Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/5 Ιαν 1945 1800


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

5.1.45  ώρα 1800

1.     Αθήναι και Πειραιεύς. Πολυάριθμα σημεία σπουδαίας σημασίας εκ τακτικής απόψεως κατελήφθησαν και σοβαραί προελάσεις επετεύχθησαν διαρκούσης της ημέρας. Ο εχθρός υπέστη βαρείας απωλείας. 2 Τάγματα παρά τον ΚΗΦΙΣΣΟΝ εις (338462) συνελήφθησαν αυτούσια κατόπιν κάποιας αντιστάσεως. Γέφυρα επί Κηφισσού (200μ. Β.Α. Κολοκυνθούς) (352474) αποκόπτει μίαν των κυρίων εξόδων εξ Αθηνών προς τας εχθρικάς βάσεις εφοδιασμού εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ (2152) και ΜΕΓΑΡΑ, και η οποία εσταθεροποιήθη. Συνελήφθησαν σημαντικαί ποσότητες πυρομαχικών και άλλων υλικών εις περιοχάς ΔΑΦΝΙ (3346) και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Βρεττανικά στρατεύματα εξηκολούθησαν να εκκαθαρίζουν μεμονωμένας αντιστάσεις εις περιοχήν (4148) και φυλακάς ΑΒΕΡΩΦ (3945). Εις τον κεντρικού τομέα προέλασις επετεύχθη κατόπιν αποφασιστικήν αντιστάσεως και σοβαραί μάχαι έλαβον χώραν δυτικώς της πλατείας ΟΜΟΝΟΙΑΣ (3745). Επεβεβαιώθη ότι ο εχθρός εχρησιμοποίησε μικράς ποσότητας δακρυγόνου αερίου. Εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις έναντι κάποιας αντιστάσεως εις περιοχήν οδού ΑΘΗΝΩΝ. 142 Ελλην. Τάγμα Εθνοφυλακής προήλασε μέχρι γραμμής οδού ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Λόχοι εις (40254545 37484557 39304542). 141 Τάγμα Εθνοφυλακής εξεκαθάρισε περιοχήν Νοτίως γηπέδου αθλοπαιδιών (396454). Εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις περιοχών ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΒΑΘΗΣ (3645) συνήντησαν αποφασιστικωτάτην αντίστασιν. Σοβαραί μάχαι εξηκολούθησαν καθ’ όλην την ημέραν. Νυν θέσεις εσταθεροποιήθησαν εις κτηνιατρείον (Πεδ. Αρεως) εις 97 Γενικόν Νοσοκομείον (4148). Εξεκαθαρίσθη περιοχή (3546). Κτίρια 88 6ο Στρατ. Νοσοκομείο και 42  Φυλακ.
Αβέρωφ (3945) κατελήφθησαν.

2.     ΠΑΤΡΑΙ. Κατάστασις και πάλιν τεταμμένη. Οργανωθείσα επιτροπή εξ επιτροπών (ΣΚΟΥΡΒΑΝ) παρουσίασθη εις Δ/την Ταξ/χίας αιτούσα όπως όλαι αι ασκήσεις εντός και εκτός της πόλεως παύσουν. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ΕΛΑΣ ετοιμάζεται να επιτεθή αλλά επί του παρόντος δεικνύει σημεία ανησυχίας ένεκεν της παρουσίας μερικών Βρετταν. Πολεμικών Πλοίων. Εξακολουθεί διείσδυσης του ΕΛΑΣ εντός των θέσεών μας. Εξ αξιοπίστου πηγής, ενισχύσεις του ΕΛΑΣ εξακολουθούν να καταφθάνουν εκάστην νύκταν εκ Βορρά του κόλπου. Τούτο επιβεβαιώθη υπό καπετάνιου καϊκιού.

3.     Αεροπ. Επιχειρήσεις: Σπίτφαϊρς και Μποφάιτερς έδρασαν υποστηρίζοντας τας δυνάμεις ξηράς.

4.     Εθνοφυλακή. Αθήναι. Στρατολογία. 3 αξ/κοί 465 οπλίται.

Advertisements