τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. έναντι ημών, εις τα χωρία, Κρύα – Βάρβεση – Μεράγια κ.λ.π. απεστάλη και έτερος Λόχος εις Πέραμα.
Την 20ην Δεκεμβρίου π.ε. συνεπεία πληροφοριών ότι τμήματα Ε.Λ.Α.Σ. προσέβαλον ημέτερα τοιαύτα Βοτονοσίου, ολόκληρον το Τάγμα εγκατεστάθη εις Πέραμα, τας δε Β.εξόδους της Πόλεως ανέλαβεν εν αρχή μεν το Τάγμα του 3/40 Συν/τος, είττα δε Τάγμα, Συν/τος Ξηροβουνίου.
Το Τάγμα εγκατεστάθη ολόκληρον εις Πέραμα έχων την κάτωθι διάταξιν:
– Δύο Λόχοι Πεζικού (1ος και 2ος) επί υψώματος Γορίτσης, με αποστολήν αμύνης άνευ ιδέας υποχωρήσεως και ΒΑ. παρυφής χωρίου Περάματος.
– Εις Λόχος (3ος) εν Εφεδρεία και επιτήρησις Δ.προσβάσεως υψώματος Γορίτσης.
– Τα μηχανήματα επί υψώματος Γορίτσης (2 όλμοι και 2 Πολυβόλα Βίλκερς)
ΙΙ. Επίθεσις Ε.Λ.Α.Σ 21-12-44
Την 5,40 της 21-12-44 και καθ’ ην στιγμήν διεξήγετο μάχη επί του χωρίου Λυγγιάδων, μεταξύ του επιτεθέντος Τάγματος, Συν/τος Ξηροβουνίου, και των εκεί τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ., εξεδηλώθη εχθρική επίθεσις κατά τμημάτων μας υψώματος Γορίτσης, διά τριών Φαλάγγων.
– Δύο εκ του Δ.πλευρού υψώματος και
– Μιας κατά μέτωπον.
Η συνολικώς επιτεθείσα δύναμις ανήρχετο εις 250-270 άνδρας, αποτελουμένης εκ του Ι/53 Τάγματος (Υψηλάντη), και ενισχυμένης με τμήματα του 85ου Συν/τος και εντοπίων Εφεδρικών.
Αι δύο φάλαγγες επί του Α.πλευρού επιτίθενται, οδηγηθείσαι διά μέσου του κάμπου μεταξύ του Περάματος και Μπισδουνίου, και διά του εκεί υπάρχοντος βάλτου, παρ’ εντοπίων Εαμιτών και επιτυχούσαι αιφνηδιασμόν εςι επιτηρητικά μας φυλάκεια ανήλθον επί υψώματος Γορίτσης, απ’όπου έβαλλον δι’ αυτομάτων προς χωρίον Πέραμα και εις τα Νώτα και πλευρά 1 και 2 Λόχων μας, ους ηνάγκασαν να συμπτυχθώσιν προς το χωρίον Πέραμα.
Προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως ταύτης, διαθέτομεν τας δύο διμοιρίας του Εφεδρικού Λόχου (3ου) ας κατηυθύναμεν προς το αριστερόν τμήμα του υψώματος Γορίτσης, όπου είχον εγκατασταθεί οι Ελασίται.
Αι διμοιρίαι αυταί καθηλώθησαν εις την Β.παρυφήν του χωρίου.
Την ετέραν διμοιρίαν του 3ου Λόχου διετάξαμεν και κατέλαβεν θέσεις χρησιμοποιούσα το επίχωμα επί της Δημοσίας οδού Περάματος – Ιωαννίνων παρά την Γέφυραν Περάματος, ίνα εμποδίση πάσαν προς την Δημοσίαν οδόν κίνησιν ελασιτών και συνεπώς αποκοπήν μας.
Τα μηχανήματα αποσυρθέντα του υψώματος, ομοίως όπισθεν του αυτού επίσης επιχώματος.
Διά την ενεργείαν αντεπιθέσεως, εζητήθη διά Συνδέσμου, η ενίσχυσις δι’ ενός Λόχου, παρά του Τάγματος, Συν/τος Ξηροβουνίου, ευρισκομένου εις το Αγροτικόν Οικοτροφείον.
Εν τω μεταξύ είχε πλέον εξημερώσει και εφαίνοντο πλέον καλώς οι επιτεθέντες, ώστε να μη γίνηται σύγχυσις μετά των ημετέρων.
ΙΙΙ. Αντεπίθεσις
Διά των πυρών της δημιουργηθείσης βάσεως πυρός και διά των ανασυγκροτηθέντων Λόχων, ήρχισεν η αντεπίθεσις του Τάγματος την 7:30 ώραν, των Ελασιτών αποσυρομένων προς τας Β.κορυφάς του υψώματος Γορίτσης και τελικώς πέραν τούτων προς Δίσπερην.
Η αντεπίθεσις εν τω μεταξύ ενισχύθη διά του αφιχθέντος Λόχου του Τάγματος Ξηροβουνίου.
Την 9ην ώραν ανεκατελήθη τελείως το ύψωμα, του εχθρού υποχωρήσαντος ατάκτως και μή σταματήσαντος ούτε εις την βάσιν εξορμήσεως του χωρίου Κρύαν.
ΙΥ. Εκμετάλλευσις επιτυχίας
Την 10ην ώραν απεστείλαμεν την υπ’ αριθ. 1893/21-12-44 Τηλεφωνικήν αναφοράν μας προς την ΥΙΙΙ Μεραρχίαν και ζητούμεν οδηγίας διά την εκμετάλλευσιν της επιτυχίας.
Ελάβομεν Διαταγήν να προετοιμάσωμεν ταύτην προς χωρίον Κρύαν, του υψώματος Γορίτσης καταληφθησομένου παρά του Λόχου Τάγματος Ξηροβουνίου. Λόγω γενικωτέρας εξελίξεως των επιχειρήσεων ανεστάλη αυτή.
Υ. Απώλειαι
1. Εχθρού
Ο εχθρός εγκατέλειψεν επί υψώματος Γορίτσης επτά (7) νεκρούς, πέντε (5) μεταξύ Γορίτσης και Κρύας και τέσσερας (4) μετέφερον προς Δίσπερην (καθ’ ομολογίαν αντάρτου του Ε.Λ.Α.Σ. συλληφθέντος και αποδράσαντος).
Ομοίως αρκετοί τραυματίαι, μεταφερόμενοι και υποβασταζόμενοι, παρ’ αλλων.
Επίσης συνελήφθησαν και τρεις αιχμάλωτοι οδηγηθέντες εις Ιωάννινα.
2. Ημέτεραι
Νεκροί εννέα. Οι κάτωθι:
α. Στρατ. Μητσούλης Δημήτριος Σφαγιασθείς
β. ’’ Παππάς Λάμπρος ’’
γ. ’’ Μπέσης Ιωάννης ’’
δ. ’’ Βλάχος Νικόλαος ’’
ε. ’’ Μπούχλας Νικόλαος Εκτελεσθείς
ζ. ’’ Μάρης Γεώργιος Σφαγιασθείς
η. ’’ Ξαξήρης Απόστολος Φονευθείς
θ. ’’ Ξαξήρης Κων/νος ’’
ι. Λοχίας Τζώρτζης Χαρίλαος ’’
Τραυματίαι. Εννέα εξ ων δύο σοβαρώς
α. Εφ.Ανθ/γός Οικονόμου Γρηγόριος
β. Μ.Σ.Ε. Γαλίστης Ιωάννης
γ. Στρατ. Τσίτος Χρήστος
δ. ’’ Μπόλος Βασίλειος
ε. ’’ Μπιστολάς Δημήτριος
ζ. ’’ Τζούμας Γεώργιος
η. ’’ Βαβαρέκος Απόστολος
θ. ’’ Λέκκος Ματθαίος
ι. ’’ Ρούντας Γεώργιος
Αγνοούμενοι. Εννέα οι κάτωθι:
α. Λοχίας Καρέτσης Δημήτριος
β. ’’ Τσίρκας Γεώργιος
γ. ’’ Νικολάου Ελευθέριος
δ. Δεκανεύς Κόντος Αλκιβιάδης
ε. ’’ Νικολόπουλος Μιχαήλ
ζ. Στρατ. Ρούντας Γεώργιος
η. ’’ Πέτρου Γεώργιος
θ. ’’ Τσιρώνης Κων/νος
ι. ’’ Μπίτσας Θεόδωρος
ΥΙ. Διοικηταί Ταγμάτων
1. Διοικητής Τάγματος Ταγ/ρχης Λυγεράκης Γεώργιος
2. ’’ 1ου Λόχου Λοχαγός Εξαρχόπουλος Γεώργιος
3. ’’ 2ου Λόχου Υπολ/γός Βούρβος Αθανάσιος
4. ’’ 3ου Λόχου Ανθ/γός Αναγνωστόπουλος Δημήτ.
5. ’’ Λόχου Μηχανημάτων Ανθ/γός Ρωμανέλης Ιωάν
ΥΙΙΙ. Διακριθέντες Αξιωματικοί και οπλίται
1. Μόνιμος Υπολ/γός Πυρ/κού Βούρβος Αθανάσιος, όστις επιδείξας εξαίρετον ηρωϊσμόν και Αυτοθυσίαν, συνέβαλε εις την συγκράτησιν των οπλιτών των συμπτυχθέντων λόγω του αιφνηδιασμού, εις την ανασύνταξιν των Λόχων και εις την άμεσον αντεπίθεσιν, ήτις εξεδίωξε τον εχθρόν από τας καταληφθείσας θέσεις.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας
2. Υπολ/γός Κρυστάλλης Νικόλαος. Ούτος παρά την επικρατήσασαν σύγχισιν, εκράτησε τας θέσεις του επί κεφαλής της Διμοιρίας του, εμψυχώνων διά του παραδείγματος του, και ελθών εις Σώμα προς Σώμα πάλην, καθ’ ην εξαντλήσας τα φυσίγγιά του, και συλλαβών ελασίτην εκτύπα τούτον διά του Αυτομάτου του Στεν, το οποίον εχρησιμοποίει, ως ρόπαλον.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας
3. Έφεδρος Λοχαγός Πεζικού Εξαρχόπουλος Γεώργιος. Διά την εξαίρετον διαγωγήν ην επέδειξεν τεθείς επί κεφαλής του Λόχου του διά την αντεπίθεσιν, εμψυχώνων παντοιοτρόπως τους άνδρας του, συνέβαλεν εις την απόκρουσιν της επιθέσεως και εκδίωξιν του εχθρού.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Πολεμικόν Σταυρόν Β.Τάξεως
4. Μόνιμος Ανθ/γός Πεζικού Ρωμανέλης Ιωάννης. Διά την εξαίρετον διαγωγήν και αυτοθυσίαν ην επέδειξεν, ως Διοικητής Λόχου Μηχανημάτων, κατορθώσας να συμπτυχθή υπό τα άμεσα Πυρά των Ελασιτών, εναντίον των οποίων εχρησιμοποίησε τα ατομικά όπλα των ανδρών του Λόχου του, και ούτω να διασώση άπαν το υλικόν και Πυρομαχικά άτινα μετ’ ολίγον τόσον αριστοτεχνικώς εχρησιμοποίησεν εναντίον των, από την βάσιν εξορμήσεως.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Πολεμικόν Σταυρόν Β.Τάξεως
5. Έφεδρος Ανθ/γός Πεζικού Αναγνωστόπουλος Χαρίσης. Διά την αυτοθυσίαν, ψυχραιμίαν και δραστηριότητα ην επέδειξεν κατά την αντεπίθεσιν, καθ’ ην τω ανετέθη η Διοίκησις του 3ου Λόχου, κατορθώσας διά του θάρρους και παραδείγματος του να εμψυχώση τους άνδρας του Λόχου τούτου, οίτινες είχον αποθαρρυνθή συνεπεία των Σφαγιασθέντων συγγενών και συγχωριανών των.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Πολεμικόν Σταυρόν Β.Τάξεως
6. Έφεδρος Ανθ/γός Πεζικού Οικονόμου Γρηγόριος. Διά τον ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν η επέδειξαν κατά την επίθεσιν των Ελασιτών, καίτοι τραυματισθείς παραμείνας μετά των ανδρών ους ενεψύχωνε και καθοδηγούσε.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Πολεμικόν Σταυρόν Β.Τάξεως
7. Μαθητής Σχ.Εφ.Γαλίτσης Ιωάννης. Διά την εξαίρετον διαγωγήν, ην επέδειξεν κατά την πρώτην αντεπίθεσιν του Λόχου Εφεδρείας και διότι καίτοι τραυματισθείς, παρέμεινεν μετά των ανδρών του, μέχρι ευκρινίσεως της καταστάσεως.
Προτείνομεν όπως ονομάσθη εις Έφεδρον Ανθ/γόν και των απονεμηθή ο Πολεμικός Σταυρός Γ.Τάξεως
8. Έφεδρος Ανθ/στής Ρεστάνης Σταύρος. Διά την εξαίρετον διαγωγήν ην επέδειξεν ως διμοιρίτης του 2ου Λόχου, κρατήσας μέχρι τέλους τας θέσεις του και ελθών εις πάλην Σώμα προς Σώμα μετά του εχθρού.
Προτείνομεν τούτον διά τον βαθμόν του Εφέδρου Ανθ/γού
9. Έφεδρος Ανθ/γός Αναγνωστόπουλος Δημήτριος. Διά την εξαίρετην διαγωγήν ην επέδειξεν ως Διοικητής 3ου Λόχου Εφεδρείας, συμβαλών εις την απώθησιν και εκδίωξιν του εχθρού εκ των καταληφθεισών θέσεων.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Πολεμικόν Σταυρόν Γ.Τάξεως
10. Έφεδρος Ανθ/γός Στεφόπουλος Ανδρέας. Διότι διμοιρίτης 1ου Λόχου τυγχάνων επέδειξε ψυχραιμίαν και αυτοθυσία κατορθώσας παρά το δύσκολον της θέσεως του να διασώση το πλείστον μέρος των ανδρών του.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Πολεμικόν Σταυρόν Β.Τάξεως
11. Έφεδρος Επιλοχίας Ρόϊδος Βάϊος. Όστις καίτοι μη ανήκων εις τμήμα αρπάσας οπλ/λον, διά το εξαίρετον θάρρος και ψυχραιμίαν ην επέδειξεν, παρέσυρεν άνδρας προς αντεπίθεσιν.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Βαθμόν του Εφέδρου Ανθ/στού
12. Έφεδρος Επιλοχίας Βλαχόπουλος Κων/νος.
13. Έφεδρος Επιλοχίας Γκέκης Κων/νος
Διά την υπέροχον ψυχραιμίαν, αυτοθυσίαν και αυταπάρνησιν ην επέδειξαν, ως Αρχηγοί Στοιχείων και Σκοπευταί Πολυβόλων, παραμείναντες εις τας θέσεις των και σκορπούντες τον θάνατον διά των Πολυβόλων των εις τους επιτιθεμένους Ελασίτας, παρά την σύμπτυξιν των Λόχων, Πεζικού, και διά τον ηρωϊσμόν και επιμονήν των να διασώσουν τα υλικά και Πυρομαχικά των, πράγμα το οποίον τελικώς και επέτυχον.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Βαθμόν του Εφέδρου Ανθ/στού
14. Λοχίας Κυρίτσης Μιχαήλ. Διά την υπέροχον αυτοθυσίαν, θάρρος και αποφασιστικότητα ην επέδειξεν κατά την απόκρουσιν της επιθέσεως και αντεπίθεσιν, καθ’ ην Μάγειρος του Λόχου τυγχάνων και εγκαταλείψας το μαγειρείον του, ανήλθεν και συνηνώθη μετά του Λόχου του, παραλαβών Οπλοπολυβόλον.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά τον Βαθμόν του Εφέδρου Επιλοχίου
15. Έφεδρος Επιλοχίας Σκόρδος Αθανάσιος. Διότι διμοιρίτης 2ου Λόχου τυγχάνων καίτοι κυκλωθείς χάρις εις την ψυχραιμίαν και αυτοθυσίαν του, κατώρθωσεν να διασώση το πλείστον μέρος των ανδρών του.
Δι’ ο προτείνομεν τούτον διά το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας
Τους κάτωθι προτείνω διά τον Πολεμικόν Σταυρόν Γ’ Τάξεως, διά τον ηρωϊσμό και την αυτοθυσίαν ην επέδειξαν επί του πεδίου της μάχης.

1) Λοχίαν Νίκου Χαρίσην 2) Στρατ.Μπόλλον Βασίλειον
3) Λοχίαν Κήτταν Δημήτριος 4) Στρατ. Μητσόπουλον Γεώργιον
5) Στρατ. Βαβαρέκον Απόστολον 6) Αν/στήν Βασδέκην Θεοφάνην
7) Λοχίαν Ζηκόπουλον Νικόλαον 8) Στρατ. Μπαλλάσκαν Παύλον
9) Λοχίαν Μαντόπουλον Χρήστον 10) Ανθ/γόν Γκέκην Δημήτριον
11) Ανθ/γόν Διαμαντήν Κων/νον 12) Επιλοχ. Καλτσούνην Απόστολον
13) Λοχίαν Παπακώσταν Θωμάν 14) Λοχίαν Καλτσούνην Παναγ.
15) Στρατ. Ράπτη Λεωνίδα
ΥΙΙΙ. Το Τάγμα την 18:30 ώραν την 22-12-44 έλαβεν την υπ’ αριθ. Α.Π. 2149/22-12-44 Διαταγήν ΥΙΙΙ Μεραρχίας, δι’ ης ελάμβανε γνώσιν της Γενικής Διαταγής συμπτύξεως και διετάσσετο να κάμη έναρξιν της συμπτύξεως τουν την 22αν ώραν, ακολουθών το δρομολόγιον εν αρχή μεν Πέραμα – Αγροτικόν Οικοτροφείον – Δ.Παρυφή Ιωαννίνων – Βελισσάριος – Νεοχωρόπουλον – Κοσμηρά – Δραμεσιοί – Πλαίσια – Μπαουσιοί – Ασπροχώρι – Λίππα ως Εφεδρεία τςη Μεραρχίας.
Το Τάγμα ήρχισεν συμπτυσσόμενον την καθορισθείσαν ώραν (22αν) την 22:30 ευρίσκετο εις Αγροτικόν Οικοτροφείον, όπου καθυστέρησε περί την ημίσειαν ώραν, ίνα παραλάβη άπαντα τα υλικά και Πυρομαχικά του κατώρθωσε τούτο κατά το πλείστον, των υπολοίπων, κυρίως τροφίμων καταστραφέντων.
Εκ του Αγροτικού Οικοτροφείου το Τάγμα εκκίνησεν περί την 23ην ώραν ακολουθών το δρομολόγιον, οδού Ανεξαρτησίας μέχρι εστιατορίου Δωδώνης, εκείθεν οδός Σουλίου – Κεντρική Πλατεία – Καλούτσια – Δημοσία οδός Ιωαννίνων – Πρεβέζης, καθ’όσον πριν η αναχωρήση, έλαβεν Τηλεφνικήν Διαταγήν Μεραρχίας, όπως συνεπεία νεωτέρων πληροφοριών, μη ακολουθήση το προκαθορισθέν δρομολόγιον.
Περί την 23:15 ώραν διήρχετο την Κεντρικήν Πλατείαν Ιωαννίνων. Το οίκημα όπου το Στρατηγείον και το οίκημα ΥΙΙΙ Μεραρχίας είχον καταληφθή υπό του Εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. Ιωαννίνων.
Εις το τελευταίον είχε συλληφθεί ο Ανθ/γός Θωμαϊδης της διλοχίας Ιωαννίνων, απελευθερωθείς υπό ανδρών του Τάγματος.
Προηγηθέντα του Τάγματος Μεταγωγικά μεταφέροντα τρόφιμα και ελάχιστα Πυρομαχικά, συνοδευόμενα υπο του Εφεδ. Ανθ/στού Κίτσου Γεωρ. και του ιερέως Παπαφλώρου Ι. συνελήφθησαν υπο 12 ενόπλων πολιτών και εκ τούτων μόνον τα δύο διεσώθησαν.
Ομοίως τρία δίτροχα εφ’ ων είχον φορτωθεί τα τρόφιμα και πυρομαχικά, προηγηθέντων ολίγον του Τάγματος, ενέπεσαν εις την αυτήν ενέδραν των πολιτών, πλην λόγω της σθεναράς στάσεως του Ανθ/γού Σβάρνα Κ., και 4 ανταρτών, ανοιξάντων πυρά εναντίον των, και μιας χειροβομβίδος ην έρριψεν ο Ανθ/γός, διεσώθησαν.
Το Τάγμα είχεν υπ’όψιν του, συμφώνως τη προμνησθείση Διαταγή Μεραρχίας, ότι, μέχρι της ώρας εκείνης, αλλά και μέχρι της 1ης μετά μεσονύκτιον, θα παρέμεινον εις Ιωάννινα, αφ’ ενός μεν η Διλοχία Ιωαννίνων, και τέλος η Χωροφυλακή Ιωαννίνων.
Πλην ουδέν τμήμα συνήντησεν, και ούτω παρά την εκδοθείσαν Διαταγήν μετεβλήθη εις οπισθοφυλακήν των διά της Δημοσίας οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης συμπτυσσομένων τμημάτων μας.
Κατά την αναχώρησιν του Τάγματος δεν ηκολούθησαν τούτο οι κάτωθι:
Α) Εκ του Αγροτικού Οικοτροφείου
1) Μόνιμος Ανθ/στής Πυρ/κού Γκράτσιος Κλεομένης
2) Έφεδρος Ανθ/γός Ζηκόπουλος Αθανάσιος
3) ’’ Λοχίας Ιωαννίδης Ελευθέριος
4) ’’ ’’ Λαζαρίδης Χρήστος
5) ’’ ’’ Γκράτσιος Χρήστος
6) ’’ ’’ Κικόπουλος Μενέλαος
7) Στρατιώτης Φωτέτζος Κων/νος
8) Επιλοχίας Παναρ.
9) Λοχίας Κράβαρης …………………
10) Στρατιώτης Χουλιαράς Κων/νος
11) ’’ Στουκίδης Δημήτριος
12) ’’ Λέκκος Ματθαίος
13) ’’ Πέτρου Αλέξανδρος
14) ’’ Μήτσης Μιχαήλ
15) ’’ Χαρίσης Κων/νος
16) ’’ Χαρίσης Αθανάσιος
17) ’’ Τσιάνος Μιχαήλ
Β) Εκ του Συνοικισμού Καλούτσια
1) Μόνιμος Ανθ/γός Πεζικού Βερσής Νικόλαος
Γ) Εκ Κοπάνων
1) Στρατιώτης Ρέμος Ιωάννης
2) ’’ Φιλίδης Φιλήμων
3) ’’ Τσέπας Ευάγγελος
4) ’’ Πρέντζας Κων/νος
5) ’’ Αναστασίου Σωτήριος.
Δ) Εκ Σμυρτούλας
1) Στρατιώτης Καπέτσης Γεώργιος
Κατά τα λοιπά το Τάγμα διετήρησε την συνοχήν του και τους οργανικούς του δεσμούς.
Τας πρωινάς ώρας της 23ης Δ/βρίου 1944 αφίχθη εις Χάνι Φτελιάς.
Μετά ολιγόωρον εκεί ανάπαυσιν συνέχισε την πορείαν του προς Κοπάνους ένθα συνηντήθη μετά του Διοικητού της ΥΙΙΙ Μεραρχίας, Συν/ρχου κ.Κων/νίδη Αποστ.
Εκ Κοπάνων διά Βαριάδων – Τόσκεσι, κατηυθύνθη προς Λίππαν, όπου και έφθασε το εσπέρας της 23-12-44.
Από Λίππας διετάχθη να προωθηθή και καταλάβη υψώματα Ελενσας.
Ενώ το Τάγμα ητοιμάζετο προς αναχώρησιν, εκλήθην παρά του Διοικητού της Μεραρχίας, όστις διέταξε την αναστολήν της αποστολής μας ταύτης, ένεκα της νέας εξελίξεως της Καταστάσεως προς το δεξιόν της ΥΙΙΙ Μεραρχίας, (αναφορά Συν/τος Ξηροβουνίου).
Εν τω μεταξύ ουδεμία πληροφορία είχε ληφθεί περί του 10ου Συν/τος και ήρχισαν η διαρροή εις το 15ον Σύνταγμα των ανταρτών αυτού, καταγομένους εκ της περιοχής ταύτης και εγκατάλειπόν τας τάξεις των ίνα καταφύγωσιν εις τας οικίας των. Το αυτό παρετηρήθη και εις τον 3ον Λόχον του Τάγματος (τέως Τάγμα Μαυροσκότη) το πλείστον των ανδρών του οποίου εγκατέλειψε τας τάξεις του, καταφυγών εις τα οικίας του.
Ούτοι είναι οι κάτωθι:
1) Έφεδρος Ανθ/στής Κολιογεώργος Ιωάννης
2) “ Λοχίας Κολυζώης Φώτιος του Δημητρίου
3) Έφεδρος Λοχίας Κολυζώης Παναγιώτης του Κων/νου
4) “ “ Κολυζώης Αλέξανδρος του Κων/νου
5) “ “ Κοντογιάννης Γρηγόριος του Αναστασίου
6) “ “ Λαμπρίδης Μάρκος του Γεωργίου
7) “ “ Παντούλας Κων/νος
8) “ “ Γαλάνης Χαρίσης
9) “ Δεκανεύς Αυγέρης Γεώργιος του Δημητρίου
10) Στρατιώτης Φαρμάκης Γεώργιος του Νικολάου
11) “ Φαρμάκης Γεώργιος του Παναγιώτου
12) “ Φαρμάκης Δημήτριος του Ιωάννου
13) “ Φαρμάκης Δημήτριος του Ιωάννου ή Παύλου
14) “ Φαρμάκης Ευάγγελος του Χρήστου
15) “ Τσάμης Ηλίας του Γεωργίου
16) “ Ζήνας Ιωάννης του Σταύρου
17) “ Γκιόκας Γεώργιος του Ηλία
18) “ Μηλιώνης Χρήστος του Ευαγγέλου
19) “ Πάκος Γεώργιος του Χρήστου
20) “ Νούσης Λεωνίδας
21) “ Νούσης Γεώργιος
22) “ Τζώρτζης Κων/νος
23) “ Ρούμπος Γεώργιος
24) “ Φουσέκης Ιωάννης του Παναγιώτου
25) “ Ζήκος Λάμπρος του Ζήκου
26) “ Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Γεωργίου
27) “ Μπουκουβάλας Ματθαίος του Γεωργίου
28) “ Πάντος Βασίλειος του Λάζου
29) “ Γιωτάκης Γεώργιος
30) “ Μαντζούκας Μιχαήλ
31) “ Γκόντοβος Δημήτριος
32) “ Παπαδόπουλος Βασίλειος
33) “ Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Λόγω ελείψεως πληροφοριών και της δημιουργουμένης καταστάσεως συνέπεια της διαρροής, το Τάγμα ημών επειδή παρέμεινε το μόνον συγκεκροτημένον τμήμα, διατηρήσας τους Οργανικούς του δεσμούς (2 Λόχοι Πεζικού και εις Λόχος Μηχανημάτων), διετάχθη να παραμείνη πλησίον του Σ.Δ. της Μεραρχίας, ως στήριγμα ταύτης.
Το εσπέρας της 24-12-44 κινούμεθα προς Πολυστάφυλον, όπου και αφίχθη μεν τας πρώτας πρωινάς ώρας της 25-12-44.
Το Τάγμα από της πρωίας εγκατεστάθη αμυντικώς επί Β.τούτου υψωμάτων, εν συνδέσμου δεξιά με τμήμα του 15ου Συν/τος.
Εις Πολυστάφυλον όπου αφίχθησαν 17 (δέκα επτά) εν όλω Αξιωματικοί και Στρατιώται του 10ου Συν/τος, οίτινες και ανέφερον την διάλυσιν του Συν/τος τούτου, εγένετο σύσκεψις ανωτέρων Αξ/κών του Επιτελείου της Μεραρχίας, και του Διοικητού του Τάγματος μετά του Διοικητού της Μεραρχίας καθ’ ην απεφασίσθη η προς Λούρον αναχώρησίς μας προς λήψιν πληροφοριών και αναφοράν περί καταστάσεως της Μεραρχίας.
Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, το Τάγμα συνοδεύον το Επιτελείον της ΥΙΙΙ Μεραρχίας, την ΥΙΙΙ ολμαρχίαν και υπολλείμματα άλλων τμημάτων, κινείται προς Λούρον, αφιχθέν εις άνω Κοτσανόπουλον περί τας πρώτας μετά μεσονύκτιον ώρας.
Εκείθεν, κατόπιν Διαταγής Μεραρχίας κατευθύνεται προς Σφηνωτήν (Μουζάκα) όπου έφθασε περί τα εξημερώματα της 27-12-44, και εγκατεστάθη αμυντικώς εςι τα γύρω υψώματα.
ΙΧ. Σύμπτυξις προς Λούρον – Πρέβεζαν, επιβίβασις και άφιξις εις Κέρκυραν
Την μεσημβρίαν της ιδίας ημέρας (27-12-44) ελήφθη Διαταγή της Μεραρχίας, όπως το Τάγμα, εκκινών την 19ην ώραν της ιδίας ημέρας αχθή προς Λούρον, προς συνάντησιν της Μεραρχίας.
Η εκκίνησις εγένετο την καθορισθείσαν ώραν και μετά της ΥΙΙΙ Ολμαρχίας το Τάγμα αφίχθη εις Λούρον την 19:45.
Μετά ολιγόωρον ανάπαυσιν συνοδεύον το Επιτελείον της Μεραρχίας, το Τάγμα κινείται διά της Δημοσίας οδού Λούρου – Πρεβέζης, αφιχθέν τας πρώτας μετά μεσονύκτιον ώρας εις Σμυρτούλαν, ένθα παρέμεινεν μέχρι της 8ης ώρας πρωινής ώρας της 28-12-44.
Την ως άνω ώραν κατόπιν Διαταγής κινείται προς Πρέβέζαν διά επιβίβασιν.
Η επιβίβασις εγένετο τας απογευματινάς ώρας επί Αγγλικού Πολεμικού το οποίον την νύκτα ανεχώρησεν διά Κέρκυραν όπου και αφίχθη την 9ην πρωινήν της 29-12-44.
Την 10ην ώραν το Τάγμα είχεν αποβιβασθή εςι Κέρκυραν, το δε απόγευμα της ιδίας ημέρας ανεχώρησεν και εγκατεστάθη εν επισταθμία εις χωρίον Ποταμόν.

Την 30-12-44 το μεσονύκτιον το Τάγμα δι’ αυτοκινήτων μεταφέρθη εις Κέρκυραν και την μεσημβρίαν της 31-12-44 διά Βενζινοπλοίων ανεχώρησεν διά Παξούς, ένθα αφίχθη την 23ην ώραν της 31-12-44, όπου ήδη και ευρίσκεται.

Σ.Δ.τη 6 Ιανουαρίου 1945
Ο
Διοικητής του Τάγματος
(Τ.Υ.)
Γ.Λυγεράκης
Ταγ/ρχης
Τ.Υ.Σ.

Advertisements