Εκθεση δράσης ανταρτικών ομάδων Ν.Α ΣΕΛΙΝΟΥ B. Πατεράκη


ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Ν.Α. ΣΕΛΙΝΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΩΝ
Η δράσις των ομάδων συνοψίζονται ως εξής:
Α.) Περισυλλογή των εναπομεινάντων Άγγλων κ.λ.π. Στρατιωτικών Συμμάχων.
Β.) Άφιξις εκ Μ. Ανατολής Συμμαχικών Αποστολών και ενέργειαι τούτων.

Γ.) Μάχαι και Σαμποτάζ εναντίον των Γερμανών.

A.) Περισυλλογή Άγγλων κ.λ.π. στρατιωτικών Συμμάχων:
Από τας αρχάς της καταλήψεως της Κρήτης υπό των Γερμανών, επεδόθησαν εις την περισυλλογήν των Άγγλων και λοιπών στρατιωτικών Συμμάχων οι οποίοι παρέμειναν εις την περιφέρειαν μας, τους οποίους συνεκεντρώναμεν εις ασφαλείς τοποθεσίας περιθάλποντες τούτους. Οι περισυλλεγέντες ανήλθον εις τον αριθμόν των 42 μέχρι της ημέρας της αφίξεως της Συμμαχικής Αποστολής.
Β.) Άφιξις εκ Μ.Ανατολής Συμμ. Αποστολών και ενέργειαι τούτων
Την 18ην Νοεμβρίου 1942 αφίχθη Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή εκ τριών Άγγλων Αξ/κών και ενός Κύπριου με επικεφαλής τούτων τον Άγγλον Λοχαγόν Άλεκ Φύλντιγκ, οι οποίοι εύρον ετοίμην ένοπλον ομάδαν και τον πληθυσμόν της περιφερείας πρόθυμον να τους εξυπηρετήση.
Σκοπός της άνω αποστολής ήτο να εγκαταστήση δύο ασυρμάτους, τους οποίους έφερεν μαζύ της διά να έχουν επαφήν με το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μ. Ανατολής και προς διενέργειαν κατασκοπείας αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την περισυλλογήν και αποστολήν εις Μ. Ανατολήν των εναπομεινάντων Άγγλων κ.λ.π. Συμμάχων οι οποίοι επεριφέροντο εις ολόκληρον την Κρήτην. Πράγματι δε με την συνδρομήν των ανδρών της ομάδος και των κατοίκων της περιφερείας κατορθώθη και περισυνελέγησαν περί τους 80, συμπεριλαμβανομένων και των παρ’ ημίν υποθαλπτομένων, τους οποίους απέστειλαν με προσεγγίσαν Συμμαχικόν μέσον εις την Ν. παραλίαν Κουστογέρακα την 18ην Απριλίου 1943.
Αργότερον περισυνελέγησαν και άλλοι οι οποίοι απεστέλλοντο εις Μ. Ανατολήν κατά διαφόρους αλλάς αποστολάς.
Η ανωτέρω στρατιωτική αποστολή, από της αφίξεώς της διαπιστώσασα την θέλησίν μας να εργασθώμεν διά τον απελευθερωτικόν αγώνα, ειδοποίησε το Συμμ. Στρατηγείον Μ. Ανατολής διά του ασυρμάτου, περί της οργανώσεως μας και εν καιρώ μας απεστάλησαν με τα διάφορα προσεγγίζοντα εις την παραλίαν πλωτά μέσα, αλλά και διά ρίψεως εξ αεροπλάνων, οπλισμόν και λοιπά εφόδια με τα οποία εξοπλίσθησαν καλώς οι άνδρες των ομάδων μας, διοχετεύαμεν δε αυτά και τας εις άλλας περιφερείας δρώσας Εθνικάς Ανταρτικάς Ομάδας.
Γ.) Μάχαι και Σαμποτάζ εναντίον των Γερμανών:
Ενταύθα αναφέρονται αι κυριώτεραι διεξαχθείσαι μάχαι ως και τα κυριώτερα σαμποτάζ εναντίον των Γερμανών Κατακτητών.
1) Μάχη Κουστογέρακα: Τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της 29ης Σεπτεμβρίου 1943 εξορμήσαντες οι Γερμανοί με δύναμιν 1.000 περίπου ανδρών και με αεροπορίαν και αφού εβομβάρδισαν τα χωρία, Κουστογέρακα, Λειβαδά και Μονήν, εισήλθον εις αυτά και έθεσαν πύρ εις τας οικίας τας οποίας και κατέκαυσαν. Κατά την ώραν της πυρπολήσεως τους επετέθημεν με την ευρισκομένην πλησίον δύναμιν 46 ανδρών. Επηκολούθησαν μάχαι σκληραί, διαρκέσασαι επί οκτώ ημέρας. Κατά την πρώτην ημέραν κατελάβομεν τον εχθρικόν ασύρματον και πολεμικόν υλικόν, επιφέραντες μεγάλην σύγχισιν εις τας τάξεις του. Κατά την ογδόην ημέραν ενισχυθέντες οι Γερμανοί δι’ αποβάσεων και συγκεντρώσαντες μεγάλας δυνάμεις υπολογισθείσας εις 4.000 άνδρας, αεροπορίαν, Πυροβολικόν και λοιπά πολεμικά μέσα, επίεσαν σοβαρώς τας θέσεις μας και εξηναγκάσθημεν να υποχωρήσωμεν, αφού πρότερον είχομεν παραλάβη τα γυναικόπαιδα.
Απώλειαι ημετέρων 5 φονευθέντες και 3 τραυματίαι.
Εχθρού εξηκριβωμένοι νεκροί 55 επί του πεδίου της μάχης, κατ’ ομολογίαν δε των ιδίων Γερμανών οι τραυματίαι τους ανήλθον εις 65.
2) Μάχη Ψυλάφι: Την 3ην απογευματινήν της 7ης Νοεμβρίου 1943 απόσπασμα Γερμανικόν εξ 70 ανδρών προσίγγισεν τας θέσεις μας. Ειδοποιηθέντες υπό του φρουρού μας, επετέθημεν εναντίον των με δύναμιν 22 ανδρών. Η μάχη διήρκεσε μέχρι την 6 μ.μ. της ιδίας ημέρας. Απώλειαι ημετέρων ουδεμία. Εχθρού, επί του πεδίου της μάχης 4 νεκροί και άγνωστοι τραυματίαι.
3) Μάχη Αχλάδας: Την μεσημβρίαν της 15ης Νοεμβρίου 1943, απόσπασμα Γερμανικόν εκ 19 ανδρών, ανιχνεύων την περιοχήν, προσήγγισεν τας θέσεις μας. Αντιληφθέντες τούτους επετέθημεν εναντίον τους εκ τριών σημείων με ολικήν δύναμιν 52 ανδρών. Η μάχη διήρκεσεν επί 4 ώρας. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 3. Απώλειαι εχθρού, άπαντας νεκροί επί του πεδίου της μάχης.
4) Σαμποτάζ Ροδοβανίου: Την 18ην Ιανουαρίου 1944, μικρά ομάς ημετέρων κατέλαβεν εξ απίνης και κατόπιν προδιαγεγραμμένου σχεδίου, το Γερμανοϊταλικόν φυλάκιον Ροδοβανίου και απήγαγεν άπαντας τους άνδρας τούτου ανερχομένους εις εξ.
5) Μάχη Καλογέρου: Τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της 10ης Φεβρουαρίου 1944 οι Γερμανοί, κατόπιν προδοσίας, εκύκλωσαν ολόκληρον την περιφέρειαν των χωρίων του τέως Δήμου Καμπανού φθάσαντες μέχρι της τοποθεσίας Καλογέρου όπου αι θέσεις μας. Επηκολούθησε μάχη εναντίον δυνάμεώς των, λόχου περίπου. Η μάχη διήρκεσεν επί τετραήμερον. Απώλειαι ημετέρων φονευθέντες 2, τραυματίαι 1 και αιχμάλωτοι 17. Εχθρού φονευθέντες εξακριβωμένοι 14, αιχμάλωτοι 15 και άγνωστοι τραυματίαι. Εις την μάχην ταύτην ελάβομεν μέρος με δύναμιν 54 ανδρών.
6) Σαμποτάζ εξοντώσεως Γερμανού τρομοκράτου Χάντς: Την 27ην Μαΐου 1944 κατόπιν εντολής του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής, προέβημεν εις την εξόντοσιν του Γερμανού τρομοκράτου Χάντς. Εις το Σαμποτάζ τούτο, έλαβεν μέρος ο υποφαινόμενος μετά δύο ανδρών. Τον τρομοκράτην Χάντς εσυνόδευον έτεροι δύο Γερμανοί εκ των οποίων ο είς διέφυγε ο δε έτερος ηχμαλωτίσθη.
7) Σαμποτάζ Βουκολειών και Αληκιανού: Την νύκτα της 27ης προς 28ην Ιουλίου 1944 επροέβημεν εις τα Σαμποτάζ Βουκολειών και Αληκιανού διά δύο ομάδων συνολικής δυνάμεως 39 ανδρών. Η επιτυχία ήτο πλήρης, εκάησαν χιλιάδες τόνοι βενζίνης και επιφέραμεν αγνώστους απωλείας εις τους Γερμανούς διά της ναρκοθετήσεως των διαβάσεών των.
8) Μάχη Σταυράκια: Την 3ην Αυγούστου και ενώ μικρά ομάς ημετέρων εκ 5 ανδρών επορεύετο, ερχομένη από το Φυλάκιον της παραλίας προς την έδραν του Αρχηγείου, ενέπεσεν εις Γερμανικήν ενέδραν δυνάμεως 35 ανδρών. Συνήφθη μάχη επί τρίωρον κατά την οποίαν εφονεύθη μαχόμενος ο αντάρτης Μπελιβανάκης Ιωάννης. Απώλειαι εχθρού, τραυματίαι άγνωστοι.
9) Μάχη Κακοπέτρου: Την 8ην Οκτωβρίου 1944, δύναμις ημετέρων εκ 55 ανδρών οδεύουσα προς το χωρίον Κακόπετρος συνεπλάκη έξωθι τούτου με Γερμανικήν μηχανοκίνητον δύναμις αγνώστου δυνάμεως. Η μάχη διήρκεσεν επί δύο ώρας. Απώλειαι ημετέρων ουδείς. Εχθρού νεκροί και τραυματίαι άγνωστοι καθότι απεκόμιζεν τούτους υποχωρών επί των αυτοκινήτων.
10) Μάχη Βαφέ: Την 8ην Δεκεμβρίου 1944, μικρά ομάς εξ 9 ανδρών συμπεριλαμβανομένου και του υποφαινομένου, ευρισκομένου εις Βαφέ Αποκορώνου όπου έδρευον το Στρατηγείον των αντιπροσώπων του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής. Ελάβομεν μέρος εις την διεξαχθείσαν την ημέραν ταύτην μεγάλην μάχην, καθ’ ην οι Γερμανοί διά μεγάλης δυνάμεως πεζικού και αρμάτων μάχης επετέθησαν προς κατάληψιν του Στρατηγείου. Ελάβομεν μέρος εις την μάχην καθ’ ην ετραυματίσθη σοβαρώς εις την δεξιάν χείρα μετεφέρθην δε εις Ρέθυμνον προς νοσηλείαν. Απώλειαι εκ της ομάδος μου ουδείς. Αποτέλεσμα της μάχης ταύτης θα αναφέρη ο Αρχηγός Π. Πέτρακας όστις διεξήγαγεν αυτήν.
11) Μάχη Καστελλίου Κισσάμου: Την 1ην Φεβρουαρίου 1945 δύναμις 40 ανδρών απεστάλη εις Καστέλλι Κισσάμου προς ενίσχυσιν των εκεί μαχομένων Εθνικών Τμημάτων εναντίον των Ελασιτών οι οποίοι προσεπάθουν να καταλάβουν τας Αρχάς. Ενεπλάκησαν εις την μάχην η οποία διήρκεσεν επί 15θήμερον. Κατ’ αυτήν οι Ελασίται κατετροπόθησαν και διελύθησαν. Απωλειαι εκ της ημετέρας δυνάμεως είς φονευθείς. Ελασιτών 2 νεκροί.
Εκτός των ανωτέρω Μαχών και Σαμποτάζ, ελάβομεν μέρος και εις άλλας μικροτέρας συμπλοκάς και σαμποτάζ εναντίον των Γερμανών.
Δεν παραλείπω να αναφέρω ότι αι γενικαί απώλειαι των ανδρών των ομάδων μου καθ’ όλην την διάρκειαν της δράσεώς των ανήλθον εις 16 φονευθέντας, εις 6 τραυματίας και εις 7 αιχμαλώτους οίτινες διαφοροτρόπως εξετελέσθησαν ή ήχθησαν όμηροι και απεβίωσαν εκ κακουχιών της αιχμαλωσίας.
Άπαντες οι άνδρας των ανωτέρω ομάδων επέδειξαν ανδρείαν ηρωϊσμόν, αυτοθυσίαν, πειθαρχίαν και αρίστην διαγωγήν.

Εν Σούγια Σελίνου τη 1η Δεκεμβρίου 1952
Ο
Αρχηγός
Τ.Σ. Υπογραφή
ΒΑΣ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφον

Advertisements