Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/1 Ιαν 1945 1800


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Ι.Ι.1945 ώρα 1800

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Μεγάλαι περιοχαί ΝΑ – ΑΘΗΝΩΝ εκκαθαρίσθησαν υπό Βρεττανικών και Ελληνικών στρατευμάτων κατόπιν ελαχίστης αντιστάσεως. Φάλαγξ εστάλη εις Χαρβάτι ΠΑΛΛΙΝΙ (5146) ίνα εκκενώση σταθμόν ραδιοτηλεγράφου και βοηθήση Βρετταν. στρατεύματα εις αυτήν την περιοχήν. Η Φάλαγξ συνήντησε κάποιαν αντίστασιν. Εφονεύθησαν περί τους 80 άνδρες του ΕΛΑΣ. Έλληνες μηχανικοί ιδιώται και η φρουρά εξεκενώθησαν επιτυχώς και μετεφέρθησαν εις ΑΘΗΝΑΣ. Η εκκαθάρισις εξηκολούθησε εις περιοχήν κοιμητηρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κερατσίνι (2842) έναντι ποιάς τινός αντιστάσεως και ισχυρών όλμων. Επαφή απεκατεστάθη μετά της φρουράς των εργοστασίων ηλεκτρικού φωτός (2642) και περιοχή ΕΥΓΕΝΙΑ Κερατσίνι (8742) εκκαθαρίσθη. Έρευνα της περιοχής υπό της 3ης Ορ. Ταξ/χίας εξηκολούθησε. Την 31.12.44 την 1400 ισχυρά περίπολος εκ 2 Λόχων με άρματα και τεθωρακ. αυτοκιν. προς ΣΩΤΗΡΙΑΝ (483462) ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΑ (445455) ΧΟΛΑΡΓΟΥ (423473). Δεν συνηντήθη εχθρός. Μερικοί ελεύθεροι σκοπευταί εις Γερμ. Σχολή (Πευκάκια) αριθ. 137 (3845). Περιπολίαι μεθ’ αρμάτων εκκαθάρισαν οδούς μεταξύ Μεγ. Αλεξάνδρου (Μεταξ.)- 100 μ. Δ. πλατ. Μεταξουργείου (362452-366454). Δεν συνηντήθη αντίστασις αλλά ισχυρά πυρά εξ οδών πλαγίων της οδού ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Εχθρικαί απώλειαι: 12 νεκροί 18 τραυματίαι, 50 αιχμάλωτοι περιλαμβανομένης μιας γυναικός ελευθέρου σκοπευτού. Περιοχή Υμηττός (3841) κατελήφθη την 31.12.44 ώραν 1600 άνευ επεισοδίου. Σ.Δ. 147 Τάγματος εις Μαλτσινιώτη (386418), Σ.Δ. 101 Τάγματος Δουργούτη (369418), Σ.Δ. 152 Τάγματος εις Ν.Δουργούτη (367418), Σ.Δ. 156 Τάγματος εις Βεΐκου (36424300). Την 30.12.44 συνελήφθησαν 234 αιχμάλωτοι. Επαναστάται εσχηματίσθησαν εις δύο κυρίως ομάδας εις τα Βορειότερα προάστεια. Μία ομάς Βορείως ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ εις περιφερείας ΑΒΕΡΩΦ (3946) και ΚΥΨΕΛΗΣ (3847). Η άλλη ομάς εις περιφερείαν ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (3548). Υποστηρίζεται υπό συγκεντρώσεως τακτικών στρατευμάτων του ΕΛΑΣ εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (3548). Η κίνησις αύτη των επαναστατών εξ ΑΘΗΝΩΝ προς τα προάστεια και αι ενισχύσεις υπό τακτικών στρατευμάτων του ΕΛΑΣ έξωθεν αποδεικνύεται εκ των επανηλλειμένων πληροφοριών περί ελαττώσεως αριθμού του ΕΛΑΣ εις οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ.

2.     ΠΑΤΡΑΙ. Ανεπιβεβαίωτοι πληροφορίαι δεικνύουν ότι η επίθεσις του ΕΛΑΣ αναμένεται μόλις ο ΕΛΑΣ αποκτήση πλήρη έλεγχον της ΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ολοι οι άνδρες εις ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ διετάχθησαν να καταταχθούν εις το ΕΛΑΣ. Κυκλοφορεί φυλλάδιον εις ΠΑΤΡΑΣ διά του οποίου εκφράζονται τα αγαθά αισθήματα των αληθινών Ελλήνων προς τον Βρεττανικόν Λαόν.

3.     Η υποχώρησις των στρατευμάτων του ΖΕΡΒΑ και η εκκένωσις προσφύγων ΠΡΕΒΕΖΗΣ συνετελέσθησαν την 1530 ώραν της 30.12.44.

4.     ΚΡΗΤΗ. Ουδέν το ανακοινώσημον.

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Εξακολουθητικαί πτήσεις αναγνωριστικαί υπεστήριξαν τας δυνάμεις ξηράς. Πολυάριθμα οχυρά των επαναστατών εβλήθησαν και αριθμός Μεταφορικών Μέσων επολυβολήθησαν.

6.     ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ. Στρατολογία 31ης Δεκ. ΑΘΗΝΑΙ αξ/κοί 49 οπλίται 735. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ οπλίται 63.

Advertisements