Δράση υπομοίραρχου Ηλία Νίκου, 3 Ιαν. 1945


ΒΕΒΑIΩΣIΣ

Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Συν)χης Πεζικού Κωνσταντινίδης Απόστολος, Διοικητής της VIII Μεραρχίας.

Βεβαιώ

Ότι ό υπομοίραρχος Νίκου Ηλίας του Κων)νου έκ Μανωλιάσσης Ιωαννίνων υπηρετών ως μόνιμος χωροφύλαξ εις την  Υποδιοίκησίν Χωροφυλακής Παραμυθιάς, κατόπιν ύβρεως των επιφανών Οθωμανών Ντεφήτι Κεμάλ έκ Καρβουναοίου και Γιαγιά Κασίμ έκ Μαργαριτίου συνεργαζόμενων μετά των Ιταλών έν Παραμυ­θία έφόνευσε τούτους και διαφυγών την σύλληψιν την 14ην Ιανουάριου 1942 έτράπη εις τα όρη, όπου έσχημάτισε άνταρτικήν ομάδα και ήρξατο εργαζόμενος έθνικώς.
Ή δράσις του ώς άνω οπλαρχηγού άρξαμένη από της εξόδου του, είχεν ώς σκοπόν την έμπέδωσιν της τάξεως και διασφαλίσεως των κατοίκων της υπαίθρου, την έπίλυσιν των μεταξύ των χωρικών αναφυομένων διαφορών πάσης φύσεως, την έξύψωσιν του εθνικού φρονήματος μεταξύ των κατοίκων και την δργάνωσίν αύτών διά τον εθνικόν αγώνα και ή προστασία της θρησκείας από τα βδελυρά κηρύγματα της κομμουνιστικής οργανώσεως.
Ούτω, άνευ ενισχύσεως υλικής ή οικονομικής ό ειρημένος επίκεφαλής ανταρτικής ομάδας προέβη εις την όργάνωσιν των Κοινοτήτων της περιοχής Ντουσκάρας Δωδώνης και Μαλακασίου. Εις τας επαρχίας ταύτας χάρις εις την δραστηριότητα του ειρημένου έπεκράτει απόλυτος ασφάλεια ,οι δέ κάτοικοι ήσαν απολύτως ευχαριστημένοι από την συμπεριφοράν και την εθνικήν δράσιν του Οπλαρχηγού τούτου.
Παραλλήλως προς την δράσιν του ταύτην έξεκαθάρισε την περιοχήν εκείνην από τους προδότας και συνεργαζόμενους μέ τους κατακτητάς.
Ό ειρημένος παρά τας δελεαστικάς προτάσεις του Ε.Α.Μ ίνα προσχωρήση εις την όργάνωσιν, παρέμεινε, μόνος ανεξάρτητος και έδρα εθνικώς ώς ανωτέρω μέχρι της 4ης Ιανουάριου 1943 ότε προσεχώρησε μετά της ομάδος του άνερχομενης τότε εις (30) τριάκοντα άνδρας έξωπλισμένους εις την όργάνωσιν του Ε.Δ.Ε.Σ. υπό τας αμέσους διαταγάς του Αρχηγείου Ηπείρου μέ τον βαθμόν του Οπλαρχηγού.
Προήχθη εις ανθυπομοίραρχον και έμονιμοποιήθη μέ τον βαθμόν τούτον από του Αύγούστου 1943.
Προήχθη εις Υπομοίραρχον διά της ύπ άριθ. 17723/1/11/44 διαταγής του Γενικού Αρχηγείου.
Τώ άπενεμήθη το Χρυσούν Άριστείον ανδρείας.
Επιχειρήσεις εις άς έλαβε μέρος :

  1. 20/21 Ιουνίου 1943 εις την καταστροφήν των τηλεγραφικών γραμμών από 10/11 χιλιόμετρον έπί της οδού Ιωαννίνων/Πρεβέζης.
  2. 20ην Ιουνίου 1943 έπίθεσις κατά ιταλικού τμήματος έν Κοσμηρά.
  3. 4 Ιουλίου μέ 12 Ιουλίου 1943 κατά την καταστροφήν των έργων συγκοινωνίας έπί των οδών έλαβε μέρος μέ τον 6ον λόχον εις την άπαγόρευσιν κινήσεως του εχθρού έπί της οδού Ιωαννίνων/Πρεβέζης εις τον αυχένα Θεριακήσι.
  4. 21 Ιουνίου μέχρι Ιουλίου 1943 έλαβε μέρος εις την έκκαθαριστικήν έπιδρομήν των Γερμανών εις την περιοχήν Δωδώνης, Λάκκας Σούλι και Ξηροβουνίου.
  5. Εις τας επιχειρήσεις κατά του ΕΛΑΣ εις την περιοχήν Καλαμά και Γραμμενοχωρίου και Αάκκας Σούλι/Πρεβέζης.
  6. Εις τας επιχειρήσεις κατά των Γερμανών αναλαβόντων έκκαθαριστικήν ένέργειαν κατ Οκτώβριον Νοέμβριον 1943.
  7. Εις την έκκαθάρισιν της περιοχής Γραμμενοχωρίων από τους Έαμίτας κατ’ Αύγουστον 1944.
  8. δ) Εις τας κατά των Γερμανών επιχειρήσεις από Αύγουστου μέχρι Οκτωβρίου 1944.
  9. Είς τας κατά του ΕΛΑΣ επιχειρήσεις κατά την 11/27 Οκτωβρίου 1944.

Κατά τους αγώνας τούτους έπεδείξατο αυτοθυσίαν, ψυχραιμίαν και ήρωϊσμόν, διοικητικήν ικανότητα/άρετην, ένθουσίασμόν άφθαστον και πάντοτε το τμήμα του είχεν άριστα αποτελέσματα, πειθαρχικός, φιλότιμος και θετικός.
Γενικώτερον ό είρημένος διετέλεσε και ώς Δ/της Λόχου είς όλας τας επιχει­ρήσεις του Αρχηγείου και VIII Μεραρχίας μέ άριστα αποτελέσματα.
Έπεδείξατο άκλόνητον πίστιν είς τον αγώνα, άφοσίωσιν είς το καθήκον, αγά­πην προς το Στρατιωτικόν επάγγελμα, και προσήλωσίν είς τα εθνικά ιδεώδη.
Κατ αίτησίν του έχορηγήθη ή παρούσα βεβαίωσις ινα τω χρησιμεύση όπου δει.

Έν Κέρκυρα τή 3η Ιανουάριου 1945
(Τ.Σ.) Ό Μέραρχος Κωνσταντινίδης