Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΕΓ/4 Iαν 1945


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ 4  Ιανουαρίου 1945

1.-    Κατά πληροφορίας εις πολυκατοικίαν Καίσαρη 2 Πλατεία Αγίου Κων/νου έχουν συγκεντρωθή περί τους 250 Ελασίται με επικεφαλής τον Λοχαγόν Μαλακάσην Γεώργιον.

2.-    Εντός του Εθνικού Θεάτρου ευρίσκεται δύναμις 400 περίπου Ελασιτών. Εις το θέατρον έχουν εναποθηκευθή τρόφιμα πυρομαχικά, ιματισμός και κλοπιμαία.

3.-    Εις Ξενοδοχείον ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ πλησίον Εθνικού Θεάτρου έχουν εγκατασταθή ελασίται καθώς και εις τας παρακείμενας οικίας μεθ’ ων συγκοινωνούν εσωτερικώς.

4.-    Εκ πληροφοριών των κατοίκων περιοχής οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μυκάλης, Παραμυθίας:

–      Προ ημερών διήλθον διαδοχικώς τμήματα του Συν/τος Καλαμών και Κορίνθου παραμείναντα εις την περιοχήν επί μίαν νύκτα έκαστον. Ήσαν αρτίως εξοπλισμένα με στολάς Χακί της εθνοφυλακής Πελοποννήσου, με στρατιωτικήν πειθαρχίαν και Αξιωματικούς.

–      Από δύο ημερών εις τας οικίας της περιοχής είναι εγκατεστημένοι αντάρται του 7ου Συν/τος Χαλκίδος πλαισιωμένοι από Ελασίτας Αθηνών του εφεδρικού ΕΛΑΣ άπαντας μικράς ηλικίας, εις μίαν ομάδα εμετρήθησαν 4 αντάρται και 8 παιδιά ελασίται.

Είναι οπλισμένοι με ολίγα αυτόματα ως χειροβομβίδας Γερμανικάς τας οποίας ενισχύουν διά δυναμίτιδος.

Οδοφράγματα και νάρκαι δεν υπάρχουν. Οι Ελασίται προβαίνουν εις αθρόας ανατινάξεις οικιών χωρίς να χρησιμοποιούνται υλικά.

Εις διαφόρους κατευθύνσεις έχουν διατρύσσει τας μεσοτοιχίας των οικιών και τας μάνδρας και κυκλοφορούν εσωτερικώς.

Συγκεκριμένως αι οικείαι της οδού Μυκάλης αι κείμεναι επί της προς την Ομόνοιαν πλευράς έχουν διατρυθή από της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι της οδού Κων/πόλεως.

–      Οι Ελασίται την μεν νύκτα αγρυπνούν και πυροβολούν την δε ημέραν κοιμούνται εντός των οικειών αδιαφορούντες διά τα διερχόμενα ενίοτε διά των οδών τανκς.

–      Οι εξ Αθηνών Ελασίται του εφεδρικού ΕΛΑΣ κατάγονται κυρίως από την Κοκκινιάν και το Πυριτιδοποιείον.

–      Οι του Εφεδρικού ΕΛΑΣ συμπεριφέρονται ως κοινοί λοποδύται μεταφέροντες συνεχώς κλοπιμαία τα οποία αποστέλλουν εις τας οικείας των μετά των οποίων επικοινωνούν διά συνδέσμων.

–      Το ηθικόν τόσον των ανταρτών όσον και των παιδιών είναι πολύ χαμηλόν.

Και οι μεν αντάρται εκφράζονται απροκαλύπτως κατά των πολιτικών καθοδηγητών και των ηγετών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ερωτώντες ανυπομόνως εάν επήλθε συμφωνία τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα και μελετούν συνεχώς τον τρόπον φυγής. Ιδιαιτέρως φοβούνται την ΙΙην Ορεινήν Ταξιαρχίαν και την Εθνοφυλακήν.

Οι πολιτικοί καθοδηγηταί συνεχώς καλλιεργούν εις αυτούς την ιδέαν ότι εάν συλληθούν από τους Έλληνας θα σφαγούν πράγμα το οποίον τους φανατίζει.

Advertisements