Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/31 Δεκ 1944 1900


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
31.12.1944 ώρα 1900

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Προόδος εξηκολούθησε ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ έναντι μικράς  αντιστάσεως ενώ αποφασιστική αντίστασις εξηκολούθησε να προβάλετε εις Δυτικόν τομέα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αλλαχού την 30ην Δεκεμβρίου ημέρα ήσυχος . Η κίνησις του ΕΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ προς τας υπωρείας της πόλεως και η ενίσχυσις των επιτοπίων στρατευμάτων διά τακτικών στρατευμένων του ΕΛΑΣ έξωθεν, κατέληξε εις τον σχηματισμόν δύο κυρίων συμπλεγμάτων. Έν σύμπλεγμα είναι προς Βορράν του ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ εις τας περιοχάς  ΑΒΕΡΩΦ και ΚΥΨΕΛΗΣ. Το άλλο  είναι εις την περιοχήν ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. Το δεύτερον σύμπλεγμα υποστηρίζεται υπό συγκεντρώσεις στρατευμάτων του ΕΛΑΣ εις το προάστειον ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Τεθωρακισμένον αυτοκίνητον αναγνωρίσεως βαίνων προς επαφήν μετά της 3ης Ορεινής Ταξ/χίας συνήντησε μικράν αντίστασιν. Συνεπλέκημεν μετά του εχθρού εις περιοχήν σπηλαίων (395395). Δεν παρετηρήθησαν αποτελέσματα. Συνηντήθη οδόφραγμα αδιάβατον αλλά άρματα διέβησαν εις σημείον (384397) και απεκατέστησαν επαφήν μετά 3ης Ορ. Ταξ/χίας εις σημείον (395422). 3η Ορ. Ταξ/χία. Μοναστήριον ΑΝΑΛΗΨΙΣ κατελήφθη και επετεύχθη προέλασις κατόπιν ελαφράς αντιστάσεως. Συνελήφθησαν 90 αιχμάλωτοι. Θέσεις: 2ου Τάγματος (392431 390434 390437). 3ου Τάγματος: (394425 396425 398420). Λόχοι 148 Τάγματος Εθνοφυλακής (392430 393428 398431 399435). Προέλασις βρεττ. στρατευμάτων συνήντησε ισχυρά πυρά ελαφρών όπλων κατ’ αρχάς. Αργότερον ηλαττώθησαν και επετεύχθη προέλασις μέχρι γραμμής Δραπετσώνα – Κερατσίνι (27804245 27704245 27654205). Έγεινε προέλασις προς Εργ. Ραφινερείας (Αγ. Γεωργ. Κερατσίνι) σημείον 115 (2742) και συνεπλάκημεν μετά του εχθρού εις περιοχήν (275428) ΕΛΕΜ προξενήσαντες απωλείας εις αυτόν. Εξηκολούθησεν εκκαθάρισις εις περιοχήν Δυτικώς ΣΥΓΓΡΟΥ. Εκκαθάρισις εξακολουθεί επιτυχώς εις οδόν ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Μεταξουργείου (363451) και οδόφραγμα Νοτίως οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (370454). Λόχοι 101 Τάγματος Εθνοφυλακής εις Κατσιπόδι (373413 367419 365412). Λόχοι 147 Τάγματος Εθνοφυλακής εις Κατσιπόδι (375415 370421 369422). Εξεκαθαρίσθη η περιοχή ΗΡΩΩΝ και συνελήφθησαν ακόμη 100 αιχμάλωτοι. Εις περιφέρειαν ΠΕΙΡΑΙΩΣ περιπολία μέχρι σημείου  Κερατσίνι 115 (2742) εύρε Νοτίαν περιοχήν εκκαθαρισμένην. Ισχυρά αντίστασις περιφερείας εκ/κοιμητηρίου (280426) Κερατσίνι και ΕΥΓΕΝΙΑΣ (2742).

2.     ΠΡΕΒΕΖΑ. Η εκκένωσις στρατευμάτων του ΖΕΡΒΑ εκ ΠΡΕΒΕΖΗΣ εξακολουθεί. Επίκειται απόβασις του ΕΛΑΣ εις ΛΕΥΚΑΔΑ. Η πόλις ευρίσκεται υπό τα πυρά πυρ/κού και πολυβόλων εκ των συγκεντρωμένων εις την έναντι ήπειρον δυνάμεων του ΕΛΑΣ.

3.     ΑΙΓΙΟΝ. Εξ αξιοπίστου πηγής αναφέρεται ότι 111/112 σύνταγμα ανεχώρησεν εξ ΑΙΓΙΟΥ (98) ενωρίς την 28 Δεκ. με κατεύθυνσιν την ΚΟΡΙΝΘΟΝ. Δεν υπάρχουν στρατεύματα του ΕΛΑΣ εις ΑΙΓΙΟΝ.

4.     ΠΑΤΡΑΙ. Αναφέρεται συνάντησις ανωτέρων αξ/κών του ΕΛΑΣ και πολιτικών καθοδηγητών εις  ΕΓΛΙΚΑΔΕΣ. Απεφασίσθη ότι εάν δεν γίνη τίποτα τας προσεχείς ημέρας εις ΑΘΗΝΑΣ, να αρχίσουν εχθροπραξίας. Κατάστασις τεταμμένη. Το ΕΑΜ/ΚΚΕ εξακολουθεί  εκστρατείαν προκλήσεως πολιτικής ανησυχίας.

5.     ΚΡΗΤΗ. Όλαι αι διαθέσιμοι δυνάμεις της ΣΕΝΦΟΡΣ συγκεντρούνται εις ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.

6.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δράσις επιθετική κατά το απόγευμα της 29ης Δεκ.

7.     ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ. 3 ακόμη τάγματα εξωπλίσθησαν. Στρατολογία 30ης Δεκ ΑΘΗΝΑΙ 41 Αξ/κοί 496 οπλίται. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 1 αξ/κός 70 οπλίται.

Advertisements