Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/31 Δεκ 1944 1100


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

(ΣΕΚΕΡΗ 1)

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών της 31ης Δεκεμβρίου 1944 ώρα 11 π.μ.

1.-    Εις την Συνοικίαν Μεταξουργείου την εσπέραν της 28ης εσυνεχίσθησαν αι ανατινάξεις. Ανετινάχθησαν αι οικείαι αι κειμέναι επί της διασταυρώσεως Αχιλλέως και Κολωνού παρά την πλατείαν Μεταξουργείου. Εις την εν λόγω διασταύρωσιν ετοποθετήθησαν και νάρκαι.

2.-    Το οδόφραγμα εις την διασταύρωσιν Λένορμαν και Κωνσταντινουπόλεως από πρόχειρον έχει μετατραπή εις μόνιμον εκ μπετόν και μετά πασάλων σιδηρών εκ σιδηροτροχιών.

3.-    Τα Τμήματα ΕΛΑΣ της Συνοικίας Μεταξουργείου προέρχονται εκ Πελοποννήσου, δεν εξηκριβώθη η μονάς των.

4.-    Επί της οδού Δαφνομήλη (Πευκάκια Λυκαβητού) και εις τα κτίρια υπ’ αριθ.3 και 8 χθες οι Ελασίται ητοιμάζοντο να θέσωσι δυναμίτιδα προς ανατίναξιν, (εδόθη χθες η πληροφορία τηλεφωνικώς την 17.45 ώραν).

5.-    Γωνία Ψαρρών και Κρήτης αριθ.50 είναι γραφείου 7ου Λόχου ΕΛΑΣ έχοντος δύναμιν 350 ανδρών. Ο Διοικητής του Λόχου φέρει Ρωσικό καπέλλο και ομιλεί ξένην γλώσσαν.

6.-    Δύο αυτοκίνητα φορτηγά πλήρη πολεμοφοδίων εξεφορτώθησαν προχθές εις οικίας υπ’ αριθ.4 και 22 οδού Κρήτης.

7.-    Ελασίται διαμένουν εις οικίας:

1)  Φαρμακοκποιού Γιαλέσα οδός Σουρμελή 14

2)  Αβέρωφ 31 έναντι Ξενοδοχείο Αλεξάνδρας

3)  Νεοφοίτου Μεταξά 2 και 8 εις την προέκτασιν Ηπείρου και

4)  Μιχαήλ Βόδα

8.-    Εις το Εργοστάσιον (ΒΙΟ) ΣΠΑΠ έχουν τρυπήση τους τοίχους του Εργοστασίου και έχουν τοποθετήση αντιαρματικόν και εις την οπήν διά της οποίας βάλλει το πυροβόλον έχουν αναρτήσει τεμάχιον υφάσματος προς καμμουφλάρισμα.

Η οπή δι’ ης διέρχεται το στόμιον του πυροβόλου είναι από το μέρος που διασταυρούνται αι γραμμαί τραμ και τρένου ήτοι προς την οδόν Λένορμαν.

9.-    Ο Ιωαννίδης Ζήνων κάτοικος Υψηλάντου 8 (παλιόσπιτο) πρόεδρος αναπήρων κομμουνιστών κατά πάσαν πιθανότητα είναι ελεύθερος σκοπευτής καθ’ όσον γείτων του ακούει πάντοτε βολάς εκ της οικίας του.

Επίσης η οικία του αποτελεί κέντρον πληροφοριών του ΕΛΑΣ, ο ίδιος υβρίζει τον Ε.Σ. διότι διανέμει τα δέμματα εις το κοινόν αντί εις τους αναπήρους.

Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.

Advertisements