Εκθεση Δράσης Ομάδας Λοχαγού Πεζικού Κοσκινά Βασιλείου


Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ
Του
Μονίμου Λοχαγού Πεζικού Κοσκινά Βασιλείου

————
Έκθεσις
Του μονίμου Λοχαγού Πεζικού Κοσκινά Βασιλείου διά
την δράσιν Εθνικής Ομάδος κατά την κατοχήν.

———-

Ι.- Αναφέρω ότι υπηρετών εις τον Στρατόν της Μ. Ανατολής κατά Μάιον του 1943, απεσπάσθην εις το Αμερικανικόν Στρατηγείον Μ. Ανατολής το οποίον με διέταξε να μεταβώ εις κατεχομένην Ελλάδα και να οργανώσω δίκυον κατασκοπείας και σαμποτάζ εις απάσας τας νήσους των Κυκλάδων.
ΙΙ.- Προς εκτέλεσιν της ανωτέρω αποστολής μου, μετέβην κατά Αυγουστον του 1943 εις Τήνον, και εκείθεν εις Άνδρον, Μύκονον, Σύρον, Πάρον, Νάξον και τας πλησίον νησίδας, όπου οργάνωσα κατ’ αρχήν το δίκτυον πληροφοριών από επιτοπίους πυρήνας, ενήργησα εθελοντική επιστράτευσιν από καθαρώς εθνικόφρονας πολίτας, το πλείστον των οποίων επλαισίωσαν το Πολεμικό Ναυτικόν και την μετέπειτα ιδρυθείσαν ταξιαρχίαν του Ρίμινι. Έχων δε υπόψιν μου ότι ο ΕΛΑΣ κατέχων το παραλιακό τμήμα της Ευβοίας απηγόρευεν την διέλευσιν αξιωματικών, πολιτικών προσώπων και γενικώς παντός όστις επιθύμει να μεταβή εις την Μ. Ανατολήν, οργάνωσα εις το Βόρειο τμήμα της Τήνου υπηρεσίαν παρά της οποίας εξυπηρετούντο άπαντες οι επιθυμούντες να πλαισιώσωσιν τον Στρατόν της Μ. Ανατολής. Επειδή δε τας αποστολας δι’ Αίγυπτον ενήργη υπηρεσία του Αγγλικού Στρατηγείου εν Σμύρνη, μετέβην εκεί και τους επληροφόρησα διά την ύπαρξην της ανωτέρω οργανώσεώς μου.
Από της εποχής εκείνης άπαντες οι προοριζομένοι διά τον Σ. Μ. Ανατολής εθνικόφρονες, αξιωματικοί και πολίται, διήρχοντο εκ Τήνου απ’ όπου ασφαλέστατα μετέβαινον εις τίνα λιμένα της Μ. Ασίας. Πλείστοι όσοι διήλθον εκ Τήνου, και γνωστός κατέστη ο τρόπος της ασφαλούς διαπεραιώσεως των εις τον αναφερθέντα λιμένα.
Απόδειξις τούτου τυγχάνει και το γεγονός ότι πλείστοι των πολιτικών των μετασχόντων εις το Συμβούλιον του Λιβάνου εχρησιμοποίησαν την οδόν ταύτην ως πλέον ασφαλεστέραν.
ΙΙΙ.- Η οργάνωσις μου ιδρυθείσα κατ’ Αύγουστον του 1943 παρέμεινεν μέχρι της απελευθερώσεως μεταδίδουσα δι’ ασυρμάτου πάσαν χρήσιμον πληροφορίαν περί των κινήσεων του εχθρού όστις εχρησιμοποίη τας νήσους των Κυκλάδων, ειδικώτερον κατά την επόχην εκείνην ως σταθμόν διά την συγκοινωνίαν του μεταξύ Ηπειρωτικής Ελλάδος αφ’ ενός, Κρήτης και Δωδεκανήσου αφ’ ετέρου.
Πλείσται νηοπομπαί του εχθρού, διερχόμεναι την περιοχήν ταύτην δεν εφθασαν εις τον προορισμόν των βληθείσαι υπό συμμαχικών αεροπλάνων ή υποβρυχίων κατόπιν ειδοποιήσεως παρά της οργανώσεώς μου. Επίσης πλείστα όσα βενζινόπλοια έμφορτα τρόφιμα προοριζομένα διά τον εχθρό συνελήφθησαν υπ’ εμού ή ατόμων της οργανώσεώς μου και οδηγήθησαν εις συμμαχικάς βάσεις εις Τουρκίαν. Επειδή κατά το ανωτέρω χρονικόν διάστημα, ήτοι, επί δεκατετράμηνον, συνειργάσθησαν μετ’ εμού εν τη συνημμένη καταστάσει αναφερομένοι, πολλά προσφέροντες εις τον απελευθερωτικό αγώνα, και εκθέσαντες την ζωήν των κατ’ επανάληψιν εις άμεσον κίνδυνον παρακαλώ όπως γίνη η δέουσα ενέργεια ίνα συμπεριληφθώσι και ούτοι εις το άρθρον 3 του νόμου 840/1948, ίνα ούτω τύχωσι των υπό του ανωτέρου νόμου προβλεπομένων ευεργημάτων.
ΙV.- Δεν παραλείπω να αναφερω ότι μετά την απελευθέρωσιν διετάχθην να υποβάλλω έκθεσιν δράσεως της οργανώσώς μου, εις το Γ.Ε.Σ. (τμήμα πληροφοριών) εις την οποίαν ανέφερα τη δράση των εν τη συνημμένη καταστάσει αναφερομένων προσώπων.
Εις το εν λόγω τμήμα, την εποχήν εκείνη υπηρετεί ο τότε κτηνίατρος και ήδη αρχικτηνίατρος Χριστοφόρου Δημήτριος εις τον οποίον και παρέδωσα την έκθεσίν μας. Ούτος λόγω της υπηρεσίας ην εξετέλη εις Κάιρον γνωρίζει περισσότερον διά την δράσιν της οργανώσεώς μου.
Πλην της ανωτέρω εκθέσεως υπεβάλον τοιαύτην και εις το τμήμα πληροφοριών Ελλάδος της Αμερικανικής υπηρεσίας υπό τας αμέσους διαταγάς της οποίας υπογόμην. Αύτη εφοδίασεν του ανωτέρω διά διπλώματος εις το οποίον αναγνωρίζονται αι υπηρεσίαι ας ούτοι προσέφερον.
1.- Τσούρας Λάμπρος : Τελωνειακός Υπαλλήλος.
Υπηρέτησεν εις την οργάνωσιν μου από τα μέσα του μηνός Αυγούστου του 1943 εώς την απελευθέρωσιν. Ετύγχανε τελώνης και Λιμενάρχης της Τήνου και εφοδίαζεν τα βενζινόπλοια της Αμερικανικής και Αγγλικής Υπηρεσίας τα προερχόμενα εκ Τουρκίας διά κανονικών ναυτιλιακών εγγράφων και ούτω ταύτα ηδύναντο να προσεγγίσουν ασφαλέστατα εις οιονδήποτε Ελληνικόν Λιμένα ήθελον. Η συμβολή του εις το συμμαχικόν έργον υπήρξεν μεγάλη. Υπήρξεν ο αντικαταστάτης μου, οσάκις διά λόγους υπηρεσίας μετέβαινον εις τας άλλας νήσους της περιφερείας μου, και κυριότερος πληροφοριοδότης μου.
2.- Ανθ/στής Χωρ/κής : Παναγιώτης Καρακωνσταντής.
Υπηρέτησεν εις την οργάνωσιν από τα μέσα του μηνός Αυγούστου 1943 εως την απελευθέρωσιν. Ετύγχανε δ/ντης της Υποδ/σεως Χωρ/κης Τήνου και Μυκόνου. Υπήρξεν πληροφοριοδότης μου και διά τας νήσους και ο ευρισκόμενος πάντοτε εις το πλευρόν μου. Ήτοι διά διαφύλαξην του ασυρμάτου μου, πολεμικού υλικού, προσώπων διερχομένων εκ Τήνου και κατευθυνομένων εις Μ. Ανατολήν.
3.- Mοσχονάς Σταύρος : Τελωνοφύλαξ
Υπηρέρησεν εις την οργάνωσίν μου από τον μήνα Σεπτέμβριον 1943 μέχρι της απελευθερώσεως. Διέμεινα καθ’ όλον το διάστημα της παραμονής μου εις Τήνον εις την οικίαν του την οποίαν πλειστάκιςεχρησιμοποίησα ως αποθήκην πολεμικού υλικού και τροφίμων. Εφερόμην ως αδελφός της συζήγου του διά να αποφύγω τας υπονοίας των διαφόρων περί του πως διαμένω εν Τήνω.
4.- Δεσύπρης Γεώργιος : Λιμενικός Υπάλληλος.
Υπηρέτησεν εις την οργάνωσίν μου από τον μήνα Σεπτέμβριον του 1943 μέχρι της απελευθερώσεως. Άμεσος σκοπός του Λιμενάρχου Τσούρα και σύνδεσμος μετά των γειτονικών νήσων.
5.- Nικολαίδης Νικόλαος : Mόνιμος Λοχαγός Πεζικού.
Προσελήφθη εις την οργάνωσίν μου τα μέσα Σεπτεμβρίου του 1943 μέχρι της απελευθερώσεως. Εχρησιμοποιήθη ως αρχηγός εις την νήσο Σύρον μεταδίδων πάσαν χρήσιμον πληροφορίαν περί των κινήσεων του εχθρού. Χάριν των θετικών πληροφοριών του επετεύχθη τον μήνα Αύγουστον του 1944 επιτυχής βομβαρδισμός της νήσου Σύρου από θαλάσσης.
6.- Πατέρας Γεώργιος : Yποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος.
Προσελήφθη εις την οργάνωσιν τας αρχάς του Οκτωβρίου του 1943 παραμείνας μέχρι της απελευθερώσεως. Υπηρετούσεν κατά την εποχήν εκείνην ως λιμενάρχης Σύρου και λόγω της θέσεως του ήτο πάντοτε γνωστης των κινήσεων του εχθρού εις τον λιμένα της νήσου, τας οποίας και μοι μετέδιδε.
7.- Διαμαντίδης Ιωάννης : Ελεγκτής τελωνείου Σύρου.
Προσελήφθη εις την οργάνωσιν τον μήνα Σεπτέμβριον του 1943 μέχρι της απελευθερώσεως. Διετέλεσεν ως βοηθός του Λοχαγού Νικολαίδου και είχεν αναλάβει την εξυπηρέτησιν των εις Σύρον μεταβαινόντων βενζινοπλοίων συμμαχικών υπηρεσιών.
8.- Δέστης Γεώργιος : Μόνιμος Αντ/χης Πεζικού.
Υπηρέτησεν εις την οργάνωσιν από το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου του 1943 μέχρι της απελευθερώσεως. Ανέλαβε την παρακολούθησιν του εχθρού εις τας νήσους Ναξον – Πάρον και τας παραπλησίον νησίδας παράσχων πάσα πολύτιμον πληροφορίαν περί του εχθρού και την άμυνα αυτού εις τας ανωτέρω νήσους, ειδικώς εις Πάρον όπου ο εχθρός είχεν αεροδρόμιον.
9.- Νομικός Γεώργιος : α Μηχανικός Εμπορ. Ναυτικού.
Υπηρέτησεν εις την οργάνωσιν από τον μήνα Σεπτέμβριον του 1943 μέχρι της απελευθερώσεως ως μηχανικός βενζινοπλοίου της υπηρεσίας μου. Χάριν τούτου ηδυνήθην να ευρίσκομαι εις στενήν επαφήν μετά των νήσων της περιφερείας μου.
10.- Ζέρβας Μιχαήλ : Aσυρματιστής του Εμπορικού Ναυτικού.
Προσελήφθη εις την οργάνωσιν μου τον Σεπτέμβριον του 1943 μέχρι τον Σεπτέμβριον του 1944 οπότε και εκλήθη εις Κάιρον παρά της Αμερικανικής Υπηρεσίας. Καθόλον το ανωτέρω χρονικόν διάστημα ήτο χειριστής ασυρμάτου εγκετεστημένου εις Τήνον.

Δια την ακρίβειαν
Το ΙV/γ/ΔΙΣ/ΓΕΣ
(Τ.Υ.)

Advertisements