Δελτιο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/3 Ιαν 1945


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.1/4/63

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών της 3ης Ιανουαρίου 1945.

1.     Ο Αγροφύλαξ Λιοσίων Νικόλαος Στεριανός έχει αποκτήσει τον βαθμόν του Συνταγματάρχου του ΕΛΑΣ και διαμένει εις τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Λιοσίων, ον έχει μεταβάλλει εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως αιχμαλώτων. Εις αυτόν παρουσιάζουν τους αιχμαλώτους άνδρας της Χωρ/κής, ους κατόπιν βασανιστηρίων εκτελεί διά των οργάνων του.

2.     Επί της οδού Σμύρνης και Αχαρνών οι ελασίται κατεσκεύαζον την 2-1-45 οδόφραγμα διά σισηρών ράβδων, ας επρομηθεύθησαν εκ των σιδηροδρομικών σταθμών Λαρίσσης και Πελοποννήσου, και στηρίζωσι ταύτας διά μπετόν-αρμέ. Συντεταγμέναι (4611-3720).

3.     Επί της οδού Ψαρρών την 2-3 πρωϊνήν ώραν της 2-1-45 οι ελασίται ανετίναξαν πολλάς οικίας. Οι κάτοικοι έξαλοι προσπαθούσι να καταφύγωσιν εις την ζώνιν των Άγγλων, αλλ’ εμποδίζονται παρά των ελασιτών.-

4.     Κατετάγη εις την Εθνοφυλακήν και εθεάθη εκτελών υπηρεσίαν εις Κουκάκι ο Πουλίζος Παναγιώτης εκ Μάνης σημαντικόν μέλος του ΕΛΑΣ. Ούτος έχει παραδώσει εις τον ΕΛΑΣ τους εθνικιστάς  1) Ηλίαν Σκάντζικα  2) Παναγιώτην Κορωναίον  3) Καλλιόπην Ηλία Σκάντζικα. Ο παθών Ηλίας Σκάντζικας διαμένει  Κανάρη Ι. Πληροφορίας παρέχει και ο Αστυφύλαξ της Τροχαίας Κινήσεως Βορρές Γρηγόριος.

Ομοίως διεπιστώθη ότι οι καταταγέντες εις την Εθνοφυλακήν  1) Πασπαλιάρης Αναστάσιος  2) Τριανταφυλλίδης Ευάγγελος  3) Κολιοβασίλης Αθανάσιος  4) Ανθυπολοχαγός Φωτάκης βαρύνονται με Κομμουνιστικήν δράσιν. (Δι’ άπαντας τους ανωτέρω εδόθη ειδικόν σημείωμα εις ΙΙον Γραφείον Γεν. Επιτελείου Στρατού).

5.     Εις την Εθνοφυλακήν κατετάγη ο Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης έφεδρος Ανθυπολοχαγός ή Υπολοχαγός και υπηρετεί εις Πειραιά ως Υποδιοικητής Λόχου. Ούτος ανήκει εις το ΕΑΜ και εις το χωρίον του Ρίπεσι-Τριφυλλίας ήτο Δικαστής. Αφιχθείς δε ενταύθα ωργανώθη εις το ΚΚΕ και τυγχάνει λίαν επικίνδυνος.

Ομοίως ο αδελφός τούτου Γρηγόριος Αναγνωστόπουλος ανήκων εις το ΚΚΕ κατετάγη εις το Τάγμα Εθνοφυλακής Παγκρατίου. Εκεί παρέλαβεν ούτος τους μαχομένους ελασίτας πατριώτας του και ομοϊδεάτας 1) Περικλέα Τσώτσον 2) Χρήστον Μπακόπουλο και 3) Χρήστον Κιούσην, ους εφυγάδευσεν εις την ελευθέραν ζώνην Αθηνών εις άγνωστον διεύθυνσιν. Πιθανόν, κατ’ ανεξακριβώτους πληροφορίας, να εγκατέστησε τούτους εις το επί της οδού Αναπαύσεως δωμάτιον του ομοϊδεάτου του Κωνσταντίνου Λιακοπούλου.-

6.     Κατά πληροφορίας οι εις το Αρεταίειον Νοσοκομείον νοσηλευόμενοι τυγχάνουσι κατά το πλείστον Κομμουνισταί δημιουργούντες καθημερινώς επεισόδια εις τον Διευθυντήν του Νοσοκομείου.-

Ο
Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
Συνταγματάρχης

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
1)  Κον Υπουργόν Εσωτερικών
2)  Υπουργείον Στρατιωτικών
3)  Γενικόν Επιτελείον Στρατού                           Διά την αντιγραφήν
4)  Στρατιωτικήν Δ/σιν Αττικής                           Το Τμήμα Ασφαλείας

Τ.Υ.