Aντιστασιακές οργανώσεις Κρήτης, ΔΕΥΠ


ΔΕΥΠ
ΚΡΗΤΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ε.Ο.Κ. Εθνική Ογράνωσις Κρήτης, έδρα Ηράκλειο. Διευθύνεται παρά συντηρητικών Εθνικοφρόνων στοιχείων.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ: Ηγείται ο Ταγμ/ρχης Τσιφάκης Χρήστος.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: Ηγείται ο Αντ/ρχης Μπιτινάκης όστις εξετελέσθη υπό των Γερμανών.
Ε.Α.Μ. Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον, έδρα Χανιά . Αρχηγός Στρατηγός Μάντακας.
Πολιτικός καθοδηγητής: Πορφυρογένης (Μ.Α)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Αρχηγός: ο Δ/ντης της Τραπέζης Αθηνών Θεοδωράκης Π. ιατρός Παπαγεωργίου και ιατρός Παπαμαστοράκης.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: Αρχηγός Παπαδάκης (Ψευδώνυμον), συνεργάζεται με τους κομμουνιστάς δικηγόρους Καφετζάκη και Μαμαλάκη Κωνστ.
Ομάς Εμμ. Μπαντουβάς διαλυθείσα. (Μ.Α)
Ιωάνν. Μπαντουβά: Δύναμις 30-50 ένοπλοι και άνω των 1000 ως εφεδρική δύναμις. Δρα εις τον νομόν Ρεθύμνης και Ηρακλείου.

ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ
Ε.Ο.Κ. » Πετρακογιώργη: Δύναμης 30-50 ένοπλοι με εφεδρικήν δύναμιν. Δρα εις το όρος Ψηλορίτη.

ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ Ε.Α.Μ. » Ρεθύμνης: 25 άνδρες ένοπλοι με εφεδρικήν δύναμιν υπό τον καθηγητήν Φιλολογίας Μαθιουδάκην.
» Ηρακλείου: 25-50 άνδρες ένοπλοι με εφεδρικήν δύναμιν. Δρα εις την περιοχήν Ιεράπετρας με αρχηγόν τον Ποδιά.
ΟΠΛΙΣΜΟΣ Αμφοτέρων των παρατάξεων ο οπλισμός αποτελείται από ελαφρά Ελληνικά, Ιταλικά και Αγγικά όπλα.
ΠΟΡΟΙ Εισφοραί.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ Πειθαρχία.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Μεταξύ των ομάδων αυτών ουδεμία ένοπλος σύγκρουσις έλαβεν χώραν.

Δ/ΣΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γραφείον ΙΙ γ

Ε.Ο.Κ. (Εθνικιστική Οργάνωσις Κρήτης)
Η οργάνωσις αύτη ενεφανίσθη εις ολόκληρον την Κρήτην κατά τον Φ/ριον 1942.
Σκοπός: Είναι η απελευθέρωσις άνευ πολιτικών ή πολιτειακών επιδιώξεων.
Διοίκησις: Διευθύνεται παρά Συντηρητικών και εθνικοφρόνων στοιχείων Του νομού Χανίων διοικούσα Επιτροπή είναι Μπολάλης λοχαγός Σπανουδάκης Μάρκος και Νικολούδης οπλαρχηγός. Του νομού Ρεθύμνης ηγούνται Ταγ/ρχης Τσιαφάκης Χρήστος, Χαλκειαδάκης Γεώργιος, Ψηφοντάκης ιατρός, Σκουλάς Ηλίας Ταγ/ρχης, Τσιρινομάκης Εμμ. δικηγόρος, Φραγκιάς Μανούσακας και Λοχαγός Καρακόπος Ελ. του νομού Ηρακλείου ηγούνται Αντ/ρχης Μπετινάκης (εκτελεσθείς παρά των Γερμανών), Λυχνός ιατρός Κατεχάκης υπ/γός. Εν Ηρακλείω εκδίδεται η εφημερίς της οργανώσεως υπό τον τίτλον «ΝΙΚΗ». Έχει εξαπλωθεί εις όλην την Κρήτην με παραρτήματα. Αντετίθετο προς το ΕΑΜ και τον κομμουνισμόν.
Υπέγραψε σύμφωνον συνεργασίας με το ΕΑΜ.
Μετά της οργανώσεως συνεργάσθησαν αι ανταρτικαί ομάδες Μπαντουβά. Έκθ. 472/9.11.43, 287/17.9.43, 637/15.2.44, 664/6.3.44, 666/6.3.44, 667/6.3.44, 560/27.12.43, 603/24.1.44, 707/13.4.44, 708/13.4.44, 772, 775, 780, 777, 767, 781,

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ. ΙΙ γ της ΔΕΥΠ.
(Τ.Υ)

Δ/ΣΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΙΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γραφείον ΙΙ γ

Ε.Κ.Ο (Εθνική Κρητική Οργάνωσις)
Ενεφανίσθη και εδρεύει εις Αθήνας από των αρχών του 1943, δέχεται δε ως μέλη μόνον Κρήτας. Προϊσταται πιθανώς ο στρ/γός Κοκολάς. Αποβλέπει:
α) Εις την ενίσχυσιν της αποβάσεως και την τήρησιν της τάξεως διά συγκροτήσεως μαχητικών ομάδων.
β) Την ενίσχυσιν του ανταρτικού αγώνος της Κρήτης και την προάσπισιν μεταπολεμικώς των συμφερόντων της.
γ) Σεβασμός της Λαϊκής θελήσεως αρμοδίως εκδηλουμένης.
δ) Την Τιμωρίαν των ενόχων και εγκληματιών.
Έχει κατευθύνσεις προδευτικάς – Δημοκρατικάς.
Συνεργάζεται πιθανώς με την Ε.Δ.Ε.Μ. και πολιτικούς αρχηγούς και έχει σύνδεσμον με την Κρήτην. Μετέχει της οργανώσεως ο μητροπολίτης Κισσάμου Βασίλειος.
Αναγνωρίζει την Κυβέρνησιν Καΐρου.
Έχει δύναμιν 6-8000 μέλη εις Αθήνας, διαθέτει πιθανώς ένοπλα τμήματα.
Εκδίδει κατά 15θήμερον το έντυπον «ΚΗΡΥΞ».
Έκθ. 510/24.11.43, 629/29.1.44, 451/3.11.43, 476/16.5.44, 687/26.3.44

Ο Προϊστάμενος
Του
Γραφ. ΙΙγ της Δ.ΕΥΠ.
(Τ.Υ)

Ανταρτική Ομάς Εμμ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
ΓΕΝΙΚΑ:
Από του Ιουλίου 1941 ήρχισαν συγκροτούμενα εις την Ανατολικήν Κρήτην οι πρώτοι πυρήνες της ομάδος υπό την καθοδήγησιν του Εμμ. Μπαντουβά και με σκοπούς:
α) Την διατήρησιν του ακμαίου ηθικού
β) Παρεμβολήν προσκομάτων εις τους κατακτητάς.
γ) Ενίσχυσιν και διευκόλυνσιν της συμμαχικής εν Κρήτη δράσεως.
δ) Την οργάνωσιν αξιολόγου μαχητικής δυνάμεως ήτις να δράση εις κατάλληλον στιγμήν.
Ο αριθμός των ενόπλων της ανδρών έφθασε τους 500 δρώντας εις τας περιοχάς Λασυθείου και Ηρακλείου. Διέθετε αρκετόν αριθμόν εφεδρικών μελών εκτελούντων χρέη συνδέσμου και ευρίσκετο εις επαφήν μετά της Μέσης Ανατολής διευκολύνουσα και ενισχύουσα τους πράκτορας της, λαμβάνουσα διαταγάς εκ Μ.Α.
Απέφευγε τας μετά των Γερμανών συγκρούσεις προς αποφυγήν αντιποίνων.
Απελάμβανε της εμπιστοσύνης του πληθυσμού παρά του οποίου και διευκολύνετο.
Συνεργάσθη μετά της Ε.Ο.Κ.
Κατόπιν δίκης ετιμώρησε πολλούς προδότας.
Συνεπλάκη μετά των Γερμανών την 12ην Σεπτεμβρίου 1943 παρά την Κάτω Σύμην με απωτερον σκοπόν ν’ αποτρέψη δήωσιν του χωρίου παρ’ ομάδος 200 Γερμανών εκ των οποίων εφονεύθησαν άνω των 100, ετραυματίσθησαν 42 και αιχμαλωτίσθησαν 13 με απώλειαν εκ μέρους των ανταρτών ενός νεκρού και δύο τραυματίων.
Κατά την ανακωχήν της Ιταλίας συνηνώθησαν μετά της ομάδος 3000 περίπου Ιταλοί μετά του οπλισμού των.
Μετά τα γεγονότα της Βιάννου (αντίποινα Γερμανών) η ομάς σχεδόν διελύθη των περσσοτέρων μελών της και του Αρχηγού καταφυγόντων εις Μέσην Ανατολήν των δε υπολοίπων αποτελεσάντων μικροομάδας 8-10 ενόπλων ή επανελθόντων εις τας εστίας των.
(Εκθέσεις: 499/19-11-43, 479/13-11-43, 320/1-10-43, 280/14-9-43, 287/17-9-43, 273/14-9-43, 645/17-2-44, 666/6-3-44, 684/23-3-44, 707/13-4-44, 708/13-4-44).

Ανταρτική Ομάς ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ
ΓΕΝΙΚΑ:
Συνεστήθη και δρα υπό την ηγεσίαν του Γεωργίου Πετρακογιώργη εις την περιοχήν Ψηλορείτη από Σεπτεμβρίου 1941.
Έχει περιορισμένον αριθμόν μελών ενόλων και πλήρες δύκτιον πληροφοριών.
Τα μέσα Αυγούστου 1943 διελύθει υπό μεγάλου αριθμού Γερμανικών δυνάμεων.
Κατόπιν ανεσυνεστήθη.
Ευρίσκεται εις επαφήν μετά της Μέσης Ανατολής οπόθεν και κατευθύνεται διά των μυστικών Αγγλικών υπηρεσιών.
Διευκολύνει και ενισχύει τας εν Κρήτη Αγγλικάς αποστολάς και την διαφυγήν προς Μ.Α.
Συνεργάζεται μετά του Ε.Ο.Κ. και της ομάδος Μπαντουβά .
Δρα εις την περιοχήν Ηρακλείου – Λασυθείου και Ρεθύμνης. Τα μέλη της πειθαρχούν απολύτως.
Το τελευταίον 5θήμερον Μαρτίου 1944 συνεπλάκησαν τμήματά της με Γερμανούς επί του Ψηλορείτη. Δύναμις ανταρτών 32, Γερμανών 300.
Τα τέλη Ιουλίου 1943 τμήμα της εκ 17 ανδρών συνεπλάκη με 22 Γερμανούς.
Την 15-4-43 τμήμα της εξ 22 ανδρών συνεπλάκη με 4000 Γερμανούς επί του Ψηλορείτη με αποτελέσματα: 33 Γερμανοί νεκροί και 14 τραυματίαι, 7 αντάρται νεκροί και 4 τραυματίαι.
Κατ’ Αυγούστου 1943 και παρά το χωρίον Βορίζα τμήματα της συνεπλάκησαν με Γερμανικήν Δύναμιν. Εφονεύθησαν 2 Γερμανοί και ετραυματίσθησαν 6, οι δε αντάρται απώλεσαν 11 νεκρούς και 1 τραυματία.
(Εκθέσεις: 279/14-9-43, 287/17-9-43, 707/13-4-44, 708/13-4-44, 721/20-4-44, 549/23-12-43, 554/24-12-43, 555/27-12-43, 741/3-5-44, 742/4-5-44).

Ε.Ο.Κ (Εθνικιστικαί Οργανώσις Κρήτης)
ΓΕΝΙΚΑ:
Ενεφανίσθη τον Φεβρουάριον 1942.
Σκοπός η απελευθέρωσις χωρίς πολιτικάς ή πολιτειακάς κατευθύνσεις.
Διευθύνεται παρά συντηρητικών Εθνικοφρόνων στοιχείων κατά το πλείστον μονίμων αξωματικών, μεταξύ των οποίων οι: Ταγ/ρχης Τσιφάκης Χρ. εις Ρέθυμνον, αντ/ρχης Μπιτινάκης εις Ηράκλειον (εκτελεσθείς αργότερον), Μπολάνης εις Χανιά.
Είχεν εξαπλωθή εις όλην την Κρήτην με παραρτήματα της.
Δεν είχεν ανταρτικά τμήματα.
Αντετίθετο προς το Ε.Α.Μ. και τον κομμουνισμόν.
Υπέγραψε σύμφωνον συνεργασίας με το Ε.Α.Μ.
Δεν παρουσίασεν την αναμενομένην δράσιν.
Διελύθη κατά τον Οκτώβριο 1943.
Μετά της οργανώσεως συνεργάσθησαν αι ανταρτικαί ομάδες Μπαντουβά και Πετρακογιώργη.
(Εκθέσεις: 472/9-11-43, 287/17-9-43, 637/15-2-44, 664/6-3-44, 666/6-3-44, 667/6-3-44, 560/27-12-43, 603/24-1-44, 707/13-4-44, 708/13-4-44).

Ε.Ο.Κ. (Εθνική Κρήτική Οργάνωσις)
ΓΕΝΙΚΑ:
Ενεφανίσθη και εδρεύει εις Αθήνας από των αρχών του 1943, δέχεται δε ως μέλη μόνον Κρήτας. Προϊσταται δεκατετραμελής επιτροπή εκ πολιτών και αξιωματικών.
Αποβλέπει:
α) Εις την ενίσχυσιν της αποβάσεως και τήρησιν της τάξεως διά συγροτήσεως μαχητικών ομάδων.
β) Την ενίσχυσιν του ανταρτικού αγώνος της Κρήτης και την προάσπισιν μεταπολεμικώς των συμφερόντων της. Απέστειλε μικράς ομάδας ανταρτών εις Ζέρβαν και Ψαρρόν.
γ) Σεβασμόν της Λαϊκής θελήσεως αρμοδίως εκδηλουμένης.
δ) Τημωρίαν των ενόχων και εγκληματιών.
Έχει κατευθύνσεις προοδευτκάς – Δημοκρατικάς.
Συνεργάζεται πιθανώς με την Ε.Δ.Ε.Μ. και πολτικούς αρχηγούς και έχει σύνδεσμον με την Κρήτην. Μετέχει της οργανώσεως ο μητροπολίτης Κισσάμου Βασίλεος.
Αναγνωρίζει την Κεβέρνησιν Καΐρου.
Έχει δύναμιν 6-8000 μέλη εις Αθήνας, διαθέτει πιθανώς ένοπλα τμήματα.
Εκδίδει κατά 15θήμερον το έντυπον «ΚΗΡΥΞ»

(Εκθέσεις: 510/24-11-43, 629/29-1-44, 451/3-11-43, 476/16-5-44, 687/26-3-44).

Advertisements