Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/30 Δεκ 1944


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

30.12.1944 ώρα 1900.

1.     ΑΘΗΝΑΙ. Περαιτέρω πρόοδοι συνετελέσθησαν ΝΑ οδού ΑΘΗΝΩΝ – ΦΑΛΗΡΟΥ εις περιοχήν ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ (3742). Εξεκαθα-ρίσθησαν ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ (382434) και το κοιμητήριον. Μικρά προέλασις συνετελέσθη εις περιοχάς ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (4042) και ΣΥΓΓΡΟΥ (393437). Κατόπιν αγρίας αντιστάσεως. Επιτυχείς επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως συνετελέσθησαν εις περιοχάς ΒΑΡΙ (4228) προς διασταύρωσιν 3½ χλμ Ν.Δ. Κορωπί (466326). Συνελήφθησαν 5 αιχμάλωτοι. Επιχειρήσεις ανατολικώς οδού ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ εξηκολούθησαν με μικράν αντίστασιν. Επιχειρήσεις προς Νότον συνήντησαν ισχυράν αντίστασιν διαρκούσης της πρωίας της 29ης αλλά η οποία ηλαττώθη κατά το απόγευμα. ΒΑΡΙ εξεκαθαρίσθη την 29ην Δεκ. ώραν 1415 άνευ αντιστάσεως. Παρατηρητήριον (τεθωρακ. αυτοκ.) βαίνον προς ΚΟΡΩΠΙ έφθασεν εις διασταύρωσιν οδών 2½ χλμ Ν.Κορωπί (486326) χωρίς να συναντήση αντίστασιν εκτός από νάρκας, οδοφράγματα και ερείπια  κατεστραμμένων οικιών. Τη 29ην ώραν 1700 ολόκληρος η περιοχή της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Βορείως της οδού ΦΟΡΜΟΙΩΝΟΣ (39354350-397430) κατελήφθη. Περιοχή ΣΥΓΓΡΟΥ Βορείως οδού ΚΛΙΤΙΟΥ (389437) και ανατολικώς οδού ΖΑΣΤΙΔΑΜΑΝΘΟΥ μέχρι σημείου 69 παλ. Αποθ. Πυρ/κών (3943) εξεκαθαρίσθη κατά την δύσιν του ηλίου της 29ης Δεκ. Εχθρικαί απώλειαι εις αυτήν της περιοχήν διαρκούσης της  ημέρας: νεκροί 290, αιχμάλωτοι 432. Ημέτεραι απώλειαι εις την αυτήν περιοχήν: 10 νεκροί 40 τραυματίαι. Εξεκαθαρίσθη η περιοχή ΗΡΩΟΥ (3645 3644). Επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ Νοτίως σημείου μεταξύ Αγ. Γεωργίου – Αγ. Ιωάννου (374421) και Δυτικώς οδού ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ συνετελέσθη κατόπιν εκκαθαρίσεως του ΔΡΟΥΓΟΥΤΙ εκ ΝΔ προς γραμμήν ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΩΠΕΚΗΣ μεταξύ (369429 και 373423). Ισχυρά αντίστασις εις περιοχήν ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ. 3741 την πρωΐαν της  29ης αλλά ηματώθη αργότερον. Ελαφρά αντίστασις εις περιοχήν ΔΡΟΥΓΟΥΤΙ (3742). Θέσις Λόχων 147 Τάγματος Εθνοφυλακής κατά την δύσιν του ηλίου (375415 370421 368422). ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ (3742) εξεκαθαρίσθη κατόπιν ελαφράς αντιστάσεως. Σημεία Νέου Φαλήρου 145 και 157 (3141) κατελήφθησαν. 161 Τάγμα Εθνοφυλακής παρέλαβε αργότερον.

2.     Εχθρικαί κινήσεις και θέσεις. 30 άνδρες του ΕΛΑΣ του ΟΡΕΣΤΗ συνεκεντρώθησαν εις οδόν ΜΕΤΣΟΒΟΥ (379459). Αναφέρεται ότι 500 ΕΛΑΣΙΤΑΙ έφθασαν εις οδόν Στ. Λαρίσσης ΛΑΡΙΣΣΗΣ (3646). Εξ ιδιωτικής πηγής το 9ον Τάγμα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αντεκατεστάθη υπό του 6ου Τάγματος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ εις περιοχήν βορ. Περιστέρι (3549). Στρατεύματα του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Πλατείας ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (365454). Στρατηγείον του ΕΛΑΣ εις (3660 4559). Εξ ιδιωτικής πηγής, το Τάγμα ΠΑΤΡΩΝ θα φθάση προσεχώς ίνα ενισχύση το 9ον Τάγμα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Εχθρικαί μέθοδοι. Πράκτορες του ΚΚΕ διεισέδυσαν εντός της κεντρικής περιοχής  μετημφιεσμένοι εις πρόσφυγας. Ανδρες του ΕΛΑΣ φέροντες στολήν ΜΠΑΤΛ ΝΤΡΕΣΣ και περιβραχιόνια της Εθνοφυλακής κατώρθωσαν να εισέλθουν εις κτίρια Στρατηγείου. Αναφέρεται ότι ο ΕΛΑΣ  εγκαταλείπει εις εκκενουμένας υπ’ αυτού περιοχάς όπλα και πολεμοφόδια. Σύνολον δυνάμεως επαναστατών εις ΑΘΗΝΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑ εκτιμάται εις 17200.

3.     ΠΑΤΡΑΙ. Η κατάστασις εξακολουθεί να είναι τεταμμένη. Ο ΕΛΑΣ προσπαθεί να επιβάλη περιορισμούς διά την κίνησιν έξω των ΠΑΤΡΩΝ εις τα Βρεττανικά Στρατεύματα. Η Βρεττανική Διοίκησις επέμεινε εις δικαιώματα κινήσεως δι’ ασκήσεις και εζήτησε όπως αποφεύγονται ωρισμέναι περιοχαί. Καλαί σχέσεις επεκράτησαν.

4.     ΚΡΗΤΗ. Ουδέ το ανακοινώσημον.

5.     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το κύριον σώμα του ΕΛΑΣ αναφέρεται ευρισκόμενον εις ΒΟΡΕΙΩΣ της πόλεως με κέντρον αντιστάσεως εις ΧΑΛΚΗΔΙΚΗΝ. Το ηθικόν του ΕΛΑΣ αναφέρεται ως χαμηλότερον και η στάσις των έναντι των Βρεττανικών Στρατευμάτων ως ηπιωτέρα.

6.     Αναφέρεται ότι ο όγκος των δυνάμεων του ΖΕΡΒΑ εξεκένωσαν την ΠΡΕΒΕΖΑΝ την 29ην Δεκεμβρίου.

7.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Επιτυχείς επιθέσεις εξετελέσθησαν κατά Σ.Δ. επαναστατών και οχυρών. Μεταφορικά Μέσα κατεστράφησαν εις οδούς έξωθεν των ΑΘΗΝΩΝ.

8.     ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ. 24 Τάγματα υπό την Δ/σιν Επιχειρήσεων. Στρατολογία 29ης. ΑΘΗΝΑΙ. 41 Αξ/κοί 496 οπλίται. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 2 Αξ/κοί 145 οπλίται.

Advertisements